De­mult, pe vre­mea când nu exista nici Ro­mâ­nia, nici ro­mâ­nii, pe pămân­tu­rile as­tea au trăit niște oa­meni. Se zice că erau daci și că pro­ve­neau dintr-un neam mai nu­me­ros, cel al tra­ci­lor. Mulți din­tre ei ei erau agri­cul­tori și cul­ti­vau pro­ba­bil niște plante care le asi­gu­rau hrana de toate zi­lele — se aude că ter­ciul de mei era foarte po­pu­lar prin păr­țile as­tea cu mult îna­inte de în­dră­gita noas­tră mă­mă­ligă. Vorba e că oa­meni nu erau chiar așa de mulți, iar pământ era des­tul, așa că pri­cini de du­ș­mă­nie și în­văl­mă­șe­ală n‑or fi fost prea multe. Dacă-ți tre­buia mai mult pământ pen­tru cul­turi, te du­ceai un pic mai în­colo și gă­seai în­de­a­juns cât să cul­tivi după pu­tin­țele și pri­ce­pe­rile vre­mu­ri­lor acelea.

Pe urmă unii din­tre agri­cul­tori au în­ce­put să-și do­rească mai mult de­cât ne­vo­ile pro­pri­i­lor fa­mi­lii și s‑au dus cu arme peste ve­ci­nii lor. Lă­co­mia nu s‑a in­ven­tat în se­co­lele mo­der­ni­tă­ții. I‑au în­frânt și i‑au su­pus, le-au luat pămân­tu­rile în po­se­sie și i‑au pus să le mun­cească în fo­lo­sul lor, în­gă­du­indu-le să păs­treze din roade doar atât cât să se hră­nească. De peste mări și zări, din în­de­păr­tate stepe asi­a­tice, au so­sit și alți asu­pri­tori care s‑au adă­u­gat sau s‑au sub­sti­tuit ce­lor lo­cali, tre­când prin sa­bie sate și im­pu­nând le­gile în­ving­ă­to­ru­lui. O parte din­tre ei — zic unii is­to­rici — au ră­mas pe aici în func­ții de că­pe­te­nii, căci agri­cul­to­rii lo­cali nu erau prea or­ga­ni­zați și deci ușor de luat în șer­bie. Așa s‑au năs­cut boierii.

Apoi, ge­ne­ra­ție după ge­ne­ra­ție, bo­ie­rii s‑au mai ci­vi­li­zat, au do­bân­dit mof­turi de stă­pâni, și-au înăl­țat co­nace și au în­ce­put a trăi pe seama ce­lor ce le erau robi și slugi. Pe lângă cur­țile lor au în­ce­put să apară pri­mii popi creș­tini, dor­nici să preia în păs­to­rire su­fle­tele ță­ra­ni­lor pen­tru a în­te­meia bi­se­rici. Că­tre cine să se în­drepte aceștia pen­tru pro­tec­ție și spri­jin dacă nu spre stă­pâ­nii lo­cu­ri­lor? Iar bo­ie­rii, din în­des­tu­la­rea lor, s‑au gân­dit că bine ar fi să îm­partă și bi­se­ri­ci­lor lo­cu­lui, căci po­pii au do­ve­dit că pot avea multă in­flu­ență asu­pra pros­ti­mii, ținându‑i în frâu, educându‑i și supunându‑i stă­pâ­ni­lor. Așa au apă­rut da­ni­ile, cti­to­ri­ile de bi­se­rici și mâ­năs­tiri, îm­pro­pri­e­tă­ri­rile stă­re­ți­i­lor. Po­pii au fost fă­cuți parte la câști­gu­rile bo­ie­ri­lor pen­tru că îi ser­veau în stru­ni­rea ță­ra­ni­lor de rând. Iar mâ­năs­ti­rile au ajuns să de­țină pămân­turi și aca­re­turi, ba chiar și robi ți­gani, deși spi­ri­tul creș­tin pe care pre­tin­deau că îl re­pre­zintă vor­bea des­pre iu­bi­rea aproa­pe­lui. Ță­ra­nul nu le era însă aproape, cu atât mai pu­țin țiganul.

Se­cole de‑a rân­dul așa au mers lu­cru­rile pe aici. Nu exista o con­spi­ra­ție în­tre bo­ieri și bi­se­rică, pur și sim­plu ce­re­rea s‑a în­tâl­nit cu oferta, iar so­ci­e­ta­tea a con­si­de­rat toate aceste lu­cruri ca fi­ind nor­male, în or­di­nea na­tu­rală a lu­cru­ri­lor. Apoi a ve­nit anul 1864 și gu­ver­nul Ko­găl­ni­ceanu dim­pre­ună cu Cuza au gân­dit că sta­tul ro­mân tre­buie să se mo­der­ni­zeze după mo­de­lul al­tor ci­vi­li­za­ții apu­sene. Așa că au se­cu­la­ri­zat ave­rile mâ­năs­ti­ri­lor (care nici atunci nu plă­teau nici un fel de im­po­zite și în plus se aflau sub in­flu­ență pre­pon­de­rent greacă, ve­ni­tu­rile scur­gându-se că­tre be­ne­fi­ciul unor cle­rici stră­ini) și le-au îm­păr­țit ță­ra­ni­lor, iar pe ți­gani i‑au eli­be­rat din ro­bie. 30% din pămân­tu­rile ro­mâ­nești au tre­cut în pro­pri­e­ta­tea ță­ra­ni­lor, res­tul apar­ți­neau mo­și­e­ri­lor. Bi­se­rica a ră­mas cu foarte pu­țin, dar cu o sus­ți­nere fi­nan­ci­ară de la stat. Și la vre­mea aia mari tân­gu­iri s‑au au­zit din par­tea fe­țe­lor bi­se­ri­cești, ba chiar — lu­cru omis în dis­cur­su­rile de azi — mai ma­rii bi­se­ri­cii or­to­doxe ro­mâne au fă­cut apel la Ru­sia și Im­pe­riul Oto­man ce­rându-le să in­ter­vină în forță și să‑i re­pună în drep­turi (ce au de spus adep­ții te­o­riei cu bi­se­rica apă­ră­toare a ro­mâ­nis­mu­lui?). Dar sta­tul a ră­mas ne­clin­tit în ho­tă­rârile sale. Și ia­dul nu s‑a des­chis să‑i în­ghită pe cei ce au de­po­se­dat bi­se­rica de co­lo­sala sa avere. Dum­ne­zeu nu e ma­te­ria­list. Însă bi­se­rica nu s‑a lă­sat, a con­ti­nuat să se lupte pen­tru a acu­mula bo­gă­ții. Și în aproape un se­col a re­u­șit să mai do­bân­dească ceva avere. Nu­mai că is­to­ria i‑a adus pe co­mu­niști la pu­tere, iar re­forma agrară din 1945 a sim­pli­fi­cat bru­tal to­tul: ave­rile au de­ve­nit toate ale statului.

Și s‑a ajuns la si­tu­a­ția de azi. Re­tro­ce­dă­rile au pus în po­se­sie pe ve­chii pro­pri­e­tari, cei di­na­inte de re­forma din ’45. Bi­se­rica s‑a ales iar cu o avere im­por­tantă, dar nu‑i mul­țu­mită cu ea. Vrea și scu­tiri de taxe și im­po­zite. Căci dacă nu, ne ame­nință prea­fe­ri­ci­tul Tra­fa­let, au să ceară să re­vină la si­tu­a­ția de di­na­inte de Cuza. Bi­se­rica, de dra­gul pre­ten­ți­i­lor ma­te­ri­ale, ne-ar vrea îna­poi în fe­u­da­lism. Nu‑i nici o mi­rare că gân­desc așa, pre­la­ții BOR su­feră de ana­cro­nism de zeci și sute de ani, sunt edu­cați să gân­dească în tre­cut, nu în vi­i­tor. Când fac aceste ce­reri însă, ar tre­buie să răs­pundă la câ­teva în­tre­bări simple:

 1. Dacă nu­mai având averi și po­se­sii își pot în­de­plini opera ca­ri­ta­bilă — așa cum ne tot re­petă — se poate spune că în co­mu­nism, când li se con­fis­case to­tul, nu și-au fă­cut da­to­ria față de po­po­rul cre­din­cios? De ce n‑au pro­tes­tat și atunci? De ce atunci s‑au su­pus, ba chiar mulți au co­o­pe­rat cu re­gi­mul? Le pasă de cre­din­cioși nu­mai când se știu ei în­șiși în siguranță?
 2. De la cine să se ia pro­pri­e­tă­țile și să li se dea lor? De la pro­pri­e­ta­rii lor de azi, de la eno­ri­ași? Cum să se pro­ce­deze? Să se anu­leze toate ac­tele de vân­zare și cum­pă­rare de după 1864 și pro­pri­e­tă­țile să fie do­nate bisericii?
 3. Dar în Ar­deal cum să fa­cem? Că acolo, îna­inte de 1864, pămân­tu­rile și clă­di­rile de­ți­nute azi de BOR erau ale gro­fi­lor ma­ghiari și ale bi­se­ri­cii ca­to­lice și pro­tes­tante. Le dăm îna­poi? Fa­cem drep­tate până la ca­păt și luăm tot ce de­ține în pre­zent bi­se­rica or­to­doxă din Ardeal?
 4. Și, dacă tot li se dau îna­poi pro­pri­e­tă­țile de di­na­inte de Cuza, n‑ar vrea cumva și ro­bii ți­gani? Să prin­dem vreo câ­teva mii de ți­gani și să‑i du­cem în lan­țuri la mâ­năs­tiri ca să le slu­gă­rească pe moșie?

Dar oare n‑ar fi mai bine ca în pro­blema pro­pri­e­tă­ți­lor bi­se­ri­cii să ne în­toar­cem și mai mult în tre­cut, pe vre­mea da­ci­lor, când toată tagma asta de popi je­fu­i­tori și ne­mer­nici nici nu exis­tau? N‑ar fi mai bine să‑i de­po­se­dăm de toate ave­rile și să ve­dem, așa, de probă, cât de mult își iu­besc cre­din­cio­șii, slujindu‑i din sărăcie?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Yosca Ivan

  de ce nu esti cres­tin ade­va­rat ca sa spui ade­varu ca bi­se­rica si bo­ie­rii au asu­prit taranii,tot ce era mai bun le lu­ati, ze­ciu­iala func­tiona si atunci,taranu pleca la raz­boi iar po­chii asu­prea chiar si se­xual fe­me­ile ra­mase asa a ti do­bin­dit ave­rile RUSINE

 2. Stefan Lascu

  DE VAZUT FILMUL ‑BLESTEMUL PAMANTULUI… ION — CUM REACTIONEAZA POPA .Su­perb articol !!!

 3. Ion Popa

  Cand va veni ziua sa apre­ciati in­sti­tu­tia bi­se­ri­cii si oa­me­nii care o res­pecta, apre­ciaza si au ga­sit in ia de aproape 2000 de ani o hrana spi­ri­tu­ala . Nu ge­ne­ra­li­zati hulind bi­se­rica ‚par­ti­cu­la­ri­zati per­soa­nele cu ele ra­fu­i­tiva daca nu va bo­te­zat sau cu­nu­nat caci pt moarte ra­mane sa apre­cieze ru­dele. Iu­bim si uram oa­meni dar nu­mai unul ne iu­beste pe toti

  • hira

   In pri­mul rand pre­ci­zez ca bi­se­rica , este in­ven­tia evre­i­lor si a po­pi­lor. Dum­ne­zeu este in­ven­tia ro­ma­ni­lor. Sfin­tii sunt mi­turi nu le­gende, in­ven­tii evre­iesti. Tre­buie cul­tura sa in­te­legi. 50% din po­pu­la­tia Te­rei ha­bar nu au des­pre Dum­ne­zeu si sfinti.

 4. Gigi Balan

  Uite‑l pe sar­sa­ilă. Ce i‑aş mai da foc la barbă.

 5. Geoe Tataia

  pa­rin­tele sta­tul nul re­pre­zinta nici gu­ver­nul nici par­la­men­tul ci po­po­rul ei sint ale­sii po­pru­lui ce ati pri­mit de la bo­ieri si de la alesi sint ale po­po­ru­lui ei de­cide daca va da su nu prima data a fost po­po­rul nu bo­ie­rul si ale­sul asa ca scur­teazo cu cersitul

 6. Cecilia Croicu

  cum s‑a ajuns la atita rau­tate in pri­vi­rea unui om al bi­se­ri­cii? Nu am stiut ca bi­se­rica mai mult ca orice do­reste averi .In tara asta oa­me­nii lo­cu­iesc in bor­deie ‚ma­ninca din gu­noaie ‚co­pii merg km. pe jos sa in­vete , spi­ta­lele pica , ne ma­ninca pe strazi ci­ini din ca­uza foa­mei si cel mai grav pen­tru o pi­ca­tura de apa si sunt ati­tea de spus . Nu asta a pro­pa­duit Isus .nu cred ca atunci cind a fost pe cruce a do­rit ca cei din bi­se­rici sa se im­brace in aur sa poarte ves­minte scumpe iar cei din jur sa moara de foame.Opritiva nu adu­ceti oa­meni sa nu mai aiba nici credinta.Uni atita mai au.

 7. Petrus Codin

  Pe oa­me­nii de rand pur si sim­plu ii de­pa­seste raz­bo­iul asta pen­tru bani si averi din­tre Du­hul Sfant si du­hul lumii.

 8. Marius Maries
 9. Niculaie Pisu

  tra­fa­let mur­dar cu rahat )))))))))))))))))))))))

 10. Vasile Ionac

  bi­se­rica or­to­doxă, ca in­sti­tu­ție, e un jeg. din ca­uza unor popi de­cre­piți, sim­bo­lul ei este în pericol…trebuie dat de pământ cu pre­lată ăsta, alt­fel e de rău

 11. Eva Konya

  Eu cred ca este ne­voie de bi­se­rici dar oare de spi­tale si scoli nu este ne­voie ce fel de pre­oți sum­teti ca ame­nin­țat po­po­rul si la urma urma ur­mei ce ca­uta pre­oti in po­li­tica asta ati in­va­tat in facultăți..

 12. Arbune Carimel

  Are fata de mi­ner ‚sa­ra­cu­tul este foarte obo­sit dupa atata agoniseala

 13. Cojocaru Daniela

  Este jig­ni­tor sa ame­ninti un in­treg po­por ca‑l des­poi , ca‑l umi­lesti in cel mai jo­s­nic mod , luindu‑i ceva ce tu ai pri­mit drept po­mana de la altii(fie-mi ier­tata ex­pre­sia „dar slabi de minte si li­mi­tati in gan­dire ), nu­mai pen­tru ca acest po­por te obliga intr-un mod etic si mo­ral sa fii egal cu el in drep­turi si obli­ga­tii! Ar tre­bui o ma­sura ra­di­cala din par­tea noii pu­teri , dar se pare ca me­teh­nele sunt vechi si desi sunt mult mai edu­cati de­cat stra­mo­sii nos­tri , inca le mai este frica de fo­cul ia­du­lui .…si se pare ca le vor face jo­cul ! Mi‑e gre­ata de atata ser­vi­lism pe de o partte si de ne­sim­tire crasa pe de alta parte !Poate ca Bi­se­rica va cas­tiga te­ren , ma­rindu-si ave­rile si mai mult , dar si­gur va pierde te­ren in ran­dul cre­din­cio­si­lor .….Si atunci la ce Doamne iarta-ma va duce aceasta incrancenare ?

 14. Silviu Balog

  dum­ne­zeu oare nu vede cat rau pot sa faca

 15. Silviu Balog

  va spun si­gur ca le dau toate pa­man­tu­rile sa vanda tara asta, voi nu ve­deti ca to­tul e po­li­tica, vor sa vanda tara oa­meni buni, va jur daca cu­nva dau pa­man­tu­rile la go­lani as­tea cre­deti-ma omor unu din ei

 16. Gabriel Bunea

  Bai […] ai ve­nit cu ceva averi de la ma-ta aia […] ce pa­man­turi vrei, sa­la­rile, im­po­zi­tele, in­tre­ti­ne­rea la­ca­se­lor de cult si al­tele daca ai sa le iei in cal­cul ai sa vezi ca nu iesi la vop­sea, mars […] care nu fa­ceti alt­ceva de­cat sa su­b­ju­gati pe cei care sunt mai fra­ieri si ii fra­e­riti cum vreti voi.
  (co­men­ta­riu mo­de­rat de administrator)

  • Gabriel Bunea

   Dl Li­viu stati li­nis­tit ca ni­meni nu a ve­nit de acol(somnul de veci) si sa spuna cume acolo si la­sati sa fiu eu talpa ia­du­lui si in­di­fe­rent cine ar fi toti mu­rim odata dar nu vreau sa‑l spon­so­ri­zez eu pe ne­sim­ti­tul acel care are sa­la­riul acela imens ce a fa­cut pen­tru al primi a tur­nat s‑a plim­bat etc. astea‑i sant meritele.

  • Gabriel Bunea

   Mul­tu­mesc D‑l Ma­rius Marinescu

 17. Ilcu Victor

  Nu­mai cu Mer­tanu ii place sa se plimbe !!!Pri­viti ui­ta­tura de.….….….evlavios.…pios.….milostiv.…si cu bun simt.…..

 18. Cristian Marinescu

  Ce tine aceasta fata bi­se­ri­coasa in mana arata ca o cruce sau ca­pe­tele a doi serpi?Asta este sem­nul cru­cii la ei?

 19. Tambulea Mihaela-maria

  Nu vor­biti de­loc de pa­tri­mo­niul bi­se­ri­cii greco-ca­to­lice care a fost in to­ta­li­tate dat de sta­tul ro­man cu voia lui sta­lin si cu bu­cu­rie bi­se­ri­cii or­to­doxe si nici acum dupa 26 de ani de li­ber­tate nu au fost re­tro­ce­date pro­pri­e­ta­ri­lor de drept si ii chi­nuie in in­stante ani de zile. Imi este scarba de toti bar­bo­sii aces­tia care nu cred ca au ni­mic de a face cu cre­dinta si si-au van­dut de mult timp su­fle­tul diavolului!

  • Sorin Sfirlogea

   Ba da, toc­mai că am spus des­pre asta la a treia în­tre­bare de la fi­na­lul ar­ti­co­lu­lui. N‑am lun­git mult vorba pen­tru că e o po­veste în sine și abă­team aten­ția de la su­biec­tul principal.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.