Pe Hotnews.ro a apă­rut de cu­rând un ar­ti­col in­te­re­sant. Este des­pre par­ca­rea pe tro­tuar, mai exact des­pre fe­lul în care este re­gle­men­tată prin lege și cum este in­ter­pre­tată de po­li­ție. Și — sur­priză! — dis­cre­pan­țele sunt foarte mari. Atât de mari în­cât le­gea spune ceva și po­li­țiș­tii gân­desc pe dos. Pen­tru că e un su­biect le­gat de tra­fic, iar tra­fi­cul este un su­biect care ge­ne­rează ne­nu­mă­rate dis­cu­ții de fi­e­care dată când este adus în aten­ția pu­blică, m‑am gân­dit că voi ve­dea tot fe­lul de re­plici și co­men­ta­rii în so­cial me­dia. Însă nici vorbă de așa ceva. Tă­cere totală.

Hai să abor­dăm fron­tal pro­blema. Foarte pe scurt, le­gea spune așa:

Este in­ter­zisă ocu­pa­rea tro­tu­a­re­lor cu ve­hi­cule imo­bi­li­zate, iar când aceasta este per­misă, con­form in­di­ca­toa­re­lor sau mar­ca­je­lor, lă­ți­mea mi­nimă a tro­tu­a­ru­lui lă­sat la dis­po­zi­ția pie­to­ni­lor tre­buie să fie de cel pu­țin un metru.

Co­dul Ru­tier, ar­ti­co­lul 72, ali­ne­a­tul 7

Cei de la Ho­t­news au ob­ți­nut și opi­ni­ile unor ju­de­că­tori (Cristi Da­ni­leț — CSM) care au con­fir­mat cla­ri­ta­tea pre­ve­de­rii: par­ca­rea pe tro­tuar este le­gală nu­mai acolo unde este ex­pli­cit per­misă prin in­di­ca­toare sau marcaje.

Tro­tu­a­rul este des­ti­nat cir­cu­la­ției pie­to­ni­lor. El poate avea pistă pen­tru bi­ci­clete, care tre­buie evi­dent, mar­cată. De ase­me­nea, pe tro­tuar poate opri sau sta­ționa un auto­tu­rism nu­mai dacă sunt in­di­ca­toare sau mar­caje în acest sens. Nu are im­por­tanță dacă Re­gu­la­men­tul de apli­care ar spune, apa­rent, alt­ceva. Po­tri­vit re­gu­li­lor de in­ter­pre­tare a le­gi­lor, pre­ve­de­rile ac­tu­lui nor­ma­tiv au pri­o­ri­tate în fața re­gu­la­men­tu­lui de aplicare.

Prac­tica de zi cu zi este to­tal di­fe­rită. Se par­chează pe orice tro­tuar. Iar po­li­ția nu‑i sanc­țio­nează pe cei care lasă un me­tru la dis­po­zi­ția pie­to­ni­lor, chiar dacă tro­tu­a­rul nu are nici in­di­ca­toare, nici mar­caje. Dacă ar aplica le­gea co­rect, tro­tu­a­rele s‑ar eli­bera brusc de o mul­țime de mașini.

Și acum să răs­pun­dem la o în­tre­bare simplă:

Care este opi­nia ta în pri­vința par­că­rii pe trotuare?

  • Ar tre­bui modi­fi­cată le­gea să se poată parca pe orice tro­tuar (0%, 0 voturi)
  • Atâta timp cât poli­ția nu sanc­țio­nează par­ca­rea pe tro­tuar nu tre­buie schim­bat ni­mic (0%, 0 voturi)
  • Ar tre­bui să fie sanc­țio­nați fără excep­ție toți cei care par­chează ile­gal pe tro­tuar (0%, 0 voturi)
  • Nu este vina șofe­ri­lor că nu au unde să par­cheze, deci par­ca­rea pe tro­tuar este for­țată de incom­pe­tența auto­ri­tă­ți­lor (0%, 0 voturi)
  • Este un discon­fort nejus­ti­fi­cat pen­tru pie­toni, șofe­rii ar tre­bui să nu mai par­cheze pe tro­tu­are (0%, 0 voturi)
  • Nu se poate aplica la sânge le­gea, dis­cer­nă­mânt pen­tru po­li­țiști, bun simț pen­tru șo­feri (0%, 0 voturi)
  • Re­a­list vor­bind, nu îmi dau seama dacă vre­una din­tre vari­an­tele de mai sus chiar ar ajuta pe ci­neva (0%, 0 voturi)

To­tal par­ti­ci­panti: 0

Loading ... Loading …

 

 


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.