Interviu cu Dacian Cioloș

Primul min­istru Dacian Cioloș a acor­dat un inter­viu la Radio Româ­nia Actu­al­ități. Mi s‐a părut intere­sant să urmăresc dis­cuția și să aud cum vede mis­i­unea pe care o are ca șef al exec­u­tivu­lui. Impre­sia mea este că e un om de bun simț, bine intenționat și sufi­cient de real­ist ca să priceapă că posi­bil­itățile sale sunt lim­i­tate. Per ansam­blu aș zice mingea e oare­cum în terenul soci­etății civile. Vom avea un guvern care cred că va face lucruri bune. Vom ști să‐l ajutăm prin faptele noas­tre pro­prii și să‐l spri­jinim în lupta cu o clasă politică ostilă schim­bării?

Iată mesajele din inter­viu care mie mi s‐au părut impor­tante:

1. Nu se poate schimba ceva decât împre­ună. Un om sau câțiva nu pot schimba lucrurile împotriva celor­lalți care vor menținerea lucrurilor așa cum sunt. Tre­buie să ne schim­băm pe noi înșine.
Comen­tar­iul meu: Aștep­tările celor care spun "hai să‐i vedem pe‐alde Cioloș și ai lui ce pot face" sunt nere­al­iste. Doar câțiva oameni, nesusțin­uți de cei ce au cerut schim­barea, nu pot furniza min­uni. Nu e un guvern for­mat din Iisus și apos­tolii lui.

2. Lupta împotriva corupției tre­buie să coboare și la nivelul corupției mici.
Comen­tar­iul meu: De fapt aici e dur­erea cea mare, pen­tru că românii au o mare tol­er­anță față de corupția mică. Pen­tru mulți acesta este modal­i­tatea de a "rezolva" mai repede, mai con­ven­abil sau prin ocol­irea legii prob­lemele per­son­ale, iar acest tip de priv­i­legiu este foarte apre­ciat în soci­etate.

3. Eval­uările în admin­is­trația pub­lică tre­buie însoțite de un sis­tem de for­mare con­tinuă. O eval­u­are slabă nu tre­buie să ducă automat la înde­părtarea funcționaru­lui respec­tiv. Cei ce nu‐și asumă respon­s­abil­itățile pen­tru care sunt plătiți vor face obiec­tul unor măsuri admin­is­tra­tive.
Comen­tar­iul meu: E o declar­ație paci­fi­ca­toare, menită să lin­iștească funcționarii. Cioloș nu intenționează să dea afară pe toată lumea, chiar dacă eu pre­supun că 90% din cei ce lucrează în admin­is­trația pub­lică și locală nu ar obține o notă mulțu­mi­toare la o eval­u­are serioasă a com­pe­tențelor și cunoșt­ințelor. În primul rând pen­tru că s‐ar bloca funcționarea stat­u­lui. De unde am scoate peste noapte alți oameni cu care să‐i înlocuim?

4. E impor­tant ca ener­gia de protest să se trans­forme într‐o energie de con­strucție. 
Comen­tar­iul meu: Lumea a fost în stradă și a prote­s­tat. Dar schim­barea poate fi doar începută în stradă. Ea tre­buie apoi con­tin­u­ată în viața de zi cu zi și nu se poate doar să te plângi, fără să pui umărul. Cei ce au prote­s­tat — fie că au fost în stradă sau nu — tre­buie să facă urmă­torul pas: să schimbe ceva din felul lor de a inter­acționa cu statul. Revin în actu­al­i­tate niște îndem­nuri mai vechi: nu mai da șpagă, nu mai lua șpagă, nu mai trece cu ved­erea peste încăl­carea legii, nu mai încălca legea! Asta înseamnă pen­tru mine să treci de la protest la con­strucție. Asta are legă­tură desigur și cu primul mesaj.

5. Doar o mică parte din soci­etate a ară­tat că dorește schim­barea.
Comen­tar­iul meu: Deși s‐ar putea să sune prost asta, Tăriceanu a avut drep­tate când a spus că schim­barea politică din acest moment este dic­tată de o minori­tate. Pe măsură ce protestele s‐au lin­iștit și un nou guvern a fost insta­lat, vocile majorității încep să se audă tot mai put­er­nic, speculând orice fisură a noului exec­u­tiv. Există peri­colul ca sub pre­siunea aces­tei mari părți a soci­etății schim­barea să fie împied­i­cată.

6. Dacă până acum nu am înțe­les că Româ­nia este parte a UE, nu anexă, înseamnă că ader­area a fost un eșec.
Comen­tar­iul meu: Am con­statat de‐a lun­gul tim­pu­lui că deși românii susțin că apre­ci­ază democrația ca formă de a lua decizii la nivel macro, nu o acceptă ca modal­i­tate de a lua decizii la nivelul UE. Dacă în organ­is­mele UE se ia o decizie care nu este pe placul românilor, tend­ința lor este de a con­sid­era că UE este împotriva lor, chiar dacă rațional înțe­leg că opinia lor a fost minori­tară. Cu alte cuvinte e bine când ben­e­fi­ciem de avan­ta­jele par­ticipării în UE, dar ori de câte ori avem chef să facem alt­fel să nu ni se pună bețe în roate.

 

Stream‐ul audio al inter­vi­u­lui


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gheorghe Roman

  Asa E.Schimba-te pe tine insuti si lumea toata se va schimba!

 2. Sorin Sfirlogea

  Și chiar mă între­bam când o să apară Dum­nezeu în dis­cuție 🙂 Iată‐l. Pupăm niște icoane și se rezolvă.

 3. Loredana Cojocaru

  Eu nu l‐am crit­i­cat. Am vrut doar sa atrag aten­tia asupra unei real­i­tati

 4. Sorin Sfirlogea

  Nu, iar te înșeli. Guver­nul Cioloș este rezul­tatul fap­tu­lui că avem posi­bil­i­tatea să influ­ențăm. Tre­buie să fim însă uniți, hotărâți și con­struc­tivi. Din păcate nu‐i dăm nici o șansă aces­tui guvern, îl crit­icăm după doa 3 zile, știm noi sigur că nu va face bine, că nu se va schimba nimic etc. Ati­tudinea asta defetistă, de renunțare, ca ciobanul din Mior­ița, ne omoară ca popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu