Maleficul domn Soros

Cineva m‐a între­bat nu demult dacă pot să scriu cine e George Soros, apropo de dis­cu­ți­ile care s‐au făcut prin presă și pe rețe­lele soci­ale des­pre pre­su­pu­sele legă­turi din­tre el și unii din­tre mem­brii cabi­ne­tu­lui Cio­loș. Ade­vă­rul e că nu știu atât de multe des­pre acest per­so­naj încât să pot pre­tinde că am ceva ori­gi­nal de poves­tit asu­pra subiec­tu­lui. Infor­ma­ți­ile mele, la fel de bune sau de rele ca ace­lea pe care ori­cine le‐ar putea obține, sunt mai degrabă con­tra­dic­to­rii și cu sigu­ranță incom­plete. Și cu toate astea mi‐am zis că merită să fac o scurtă incur­siune în cele mai frec­vente afir­ma­ții des­pre per­soana în cauză.

Tipul e un ame­ri­can de ori­gine maghiară, dar des­pre care se spune că ar fi ca etnie evreu. E fai­mos pen­tru că e foarte bogat, iar banii i‐a făcut mai ales prin spe­cu­la­ții finan­ci­are, adică exact genul de avere pen­tru care eu am un pro­fund dis­preț – con­si­der că a pro­duce bani indu­când frică sau lăco­mie în pie­țele finan­ci­are este imo­ral și ar tre­bui să fie și ile­gal. Dar, ca să fiu corect în rațio­na­mente, recu­nosc că indi­vi­dul e foarte infor­mat și e foarte inte­li­gent. Ca să fii foarte infor­mat e musai să fii și foarte conec­tat la niște nivele îna­lte, acolo unde se iau deci­zii. Iar când ești infor­mat și conec­tat devii aproape auto­mat și foarte influ­ent. Ceea ce te face foarte puter­nic.

Din­colo de aceste aspecte apar însă ches­ti­ile con­tra­dic­to­rii. Soros este, în ciuda mili­ar­de­lor sale, un recu­nos­cut finan­ța­tor al ide­i­lor de stânga, motiv pen­tru care con­ser­va­to­rii ame­ri­cani îi poartă o teri­bilă pică. În agenda lui a figu­rat la un moment dat eli­mi­na­rea de la putere a lui George W. Bush – n‐a reu­șit din ce am con­sta­tat cu toții. Tot Soros este aso­ciat cu finan­ța­rea cam­pa­niei lui Barack Obama, un pre­șe­dinte cu evi­dente vederi de stânga (în sen­sul ame­ri­can, din feri­cire).

Se spune des­pre George Soros că e un fer­vent sus­ți­nă­tor al insti­tu­ți­i­lor ban­care supras­ta­tale, cum e Fon­dul Mone­tar Inter­națio­nal și Banca Mondi­ală. Ca și unii din­tre români, con­ser­va­to­rii ame­ri­cani văd în sus­ți­ne­rea aces­tor mega‐bănci o formă de a atenta la suve­ra­ni­ta­tea națio­nală.

Nu săriți la con­clu­zia că Soros e un mili­ar­dar care coche­tează cu soci­a­lis­mul și comu­nis­mul. Tot el este aso­ciat cu finan­ța­rea intensă a miș­că­ri­lor de dizi­dență anti­co­mu­nistă din Europa de Est, îna­inte de căde­rea cor­ti­nei de fier. Din câte se pare, are vederi de stânga, dar nu chiar așa de la stânga încât să sus­țină rușii sau chi­ne­zii.

Totuși e des­tul de la stânga încât să fie un finan­ța­tor bine­cu­nos­cut al miș­că­ri­lor eco­lo­giste. Soros finan­țează Cli­mate Policy Ini­ti­a­tive și Friends of the Earth, două miș­cări care stau în gât mul­tor indus­tri­ași care vor să dezvolte pro­iecte mai puțin pri­e­te­noase cu mediul.

În fine, Soros finan­țează nume­roase insti­tu­ții de edu­ca­ție prin care au tre­cut mulți lideri sau per­soane influ­ente din poli­tica mondi­ală. Totuși se pare că edu­ca­ția nu este nea­pă­rat una de stânga – unul din per­so­na­jele care a tre­cut prin insti­tu­ți­ile finan­țate de Soroș este Vik­tor Orban, pre­mi­e­rul Unga­riei, care poate fi acu­zat de multe, dar în nici un caz de afi­ni­tăți cu stânga poli­tică.

Cam ăsta‐i per­so­na­jul pe care unii îl văd mesi­a­nic, iar alții male­fic. Pro­ba­bil că ade­vă­rul e pe undeva pe la mij­loc. Dar, dacă e să ne uităm la pre­su­pusa afi­ni­tate a guver­nu­lui Cio­loș față de ide­ile mili­ar­da­ru­lui ame­ri­can, nu vedem niște legă­turi clare. Minis­trul Finan­țe­lor a fost de părere că nu avem acum nevoie de FMI. Viziu­nile de dezvol­tare a Româ­niei sunt mai degrabă de dreapta decât de stânga. Nu vedem nici o agendă de mediu foarte insis­tentă. Și‐atunci care sunt pre­su­pu­sele influ­ențe male­fice ale dom­nu­lui Soroș în guver­nul Româ­niei?

Dacă aveți păreri argu­men­tate, vă aștept să comen­tați. Dar, aten­ție! Am zis argu­men­tate, nu impre­sii și frus­trări per­so­nale… da? 🙂


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu