Mă ur­mă­rește o în­tre­bare pusă de Exarhu pe blo­gul său: care ar fi fost re­ac­ția noas­tră dacă tra­ge­dia de la Co­lec­tiv s‑ar fi în­tâm­plat într-un club de ma­nele? Am mai fi ie­șit în stradă? Am fi ce­rut schim­ba­rea cla­sei po­li­tice? Am fi re­ac­țio­nat la fel de ve­he­ment? Ne-ar fi pă­sat la fel de mult? Nu mă re­fer la ro­mâni în ge­ne­ral, ci la cei care acum fac pe­le­ri­naj la lo­cul tra­ge­diei și aprind lu­mâ­nări. Mă re­fer la ro­c­keri, la cei care au stri­gat că așa ceva nu se mai poate.

Ro­mâ­nia e ruptă în fel și chip, pră­pas­tii s‑au căs­cat în­tre noi. Sunt un mi­lion de lu­cruri care ne des­part și mult prea pu­ține care ne unesc. Ma­ne­liș­tii sunt niște in­culți, niște îna­po­iați, nu‑i așa? Cum să ne so­li­da­ri­zăm cu ei?! Hai, poate că cei mai ge­ne­roși din­tre noi ar fi do­nat niște sânge, să nu moară fra­ie­rii ăia. Dar să dăm jos gu­ver­nul pen­tru că niște co­ca­lari și niște piți­poance au mu­rit? No way! Mi‑e tare teamă că așa ar fi gân­dit mulți.

Dar pri­e­te­nii lor, ma­ne­liști la rân­dul lor, ar fi ie­șit în stradă că să ceară în­lă­tu­ra­rea co­rup­ției din po­li­tică și ad­mi­nis­tra­ție? I‑ar fi in­te­re­sat alt­ceva de­cât răz­bu­na­rea di­rectă și ime­di­ată? Po­pii ar mai fi spus că e o pe­deapsă di­vină pen­tru că ma­ne­lele pro­po­vă­du­iesc urâ­tul și smin­tesc dreapta cre­dință? Că ba­nii și du­ș­ma­nii nu tre­buie să stea în min­tea unui bun or­to­dox? Presa ar mai fi scris des­pre fi­e­care vic­timă în parte, făcându‑i bi­o­gra­fia romanțată?

De­test ma­ne­lele. Mi se par un aten­tat la cul­tura ro­mâ­nească, un fel de a dis­truge fru­mo­sul au­ten­tic al mu­zi­cii po­pu­lare ro­mâ­nești cu care ade­sea se vor ală­tu­rate. Le-aș vrea su­pri­mate, in­ter­zise ne­de­mo­cra­tic, pen­tru că eu le con­si­der to­xice pen­tru oa­meni, cred că le per­ver­tesc mo­dul de a gândi, că îi tâm­pesc. Și le urăsc așa de mult în­cât mă sus­pec­tez de mai pu­țină em­pa­tie cu vic­ti­mele unei tra­ge­dii pe­tre­cute într-un club de manele.

Și re­cu­nosc: nu e normal.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Spinu Viorel

    Ma­ne­lis­tii pros­peră pro­por­tio­nal cu co­rup­ția. Lipsa co­rup­ției i‑ar băga un criză.

    • Sorin Sfirlogea

      Poate. Dar mă tem că și fără co­rup­ție, în­cli­na­ți­ile ro­mâ­ni­lor că­tre ma­nele n‑ar scă­dea. Nu co­rup­ția naște ma­ne­lele, ci ab­sența cul­tu­rii, lipsa bu­nu­lui gust cul­ti­vat cu stă­ru­ință în so­ci­e­tate. Co­rup­ția fa­ci­li­tează doar câști­gu­rile one­roase din manele.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.