Publicitatea și medicamentele

Care va să zică par­la­men­tul a adop­tat o lege care să inter­zică recla­mele pen­tru medi­ca­mente la tele­vi­ziune și radio. Și, cum era de aștep­tat, mul­țime de voci au înce­put să se audă, unele pro­tes­tând, altele apro­bând. Voi ce înțe­le­geți din toată poves­tea asta? E bine sau nu? Îna­inte de a vă da sin­guri un răs­puns, hai­deți să inven­ta­riem punc­tele de vedere ale celor direct sau indi­rect impli­cați.

Pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente sunt cu sigu­ranță nefe­ri­ciți. Foarte nefe­ri­ciți. Pen­tru că publi­ci­ta­tea la medi­ca­mente n‐are mare efect dacă nu este obsedant‐repetitivă și nică­ieri nu se poate rea­liza o mani­pu­lare mai bună decât la radio și la tele­vi­ziune. Auto­me­di­ca­ția este un exce­lent cre­a­tor de con­sum – e de ajuns să‐i dai omu­lui idei greșite des­pre cum își poate trata sin­gur diver­sele boli sau fobii, cum poate mânca până crapă dacă ia o pas­tilă la sfâr­șit, cum poate slăbi mira­cu­los cu niște hapuri înghi­țite, cum scapă de orice durere cu mira­cu­loase chi­mi­cale. Și oame­nii, unii proști, alții doar nein­for­mați, se îndoapă cu așa‐numitele supli­mente ali­men­tare fără să se întrebe dacă e bine pen­tru sănă­ta­tea lor și ce efecte secun­dare pot apă­rea. Publi­ci­ta­tea nu le spune des­pre așa ceva.

Radi­o­u­rile și tele­vi­ziu­nile sunt și mai nefe­ri­cite. O mare parte din veni­tu­rile din publi­ci­tate vin din medi­ca­mente. Pro­ba­bil că undeva între o tre­ime și o jumă­tate din câști­gu­rile lor curg din­spre această indus­trie. Și această uri­așă pro­por­ție nu e cau­zată doar de ape­ti­tul pro­du­că­to­ri­lor de medi­ca­mente pen­tru mar­ke­ting, ci și de scă­de­rea buge­te­lor de publi­ci­tate în alte indus­trii. Vedeți și voi că majo­ri­ta­tea recla­me­lor le fac doar trei feluri de afa­ceri: băn­cile, tele­co­mu­ni­ca­ți­ile și medi­ca­men­tele. Dis­pa­ri­ția uneia din­tre ele e o neno­ro­cire.

CNA apare sur­prin­ză­tor pe lista celor care se plâng de această lege aflată în curs de pro­mul­gare. Nu sunt multe de spus des­pre asta. E lim­pede că pen­tru ei ar tre­bui să fie com­plet indi­fe­rent la ce se face reclamă – sin­gura lor grijă ar fi să nu se încalce regu­lile de pre­zen­tare corectă a infor­ma­ți­i­lor. Dar ei par a ține han­gul tele­vi­ziu­ni­lor, adu­când ace­leași argu­mente, ceea ce demon­strează – dacă mai era nevoie – că insti­tu­ția asta nu ne repre­zintă pe noi, soci­e­ta­tea civilă, ci pe patro­nii de tele­vi­ziuni.

Far­ma­ciș­tii jubi­lează. Să nu cre­deți că o fac de dra­gul sănă­tă­ții noas­tre. Nici vorbă. Ei văd doar o uri­așă oport­u­ni­tate: pro­du­că­to­rii de medi­ca­mente vor tre­bui să‐i roage și să‐i moti­veze să le vândă pro­du­sele. Dacă până acum un mare pro­du­că­tor de medi­ca­mente putea ignora far­ma­cistul, bazându‐se că publi­ci­ta­tea agre­sivă va deter­mina cli­en­ții să intre în far­ma­cie și să‐i cum­pere medi­ca­men­tul, acum nu va mai fi nimeni să i‐l pro­mo­veze cu ace­eași insis­tență. Cu excep­ția far­ma­ciș­ti­lor, care acum le fac ami­cal cu ochiul, invitându‐i să mute buge­tele de publi­ci­tate de la radio și TV către buzu­na­rele lor.

Medi­cii cred că sunt oare­cum indi­fe­renți la ceea ce se întâm­plă, deși n‐ar tre­bui. Ei sunt ei care pre­scriu medi­ca­men­tele care se iau cu rețetă, iar la astea nu se face reclamă. Iar influ­ența lor asu­pra cum­pă­ră­rii de supli­mente ali­men­tare este dis­cu­ta­bilă și foarte greu con­tro­la­bilă – pot să pună pe rețetă așa ceva, dar nu există nici o garan­ție că un far­ma­cist isteț și dor­nic de câști­guri pro­prii nu va con­vinge pacien­tul să schimbe pro­du­sul cu altul, pre­zen­tat ca fiind mai efi­cace sau mai con­ve­na­bil din punct de vedere finan­ciar. Însă medi­cii ar tre­bui să vadă în această miș­care legi­sla­tivă o oport­u­ni­tate de a se implica mai activ în sănă­ta­tea prin pre­ven­ție, căci felul în care trăim astăzi – dez­or­do­nat și abu­ziv la adresa pro­pri­u­lui nos­tru orga­nism – este o ches­tiune care ar tre­bui să pre­o­cupe brea­sla lor. Am să mai poves­tesc cân­dva des­pre asta.

Sta­tul ar tre­bui să ia în cal­cul o scă­dere a veni­tu­ri­lor înca­sate din vân­ză­rile de medi­ca­mente. Mi‐e greu să esti­mez cât de mare va fi această dimi­nu­are, dar e lim­pede că în lipsa publi­ci­tă­ții impul­sul de a cum­păra supli­mente ali­men­tare va scă­dea sem­ni­fi­ca­tiv.

Noi ar tre­bui să răsu­flăm ușu­rați. Mai puține min­ciuni înseamnă o șansă mai bună să nu înghi­țim tot felul de chi­mi­cale. Nu vă temeți, nimeni nu va da fali­ment. Dar vom putea fi mul­țu­miți că încă o moda­li­tate de a exploata fără scru­pule pros­tia și dez­in­for­ma­rea oame­ni­lor a fost eli­mi­nată. Ceea ce e bine.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu