Musulmanii de lângă noi

Vă invit să vedeți acest foarte bun docu­men­tar des­pre musul­ma­nii din Româ­nia, un scurt film care lămu­rește (cel putin pen­tru mine) mult mai multe lucruri des­pre isla­mis­mul de la noi decât toate arti­co­lele și ști­rile pe care le‐am citit până acum. Mie mi se pare că este o incur­siune atât de obiec­tivă pe cât poate fi un repor­taj într‐o lume des­pre care știm foarte puțin, dar față de care avem păreri foarte puter­nice.

Am remar­cat trei aspecte impor­tante:

Unu. Există o segre­gare evi­dentă din­tre isla­mul tur­cesc și cel arab. Lipsa lor de coe­ziune îi face mai slabi și le slă­bește repre­zen­ta­ti­vi­ta­tea. Pro­iec­tul mos­cheii de lângă Piața Pre­sei nu are sus­ți­ne­rea nece­sară din par­tea comu­ni­tă­ții musul­mane pen­tru a putea fi pro­mo­vat cu suc­ces. În schimb musul­ma­nii arabi își con­stru­iesc o mos­chee a lor în Volun­tari – fix în fie­ful doam­nei Firea, cea de țară‐iubitoare, prea‐creștină și mult‐evlavioasă – unde dom­nul Pan­dele le‐a făcut loc pe tere­nul comu­nei. Văd că nimeni nu se indig­nează din moti­vul ăsta, nimeni nu taie porci pe tere­nul ăla, deși – dacă ar fi să ne îngri­jo­reze ceva – nu isla­mis­mul turc a gene­rat extre­mism, ci exact cel arab.

Doi. Antii­sla­mis­mul radi­cal este repre­zen­tat de niște per­so­naje cel puțin dubi­oase. Mani­fes­ta­ția aceea a Noii Drepte este rela­tiv peni­bilă, o adu­nă­tură pes­triță de huli­gani de sta­dion (urmăriți‐le modul de scan­dare și com­por­ta­men­tul spe­ci­fic), de agi­ta­tori nar­ci­siști (tipul cu micro­fo­nul și cu dis­cur­sul tipă­rit în mână), de bătrâni dez­o­rien­tați și radi­ca­li­zați din cine știe ce motive. Mai ales ăștia din urmă sunt abso­lut deplo­ra­bili, dacă îi urmă­riți cu aten­ție în sec­ven­țele fil­mate veți observa că nici nu prea sunt atenți la dis­cur­sul agi­ta­to­ru­lui, ci așteaptă cu nerăb­dare repri­zele de hui­du­ieli și scan­dări. Acolo unde creș­ti­nii și musul­ma­nii tră­iesc împre­ună nu există nici pe departe ase­me­nea repul­sii reci­proce. Iar faza cu anti‐islamistul care are tatuat pe ceafă un cuvânt arab este deli­cioasă.

Trei. Dacă pui împre­ună două comu­ni­tăți cu reli­gii dife­rite și le lași departe de influ­en­țele socio‐politice – așa cum se întâm­plă în Dobro­mir, unde musul­ma­nii sunt peste 80% din popu­la­ție – prac­ti­cile reli­gi­oase se esto­m­pează, se ames­tecă și se corcesc sub influ­ența reci­procă a oame­ni­lor. Creș­tini și musul­mani tră­iesc împre­ună, au fami­lii mixte, cu reli­gii mixte, musul­ma­nii mănâncă porc și beau alcool, creș­ti­nii țin săr­bă­tori musul­mane. Pen­tru că de fapt nu există decât un sin­gur Dum­ne­zeu, iar reli­gi­ile nu fac decât să‐i dea nume dife­rite, să ne separe și să ne dez­bine. Lăsați liberi, neîn­doc­tri­nați, oame­nii înțe­leg sin­guri asta și devin trep­tat o sin­gură comu­ni­tate.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu