Maleficul domn Soros

Cineva m‑a între­bat nu demult dacă pot să scriu cine e George Soros, apropo de dis­cuți­ile care s‑au făcut prin presă și pe rețelele sociale despre pre­su­pusele legă­turi din­tre el și unii din­tre mem­brii cab­i­ne­tu­lui Cioloș. Ade­vărul e că nu știu atât de multe despre acest per­sonaj încât să pot pretinde că am ceva orig­i­nal de povestit asupra subiec­tu­lui. Infor­mați­ile mele, la fel de bune sau de rele ca ace­lea pe care oricine le-ar putea obține, sunt mai degrabă con­tra­dic­torii și cu sig­u­ranță incom­plete. Și cu toate astea mi-am zis că mer­ită să fac o scurtă incur­si­une în cele mai frecvente afir­mații despre per­soana în cauză.

Tipul e un amer­i­can de orig­ine maghiară, dar despre care se spune că ar fi ca etnie evreu. E faimos pen­tru că e foarte bogat, iar banii i‑a făcut mai ales prin spec­u­lații finan­ciare, adică exact genul de avere pen­tru care eu am un pro­fund dis­preț — con­sider că a pro­duce bani inducând frică sau lăcomie în piețele finan­ciare este imoral și ar tre­bui să fie și ile­gal. Dar, ca să fiu corect în rațion­a­mente, recunosc că indi­vidul e foarte infor­mat și e foarte inteligent. Ca să fii foarte infor­mat e musai să fii și foarte conec­tat la niște nivele înalte, acolo unde se iau decizii. Iar când ești infor­mat și conec­tat devii aproape automat și foarte influ­ent. Ceea ce te face foarte put­er­nic.

Din­colo de aceste aspecte apar însă chesti­ile con­tra­dic­torii. Soros este, în ciuda mil­iarde­lor sale, un recunos­cut finanța­tor al ideilor de stânga, motiv pen­tru care con­ser­va­torii amer­i­cani îi poartă o teri­bilă pică. În agenda lui a fig­u­rat la un moment dat elim­inarea de la put­ere a lui George W. Bush — n‑a reușit din ce am con­statat cu toții. Tot Soros este aso­ciat cu finanțarea cam­paniei lui Barack Obama, un președ­inte cu evi­dente ved­eri de stânga (în sen­sul amer­i­can, din feri­cire).

Se spune despre George Soros că e un fer­vent susțină­tor al insti­tuți­ilor ban­care supras­tatale, cum e Fon­dul Mon­e­tar Inter­național și Banca Mon­di­ală. Ca și unii din­tre români, con­ser­va­torii amer­i­cani văd în susținerea aces­tor mega-bănci o formă de a atenta la suveran­i­tatea națion­ală.

Nu săriți la con­cluzia că Soros e un mil­iar­dar care cochetează cu social­is­mul și comu­nis­mul. Tot el este aso­ciat cu finanțarea intensă a mișcărilor de dizidență anti­co­mu­nistă din Europa de Est, înainte de căderea cortinei de fier. Din câte se pare, are ved­eri de stânga, dar nu chiar așa de la stânga încât să susțină rușii sau chinezii.

Totuși e destul de la stânga încât să fie un finanța­tor bine­cunos­cut al mișcărilor ecol­o­giste. Soros finanțează Cli­mate Pol­icy Ini­tia­tive și Friends of the Earth, două mișcări care stau în gât mul­tor indus­tri­ași care vor să dez­volte proiecte mai puțin pri­etenoase cu mediul.

În fine, Soros finanțează numeroase insti­tuții de edu­cație prin care au tre­cut mulți lid­eri sau per­soane influ­ente din polit­ica mon­di­ală. Totuși se pare că edu­cația nu este neapărat una de stânga — unul din per­son­ajele care a tre­cut prin insti­tuți­ile finanțate de Soroș este Vik­tor Orban, pre­mierul Ungariei, care poate fi acuzat de multe, dar în nici un caz de afinități cu stânga politică.

Cam ăsta‑i per­son­ajul pe care unii îl văd mesianic, iar alții malefic. Prob­a­bil că ade­vărul e pe undeva pe la mijloc. Dar, dacă e să ne uităm la pre­su­pusa afini­tate a guver­nu­lui Cioloș față de ideile mil­iar­daru­lui amer­i­can, nu vedem niște legă­turi clare. Min­istrul Finanțelor a fost de părere că nu avem acum nevoie de FMI. Viz­iu­nile de dez­voltare a României sunt mai degrabă de dreapta decât de stânga. Nu vedem nici o agendă de mediu foarte insis­tentă. Și-atunci care sunt pre­su­pusele influ­ențe malefice ale dom­nu­lui Soroș în guver­nul României?

Dacă aveți păreri argu­men­tate, vă aștept să comen­tați. Dar, atenție! Am zis argu­men­tate, nu impre­sii și frus­trări per­son­ale… da? 🙂


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu