Pri­mul mi­nis­tru Da­cian Cio­loș a acor­dat un in­ter­viu la Ra­dio Ro­mâ­nia Ac­tu­a­li­tăți. Mi s‑a pă­rut in­te­re­sant să ur­mă­resc dis­cu­ția și să aud cum vede mi­siu­nea pe care o are ca șef al exe­cu­ti­vu­lui. Im­pre­sia mea este că e un om de bun simț, bine in­ten­țio­nat și su­fi­cient de re­a­list ca să pri­ceapă că po­si­bi­li­tă­țile sale sunt li­mi­tate. Per an­sam­blu aș zice min­gea e oa­re­cum în te­re­nul so­ci­e­tă­ții ci­vile. Vom avea un gu­vern care cred că va face lu­cruri bune. Vom ști să‑l aju­tăm prin fap­tele noas­tre pro­prii și să‑l spri­ji­nim în lupta cu o clasă po­li­tică os­tilă schimbării?

Iată me­sa­jele din in­ter­viu care mie mi s‑au pă­rut importante:

1. Nu se poate schimba ceva de­cât îm­pre­ună. Un om sau câ­țiva nu pot schimba lu­cru­rile îm­po­triva ce­lor­lalți care vor men­ți­ne­rea lu­cru­ri­lor așa cum sunt. Tre­buie să ne schim­băm pe noi înșine.
Co­men­ta­riul meu: Aș­tep­tă­rile ce­lor care spun “hai să‑i ve­dem pe-alde Cio­loș și ai lui ce pot face” sunt ne­re­a­liste. Doar câ­țiva oa­meni, ne­sus­ți­nuți de cei ce au ce­rut schim­ba­rea, nu pot fur­niza mi­nuni. Nu e un gu­vern for­mat din Ii­sus și apos­to­lii lui.

2. Lupta îm­po­triva co­rup­ției tre­buie să co­bo­are și la nive­lul co­rup­ției mici.
Co­men­ta­riul meu: De fapt aici e du­re­rea cea mare, pen­tru că ro­mâ­nii au o mare to­le­ranță față de co­rup­ția mică. Pen­tru mulți acesta este mo­da­li­ta­tea de a “re­zolva” mai re­pede, mai con­ve­na­bil sau prin oco­li­rea le­gii pro­ble­mele per­so­nale, iar acest tip de pri­vi­le­giu este foarte apre­ciat în societate.

3. Eva­luă­rile în ad­mi­nis­tra­ția pu­blică tre­buie în­so­țite de un sis­tem de for­mare con­ti­nuă. O eva­lu­are slabă nu tre­buie să ducă auto­mat la în­de­păr­ta­rea func­țio­na­ru­lui res­pec­tiv. Cei ce nu-și asumă res­pon­sa­bi­li­tă­țile pen­tru care sunt plătiți vor face obiec­tul unor mă­suri administrative.
Co­men­ta­riul meu: E o de­cla­ra­ție pa­ci­fi­ca­toare, me­nită să li­niș­tească func­țio­na­rii. Cio­loș nu in­ten­țio­nează să dea afară pe toată lu­mea, chiar dacă eu pre­su­pun că 90% din cei ce lu­crează în ad­mi­nis­tra­ția pu­blică și lo­cală nu ar ob­ține o notă mul­țu­mi­toare la o eva­lu­are se­ri­oasă a com­pe­ten­țe­lor și cu­noș­tin­țe­lor. În pri­mul rând pen­tru că s‑ar bloca func­țio­na­rea sta­tu­lui. De unde am scoate peste noapte alți oa­meni cu care să‑i înlocuim?

4. E im­por­tant ca ener­gia de pro­test să se trans­forme într‑o ener­gie de construcție. 
Co­men­ta­riul meu: Lu­mea a fost în stradă și a pro­tes­tat. Dar schim­ba­rea poate fi doar în­ce­pută în stradă. Ea tre­buie apoi con­ti­nu­ată în viața de zi cu zi și nu se poate doar să te plângi, fără să pui umă­rul. Cei ce au pro­tes­tat — fie că au fost în stradă sau nu — tre­buie să facă ur­mă­to­rul pas: să schimbe ceva din fe­lul lor de a in­te­rac­ționa cu sta­tul. Re­vin în ac­tu­a­li­tate niște în­dem­nuri mai vechi: nu mai da șpagă, nu mai lua șpagă, nu mai trece cu ve­de­rea peste în­căl­ca­rea le­gii, nu mai în­călca le­gea! Asta în­seamnă pen­tru mine să treci de la pro­test la con­struc­ție. Asta are le­gă­tură de­si­gur și cu pri­mul mesaj.

5. Doar o mică parte din so­ci­e­tate a ară­tat că do­rește schimbarea.
Co­men­ta­riul meu: Deși s‑ar pu­tea să sune prost asta, Tă­ri­ceanu a avut drep­tate când a spus că schim­ba­rea po­li­tică din acest mo­ment este dic­tată de o mi­no­ri­tate. Pe mă­sură ce pro­tes­tele s‑au li­niș­tit și un nou gu­vern a fost in­sta­lat, vo­cile ma­jo­ri­tă­ții în­cep să se audă tot mai pu­ter­nic, spe­culând orice fi­sură a no­u­lui exe­cu­tiv. Există pe­ri­co­lul ca sub pre­siu­nea aces­tei mari părți a so­ci­e­tă­ții schim­ba­rea să fie împiedicată.

6. Dacă până acum nu am în­țe­les că Ro­mâ­nia este parte a UE, nu anexă, în­seamnă că ade­ra­rea a fost un eșec.
Co­men­ta­riul meu: Am con­sta­tat de‑a lun­gul tim­pu­lui că deși ro­mâ­nii sus­țin că apre­ciază de­mo­cra­ția ca formă de a lua de­ci­zii la nivel ma­cro, nu o ac­ceptă ca mo­da­li­tate de a lua de­ci­zii la nive­lul UE. Dacă în or­ga­nis­mele UE se ia o de­ci­zie care nu este pe pla­cul ro­mâ­ni­lor, ten­dința lor este de a con­si­dera că UE este îm­po­triva lor, chiar dacă ra­țio­nal în­țe­leg că opi­nia lor a fost mi­no­ri­tară. Cu alte cu­vinte e bine când be­ne­fi­ciem de avan­ta­jele par­ti­ci­pă­rii în UE, dar ori de câte ori avem chef să fa­cem alt­fel să nu ni se pună bețe în roate.

 

Stream-ul au­dio al interviului


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gheorghe Roman

  Asa E.Schimba-te pe tine in­suti si lu­mea toata se va schimba!

 2. Sorin Sfirlogea

  Și chiar mă în­tre­bam când o să apară Dum­ne­zeu în dis­cu­ție 🙂 Iată‑l. Pu­păm niște icoane și se rezolvă.

 3. Loredana Cojocaru

  Eu nu l‑am cri­ti­cat. Am vrut doar sa atrag aten­tia asu­pra unei realitati

 4. Sorin Sfirlogea

  Nu, iar te în­șeli. Gu­ver­nul Cio­loș este re­zul­ta­tul fap­tu­lui că avem po­si­bi­li­ta­tea să in­flu­en­țăm. Tre­buie să fim însă uniți, ho­tă­râți și con­struc­tivi. Din pă­cate nu‑i dăm nici o șansă aces­tui gu­vern, îl cri­ti­căm după doa 3 zile, știm noi si­gur că nu va face bine, că nu se va schimba ni­mic etc. Ati­tu­di­nea asta de­fe­tistă, de re­nun­țare, ca cio­ba­nul din Mi­o­rița, ne omoară ca popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.