Ci­neva m‑a în­tre­bat nu de­mult dacă pot să scriu cine e Ge­orge So­ros, apropo de dis­cu­ți­ile care s‑au fă­cut prin presă și pe re­țe­lele so­ci­ale des­pre pre­su­pu­sele le­gă­turi din­tre el și unii din­tre mem­brii ca­bi­ne­tu­lui Cio­loș. Ade­vă­rul e că nu știu atât de multe des­pre acest per­so­naj în­cât să pot pre­tinde că am ceva ori­gi­nal de po­ves­tit asu­pra su­biec­tu­lui. In­for­ma­ți­ile mele, la fel de bune sau de rele ca ace­lea pe care ori­cine le-ar pu­tea ob­ține, sunt mai de­grabă con­tra­dic­to­rii și cu si­gu­ranță in­com­plete. Și cu toate as­tea mi-am zis că me­rită să fac o scurtă in­cur­siune în cele mai frec­vente afir­ma­ții des­pre per­soana în cauză.

Ti­pul e un ame­ri­can de ori­gine ma­ghiară, dar des­pre care se spune că ar fi ca et­nie evreu. E fai­mos pen­tru că e foarte bo­gat, iar ba­nii i‑a fă­cut mai ales prin spe­cu­la­ții fi­nan­ci­are, adică exact ge­nul de avere pen­tru care eu am un pro­fund dis­preț — con­si­der că a pro­duce bani in­du­când frică sau lă­co­mie în pie­țele fi­nan­ci­are este imo­ral și ar tre­bui să fie și ile­gal. Dar, ca să fiu co­rect în ra­țio­na­mente, re­cu­nosc că in­di­vi­dul e foarte in­for­mat și e foarte in­te­li­gent. Ca să fii foarte in­for­mat e mu­sai să fii și foarte co­nec­tat la niște nivele îna­lte, acolo unde se iau de­ci­zii. Iar când ești in­for­mat și co­nec­tat de­vii aproape auto­mat și foarte in­flu­ent. Ceea ce te face foarte puternic.

Din­colo de aceste as­pecte apar însă ches­ti­ile con­tra­dic­to­rii. So­ros este, în ciuda mi­li­ar­de­lor sale, un re­cu­nos­cut fi­nan­ța­tor al ide­i­lor de stânga, mo­tiv pen­tru care con­ser­va­to­rii ame­ri­cani îi poartă o te­ri­bilă pică. În agenda lui a fi­gu­rat la un mo­ment dat eli­mi­na­rea de la pu­tere a lui Ge­orge W. Bush — n‑a re­u­șit din ce am con­sta­tat cu to­ții. Tot So­ros este aso­ciat cu fi­nan­ța­rea cam­pa­niei lui Ba­rack Obama, un pre­șe­dinte cu evi­dente ve­deri de stânga (în sen­sul ame­ri­can, din fericire).

Se spune des­pre Ge­orge So­ros că e un fer­vent sus­ți­nă­tor al in­sti­tu­ți­i­lor ban­care su­pras­ta­tale, cum e Fon­dul Mo­ne­tar In­ter­națio­nal și Banca Mondi­ală. Ca și unii din­tre ro­mâni, con­ser­va­to­rii ame­ri­cani văd în sus­ți­ne­rea aces­tor mega-bănci o formă de a atenta la su­ve­ra­ni­ta­tea națională.

Nu să­riți la con­clu­zia că So­ros e un mi­li­ar­dar care co­che­tează cu so­ci­a­lis­mul și co­mu­nis­mul. Tot el este aso­ciat cu fi­nan­ța­rea in­tensă a miș­că­ri­lor de di­zi­dență an­ti­co­mu­nistă din Eu­ropa de Est, îna­inte de că­de­rea cor­ti­nei de fier. Din câte se pare, are ve­deri de stânga, dar nu chiar așa de la stânga în­cât să sus­țină ru­șii sau chinezii.

To­tuși e des­tul de la stânga în­cât să fie un fi­nan­ța­tor bi­ne­cu­nos­cut al miș­că­ri­lor eco­lo­giste. So­ros fi­nan­țează Cli­mate Po­licy Ini­ti­a­tive și Friends of the Earth, două miș­cări care stau în gât mul­tor in­dus­tri­ași care vor să dezvolte pro­iecte mai pu­țin pri­e­te­noase cu mediul.

În fine, So­ros fi­nan­țează nu­me­roase in­sti­tu­ții de edu­ca­ție prin care au tre­cut mulți li­deri sau per­soane in­flu­ente din po­li­tica mondi­ală. To­tuși se pare că edu­ca­ția nu este ne­a­pă­rat una de stânga — unul din per­so­na­jele care a tre­cut prin in­sti­tu­ți­ile fi­nan­țate de So­roș este Vi­k­tor Or­ban, pre­mi­e­rul Un­ga­riei, care poate fi acu­zat de multe, dar în nici un caz de afi­ni­tăți cu stânga politică.

Cam ăsta‑i per­so­na­jul pe care unii îl văd me­si­a­nic, iar al­ții ma­le­fic. Pro­ba­bil că ade­vă­rul e pe un­deva pe la mij­loc. Dar, dacă e să ne ui­tăm la pre­su­pusa afi­ni­tate a gu­ver­nu­lui Cio­loș față de ide­ile mi­li­ar­da­ru­lui ame­ri­can, nu ve­dem niște le­gă­turi clare. Mi­nis­trul Fi­nan­țe­lor a fost de pă­rere că nu avem acum ne­voie de FMI. Vi­ziu­nile de dezvol­tare a Ro­mâ­niei sunt mai de­grabă de dreapta de­cât de stânga. Nu ve­dem nici o agendă de me­diu foarte in­sis­tentă. Și-atunci care sunt pre­su­pu­sele in­flu­ențe ma­le­fice ale dom­nu­lui So­roș în gu­ver­nul României?

Dacă aveți pă­reri ar­gu­men­tate, vă aș­tept să co­men­tați. Dar, aten­ție! Am zis ar­gu­men­tate, nu im­pre­sii și frus­trări per­so­nale… da? 🙂


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.