Pas cu pas. Azi, Dacian.

Deci Dacian Cio­loș e pre­mier desem­nat și urmează să vedem ce cabi­net își va alcă­tui. Am bănu­iala că va fi unul foarte pro­fe­si­o­nist. Dar la fel de bine știu că ori­cât de pro­fe­si­o­nist îl va face pre­cis se vor găsi unii care să‐i găsească bube în cap vre­u­nui minis­tru sau altul. Căci și în presă și în social media avem tot felul de vor­bi­tori și spe­cia­liști în dat cu păre­rea, care n‐au nici o tre­să­rire atunci când se gân­desc (dacă se gân­desc) că ne aflăm într‐un moment foarte impor­tant din punct de vedere isto­ric. Era să zic că e un moment isto­ric, dar în ultima clipă mi‐am dat seama că numai dacă îl valo­ri­fi­căm corect va deveni remar­ca­bil.

Ca să n‐avem vorbe că mă dau deș­tept, iaca ce ziceam eu ieri pe Twit­ter:

Eu am șir de bănu­ieli pe care le tot pri­to­cesc în ulti­mele zile și acum m‐am hotă­rât să le împăr­tă­șesc pen­tru că au înce­put să mi se pară tot mai cre­di­bile:

 1. Iohan­nis nu s‐a hotă­rât acum să‐l nomi­na­li­zeze pe Cio­loș drept prim‐ministru. Cred că de mai multă vreme pre­gă­tise această nomi­na­li­zare, iar Cio­loș știa foarte bine. Pre­șe­din­tele aștepta momen­tul potri­vit, însă nu s‐a gân­dit nici o clipă că va apă­rea tra­ge­dia de la Colec­tiv care va duce la căde­rea guver­nu­lui Ponta. Evi­dent, nimeni nu se aștepta la asta.
 2. Dacă am drep­tate cu pri­mul punct Cio­loș va alcă­tui des­tul de repede echipa de miniș­tri, dove­dind că era pre­gă­tit pen­tru desem­nare.
 3. Pro­blema lui Iohan­nis era însă una dublă: cum să con­vingă PSD să accepte un pre­mier teh­no­crat fără să‐l trân­tească în par­la­ment la înves­tire și cum să cal­meze PNL‐ul – mai ales aripa pede­listă – că nu‐l nomi­na­li­zează pe cari­ca­tu­ris­tul ăla de Pre­doiu (apropo, vă pro­mit eu că ăla n‐ajunge pre­mier nici­o­dată). Și, pe neaș­tep­tate, oca­zia s‐a ivit: mani­fes­ta­ți­ile de stradă declan­șate de tra­ge­dia de la Colec­tiv. Nedo­rită oport­u­ni­tate, dar totuși demnă de a fi valo­ri­fi­cată – ar fi fost păcat ca toată sufe­rința și sacri­fi­ciul să rămână doar o sta­tis­tică. Lumea cere mora­li­tate și com­pe­tență, înlă­tu­ra­rea actu­a­lei clase poli­tice. În mod evi­dent există o mare ener­gie popu­lară nedi­rec­țio­nată spre obiec­tive con­crete, dar ea ar fi putut fi cana­li­zată spre o primă schim­bare a sti­lu­lui de guver­nare.
 4. Miș­ca­rea geni­ală a lui Iohan­nis a fost invi­ta­rea la con­sul­tări a soci­e­tă­ții civile. Prea puțin conta cine venea să repre­zinte strada, iar dez­ba­te­rile din presă pe acest subiect au fost ste­rile și neim­por­tante. El a dorit și a reu­șit să preia mare parte din legi­ti­mi­ta­tea stră­zii și să o trans­fere în această nomi­na­li­zare: iată, popo­rul s‐a sătu­rat de voi și de corup­ția voas­tră, sun­tem într‐o criză morală, vă ofer solu­ția unui guvern teh­no­crat care să ges­tio­neze țara până la ale­geri. Șah și mat. Și la PSD și la PNL. Dacă se opu­neau, nu se opu­neau lui Iohan­nis, ci stră­zii și nici unii nu‐si per­mi­teau cos­tul poli­tic al unei împo­tri­viri. (Des­pre UNPR nu mai vor­besc pen­tru că sunt așa de spe­ri­ați de pros­ti­ile pe care le‐au făcut Oprea și Pie­done că sunt gata acum să facă sluj necon­di­țio­nat în față lui Iohan­nis. Ei tră­iesc cu spe­ranța deșartă că așa vor cum­păra niște ier­tare publică. Însă Oprea va ajunge con­dam­nat pen­tru poves­tea cu coloa­nele ofi­ci­ale, veți vedea.)
 5. Unii vor spune că Iohan­nis s‐a folo­sit de stradă. Da, dar a făcut‐o pen­tru un scop bun. Alt­min­teri totul s‐ar fi stins pre­cum mani­fes­ta­ți­ile din 2012 – apă­reau tot felul de alți "pro­tes­ta­tari" tri­miși să cre­eze con­fu­zie, cir­cul deve­nea total, ini­ția­to­rii ar fi dis­pă­rut și pe urmă pro­tes­tul con­fis­cat s‐ar fi stins trep­tat, la comanda celor care l‐au detur­nat. Iar acuma asis­tam cum nego­cia Liviu Drag­nea un prim minis­tru din­tre pupi­lii lui.
 6. Dacă Cio­loș și Iohan­nis s‐au înțe­les de mai mult timp, vom vedea un guvern cu totul alt­fel. Există un sin­gur dacă: dacă PSD se apucă să pună bețe în roate în par­la­ment. Și dacă se va întâm­pla asta ăla va fi momen­tul când va fi nevoie de noi din nou în stradă, ca să băgăm iar groaza în ei. La asta s‐a refe­rit Iohan­nis când a spus în piață oame­ni­lor să rămână impli­cați. Dacă vrem schim­bare, are nevoie de sus­ți­nere.
 7. Sun­tem în noiem­brie. Urmă­to­rul eve­ni­ment este ter­me­nul în pro­ce­sul lui Drag­nea. Fără el PSD va intra într‐o degrin­go­ladă totală și va fi for­țat să se rede­fi­nească. După cum ni s‐a pro­mis, lucru­rile se întâm­plă pas cu pas.

Dom­nul Băsescu, cu gura lui mare de atoa­tești­u­tor, ar putea să‐și țină plis­cul și să ia notițe cum se fac miș­că­rile poli­tice, inte­li­gent, fără scan­dal. Cam așa văd eu lucru­rile. Cei care mă cunosc mai bine știu că am o intu­i­ție bună când vine vorba des­pre a citi sem­nele vre­mu­ri­lor. Mai mult ca nici­o­dată îmi doresc să nu mă înșel toc­mai acum.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu