Un lu­cru e lim­pede: există des­tul de mulți ac­tori ai sce­nei po­li­tice și ad­mi­nis­tra­tive pu­blice care își do­resc ca gu­ver­na­rea Cio­loș să eșu­eze. Așa se și ex­plică nu­me­roa­sele în­ve­ni­nate semne de în­tre­bare, ne­du­me­riri cu falsă can­doare și dez­vă­lu­iri de in­for­ma­ții pe surse, toate să­pând dis­cret, dar te­nace, la te­me­lia suc­ce­su­lui no­u­lui gu­vern. Îna­inte să în­ceapă să clă­dească ceva, ca­bi­ne­tul Cio­loș are deja îm­pre­ju­rul său o mul­țime de bu­l­do­zere și ex­ca­va­toare gata să de­mo­leze orice ar con­strui. Cu­vân­tul de or­dine e sim­plu: ideea de teh­no­cra­ție nu tre­buie să ca­pete priză.

Orice me­todă de a de­mon­stra in­va­li­di­ta­tea teh­no­cra­ției e bi­ne­ve­nită. Se poate su­gera că cei din gu­vern nu sunt teh­no­crați, ci oa­meni îm­pinși de par­tide în mod dis­cret, pe baza unor în­țe­le­geri po­li­tice oculte. Sau că gu­ver­nul este mie­zul unui vi­i­tor par­tid pre­zi­den­țial. Sau că sco­pul fi­nal nu e gu­ver­na­rea, ci pre­lu­a­rea pu­te­rii în PNL. Sau că gu­ver­nul e ma­rio­neta PSD care de­ter­mină ma­jo­ri­ta­tea în par­la­ment. Că nu stau bine în poza ofi­ci­ală. Că nu se văd doam­nele, deci sunt mi­so­gini. Că nu l‑au dat ime­diat afară pe Pe­tre Tobă, acu­zat de pla­giat, fără nici un fel de ana­liză. Că mi­nis­trul să­nă­tă­ții era să fie un me­dic re­zi­dent în chiloți.

Există în ora­șele mari o mi­no­ri­tate care poate pune pre­siune pe po­li­ti­cieni, chiar dacă de­mo­cra­tic vor­bind ei nu re­pre­zintă ceea ce s‑ar numi vo­ința po­po­ru­lui. S‑a do­ve­dit în ma­ni­fes­ta­ți­ile de după tra­ge­dia de la Co­lec­tiv că această ca­te­go­rie de oa­meni au ajuns la nive­lul de ner­vo­zi­tate so­ci­ală care să‑i facă să iasă în stradă și că există o amor­sare a unui fel de spi­rit ci­vic care este pe­ri­cu­los pen­tru clasa po­li­tică. Ori suc­ce­sul unui gu­vern pre­cum cel al lui Cio­loș i‑ar pu­tea de­ter­mina să pre­seze pen­tru per­ma­nen­ti­za­rea aces­tui mo­del de gu­ver­nare. Iar asta ar fi tra­gic pen­tru par­tide. Căci miza nu e să faci legi în par­la­ment, ci să pră­du­iești bu­ge­tul prin guvernare.

Așa că ni­mic nu e prea mult ca gu­ver­nul Cio­loș să eșu­eze. Și, foarte con­ve­na­bil pen­tru ei, o sumă de per­soane din me­diul on­line pune umă­rul la această de­mo­lare a unei con­struc­ții care abia a în­ce­put. Pen­tru că e ris­cant să-ți ma­ni­fești în­cre­de­rea, se poate do­vedi că te-ai în­șe­lat, ori ei nu se în­șe­ală nici­o­dată. Dar e ex­trem de sim­plu să ca­uți cu­su­ruri în orice, căci — se știe — ori­cât de bine ar ieși ceva, în­tot­dea­una va fi loc .


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Herta Kuales

    cata drep­tate ai Sorine !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.