Musulmanii de lângă noi

Vă invit să vedeți acest foarte bun doc­u­men­tar despre musul­manii din Româ­nia, un scurt film care lămurește (cel putin pen­tru mine) mult mai multe lucruri despre islamis­mul de la noi decât toate arti­colele și știr­ile pe care le-am citit până acum. Mie mi se pare că este o incur­si­une atât de obiec­tivă pe cât poate fi un repor­taj într‑o lume despre care știm foarte puțin, dar față de care avem păreri foarte put­er­nice.

Am remar­cat trei aspecte impor­tante:

Unu. Există o seg­re­gare evi­dentă din­tre isla­mul turcesc și cel arab. Lipsa lor de coez­i­une îi face mai slabi și le slăbește reprezen­ta­tiv­i­tatea. Proiec­tul moscheii de lângă Piața Pre­sei nu are susținerea nece­sară din partea comu­nității musul­mane pen­tru a putea fi pro­mo­vat cu suc­ces. În schimb musul­manii arabi își con­stru­i­esc o moschee a lor în Vol­un­tari — fix în fieful doam­nei Firea, cea de țară-iubitoare, prea-creștină și mult-evlavioasă — unde dom­nul Pan­dele le‑a făcut loc pe terenul comunei. Văd că nimeni nu se indignează din motivul ăsta, nimeni nu taie porci pe terenul ăla, deși — dacă ar fi să ne îngri­joreze ceva — nu islamis­mul turc a gen­erat extrem­ism, ci exact cel arab.

Doi. Anti­is­lamis­mul rad­i­cal este reprezen­tat de niște per­son­aje cel puțin dubioase. Man­i­fes­tația aceea a Noii Drepte este rel­a­tiv peni­bilă, o adună­tură pestriță de huli­gani de sta­dion (urmăriți-le modul de scan­dare și com­por­ta­men­tul spe­cific), de agi­ta­tori nar­cisiști (tipul cu micro­fonul și cu dis­cur­sul tipărit în mână), de bătrâni dezori­en­tați și rad­i­cal­izați din cine știe ce motive. Mai ales ăștia din urmă sunt abso­lut deplorabili, dacă îi urmăriți cu atenție în secvențele fil­mate veți observa că nici nu prea sunt atenți la dis­cur­sul agi­ta­toru­lui, ci așteaptă cu nerăb­dare reprizele de huiduieli și scan­dări. Acolo unde creș­tinii și musul­manii trăi­esc împre­ună nu există nici pe departe aseme­nea repul­sii rec­i­proce. Iar faza cu anti-islamistul care are tat­uat pe ceafă un cuvânt arab este deli­cioasă.

Trei. Dacă pui împre­ună două comu­nități cu religii diferite și le lași departe de influ­ențele socio-politice — așa cum se întâm­plă în Dobromir, unde musul­manii sunt peste 80% din pop­u­lație — prac­ti­cile reli­gioase se estom­pează, se amestecă și se corcesc sub influ­ența rec­i­procă a oame­nilor. Creș­tini și musul­mani trăi­esc împre­ună, au familii mixte, cu religii mixte, musul­manii mănâncă porc și beau alcool, creș­tinii țin săr­bă­tori musul­mane. Pen­tru că de fapt nu există decât un sin­gur Dum­nezeu, iar religi­ile nu fac decât să‑i dea nume diferite, să ne sep­are și să ne dezbine. Lăsați liberi, neîn­doc­tri­nați, oamenii înțe­leg sin­guri asta și devin trep­tat o sin­gură comu­ni­tate.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu