Și dacă UE dispare?

Când am auzit că David Cameron vine în Româ­nia în sper­anța unei susțineri a punctelor de vedere bri­tan­ice în par­la­men­tul euro­pean, m‑am gân­dit că bate dru­mul dege­aba până la București. Pen­tru că Marea Bri­tanie e bine­cunos­cută pen­tru poz­iți­ile sale mult mai intran­si­gente față de imi­grație sau față de politi­cile fis­cale comune. Româ­nia nu-și per­mite să se așeze de partea sa în Europa.

Pe urmă m‑am gân­dit că Uni­unea Euro­peană se cam clat­ină de la o vreme încoace. Ca să reziste cu ade­varat ar tre­bui să dev­ină un soi de fed­er­ație statală, cu par­la­ment unic și legi comune, iar asta înseamnă în mare măsură pierderea iden­tităților naționale și dimin­uarea autonomi­ilor politice. Statele europene nu sunt pregătite să accepte așa ceva, chiar dacă pen­tru unele — cum ar fi Româ­nia — o mulțime de prob­leme s‑ar rezolva mult mai ușor și mai corect. Nu spun că tre­buie să renunțăm la inde­pen­dența noas­tră, ci că deo­cam­dată n‑am prea ară­tat lumii că știm ce să facem cu ea. Și cum nimeni nu e pregătit pen­tru o ast­fel de fed­er­alizare, clătinarea asta repetată, aju­tată masiv de diverse forțe exte­rioare pre­cum Rusia, ar putea sfârși prin dezmem­brarea aces­tui proiect politic con­ti­nen­tal. Ce ar însemna asta pen­tru noi?

Ar însemna că iar ne-am afla în prox­im­i­tatea unei Rusii dor­nice de expan­si­unea pro­priei influ­ențe. Ar însemna că forțe politice comu­nis­toide și dor­nice de corupție ar fi finanțate să ajungă la put­ere. Ar însemna că ne-am întoarce în timp pe la începutul anilor '90. Și n‑ar fi nimeni să ne spri­jine, să ne ajute. Statele occi­den­tale și-ar urma intere­sele pro­prii. Statele estu­lui Europei ar avea pro­pri­ile lor prob­leme. Și, până la urmă, bul­garii și-ar aminti că sunt rusofili, la fel și sâr­bii, ungurii se dovedesc a fi încă de pe acum gata de pri­etenii com­pro­miță­toare. Moldova, la un pas de noi, e gata să cadă din nou în plasa Moscovei. Cine ne-ar putea fi aliat și spri­jin într-un ast­fel de sce­nariu? Doar amer­i­canii și pri­etenii lor fideli, bri­tanicii.

Poate că David Cameron n‑a bătut dru­mul dege­aba până la București.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Spinu Viorel

    Păi punem un "M" si se rezolvă!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu