Mai avem nevoie de ciobani?

Bre­slele pro­fe­sio­nale nu sunt de obi­cei foarte unite în Româ­nia. Medi­cii nu reu­șesc să coa­gu­leze în mod arti­cu­lat în fața unui stat nepă­să­tor cu des­ti­nele lor, acto­rii nu se pot orga­niza și sunt tra­tați ca niște paria și enu­me­ra­rea ar putea con­ti­nua. Nu avem încă o con­ști­ință a apar­te­nen­ței la un corp pro­fe­sio­nal căruia să‐i afir­măm și să‐i sus­ți­nem impor­tanța soci­ală, sun­tem mai degrabă ten­tați de per­spec­tiva sin­di­cală, unde într‐un amal­gam nein­te­li­gi­bil de pro­fe­sii și inte­rese încer­căm – mai degrabă fără suc­ces – să ne cerem drep­tu­rile. Dar există totuși excep­ții.

Ne‐au dovedit‐o chiar ieri cio­ba­nii. S‐au mobi­li­zat și au venit în fața par­la­men­tu­lui ca să pro­tes­teze împo­triva noii legi a vână­to­rii, proas­păt adop­tată de poli­ti­cieni, care pre­vede limi­ta­rea numă­ru­lui de câini pe care îi pot avea pe lângă tur­mele de oi cu care pășu­nează. Presa le cam ține par­tea, pro­ba­bil din obiș­nu­ința de a fi de par­tea celor ce se opun cla­sei poli­tice. Lumea face comen­ta­rii favo­ra­bile lor. Par­la­men­ta­rii au dat îna­poi și au pro­mis revi­zu­i­rea legii. Ca miș­care pro­fe­sio­nală, mani­fes­ta­ția de ieri a fost un suc­ces pen­tru cio­bani. Însă lucru­rile sunt puțin mai com­pli­cate de atât.

De ce e nevoie de mai mulți câini pe lângă tur­mele de oi? Între­ba­rea pare sim­plă, dar răs­pun­sul e ceva mai nuan­țat. La munte cio­ba­nii se con­fruntă mai ales cu pro­blema ata­cu­ri­lor ani­ma­le­lor săl­ba­tice. Toți știm că urșii car­pa­tini se înfruptă ade­sea cu câte o oaie smulsă prin luptă din târla vre­u­nei stâni. Să te bați cu ursul nu e posi­bil cu doar 2–3 câini, ai nevoie de o mică armată de dulăi agre­sivi și cura­joși care să‐l pună pe fugă și nu de puține ori unii din­tre câini sfâr­șesc tra­gic în această luptă pen­tru apă­ra­rea tur­mei. Dar la deal și la câm­pie această pro­blemă nu există, poate doar hoții să te calce noap­tea pen­tru a fura ceva mioare, așa că se poate păzi turma cu mult mai puțini câini.

Ar mai fi și nevoia de a con­trola turma aflată la păs­cut. Câi­nii de stână sunt neîn­tre­cuți și neo­bo­siți în a mâna oile înco­tro le cere cio­ba­nul, scu­tind oame­nii de o aler­gă­tură obo­si­toare. Cu câți câini poți face treaba asta? Pro­ba­bil nu foarte mulți, cu cât sunt mai bine dre­sați, cu atât mai puțini sunt nece­sari.

Însă la stână, mai ales la munte unde cio­ba­nii se află la mare dis­tanță de sate, mân­ca­rea e întot­dea­una o pro­blemă. În afară de lapte și brânză care se pro­duc pe loc, cele­lalte tre­buie aduse cu mult efort. Pen­tru câini nu rămâne de obi­cei mare lucru – ade­sea un dita­mai dulăul tre­buie să se mul­țu­mească cu un boț de mămă­ligă arun­cat în niște zer și nu e de mirare că e mai mereu flămând. Ins­tinc­tele sale de ani­mal intră în func­țiune și ten­ta­ția de a vâna prin pădu­rile dim­pre­jur e ire­zis­ti­bilă. Noap­tea haita de câini pleacă ade­sea după vreo pradă ușoară. Vână­to­rii se plâng de câi­nii de la stâni pen­tru că aleargă vâna­tul, omoară câte un iepure sau vreun pui de căpri­oară. De aia s‐a inven­tat jujeul pus la gâtul dulă­i­lor, ca să nu poată alerga cu maximă viteză, dând o șansă vâna­tu­lui să scape cu fuga.

Eu umblu sufi­cient de des pe munți ca să fi văzut des­tui câini cio­bă­nești. În marea lor majo­ri­tate nu au jujeu sau au un simu­la­cru care nu‐i împie­dică să fugă. Iar dacă întrebi cio­ba­nii des­pre asta, se uită urât la tine și even­tual îți răs­pund că au pus câi­ni­lor jujeu, dar s‐a pier­dut chiar adi­nea­uri, iar ei nu au timp să stea toată ziua să facă altele.

Însă ade­vă­rul gol‐goluț e că nici cio­ba­nii nu prea se omoară cu firea să res­pecte legea. De pildă limi­ta­rea numă­ru­lui de câini nu s‐a legi­fe­rat acum, ci din 2006. Legea de acum nu face decât să intro­ducă amenzi pen­tru neres­pec­tare și asta i‐a înfu­riat. Câtă vreme n‐au exis­tat pedepse, n‐au avut nimic de spus împo­triva aces­tei reguli. Atunci nu li s‐a părut proastă, deși pro­ba­bil că era. Căci asta e meteahna noas­tră națio­nală: româ­nii nu sunt înde­o­bște deran­jați de absur­di­ta­tea vre­u­nei legi, ci de imi­nența apli­că­rii sanc­țiu­ni­lor ei. Dacă o lege e com­plet cre­tină, dar n‐are sanc­țiuni sau nu pot fi apli­cate, nimeni nu are nimic de obiec­tat.

Și tot cio­ba­nii cărora acum le dăm drep­tate sunt cei care fac și alte isprăvi. Duc oile să pășu­neze în pădure, unde iarba e grasă și bună și dis­trug ast­fel rege­ne­ră­rile natu­rale, cele care asi­gură urmă­toa­rea gene­ra­ție de arbori. Și tot cio­ba­nii, ca să extindă supra­fe­țele pășu­na­bile din munte, dau foc vege­ta­ției care ocupă o parte din zonele alpine. Jne­pe­ni­șuri pro­te­jate de lege sunt făcute scrum cu bună ști­ință din dorința de a avea în anii urmă­tori mai multă iarbă pen­tru oi. E ile­gal, e imo­ral. Dar des­pre asta uităm să vor­bim, des­pre asta nu vrem să aflăm, deși e lim­pede că oie­ri­tul e o afa­cere și extin­de­rea ei înseamnă o nevoie cres­cândă de supra­fețe de pășu­nat.

Cio­ba­nii nu sunt niște îngeri, după cum nu sunt nici infrac­tori. Sunt doar niște oameni care încearcă să‐și ducă mai departe tra­di­ți­ile într‐o lume în care con­cu­rența lor e brânza gata împa­che­tată, sosită din import direct pe raf­tu­rile super­ma­ga­zi­nu­lui din oraș, iar mese­ria lor pare să se îndrepte spre o ine­vi­ta­bilă dis­pa­ri­ție. Și poate că niște legi bune în ceea ce‐i pri­vește ar fi unele pe care să le scriem după ce ne răs­pun­dem nouă înșine la câteva între­bări.

Ce vii­tor are pășu­na­tul ani­ma­le­lor în Româ­nia? Îl vrem desfi­in­țat? Vrem să pro­du­cem lap­tele în ferme semi­in­dus­tria­li­zate ca să evi­tăm dis­tru­ge­rea natu­rii și să lăsăm vâna­tul să tră­i­ască netul­bu­rat? Sau vrem să sus­ți­nem tra­di­ția oie­ri­tu­lui și să o pro­mo­văm ca pe o parte a cul­tu­rii noas­tre națio­nale? Ni se pare impor­tant să pro­du­cem lapte și brânză în cel mai natu­ral chip cu putință? Iar dacă da, cum împă­căm această înde­le­t­ni­cire și con­se­cin­țele ei cu nevoia de a pro­teja și con­serva natura?

Mai avem nevoie de cio­bani?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Sandel Necoara

  Un se gin­desc ei la binele popo­ru­lui ci la binele buzu­na­ru­lui loro,sa tra­iasca numai di bine res­tul in sara­cie.

 2. Vasilica Tiuk

  Nu cred că cio­bani bine defi­niți au câini care ucid vânat

 3. Todoran Calin

  Asa au bagat si oame­nii la pus­ca­rie, o caruta de lemne, 4 ani. – ioana, ia si vrio 10, 15 ane­uri, fapte nere­zol­vate, pun eu o vb buna la poli­tie, si uite asa se jus­ti­fica miile de m/c. Javre­lor!

 4. Todoran Calin

  Da.i inye­re­seaza pe ei,mâncarea li se aduce sub nas, se cred supe­ri­pri, nu.s, si unde.i de facut o afa­cere, fb si pe mâsa!

 5. Jurnal de bord

  Iată și niște cla­ri­fi­cări care s‐ar putea să ajute pe unii:
  http://sorin.sfirlogea.com/2015/12/17/ciobanul-dacic-etern-si-absolut/

 6. Stoleru Laurentiu

  Jur­nal de bord, tu in pri­mul rand ai renun­tat la numele tau real si teai ascuns sub un nume fictiv.….in al doi­lea rand cio­ba­nii nu sunt anti­cres­tini, sunt mai cres­tini decat tine, chear decat marele patriarh…nu stiu din ce stra­mosi te tragi tu de se inchi­nau la zeitati…spune tu la toata lumea ,cum dis­trug cio­ba­nii vana­tul?
  Cio­bani cres­ca­tori de oi au fost de cand lumea si pen­tru aia padu­rile tarii erau dese si multe si erau pline de vanat,..deci pro­blema este in alta parte nu in sta­nele ciobanilor…eu cred ca cio­ba­nii ii stin­ghe­resc pe hotii astia de paduri. Ca nu pot ei sa fure copa­cii si vana­tul care se gaseste prin­tre copaci

 7. Dumitru Ciocea

  ce ne mai, trebuiesc,;oiieri, daca par­la­men­tul [nos­tru este plin de ,;cio­bany[ penali].

 8. Dragomir Petru

  Avem nevoie de cio­bani ! De par­la­men­tari nu avem nevoie !

 9. Ion Furtuna

  Au dis­trus industria,agricultura era dis­trusa de prin anii 90,au mai ramas animalele.Sa le omo­ram si pe astea,sa ramana doar cai­nii vaga­bonzi!!!

 10. Pinzariu Ovidiu

  cur­vele poli­tice nu vor asta ptr ca acolo se pot face grele comi­si­oane care intra in buzu­na­rele lor pe cind aduc toate pro­du­sele bio trio quatrio…etc fara gust expi­rate si la pre­turi demn doar de nesim­ti­rea lor

 11. Dobrica Silviu

  Un alt efect secun­dar poate fi si acela ca cio­ba­nii ramasi fara oi,vor vinde si paman­tul (pare­rea mea)

 12. Mirceamaria Lungu

  NU .… are miros de par­la­me­tar !

 13. Marian Lazar

  Niste nemernici!Nu au auzit de selec­tie naturala;mai mult dis­trug ei decat cai­nii cio­ba­ni­lor!

 14. Vasile Spirea

  Nu !! Nor­mal ca nu mai avem !!…Si putem sa le vinam si oile!! Si ciinii…eventual !!! Vai de tara asta si de cape­tele de p…biip.…care o con­duc ! O natie des­teapta, dar moale con­dusa de dementi!!

 15. Zoltan Fazekas

  Nu are nici o lega­tura cu pro­te­ja­rea natu­rii. Natura e dis­trusa sis­te­ma­tic de taie­rea padu­ri­lor, microhi­dro­cen­tra­lele pe para­iele de munte, vana­tul e exter­mi­nat de vana­toa­rea sis­te­ma­tica. Mai nou pana si par­cu­rile natu­rale cu regi­mul cel mai strict sunt atinse de fla­gel. Ingra­di­rea pasu­na­tu­lui (care se prac­tica de cand lumea, a fost dis­trus si abia isi revine) si a turis­mu­lui montan e legata doar de inde­par­ta­rea mar­to­ri­lor jafu­lui.

 16. Elena Popescu

  Branza, cas­ca­va­lul, lap­tele si toate cele­lalte sunt ade­va­rate si bune numai de la cio­bani !!!! Cele din maga­zine au gust de cau­ciuc si cali­tate indo­iel­nica. Deci, des­pre ce vor­bim aici?? Eu, una, si toti pri­e­te­nii mei, cum­pa­ram pro­du­sele lac­tate numai de la piata, de la cio­bani ade­va­rati, si sun­tem oameni cu veni­turi medii, deci nu bogati. Nu ne mai ame­titi ca sunt scumpe.… Tanti Maria, de la care cum­par eu este din Jina Sibi­u­lui, o stiu de 17 ani si mai gasesc la ea si slana si car­nati si pui si gaini si …si.… Toc­mai am fost prin zona aceea si nu mi s‐a parut ca cio­ba­nii au dis­trus natura sau fauna, din con­tra.…. alt­fel, de ata­tea mii de ani de cand exista oie­rit nu am mai fi vazut nici macar o frunza sau o capri­oara.….…… Se pare ca fauna este des­tula, din moment ce parlamentarii‐vanatori si‐au facut o lege spe­cial pen­tru ei si impo­triva cio­ba­ni­lor.… "Jur­nal de bord" lan­sati o falsa pro­blema de dez­ba­tere.…. de fapt, noi nu mai avem nevoie de 600 de par­la­men­tari care nu mun­cesc, nu gan­desc, doar inca­seaza bani degeaba si isi maresc pen­si­ile nesim­tite.…. sa ramana cei 300, cum s‐a hota­rat la refe­ren­dum, sa ia sala­rii cat pen­tru 600, dar sa dove­deasca cu raport de acti­vi­tate defal­cat pe zile (inclu­siv cele cand zic ca sunt in teri­to­riu.… pro­ba­bil la vana­toare) si sa nu mai indra­za­neasca vreo­data sa zica : (citez din emo­rie) o sa schim­bam legea, am votat‐o, dar nu am citit‐o toata, este de pe vre­mea lui "impus­catu`".…. mare rusine cu asa scuze !!!!

 17. Ghidut Cristian

  daca vrea cineva sa ocro­teasca natura ar putea sa NU MAI TAIE toate padu­rile :)) cap de guma

 18. Natalia Brumariu
 19. Miclea Romeo

  Se pare ca nu mai avem nevoie de ciobani…avem par­la­men­tari!

 20. Gabriel Adrian Mihalache

  Avem nevoie de cio­bani pe cimpii,povestea este ca sunt popu­late la ora actu­ala insti­tu­tii de stat cu "cio­bani" care le strica ima­gi­nea cio­ba­ni­lor ade­va­rati.…!?

 21. Radu Mladin

  Vor sa depo­pu­leze mun­tii pt a‐si duce opera de glo­ba­li­zare a Roma­niei la bun sfir­sit iar sin­gu­rii care le mai stau in cale sint acesti cio­bani cu tur­mele lor !

 22. Plesoiu Ionut

  jur­nal de bord al unora care au luat‐o la "bord" per­ma­nent – treziti‐va fra­ie­ri­lor

 23. Plesoiu Ionut

  -s‐a oiert mii de ani si fauna tot aici este , poves­tile tam­pite ca cio­ba­nii dis­trug natura este o abe­ra­tie de doi bani a unor minti bol­nave , da‐va‐n branza mea!

 24. Marian Adrian

  VAna­toa­rea este un loc unde Corup­tia se orga­ni­zează. Este orga­ni­za­rea Mafiei roma­ne­sti, care odată for­mată este extrem de greu de dez­in­te­grat. De aceea ser­vi­ci­ile de pro­fil ar tre­bui sa aiba in vedere FIECARE actiune de vana­toare care se orga­ni­zează. Acei oameni nu vanează, orga­ni­zează infrac­tiuni !

 25. Negiat Sali

  … GOLANII de MANGLA din ulti­mii 25 de ani au nevoie SĂ CUREȚE tere­nul de autoh­to­nii cres­că­tori de ani­male care natu­ral MONITORIZEAZĂ toate zonele mai ferite , ca să poată ei să pro­fite de SUBVENȚII sau SĂ LE MĂTRĂŞEASCĂ în voie , e vorba pe toată ROU de multe zeci de mili­arde euro în urmă­to­rii ani …

 26. Laura Mavru

  Uuuuooooooo!!!!!,dezastru cu Roma­nia

 27. Ionut Rosioru

  Mul­țu­mim UE, tu ne‐ai adus la cunoș­tinţă că: porci au pestă, găi­nile au gripă, vacile au limba albas­tră, cu alte cuvinte nimic din ce pro­du­cem nu e bun

 28. Todoran Calin

  Cio­ba­nii nu dis­trug nimic, doar cativa las­tari dar iasa alte mii. Oile hra­nesc pamân­tul, pâdu­rea. Pâna acum au facut bine, acum fac rau. Daca sis­te­mul l vrea sa mân­cam plas­tic, lapte praf, vai mama lor si,a noas­tra!

 29. Paulina Simon

  Sta­mo­sii nos­trii DACII erau un neam de oieri pacurari,deschideti car­tile de isto­rie si cititi cine erau tracii,getodacii,dacii vedeti columna lui Tra­ian si lamu­ri­tiva domni­lor sar­la­men­tari!

  • Jurnal de bord

   Stră­mo­șii noș­tri cre­deau în zei­tăți, nu în Iisus. Ce facem? Renun­țăm la creș­ti­nism? De ce tre­buie să facem exact ce făceau ei, deși au tre­cut 2000 de ani și lumea s‐a schim­bat radi­cal?
   Eu nu zic că tre­buie renun­țat la oie­rit, ci că tre­buie să găsim argu­men­tele corecte. Invo­ca­rea unor stră­moși morți e doar dovada că n‐avem argu­mente valide legate de pre­zent. Între­ba­rea este mai avem AZI nevoie de cio­bani? Și, dacă da, cum îi spri­ji­nim și cum le expli­căm ce reguli tre­buie să res­pecte la rân­dul lor? Le dăm like pe face­book, țipăm că ei păs­trează tra­di­ți­ile daci­lor și pe urmă cum­pă­răm tele­mea Danone de la pră­vă­lie?

 30. Radu Ioan

  Ne plac cio­ba­nii sa ramina cu noi!

 31. Constantin Catuneanu

  in afara de cei asa zisi cio­bani din par­la­ment, daa!

 32. Arhir Constantin

  DA,AVEM,EI REPREZINTA IDENTITATE NATIONALA,CULTURA DACICA,VALORI ALE ACESTUI POPOR DISTRUS DE DESCREIERATII DIN POLITICA.….…..

 33. Florian Balas

  Pen­tru ce sa tii oi , nu sunt super­mar­ke­tu­rile pline de brinza !

 34. Puianu Gheorghe

  Eu cred că par­la­men­ta­rii români îna­inte de a face legi ar tre­bui să‐și miște slă­ni­nile pe teren,să vor­bească cu lumea,să ana­li­zeze cum stau lucrurile,apoi să pună pe hâr­tie vari­ante pe care să le dis­cute cu cole­gii și‐abia apoi să scoată legea iar totul tre­buie făcut cu bună cre­dință și în bene­fi­ciul popo­ru­lui nu doar al lor.

 35. Iri Dan

  sa facem tar­curi pt vinat si sa le dam dru­mul la sem­nal ca la balc

 36. Angela Parvulescu

  Ade­va­rul este ca stau cu tur­mele toata iarna pe izlaze pana pri­ma­vara , iar pri­ma­vara iarba ioc pt. vacile satu­lui.

 37. Angela Parvulescu

  Cunosc eu un ama­rat de cio­ban din Sta­ne­sti Gorj care a omo­rat sute de caini , chiar si mie mi‐a omo­rat 5 , si atunci ei de ce sa tina zeci de caini ?

  • Jurnal de bord

   Totuși nu putem gene­ra­liza un caz par­ti­cu­lar.

  • Angela Parvulescu

   Ai drep­tate nu tre­buie sa gene­ra­li­zam , eu dupa aia am sufe­rit f . ..mult am facut depre­sie , iubesc f ff .. ani­ma­lele.

 38. Geoe Tataia

  de unde a ple­cat popo­rul roman cres­ca­tor agri­cul­tor asculta par­la­men­ta­rule daca ne iei sil drep­tul asta sa vrem .noi singe nu pamint

 39. Rodica Cirdei

  Nu cred ca cio­ba­nii au dis­trus padurile,ci hotii care le au vandut,s au imbo­ga­tit si acum vor sa gasim pe altii vinovati!AVEM NEVOIE DE CIOBANI SI DE TOATE PRODUSELE ROMANESTI!

  • Jurnal de bord

   Nu des­pre păduri e vorba, ci de vânat. Pre­zența stâ­ni­lor alungă vâna­tul. Nici asta nu e un lucru bun, pen­tru că vrem să mai avem și ani­male săl­ba­tice în păduri. Tre­buie găsit un echi­li­bru.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Nu tăiem pădu­rea, vâna­tul nu va pleca de acolo!

  • Jurnal de bord

   Ba da, va pleca, pen­tru că vâna­tul nu stă în pre­a­jma stâ­ni­lor. Tre­buie să fim con­ști­enți că orice acti­vi­tate umană, ori­cât de eco­lo­gică ar fi ea, este o intru­ziune în spa­țiul vital al ani­ma­le­lor săl­ba­tice. Este o con­fis­care a teri­to­ri­i­lor lor. Și toc­mai de aceea tre­buie să prac­ti­căm cu grijă oie­ri­tul, dacă vrem să mai avem și o faună natu­rală.

  • Pinzariu Ovidiu

   Jur­nal de bord vina­tul e ptr dem­ni­tari nu ptr oame­nii fra­ieri si ptr strai­nii din alte col­turi ale lumii acre vin cu bani grei si le umple pun­gile kur­ve­lor fara impo­zite dar dis­trac­tie la maxim

  • Mioara Laurent

   Jur­nal de bord ,vad ca va place sa repe­tati ace­lasi lucru.Padurea apar­tine ani­ma­le­lor si popu­la­tiei ,nu celor ce joaca bambilici.Au defri­sat au distrus,va place?Fauna?Despre asta vorbiti?Vegetatia natu­rala are un fond pri­mor­dial fores­tier carac­te­ris­tic ,defri­sand padu­rea ce se intampla?Ce se intam­pla cu fauna?Ati gasit vinovati,ciobanii,oile caprele, vacile,cainii.Ati facut camp de vanat tutu­ror euro­pe­ni­lor la noi in tara.Aveti tupeu nu gluma !

  • Mioara Laurent

   Ce ar fi sa scri­eti si pre­tul vana­tu­lui in func­tie de rasa ani­ma­lica .Lupi,ursi,caprioare,vulpi,pasari,etc.Toate incep de la 1000 de euro in sus.Tarif pen­tru vana­to­rii straini ce vin la vanat in tara.

 40. Rodica Cirdei

  Cine mai vrea sa dis­truga si oieritul?Vreti sa adu­ceti branza si lapte din import nu va e RUSINE ? De ani si ani este aceasta tra­di­tie si a mers f.f.f bine,acum ce vret? Ati venit cu gripa aviara,g.porcina.…..etc.padurile unde‐s impus­cati mii de ani­male pe dom.Tiriac si alte dome­nii , deci , mai aveti ceva de furat??? Huuuu­o­ooo

  • Jurnal de bord

   Brânza și lap­tele din import sunt deja pe raf­turi de ceva vreme. Și oie­ri­tul n‐a dis­pă­rut. Deci nu asta e miza.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Cere­rea aco­pe­rită prin pro­du­cţie pro­prie se ridică la 1,5 mili­arde de euro anual. Nu ţi se pare o miză sufi­cientă pen­tru impor­ta­tori şi pro­du­că­to­rii din vest care sunt sub­venţio­naţi la greu?

  • Jurnal de bord

   Mi se pare că majo­ri­ta­tea celor care comen­tează aici și se plâng de dis­tru­ge­rea Româ­niei se vor duce în urmă­toa­rele zile la pră­vă­lie și vor cum­păra brânză și lapte pro­duse în ferme indus­tria­li­zate. Și cam la asta se rezumă marea sus­ți­nere a oie­ri­tu­lui: niște fraze bom­bas­tice pe face­book. Iar patri­o­tis­mul de tip face­book nu prea ajută. Patri­o­tism ade­vă­rat e atunci când nu te bați cu pum­nul în piept, ci faci lucruri în favoa­rea țării tale. Când cum­peri pro­duse româ­nești, când înce­tezi să șter­pe­lești, să minți și să dai șpagă.
   Nu e nevoie de nu știu ce forțe oculte care să dis­trugă Româ­nia, ne des­cur­căm sin­guri cu mare pri­ce­pere.

  • Alexandru Popescu

   Jur­nal de bord – fii pe pace , eu cum­par cu pre­di­lec­tie pro­duse roma­ne­sti . Numai sa fie de cali­tate !

  • Rodica Cirdei

   Jur­nal de bord va inse­lati dand pareri,eu stiu ce inseamna sa cresti:vaci,porci,sa ai pur­cei la scroafa,sa pazesti oile,sa aduci fan cu carul,sa ai toate pasa­rile si ani­ma­lele domes­tice in curte si sa con­sumi pro­du­sele lor!asa ca mul­tu­mesc ca va dati cu pare­rea si‐ncercati sa expli­cati ce‐i patriotismul!Sigur nu ati incar­cat cu furca gunoi de grajd sa l duceti in camp sa‐l impras­ti­ati ! EU , da!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu