Mai avem nevoie de ciobani?

Breslele pro­fe­sion­ale nu sunt de obi­cei foarte unite în Româ­nia. Medicii nu reușesc să coag­uleze în mod artic­u­lat în fața unui stat nepăsă­tor cu des­tinele lor, actorii nu se pot orga­niza și sunt tratați ca niște paria și enu­mer­area ar putea con­tinua. Nu avem încă o conști­ință a aparte­nenței la un corp pro­fe­sional căruia să‑i afir­măm și să‑i susținem impor­tanța socială, sun­tem mai degrabă ten­tați de per­spec­tiva sindi­cală, unde într-un amal­gam nein­tel­igi­bil de pro­fe­sii și interese încer­căm — mai degrabă fără suc­ces — să ne cerem drep­turile. Dar există totuși excepții.

Ne-au dovedit‑o chiar ieri ciobanii. S‑au mobi­lizat și au venit în fața par­la­men­tu­lui ca să protesteze împotriva noii legi a vână­torii, proaspăt adop­tată de politi­cieni, care prevede lim­itarea număru­lui de câini pe care îi pot avea pe lângă turmele de oi cu care pășunează. Presa le cam ține partea, prob­a­bil din obișn­uința de a fi de partea celor ce se opun cla­sei politice. Lumea face comen­tarii favor­a­bile lor. Par­la­men­tarii au dat înapoi și au promis revizuirea legii. Ca miș­care pro­fe­sion­ală, man­i­fes­tația de ieri a fost un suc­ces pen­tru ciobani. Însă lucrurile sunt puțin mai com­pli­cate de atât.

De ce e nevoie de mai mulți câini pe lângă turmele de oi? Între­barea pare sim­plă, dar răspun­sul e ceva mai nuanțat. La munte ciobanii se con­fruntă mai ales cu prob­lema atacurilor ani­malelor săl­bat­ice. Toți știm că urșii carpa­tini se înfruptă ade­sea cu câte o oaie smulsă prin luptă din târla vre­unei stâni. Să te bați cu ursul nu e posi­bil cu doar 2–3 câini, ai nevoie de o mică armată de dulăi agre­sivi și cura­joși care să‑l pună pe fugă și nu de puține ori unii din­tre câini sfârșesc tragic în această luptă pen­tru apărarea turmei. Dar la deal și la câmpie această prob­lemă nu există, poate doar hoții să te calce noaptea pen­tru a fura ceva mioare, așa că se poate păzi turma cu mult mai puțini câini.

Ar mai fi și nevoia de a con­trola turma aflată la păs­cut. Câinii de stână sunt neîn­tre­cuți și neo­bosiți în a mâna oile încotro le cere ciobanul, scutind oamenii de o alergă­tură obosi­toare. Cu câți câini poți face tre­aba asta? Prob­a­bil nu foarte mulți, cu cât sunt mai bine dresați, cu atât mai puțini sunt nece­sari.

Însă la stână, mai ales la munte unde ciobanii se află la mare dis­tanță de sate, mân­carea e întot­deauna o prob­lemă. În afară de lapte și brânză care se pro­duc pe loc, cele­lalte tre­buie aduse cu mult efort. Pen­tru câini nu rămâne de obi­cei mare lucru — ade­sea un dita­mai dulăul tre­buie să se mulțumească cu un boț de mămăligă arun­cat în niște zer și nu e de mirare că e mai mereu flămând. Instinctele sale de ani­mal intră în funcți­une și ten­tația de a vâna prin pădurile dim­pre­jur e irezistibilă. Noaptea haita de câini pleacă ade­sea după vreo pradă ușoară. Vână­torii se plâng de câinii de la stâni pen­tru că aleargă vânatul, omoară câte un iepure sau vreun pui de căprioară. De aia s‑a inven­tat jujeul pus la gâtul dulăilor, ca să nu poată alerga cu max­imă viteză, dând o șansă vânat­u­lui să scape cu fuga.

Eu umblu sufi­cient de des pe munți ca să fi văzut des­tui câini ciobănești. În marea lor majori­tate nu au jujeu sau au un sim­u­lacru care nu‑i împiedică să fugă. Iar dacă întrebi ciobanii despre asta, se uită urât la tine și even­tual îți răspund că au pus câinilor jujeu, dar s‑a pier­dut chiar adineauri, iar ei nu au timp să stea toată ziua să facă altele.

Însă ade­vărul gol-goluț e că nici ciobanii nu prea se omoară cu firea să respecte legea. De pildă lim­itarea număru­lui de câini nu s‑a legiferat acum, ci din 2006. Legea de acum nu face decât să intro­ducă amenzi pen­tru nere­spectare și asta i‑a înfu­riat. Câtă vreme n‑au exi­s­tat pedepse, n‑au avut nimic de spus împotriva aces­tei reg­uli. Atunci nu li s‑a părut proastă, deși prob­a­bil că era. Căci asta e meteahna noas­tră națion­ală: românii nu sunt îndeobște der­an­jați de absur­di­tatea vre­unei legi, ci de imi­nența aplicării sancți­u­nilor ei. Dacă o lege e com­plet cret­ină, dar n‑are sancți­uni sau nu pot fi apli­cate, nimeni nu are nimic de obiec­tat.

Și tot ciobanii cărora acum le dăm drep­tate sunt cei care fac și alte isprăvi. Duc oile să pășuneze în pădure, unde iarba e grasă și bună și dis­trug ast­fel regen­erările nat­u­rale, cele care asig­ură urmă­toarea gen­er­ație de arbori. Și tot ciobanii, ca să extindă suprafețele pășun­abile din munte, dau foc veg­e­tației care ocupă o parte din zonele alpine. Jnepenișuri pro­te­jate de lege sunt făcute scrum cu bună ști­ință din dor­ința de a avea în anii urmă­tori mai multă iarbă pen­tru oi. E ile­gal, e imoral. Dar despre asta uităm să vor­bim, despre asta nu vrem să aflăm, deși e limpede că oier­itul e o afacere și extin­derea ei înseamnă o nevoie crescândă de suprafețe de pășu­nat.

Ciobanii nu sunt niște îngeri, după cum nu sunt nici infrac­tori. Sunt doar niște oameni care încearcă să-și ducă mai departe tradiți­ile într‑o lume în care con­curența lor e brânza gata împa­chetată, sosită din import direct pe raf­turile super­magaz­in­u­lui din oraș, iar mese­ria lor pare să se îndrepte spre o inevitabilă dis­par­iție. Și poate că niște legi bune în ceea ce‑i privește ar fi unele pe care să le scriem după ce ne răspun­dem nouă înșine la câteva între­bări.

Ce viitor are pășu­natul ani­malelor în Româ­nia? Îl vrem des­fi­ințat? Vrem să pro­ducem laptele în ferme semi­in­dus­tri­al­izate ca să evităm dis­trugerea naturii și să lăsăm vânatul să trăi­ască netul­bu­rat? Sau vrem să susținem tradiția oier­it­u­lui și să o pro­movăm ca pe o parte a cul­turii noas­tre naționale? Ni se pare impor­tant să pro­ducem lapte și brânză în cel mai nat­ural chip cu putință? Iar dacă da, cum împăcăm această îndelet­ni­cire și con­secințele ei cu nevoia de a pro­teja și con­serva natura?

Mai avem nevoie de ciobani?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sandel Necoara

  Un se gin­desc ei la binele poporu­lui ci la binele buzu­naru­lui loro,sa tra­iasca numai di bine restul in sara­cie.

 2. Vasilica Tiuk

  Nu cred că ciobani bine definiți au câini care ucid vânat

 3. Todoran Calin

  Asa au bagat si oamenii la pus­carie, o caruta de lemne, 4 ani. — ioana, ia si vrio 10, 15 aneuri, fapte nere­zol­vate, pun eu o vb buna la poli­tie, si uite asa se jus­ti­fica miile de m/c. Javrelor!

 4. Todoran Calin

  Da.i iny­ere­seaza pe ei,mâncarea li se aduce sub nas, se cred superipri, nu.s, si unde.i de facut o afacere, fb si pe mâsa!

 5. Jurnal de bord

  Iată și niște clar­i­ficări care s‑ar putea să ajute pe unii:
  http://sorin.sfirlogea.com/2015/12/17/ciobanul-dacic-etern-si-absolut/

 6. Stoleru Laurentiu

  Jur­nal de bord, tu in primul rand ai renun­tat la numele tau real si teai ascuns sub un nume fictiv.….in al doilea rand ciobanii nu sunt anti­cres­tini, sunt mai cres­tini decat tine, chear decat marele patriarh…nu stiu din ce stramosi te tragi tu de se inchinau la zeitati…spune tu la toata lumea ,cum dis­trug ciobanii vanatul?
  Ciobani cresca­tori de oi au fost de cand lumea si pen­tru aia padurile tarii erau dese si multe si erau pline de vanat,..deci prob­lema este in alta parte nu in stanele ciobanilor…eu cred ca ciobanii ii stingheresc pe hotii astia de paduri. Ca nu pot ei sa fure copacii si vanatul care se gas­este printre copaci

 7. Dumitru Ciocea

  ce ne mai, trebuiesc,;oiieri, daca par­la­men­tul [nos­tru este plin de ,;ciobany[ penali].

 8. Dragomir Petru

  Avem nevoie de ciobani ! De par­la­men­tari nu avem nevoie !

 9. Ion Furtuna

  Au dis­trus industria,agricultura era dis­trusa de prin anii 90,au mai ramas animalele.Sa le omoram si pe astea,sa ramana doar cainii vagabonzi!!!

 10. Pinzariu Ovidiu

  curvele politice nu vor asta ptr ca acolo se pot face grele comi­sioane care intra in buzunarele lor pe cind aduc toate pro­dusele bio trio quatrio…etc fara gust expi­rate si la pre­turi demn doar de nes­imtirea lor

 11. Dobrica Silviu

  Un alt efect secun­dar poate fi si acela ca ciobanii ramasi fara oi,vor vinde si paman­tul (par­erea mea)

 12. Mirceamaria Lungu

  NU .… are miros de par­lametar !

 13. Marian Lazar

  Niste nemernici!Nu au auzit de selec­tie naturala;mai mult dis­trug ei decat cainii cioban­ilor!

 14. Vasile Spirea

  Nu !! Nor­mal ca nu mai avem !!…Si putem sa le vinam si oile!! Si ciinii…eventual !!! Vai de tara asta si de capetele de p…biip.…care o con­duc ! O natie desteapta, dar moale con­dusa de dementi!!

 15. Zoltan Fazekas

  Nu are nici o legatura cu pro­te­jarea naturii. Natura e dis­trusa sis­tem­atic de taierea padurilor, micro­hidro­cen­tralele pe paraiele de munte, vanatul e exter­mi­nat de vana­toarea sis­tem­at­ica. Mai nou pana si par­curile nat­u­rale cu regimul cel mai strict sunt atinse de fla­gel. Ingradi­rea pasunatu­lui (care se prac­tica de cand lumea, a fost dis­trus si abia isi revine) si a tur­is­mu­lui mon­tan e legata doar de inde­partarea mar­to­rilor jafu­lui.

 16. Elena Popescu

  Branza, cas­cav­alul, laptele si toate cele­lalte sunt ade­varate si bune numai de la ciobani !!!! Cele din mag­a­zine au gust de cau­ciuc si cal­i­tate indoiel­nica. Deci, despre ce vor­bim aici?? Eu, una, si toti pri­etenii mei, cumparam pro­dusele lac­tate numai de la piata, de la ciobani ade­varati, si sun­tem oameni cu ven­i­turi medii, deci nu bogati. Nu ne mai ametiti ca sunt scumpe.… Tanti Maria, de la care cumpar eu este din Jina Sibi­u­lui, o stiu de 17 ani si mai gas­esc la ea si slana si car­nati si pui si gaini si …si.… Toc­mai am fost prin zona aceea si nu mi s‑a parut ca ciobanii au dis­trus natura sau fauna, din con­tra.…. alt­fel, de atatea mii de ani de cand exista oierit nu am mai fi vazut nici macar o frunza sau o caprioara.….…… Se pare ca fauna este destula, din moment ce parlamentarii-vanatori si-au facut o lege spe­cial pen­tru ei si impotriva cioban­ilor.… "Jur­nal de bord" lansati o falsa prob­lema de dez­batere.…. de fapt, noi nu mai avem nevoie de 600 de par­la­men­tari care nu muncesc, nu gan­desc, doar incaseaza bani dege­aba si isi maresc pen­si­ile nes­imtite.…. sa ramana cei 300, cum s‑a hotarat la ref­er­en­dum, sa ia salarii cat pen­tru 600, dar sa dovedeasca cu raport de activ­i­tate defal­cat pe zile (inclu­siv cele cand zic ca sunt in ter­i­to­riu.… prob­a­bil la vana­toare) si sa nu mai indrazaneasca vre­o­data sa zica : (citez din emorie) o sa schim­bam legea, am votat‑o, dar nu am citit‑o toata, este de pe vre­mea lui "impus­catu`".…. mare rusine cu asa scuze !!!!

 17. Ghidut Cristian

  daca vrea cineva sa ocroteasca natura ar putea sa NU MAI TAIE toate padurile :)) cap de guma

 18. Natalia Brumariu
 19. Miclea Romeo

  Se pare ca nu mai avem nevoie de ciobani…avem par­la­men­tari!

 20. Gabriel Adrian Mihalache

  Avem nevoie de ciobani pe cimpii,povestea este ca sunt pop­u­late la ora actu­ala insti­tu­tii de stat cu "ciobani" care le strica imag­inea cioban­ilor ade­varati.…!?

 21. Radu Mladin

  Vor sa depop­uleze muntii pt a‑si duce opera de glob­alizare a Romaniei la bun sfir­sit iar sin­gurii care le mai stau in cale sint acesti ciobani cu turmele lor !

 22. Plesoiu Ionut

  jur­nal de bord al unora care au luat‑o la "bord" per­ma­nent — treziti-va fraier­ilor

 23. Plesoiu Ionut

  -s‑a oiert mii de ani si fauna tot aici este , povestile tampite ca ciobanii dis­trug natura este o aber­atie de doi bani a unor minti bol­nave , da-va‑n branza mea!

 24. Marian Adrian

  VAna­toarea este un loc unde Corup­tia se orga­nizează. Este orga­ni­zarea Mafiei romanesti, care odată for­mată este extrem de greu de dez­in­te­grat. De aceea ser­vici­ile de pro­fil ar tre­bui sa aiba in vedere FIECARE actiune de vana­toare care se orga­nizează. Acei oameni nu vanează, orga­nizează infrac­tiuni !

 25. Negiat Sali

  … GOLANII de MANGLA din ultimii 25 de ani au nevoie SĂ CUREȚE terenul de auto­htonii crescă­tori de ani­male care nat­ural MONITORIZEAZĂ toate zonele mai ferite , ca să poată ei să prof­ite de SUBVENȚII sau SĂ LE MĂTRĂŞEASCĂ în voie , e vorba pe toată ROU de multe zeci de mil­iarde euro în urmă­torii ani …

 26. Laura Mavru

  Uuuuooooooo!!!!!,dezastru cu Roma­nia

 27. Ionut Rosioru

  Mulțu­mim UE, tu ne-ai adus la cunoșt­inţă că: porci au pestă, găinile au gripă, vac­ile au limba albas­tră, cu alte cuvinte nimic din ce pro­ducem nu e bun

 28. Todoran Calin

  Ciobanii nu dis­trug nimic, doar cativa las­tari dar iasa alte mii. Oile hranesc pamân­tul, pâdurea. Pâna acum au facut bine, acum fac rau. Daca sis­temul l vrea sa mân­cam plas­tic, lapte praf, vai mama lor si,a noas­tra!

 29. Paulina Simon

  Sta­mosii nos­trii DACII erau un neam de oieri pacurari,deschideti car­tile de isto­rie si cititi cine erau tracii,getodacii,dacii vedeti columna lui Tra­ian si lamu­ri­tiva dom­nilor sar­la­men­tari!

  • Jurnal de bord

   Stră­moșii noștri cre­deau în zeități, nu în Iisus. Ce facem? Renunțăm la creș­tin­ism? De ce tre­buie să facem exact ce făceau ei, deși au tre­cut 2000 de ani și lumea s‑a schim­bat rad­i­cal?
   Eu nu zic că tre­buie renunțat la oierit, ci că tre­buie să găsim argu­mentele corecte. Invo­carea unor stră­moși morți e doar dovada că n‑avem argu­mente valide legate de prezent. Între­barea este mai avem AZI nevoie de ciobani? Și, dacă da, cum îi spri­jinim și cum le explicăm ce reg­uli tre­buie să respecte la rân­dul lor? Le dăm like pe face­book, țipăm că ei păstrează tradiți­ile dacilor și pe urmă cumpărăm tele­mea Danone de la prăvălie?

 30. Radu Ioan

  Ne plac ciobanii sa ram­ina cu noi!

 31. Constantin Catuneanu

  in afara de cei asa zisi ciobani din par­la­ment, daa!

 32. Arhir Constantin

  DA,AVEM,EI REPREZINTA IDENTITATE NATIONALA,CULTURA DACICA,VALORI ALE ACESTUI POPOR DISTRUS DE DESCREIERATII DIN POLITICA.….…..

 33. Florian Balas

  Pen­tru ce sa tii oi , nu sunt super­mar­ke­turile pline de brinza !

 34. Puianu Gheorghe

  Eu cred că par­la­men­tarii români înainte de a face legi ar tre­bui să-și miște slăninile pe teren,să vor­bească cu lumea,să anal­izeze cum stau lucrurile,apoi să pună pe hâr­tie vari­ante pe care să le dis­cute cu colegii și-abia apoi să scoată legea iar totul tre­buie făcut cu bună cred­ință și în ben­efi­ciul poporu­lui nu doar al lor.

 35. Iri Dan

  sa facem tar­curi pt vinat si sa le dam dru­mul la sem­nal ca la balc

 36. Angela Parvulescu

  Ade­varul este ca stau cu turmele toata iarna pe izlaze pana pri­mavara , iar pri­mavara iarba ioc pt. vac­ile sat­u­lui.

 37. Angela Parvulescu

  Cunosc eu un ama­rat de cioban din Stanesti Gorj care a omorat sute de caini , chiar si mie mi‑a omorat 5 , si atunci ei de ce sa tina zeci de caini ?

  • Jurnal de bord

   Totuși nu putem gen­er­al­iza un caz par­tic­u­lar.

  • Angela Parvulescu

   Ai drep­tate nu tre­buie sa gen­er­al­izam , eu dupa aia am suferit f . ..mult am facut depre­sie , iubesc f ff .. ani­malele.

 38. Geoe Tataia

  de unde a ple­cat poporul roman cresca­tor agricul­tor asculta par­la­men­tarule daca ne iei sil drep­tul asta sa vrem .noi singe nu pamint

 39. Rodica Cirdei

  Nu cred ca ciobanii au dis­trus padurile,ci hotii care le au vandut,s au imbo­gatit si acum vor sa gasim pe altii vinovati!AVEM NEVOIE DE CIOBANI SI DE TOATE PRODUSELE ROMANESTI!

  • Jurnal de bord

   Nu despre păduri e vorba, ci de vânat. Prezența stânilor alungă vânatul. Nici asta nu e un lucru bun, pen­tru că vrem să mai avem și ani­male săl­bat­ice în păduri. Tre­buie găsit un echili­bru.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Nu tăiem pădurea, vânatul nu va pleca de acolo!

  • Jurnal de bord

   Ba da, va pleca, pen­tru că vânatul nu stă în prea­jma stânilor. Tre­buie să fim conș­tienți că orice activ­i­tate umană, oricât de eco­log­ică ar fi ea, este o intruz­i­une în spațiul vital al ani­malelor săl­bat­ice. Este o con­fis­care a ter­i­tori­ilor lor. Și toc­mai de aceea tre­buie să prac­ticăm cu grijă oier­itul, dacă vrem să mai avem și o faună nat­u­rală.

  • Pinzariu Ovidiu

   Jur­nal de bord vinatul e ptr dem­ni­tari nu ptr oamenii fraieri si ptr strainii din alte col­turi ale lumii acre vin cu bani grei si le umple pungile kurvelor fara impozite dar dis­trac­tie la maxim

  • Mioara Laurent

   Jur­nal de bord ,vad ca va place sa repetati ace­lasi lucru.Padurea apartine ani­malelor si pop­u­latiei ,nu celor ce joaca bambilici.Au defrisat au distrus,va place?Fauna?Despre asta vorbiti?Vegetatia nat­u­rala are un fond pri­mor­dial forestier car­ac­ter­is­tic ,defrisand padurea ce se intampla?Ce se intam­pla cu fauna?Ati gasit vinovati,ciobanii,oile caprele, vacile,cainii.Ati facut camp de vanat tuturor europe­nilor la noi in tara.Aveti tupeu nu gluma !

  • Mioara Laurent

   Ce ar fi sa scri­eti si pre­tul vanat­u­lui in func­tie de rasa ani­mal­ica .Lupi,ursi,caprioare,vulpi,pasari,etc.Toate incep de la 1000 de euro in sus.Tarif pen­tru vana­torii straini ce vin la vanat in tara.

 40. Rodica Cirdei

  Cine mai vrea sa dis­truga si oieritul?Vreti sa aduceti branza si lapte din import nu va e RUSINE ? De ani si ani este aceasta tra­di­tie si a mers f.f.f bine,acum ce vret? Ati venit cu gripa aviara,g.porcina.…..etc.padurile unde‑s impus­cati mii de ani­male pe dom.Tiriac si alte domenii , deci , mai aveti ceva de furat??? Huu­u­uoooo

  • Jurnal de bord

   Brânza și laptele din import sunt deja pe raf­turi de ceva vreme. Și oier­itul n‑a dis­părut. Deci nu asta e miza.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Cer­erea acoper­ită prin pro­ducţie pro­prie se ridică la 1,5 mil­iarde de euro anual. Nu ţi se pare o miză sufi­cientă pen­tru impor­ta­tori şi pro­ducă­torii din vest care sunt sub­venţion­aţi la greu?

  • Jurnal de bord

   Mi se pare că majori­tatea celor care comentează aici și se plâng de dis­trugerea României se vor duce în urmă­toarele zile la prăvălie și vor cumpăra brânză și lapte pro­duse în ferme indus­tri­al­izate. Și cam la asta se rezumă marea susținere a oier­it­u­lui: niște fraze bom­bas­tice pe face­book. Iar patri­o­tismul de tip face­book nu prea ajută. Patri­o­tism ade­vărat e atunci când nu te bați cu pum­nul în piept, ci faci lucruri în favoarea țării tale. Când cumperi pro­duse românești, când încetezi să șter­pelești, să minți și să dai șpagă.
   Nu e nevoie de nu știu ce forțe oculte care să dis­trugă Româ­nia, ne des­cur­căm sin­guri cu mare pri­cepere.

  • Alexandru Popescu

   Jur­nal de bord — fii pe pace , eu cumpar cu predilec­tie pro­duse romanesti . Numai sa fie de cal­i­tate !

  • Rodica Cirdei

   Jur­nal de bord va inse­lati dand pareri,eu stiu ce inseamna sa cresti:vaci,porci,sa ai pur­cei la scroafa,sa pazesti oile,sa aduci fan cu carul,sa ai toate pasar­ile si ani­malele domes­tice in curte si sa con­sumi pro­dusele lor!asa ca mul­tumesc ca va dati cu par­erea si-ncercati sa expli­cati ce‑i patriotismul!Sigur nu ati incar­cat cu furca gunoi de grajd sa l duceti in camp sa‑l impras­tiati ! EU , da!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu