Când am au­zit că Da­vid Ca­me­ron vine în Ro­mâ­nia în spe­ranța unei sus­ți­neri a punc­te­lor de ve­dere bri­ta­nice în par­la­men­tul eu­ro­pean, m‑am gân­dit că bate dru­mul de­geaba până la Bu­cu­rești. Pen­tru că Ma­rea Bri­ta­nie e bi­ne­cu­nos­cută pen­tru po­zi­ți­ile sale mult mai in­transi­gente față de imi­gra­ție sau față de po­li­ti­cile fis­cale co­mune. Ro­mâ­nia nu-și per­mite să se așeze de par­tea sa în Europa.

Pe urmă m‑am gân­dit că Uniu­nea Eu­ro­peană se cam cla­tină de la o vreme în­coace. Ca să re­ziste cu ade­va­rat ar tre­bui să de­vină un soi de fe­de­ra­ție sta­tală, cu par­la­ment unic și legi co­mune, iar asta în­seamnă în mare mă­sură pier­de­rea iden­ti­tă­ți­lor na­țio­nale și di­mi­nu­a­rea auto­no­mi­i­lor po­li­tice. Sta­tele eu­ro­pene nu sunt pre­gă­tite să ac­cepte așa ceva, chiar dacă pen­tru unele — cum ar fi Ro­mâ­nia — o mul­țime de pro­bleme s‑ar re­zolva mult mai ușor și mai co­rect. Nu spun că tre­buie să re­nun­țăm la in­de­pen­dența noas­tră, ci că deo­cam­dată n‑am prea ară­tat lu­mii că știm ce să fa­cem cu ea. Și cum ni­meni nu e pre­gă­tit pen­tru o ast­fel de fe­de­ra­li­zare, clă­ti­na­rea asta re­pe­tată, aju­tată ma­siv de di­verse forțe ex­te­ri­oare pre­cum Ru­sia, ar pu­tea sfârși prin dezmem­bra­rea aces­tui pro­iect po­li­tic con­ti­nen­tal. Ce ar în­semna asta pen­tru noi?

Ar în­semna că iar ne-am afla în pro­xi­mi­ta­tea unei Ru­sii dor­nice de ex­pansiu­nea pro­priei in­flu­ențe. Ar în­semna că forțe po­li­tice co­mu­nis­to­ide și dor­nice de co­rup­ție ar fi fi­nan­țate să ajungă la pu­tere. Ar în­semna că ne-am în­toarce în timp pe la în­ce­pu­tul ani­lor ’90. Și n‑ar fi ni­meni să ne spri­jine, să ne ajute. Sta­tele oc­ci­den­tale și-ar urma in­te­re­sele pro­prii. Sta­tele es­tu­lui Eu­ro­pei ar avea pro­pri­ile lor pro­bleme. Și, până la urmă, bu­l­ga­rii și-ar aminti că sunt ru­so­fili, la fel și sâr­bii, un­gu­rii se do­ve­desc a fi încă de pe acum gata de pri­e­te­nii com­pro­mi­ță­toare. Mol­dova, la un pas de noi, e gata să cadă din nou în plasa Mo­sco­vei. Cine ne-ar pu­tea fi aliat și spri­jin într-un ast­fel de sce­na­riu? Doar ame­ri­ca­nii și pri­e­te­nii lor fi­deli, britanicii.

Poate că Da­vid Ca­me­ron n‑a bă­tut dru­mul de­geaba până la București.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Spinu Viorel

    Păi pu­nem un “M” si se rezolvă!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.