Munca de lămurire

Gata, avem guvern de teh­no­crați. N‐am avut prea mari emo­ții în pri­vința asta, sem­nele ară­tau des­tul de clar că cele două par­tide mari din par­la­ment au de gând să voteze favo­ra­bil, chiar dacă influ­ența lor în exe­cu­tiv scade. PSD mizează pro­ba­bil pe eșa­loa­nele doi și trei, care speră să reziste în func­ții și să le dea un con­trol asu­pra actu­lui guver­nă­rii. Vom vedea dacă va fi așa sau nu. Libe­ra­lii s‐au pus cu totul în slu­jba lui Iohan­nis pen­tru că ei înșiși nu sunt capa­bili să pro­ducă o alter­na­tivă cre­di­bilă la guver­nare. Dar până la urmă de ce a fost nevoie de teh­no­crați? Păi pen­tru că par­ti­dele nu sunt în stare să aducă oameni com­pe­tenți.

Într‐o mare măsură toate par­ti­dele din Româ­nia sunt niște con­ti­nu­a­toare ale PCR‐ului ceau­șist: ceea ce se apre­ciază atunci când urci în struc­tu­rile par­ti­du­lui este capa­ci­ta­tea per­so­nală de a mânca rahat cu polo­ni­cul fără să te îneci. Comu­niș­tii aveau o expre­sie pen­tru asta, se numea munca de lămu­rire și con­sta într‐un soi de logo­ree într‐o limbă de lemn, ineptă și de obi­cei agra­mată, prin care împu­iau capul oame­ni­lor ca să‐i deter­mine să facă pla­nul cin­ci­nal sau chiar să‐l depă­șească. Acrit de vor­bă­ria goală, sfâr­șeai prin a te angaja că vei înde­plini cincinalul‐n patru ani și jumă­tate.

Cam asta fac și poli­ti­cie­nii de azi, indi­fe­rent de par­tid: muncă de lămu­rire. Numai că miza nu mai este vreun plan cin­ci­nal, ci votul cetă­țea­nu­lui. Votează‐ne pe noi că va curge lapte și miere! Dă‐i jos pe hoții și ban­di­ții ăia de la putere și votează‐ne pe noi, cei din opo­zi­ție! Acrit de vor­bă­ria goală cetă­țea­nul votează pe unii din­tre ei, nu pen­tru că a fost con­vins, ci pen­tru că a fost "lămu­rit" că e mai bine așa decât alt­min­teri.

Într‐un ast­fel de pei­saj nu prea e loc pen­tru oameni care vor­besc des­pre efi­ciență și com­pe­tență. Încurcă și deran­jează. Plus că n‐au fle­xi­bi­li­ta­tea ide­o­lo­gică nece­sară – teh­no­cra­ții ade­vă­rați nu prea pri­cep de ce tre­buie să faci un lucru așa cum e bine pen­tru par­tid, chiar dacă e taman pe dos decât ar fi bine pen­tru ale­gă­tori.

Așa că, chiar dacă acci­den­tal vre­u­nul se rătă­cește prin­tre mem­brii de par­tid, sunt fie rapid eli­mi­nați ca un corp străin, fie sunt sufo­cați de mem­bri de nădejde ai par­ti­du­lui care duc cu ei muncă de lămu­rire până se dau pe bra­zdă. Pe bra­zda par­ti­du­lui, se înțe­lege.

Ei, și uite de aia e nevoie de guverne de teh­no­crați. Ca să înțe­leagă și domnu' Tări­ceanu că numai cu munca de lămu­rire – la care el e cam­pion – nu prea mai merge.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu