Interviu cu Dacian Cioloș

Pri­mul minis­tru Dacian Cio­loș a acor­dat un inter­viu la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți. Mi s‐a părut inte­re­sant să urmă­resc dis­cu­ția și să aud cum vede misiu­nea pe care o are ca șef al exe­cu­ti­vu­lui. Impre­sia mea este că e un om de bun simț, bine inten­țio­nat și sufi­cient de rea­list ca să pri­ceapă că posi­bi­li­tă­țile sale sunt limi­tate. Per ansam­blu aș zice min­gea e oare­cum în tere­nul soci­e­tă­ții civile. Vom avea un guvern care cred că va face lucruri bune. Vom ști să‐l aju­tăm prin fap­tele noas­tre pro­prii și să‐l spri­ji­nim în lupta cu o clasă poli­tică ostilă schim­bă­rii?

Iată mesa­jele din inter­viu care mie mi s‐au părut impor­tante:

1. Nu se poate schimba ceva decât împre­ună. Un om sau câțiva nu pot schimba lucru­rile împo­triva celor­lalți care vor men­ți­ne­rea lucru­ri­lor așa cum sunt. Tre­buie să ne schim­băm pe noi înșine.
Comen­ta­riul meu: Aștep­tă­rile celor care spun "hai să‐i vedem pe‐alde Cio­loș și ai lui ce pot face" sunt nere­a­liste. Doar câțiva oameni, nesus­ți­nuți de cei ce au cerut schim­ba­rea, nu pot fur­niza minuni. Nu e un guvern for­mat din Iisus și apos­to­lii lui.

2. Lupta împo­triva corup­ției tre­buie să cobo­are și la nive­lul corup­ției mici.
Comen­ta­riul meu: De fapt aici e dure­rea cea mare, pen­tru că româ­nii au o mare tole­ranță față de corup­ția mică. Pen­tru mulți acesta este moda­li­ta­tea de a "rezolva" mai repede, mai con­ve­na­bil sau prin oco­li­rea legii pro­ble­mele per­so­nale, iar acest tip de pri­vi­le­giu este foarte apre­ciat în soci­e­tate.

3. Eva­luă­rile în admi­nis­tra­ția publică tre­buie înso­țite de un sis­tem de for­mare con­ti­nuă. O eva­lu­are slabă nu tre­buie să ducă auto­mat la înde­păr­ta­rea func­țio­na­ru­lui res­pec­tiv. Cei ce nu‐și asumă res­pon­sa­bi­li­tă­țile pen­tru care sunt plătiți vor face obiec­tul unor măsuri admi­nis­tra­tive.
Comen­ta­riul meu: E o decla­ra­ție paci­fi­ca­toare, menită să liniș­tească func­țio­na­rii. Cio­loș nu inten­țio­nează să dea afară pe toată lumea, chiar dacă eu pre­su­pun că 90% din cei ce lucrează în admi­nis­tra­ția publică și locală nu ar obține o notă mul­țu­mi­toare la o eva­lu­are seri­oasă a com­pe­ten­țe­lor și cunoș­tin­țe­lor. În pri­mul rând pen­tru că s‐ar bloca func­țio­na­rea sta­tu­lui. De unde am scoate peste noapte alți oameni cu care să‐i înlo­cuim?

4. E impor­tant ca ener­gia de pro­test să se trans­forme într‐o ener­gie de con­struc­ție. 
Comen­ta­riul meu: Lumea a fost în stradă și a pro­tes­tat. Dar schim­ba­rea poate fi doar înce­pută în stradă. Ea tre­buie apoi con­ti­nu­ată în viața de zi cu zi și nu se poate doar să te plângi, fără să pui umă­rul. Cei ce au pro­tes­tat – fie că au fost în stradă sau nu – tre­buie să facă urmă­to­rul pas: să schimbe ceva din felul lor de a inte­rac­ționa cu sta­tul. Revin în actu­a­li­tate niște îndem­nuri mai vechi: nu mai da șpagă, nu mai lua șpagă, nu mai trece cu vede­rea peste încăl­ca­rea legii, nu mai încălca legea! Asta înseamnă pen­tru mine să treci de la pro­test la con­struc­ție. Asta are legă­tură desi­gur și cu pri­mul mesaj.

5. Doar o mică parte din soci­e­tate a ară­tat că dorește schim­ba­rea.
Comen­ta­riul meu: Deși s‐ar putea să sune prost asta, Tări­ceanu a avut drep­tate când a spus că schim­ba­rea poli­tică din acest moment este dic­tată de o mino­ri­tate. Pe măsură ce pro­tes­tele s‐au liniș­tit și un nou guvern a fost insta­lat, vocile majo­ri­tă­ții încep să se audă tot mai puter­nic, spe­culând orice fisură a nou­lui exe­cu­tiv. Există peri­co­lul ca sub pre­siu­nea aces­tei mari părți a soci­e­tă­ții schim­ba­rea să fie împie­di­cată.

6. Dacă până acum nu am înțe­les că Româ­nia este parte a UE, nu anexă, înseamnă că ade­ra­rea a fost un eșec.
Comen­ta­riul meu: Am con­sta­tat de‐a lun­gul tim­pu­lui că deși româ­nii sus­țin că apre­ciază demo­cra­ția ca formă de a lua deci­zii la nivel macro, nu o acceptă ca moda­li­tate de a lua deci­zii la nive­lul UE. Dacă în orga­nis­mele UE se ia o deci­zie care nu este pe pla­cul româ­ni­lor, ten­dința lor este de a con­si­dera că UE este împo­triva lor, chiar dacă rațio­nal înțe­leg că opi­nia lor a fost mino­ri­tară. Cu alte cuvinte e bine când bene­fi­ciem de avan­ta­jele par­ti­ci­pă­rii în UE, dar ori de câte ori avem chef să facem alt­fel să nu ni se pună bețe în roate.

 

Stream‐ul audio al inter­vi­u­lui


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gheorghe Roman

  Asa E.Schimba-te pe tine insuti si lumea toata se va schimba!

 2. Sorin Sfirlogea

  Și chiar mă între­bam când o să apară Dum­ne­zeu în dis­cu­ție 🙂 Iată‐l. Pupăm niște icoane și se rezolvă.

 3. Loredana Cojocaru

  Eu nu l‐am cri­ti­cat. Am vrut doar sa atrag aten­tia asu­pra unei rea­li­tati

 4. Sorin Sfirlogea

  Nu, iar te înșeli. Guver­nul Cio­loș este rezul­ta­tul fap­tu­lui că avem posi­bi­li­ta­tea să influ­en­țăm. Tre­buie să fim însă uniți, hotă­râți și con­struc­tivi. Din păcate nu‐i dăm nici o șansă aces­tui guvern, îl cri­ti­căm după doa 3 zile, știm noi sigur că nu va face bine, că nu se va schimba nimic etc. Ati­tu­di­nea asta defe­tistă, de renun­țare, ca cio­ba­nul din Mio­rița, ne omoară ca popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu