Gata, avem gu­vern de teh­no­crați. N‑am avut prea mari emo­ții în pri­vința asta, sem­nele ară­tau des­tul de clar că cele două par­tide mari din par­la­ment au de gând să vo­teze fa­vo­ra­bil, chiar dacă in­flu­ența lor în exe­cu­tiv scade. PSD mi­zează pro­ba­bil pe eșa­loa­nele doi și trei, care speră să re­ziste în func­ții și să le dea un con­trol asu­pra ac­tu­lui gu­ver­nă­rii. Vom ve­dea dacă va fi așa sau nu. Li­be­ra­lii s‑au pus cu to­tul în slu­jba lui Iohan­nis pen­tru că ei în­șiși nu sunt ca­pa­bili să pro­ducă o al­ter­na­tivă cre­di­bilă la gu­ver­nare. Dar până la urmă de ce a fost ne­voie de teh­no­crați? Păi pen­tru că par­ti­dele nu sunt în stare să aducă oa­meni competenți.

Într‑o mare mă­sură toate par­ti­dele din Ro­mâ­nia sunt niște con­ti­nu­a­toare ale PCR-ului ceau­șist: ceea ce se apre­ciază atunci când urci în struc­tu­rile par­ti­du­lui este ca­pa­ci­ta­tea per­so­nală de a mânca ra­hat cu po­lo­ni­cul fără să te îneci. Co­mu­niș­tii aveau o ex­pre­sie pen­tru asta, se nu­mea munca de lă­mu­rire și con­sta într-un soi de lo­go­ree într‑o limbă de lemn, ineptă și de obi­cei agra­mată, prin care îm­pu­iau ca­pul oa­me­ni­lor ca să‑i de­ter­mine să facă pla­nul cin­ci­nal sau chiar să‑l de­pă­șească. Acrit de vor­bă­ria goală, sfâr­șeai prin a te an­gaja că vei în­de­plini cincinalul‑n pa­tru ani și jumătate.

Cam asta fac și po­li­ti­cie­nii de azi, in­di­fe­rent de par­tid: muncă de lă­mu­rire. Nu­mai că miza nu mai este vreun plan cin­ci­nal, ci vo­tul ce­tă­țea­nu­lui. Vo­tează-ne pe noi că va curge lapte și mi­ere! Dă‑i jos pe ho­ții și ban­di­ții ăia de la pu­tere și vo­tează-ne pe noi, cei din opo­zi­ție! Acrit de vor­bă­ria goală ce­tă­țea­nul vo­tează pe unii din­tre ei, nu pen­tru că a fost con­vins, ci pen­tru că a fost “lă­mu­rit” că e mai bine așa de­cât altminteri.

Într-un ast­fel de pe­i­saj nu prea e loc pen­tru oa­meni care vor­besc des­pre efi­ciență și com­pe­tență. În­curcă și de­ran­jează. Plus că n‑au fle­xi­bi­li­ta­tea ide­o­lo­gică ne­ce­sară — teh­no­cra­ții ade­vă­rați nu prea pri­cep de ce tre­buie să faci un lu­cru așa cum e bine pen­tru par­tid, chiar dacă e ta­man pe dos de­cât ar fi bine pen­tru alegători.

Așa că, chiar dacă ac­ci­den­tal vre­u­nul se ră­tă­cește prin­tre mem­brii de par­tid, sunt fie ra­pid eli­mi­nați ca un corp străin, fie sunt su­fo­cați de mem­bri de nă­dejde ai par­ti­du­lui care duc cu ei muncă de lă­mu­rire până se dau pe bra­zdă. Pe bra­zda par­ti­du­lui, se înțelege.

Ei, și uite de aia e ne­voie de gu­verne de teh­no­crați. Ca să în­țe­leagă și domnu’ Tă­ri­ceanu că nu­mai cu munca de lă­mu­rire — la care el e cam­pion — nu prea mai merge.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.