Dragă Traian

De la înce­put aș vrea să sta­bi­lim câteva lucruri: nu sunt băsist, deci n‐am să‐ți suflu în pânze în cele ce urmează. În egală măsură nu sunt nici pon­tist, căci adver­sa­rul tău tra­di­țio­nal mi‐e încă și mai anti­pa­tic, din multe motive. Ba chiar aș zice că, dacă sin­gu­rele opțiuni ați fi tu și Vio­rel, te‐aș alege fără ezi­tare. Nu pen­tru cât de bun ești tu, ci pen­tru cât de dez­as­truos mi se pare el. Nu te umfla în pene din moti­vul ăsta. Eu sper să nu mai fiu nici­o­dată silit să aleg între per­soane ca tine și el.

Ai fost zece ani pre­șe­dinte. Nu e puțin lucru, cred că‐ți dai seama. O să spui că ai făcut lucruri bune în anii ăștia. Așa e. Isto­ria le va con­semna în drep­tul tău, chiar dacă în cazul unora nu e lim­pede cât de mare îți este meri­tul. Am intrat în Uniu­nea Euro­peană. Am făcut deno­mi­na­rea și‐am scă­pat de ruși­nea aia de curs valu­tar de țară afri­cană sub­dezvol­tată. Am con­dam­nat ofi­cial comu­nis­mul. Am înce­put lupta împo­triva corup­ției. Și toate astea sunt pași mari pen­tru români. Au venit târ­ziu, dar mai bine decât nici­o­dată. Într‐un fel sau altul ai pus și tu umă­rul ca astea să se întâm­ple. Iar pen­tru ele îți mul­țu­mesc.

Pe lângă cele bune, ai făcut și multe rele. Le‐am apre­ciat pe pri­mele, le‐am regre­tat pe cele din urmă. Dar la finele zilei știi ce mă deran­jează cel mai tare? Că ero­rile pe care le‐ai făcut țineau mai ales de tine, erau din cate­go­ria ace­lora pe care ar fi fost în pute­rea ta să le eviți. De pildă bău­tura – nu te‐a for­țat nimeni să te afi­șezi prin câr­ci­umi dim­pre­ună cu tot felul de dubi­oși pre­cum Becali sau regii asfal­tu­lui. Sau poves­tea cu Elena Udrea – puteai să păs­trezi o dis­tanță mai igie­nică față de o blondă sexoasă de vreme ce știai cum se vor inter­preta ges­tu­rile tale. Sau felul în care ai anun­țat scă­de­rea sala­ri­i­lor buge­ta­ri­lor – nu te‐a obli­gat nimeni să rân­jești de parcă erai satis­fă­cut de deci­zia asta. Sau fap­tul că ai încurajat‐o pe fiica ta să can­di­deze la euro­par­la­men­tare – ne puteai scuti de ruși­nea pre­zen­ței unei per­soane com­plet nere­pre­zen­ta­tive și nepre­gă­tite poli­tic în fața între­gii Europe. Sau lim­ba­jul tău bădă­ră­nesc și hoho­te­lile depla­sate de la întâl­ni­rile cu presa. Sau felul în care ai cata­lo­gat o per­soană drept țigancă împu­țită – poate că, con­tex­tual vor­bind, aveai drep­tul de a te enerva pe ea, dar nu așa se exprimă cel care are meni­rea de a repre­zenta Româ­nia.

După cum vezi gre­șe­lile tale cele mai con­dam­nate de români nu vin din reac­ții ina­dec­vate la com­pli­cate con­texte poli­tice – deși ai comis și din astea, vezi com­pro­mi­sul cu Voi­cu­lescu – căci lumea le‐a înțe­les pe alea, nici din con­junc­turi inter­națio­nale cărora nu le‐ai făcut față. Vin din lipsa ta de carac­ter și edu­ca­ție și, chiar dacă aveai minu­suri la capi­to­lele astea, ai fi putut măcar face efor­tul de a le masca, de a ni le ascunde. Ai pre­fe­rat însă să ni le îndeși pe gât, să ne for­țezi să te pla­cem așa cum ești, necio­plit și vani­tos. N‐am avut înco­tro, pen­tru că isto­ria ne‐a pus în celă­lalt tal­ger niște dez­as­tre și mai mari, pre­cum Năs­tase, Geo­ană sau Ponta. Te‐am ales, dar nu te‐am plă­cut.

Ce‐a fost, a fost. Tim­pul a tre­cut și tre­ce­rea sa, se știe, esto­m­pează amin­ti­rile rele și le păs­trează mai ales pe cele bune. Pen­tru binele său psi­hic ome­ni­rea este selec­tiv amne­zică atunci când își con­sem­nează isto­ria. Tot ce tre­buie tu să faci acum este să taci și să lași tim­pul să lucreze pen­tru tine. Însă carac­te­rul tău te tră­dează încă o dată.

Te văd comen­tând tot mai des ceea ce face noul pre­șe­dinte. Să știi că toți sun­tem con­ști­enți de marile dife­rențe din­tre tine și el, nu tre­buie să fii un expert ca să pri­cepi dife­rența enormă de edu­ca­ție și com­por­ta­ment între voi doi. Nu tre­buie să sub­li­ni­ezi mereu că tu n‐ai fi făcut una sau alta. Toți știm asta. Dar când vine vorba des­pre ches­tiuni de poli­tică asu­pra cărora sigur știi mai bine decât ori­cine care sunt con­tex­tele diplo­ma­tice în care pre­șe­din­tele Româ­niei poate opera, e necin­stit să spui că tu ai făcut alt­fel.

Ai afir­mat de pildă că în pro­blema refu­gi­a­ți­lor tu n‐ai fi accep­tat cote. Să‐ți rea­min­tesc că toată forța ulti­mu­lui tău man­dat venea din sus­ți­ne­rea sur­prin­ză­tor de una­nimă a celor­lalți lideri din UE și că fără ea ai fi pier­dut multe bătă­lii poli­tice? Ai fi ris­cat această sus­ți­nere pen­tru tine, pen­tru Româ­nia și lupta anti­co­rup­ție doar ca să nu fii de acord cu câteva sute de refu­gi­ați? Vrei să te cred? Sper că vei înțe­lege când îți spun că‐mi e impo­si­bil. Dar nu e doar asta. În mai fie­care zi găsești câte un comen­ta­riu acid care e menit să rea­min­tească de tine și de felul tău de a face lucru­rile. Vrei musai să te men­ții în memo­ria noas­tră.

Dragă Tra­ian, vrei să fii memo­ra­bil? Am să‐ți dau o idee des­pre ce ai putea face ca să demon­strezi că ești un ade­vă­rat lider: fii spri­ji­ni­to­rul lui Iohan­nis. Dar lasă‐l să facă lucru­rile cum crede el, nu‐i reproșa că nu gân­dește și nu acțio­nează ca tine. Reflec­tează la meto­dele lui și învață ce e de învă­țat. Nu te întreb dacă un guvern teh­no­crat e bun sau nu – sigur avem opi­nii dife­rite aici – dar ai fi reu­șit să treci un guvern teh­no­crat prin votul par­la­men­tu­lui cu ușu­rința cu care a făcut‐o Iohan­nis? Știi bine că nu. Pen­tru că în loc de diplo­ma­ție și rațiune tu ai fi ales imper­ti­nența și forța, nu pen­tru că ți‐ar lipsi inte­li­gența, ci pen­tru că te crezi mai bun decât ești în rea­li­tate. Și când afi­șezi asta lumea tinde să uite că sco­pul în sine era unul bun.

Și repetă în fie­care zi până când vei înțe­lege: tot ceea ce ai făcut bun a fost doar un înce­put. Care n‐are nici o valoare dacă nu e con­ti­nuat și dus până la capăt. Para­do­xal, dacă vrei ca glo­ria ta să cre­ască și isto­ria să te numere între cei buni, tre­buie ca Iohan­nis să fie mai bun decât ai fost tu. Tu poți să‐l cri­tici și să‐i șubre­zești ima­gi­nea, dar în egală măsură te vei anula și pe tine însuți. Sau poți să‐ți lași la o parte orgo­liul pen­tru prima oară în viața ta și să ajuți cu modes­tie și bună­vo­ință la con­ti­nu­a­rea lucru­ri­lor bune.

Și, ori­cât de greu de cre­zut ți se va părea, pen­tru tine – dragă Tra­ian – așa se defi­nește de aici îna­inte patri­o­tis­mul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu