Dan Pu­ric este un in­di­vid to­xic. Nu din ca­uza apar­te­nen­ței sale la așa nu­mita listă a lui Du­ghin, ide­o­lo­gul rus al Krem­li­nu­lui pu­ti­nian. Mă în­do­iesc sin­cer că e vreun con­spi­ra­tor de stânga, a că­rui pre­o­cu­pare este aceea de a sus­ține in­te­re­sele unei pu­teri stră­ine, chiar dacă ide­ile sale se su­pra­pun sus­pect cu cele ale pro­pa­gan­dei ruse. Și mă în­do­iesc nu pen­tru că îi atri­bui vir­tu­tea iu­bi­rii de țară, ci pen­tru că îl bă­nu­iesc de pă­ca­tul iu­bi­rii de sine. Dan Pu­ric e prea pre­o­cu­pat de sine în­suși și de pie­des­ta­lul pe care se așează cu fi­e­care frază ros­tită, în timp ce joacă cu pri­ce­pere ro­lul or­to­do­xu­lui mo­dest și iu­bi­tor de pa­trie. Dan Pu­ric își scri­je­lește în fi­e­care zi nu­mele în stra­tul gros de na­țio­na­lism ig­no­rant și in­to­le­rant al ro­mâ­ni­lor și de aceea nu are timp de con­spi­ra­ții internaționale.

Ca orice ar­tist ta­len­tat, iar el a do­ve­dit că e unul din­tre ei, Dan Pu­ric are o doză de ne­bu­nie. Iar ne­bu­nia nu se ma­ni­festă în­tot­dea­una printr‑o agi­ta­ție apa­rentă, printr-un neas­tâm­păr ex­ce­siv care s‑o tră­deze. Une­ori ne­bu­nia se ex­te­ri­o­ri­zează prin gând și cu­vânt. Dan Pu­ric are ne­bu­nia cu­vin­te­lor. Se lasă pur­tat de un soi de be­ție a ex­pri­mă­rii, de o lo­go­ree or­to­doxo-pa­tri­o­tardă de care pare că el în­suși s‑a în­dră­gos­tit până într-acolo în­cât nu se poate ab­ține să nu o re­verse peste ori­cine îl în­treabă de vorbă. Că e ne­bu­nie o do­ve­dește chiar el: în ex­pri­mă­rile sale nu gă­sești nici­o­dată în­do­iala de sine, du­biul le­gi­tim al pro­priei erori de ra­țio­na­ment. Ci­tă­rile sale sunt do­vada lec­tu­rii apro­xi­ma­tive, ne­te­me­i­nice, me­nite doar să dea o se­mi­doctă gre­u­tate afir­ma­ți­i­lor pe care le face. Dan Pu­ric nu are obiș­nu­ința de a spune poate, pro­ba­bil sau cred că. Ade­vă­rul lui e cel mai adevărat.

Dan Pu­ric e un in­di­vid to­xic. To­xi­ci­ta­tea sa vine din priza te­ri­bilă pe care o are la pu­blic. Ro­mâ­nii au un ne­saț pa­to­lo­gic pen­tru per­so­na­jele pre­cum Fu­nar, Va­dim Tu­dor sau Dan Pu­ric, vir­tu­oși ma­eș­tri ai ma­ni­pu­lă­rii prin cu­vânt, falși pro­feți ai unui vi­i­tor ima­gi­nat doar de ei, in­fa­tu­ați de­ma­gogi con­vinși că ade­vă­ru­rile lor “lu­mi­nează” ma­sele, “clă­desc” na­țiu­nea. În re­a­li­tate lu­cru­rile stau exact pe dos. Pen­tru că nu ne ad­mi­tem slă­bi­ciu­nile, ci le gă­sim jus­ti­fi­cări pse­udo-or­to­doxe, pen­tru că nu ne ac­cep­tăm de­fec­tele, ci ne că­u­tăm scuze în ca­uze is­to­rice și în vră­j­mă­șia stră­i­ni­lor, nu pu­tem să creș­tem ca po­por. Ne­în­țe­le­gând unde am greșit, con­ti­nuăm să greșim, aju­tați de per­so­naje pre­cum Dan Pu­ric care ne șop­tesc la ure­che că sun­tem mi­nu­nați, că sun­tem spe­ciali și că toți cei­lalți ne vor răul toc­mai pen­tru că sun­tem de­o­se­biți. Și noi cre­dem. Iar ca răs­plată îl ur­căm pe Pu­ric pe pie­des­ta­lul ad­mi­ra­ției noas­tre co­lec­tive, transformându‑i se­mi­doc­tis­mul în în­țe­lep­ciune virtuoasă.

Une­ori mă în­treb dacă nu cumva asta e spaima cea mai mare a lui Dan Pu­ric: că des­ti­nul îi va fi mai mic de­cât nu­mele. Și, pen­tru că vor­bește atât de des de creș­ti­nis­mul or­to­dox al ro­mâ­ni­lor, poate ar tre­bui să me­di­teze mai cu aple­care asu­pra în­țe­le­su­lui măr­tu­ri­si­rii creș­tine și să ne ex­plice în­tâi de toate cum se îm­pacă te­o­ri­ile sale des­pre su­fle­tul ro­mâ­nesc cu sta­tu­tul său de co­la­bo­ra­tor al se­cu­ri­tă­ții comuniste.

Po­tri­vit ade­ve­rinţei emise de CNSAS în 2012, Dan Pu­ric a fost re­cru­tat de Se­cu­ri­tate în mar­tie 1976, pe vre­mea când avea doar 17 ani “în sco­pul su­pra­ve­ghe­rii in­for­ma­tive a ele­vi­lor din ca­drul Li­ce­u­lui de arte plas­tice N.Tonitza” adică să-și toarne co­le­gii de li­ceu. Pu­ric a sem­nat an­ga­ja­men­tul şi a pri­mit nu­mele de cod “Cris­tian”.

„Pen­tru re­a­li­za­rea su­pra­ve­ghe­rii in­for­ma­tive în rân­dul ele­vi­lor din anul II la Li­ceul de arte plas­tice N.Tonitza au fost lu­aţi în stu­diu mai mulţi elevi pen­tru care şi nu­mi­rul Pu­ric Dan. Re­cru­ta­rea va fi efec­tu­ată într-un bi­rou la Şcoala de mu­zică şi arte plas­tice nr.3 care asi­gură con­di­ţii de conspirativitate”.

„Con­form apro­bă­rii con­du­ce­rii ser­vi­ci­u­lui, nu­mi­tul Pu­ric Dan a fost con­tac­tat în ve­de­rea re­cru­tă­rii în ca­li­tate de co­la­bo­ra­tor al or­ga­ne­lor noas­tre.  Dis­cu­ţi­ile pur­tate în pro­ce­sul re­cru­tă­rii au ur­mă­rit pla­nul sta­bi­lit în ra­por­tul cu pro­pu­neri de re­cru­tare, cel con­tac­tat a avut o ati­tu­dine fa­vo­ra­bilă sco­pu­lui ur­mă­rit. Con­vin­gându-ne că este pre­ta­bil la re­cru­tare, i s‑a fă­cut pro­pu­ne­rea de a spri­jini or­ga­nele de se­cu­ri­tate, lu­cru cu care a fost de­plin de acord. În această si­tu­a­ţie i s‑a luat an­ga­ja­ment scris şi notă de re­la­ţii tre­cându-se apoi la in­stru­i­rea lui cu sar­cini pri­vind su­pra­ve­ghe­rea in­for­ma­tivă, pre­cum şi mo­dul de com­por­tare în vi­i­tor, atât în so­ci­e­tate, cât şi în fa­mi­lie… De co­mun acord s‑a sta­bi­lit nu­mele con­spi­ra­tiv „Cris­tian”. Faţă de cele mai sus, pro­pu­nem a se aproba în­re­gis­tra­rea nu­mi­tu­lui Pu­ric Dan în ca­li­tate de co­la­bo­ra­tor al or­ga­ne­lor de Securitate.”

In­for­ma­ții pre­lu­ate din zia­rul Cotidianul


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Florin Visan

  In­te­leg, ma re­trag din discutie.…va las in lu­mea dvs, plina de …drep­tate ! Dupa pa­re­rea dvs, poate con­si­de­rati ca mi-ati fa­cut pro­fi­lul gandirii…va pro­pu­neam un exer­ci­tiu men­tal, acela a nu ju­deca, mai ales ca inf cu­leasa nu aveti cum sa o ve­ri­fi­cati. Nu fa­ceti alt­ceva de­cat sa arun­cati cu no­roi. Nu am va­zut un dan pu­ric ce se vrea vreun soi de pro­fet, vad un om, care ras­pan­deste va­lori cres­tine, morale.…..dar aveti drep­tate, dis­cu­tia se pre­lun­geste prea mult. Pana la urma, fi­e­care din­tre noi alege ce il reprezinta.

  • Grigore Amotostivuitoresei

   Sti­mate comentator:
   1. pro­ze­li­tis­mul imi re­pugna. Nu ti‑a ba­tut la usa o pe­re­che de sec­tanti , ca­masa alba, cra­vata, ecu­son in chept, care sa in­trrbe daca ai vrea sa vor­bim des­pre dom­nul nos­tru Isus?
   2. DP im­pras­tie va­lori cres­tine dar pe bani. Grig Bi­vo­laru taxa si el adep­tii Misa. Daca te‑a atins lu­mina, de ce iti mai trebe ba­nii al­tora? Di­o­gene fi­lo­zofa pe strada, dez­bra­cat. Asta in­seamna sa fii mafiot.
   3. Nu stiu al­tii cum sunt, dar sun­tem intr‑o epoca is­to­rica in care avem in­ter­net. Si te­le­foane. Al­tii lanseaza si ate­ri­zeaza ra­chete. Gan­desc si au pla­nuri pen­tru a co­lo­niza Marte. Si vine DP care e su­biect. Cum spu­neam, pro­blema nu e DP, ci sla­bi­ciu­nea men­tala a followerilor.

 2. Grigore Amotostivuitoresei

  Cine e mai ne­bun? Ne­bu­nul sau cei ce as­culta pe ne­bun? DP este un ac­tor oa­re­care. Asta nu il in­drep­ta­teste sa se isi aroge un rol pro­fe­tic. Este un oa­re­care ce isi fo­lo­seste me­se­ria pen­tru a‑si cladi un so­clu su­bred, ca sa ra­mana si el cu ceva, sa fie re­ti­nut pen­tru ceva. Nu ma re­pre­zinta. Tris­te­tea vine din ca­pa­ci­ta­tea in­te­lec­tu­ala si nu­ma­rul adu­la­to­ri­lor sai. Is­to­ric vor­bind, nu prea avem cu ce ne man­dri. Sta­rea ac­tu­ala a ta­rii se da­to­reaza atat con­tem­po­ra­ni­lor dar mai ales a stra­mo­si­lor mai mult sau mai pu­tin re­centi. O is­to­rie obiec­tiva, dez­bra­cata de exa­ge­rari si fan­fa­ron­ade, ar fi ex­trem de utila. Cat des­pre acor­dul de colaborare…spune des­tul des­pre ca­rac­te­rul per­so­na­ju­lui. Sa fii ra­co­lat la 17 ani…spune multe des­pre am­bi­tia in­di­vi­du­lui ce preda lec­tii de ro­ma­nism nai­vi­lor ce pleaca ure­chea la orice pros­tie, pre­cum gaina ce se re­pede sa ciu­gu­leasca orice ii arunci. Cu de­o­se­bi­rea ca pa­sa­rea nu in­ghite orice.

 3. Florin Visan

  Ve­deti cum lu­creaza man­dria, chiar si in dvs? …cum ar pu­tea un dan pu­ric sa va/ne fie aproa­pele dvs/nostru.
  Pai , toc­mai il ju­de­cati mai de­vreme, mai ales dpdv al va­lo­ri­lor cres­tin or­to­doxe pe care le pro­paga, sa spunem…
  Hris­tos, nu l‑a con­si­de­rat pe va­mes, apro­pele lui,…ba inca a mai ac­cep­tat si sa ia masa im­pre­una in casa lui…
  Nu vreti mai bine, sa ju­de­cam mai pu­tin, raul din ju­rul nos­tru? Sa nu il tot scoa­tem atat la ina­in­tare, ci mai bine, din exem­plul nos­tru, al fi­e­a­ca­ruia, exem­ple po­zi­tive, sa in­ce­pem a schimba ceva in ju­rul nostru?
  Sa in­te­le­gem ca dvs, nici nu aveti ce dis­cuta, sa nu vor­bim, la a lua masa, cu un om, fie el si dan puric.…

  • Sorin Sfirlogea

   Dragă dom­nule Vi­șan, dis­cu­ția poate con­ti­nua la nesfâr­șit. Pă­reți ge­nul de per­soană care nu are o gân­dire cri­tică, ci una doc­tri­nară. Orice afir­ma­ție care nu co­res­punde con­cep­te­lor dvs este auto­mat com­bă­tută cu noi pilde și în­vă­ță­turi. Ca să ra­țio­nezi des­pre creș­ti­nism în mod obiec­tiv tre­buie să ac­cepți să ieși în afara lui, să ac­cepți că ar pu­tea fi in­va­lid, cel pu­țin par­țial. Nu pă­reți să aveți această capacitate.
   În ter­meni creș­tini ceea ce afir­mați se poate ca­te­go­risi drept tru­fie. Pre­tin­deți (în mod alu­ziv) că aveți ace­lași com­por­ta­ment și ace­leași vir­tuți ca Ii­sus și că asta ar tre­bui să fa­cem toți. Ero­nat. O lume de Ii­suși nu este nici po­si­bilă, nici dezi­ra­bilă. Fap­tele lui Ii­sus sunt niște pa­ra­bole din care tre­buie să cu­le­gem va­lo­rile pe care să le pre­țuim, nu com­por­ta­men­tele pe care să le avem. A co­pia com­por­ta­men­tul este do­vada unei in­te­li­gențe mi­nore, care e in­ca­pa­bilă să in­ter­pre­teze sem­ni­fi­ca­ția și eșu­ează în mi­me­tism ignorant.
   De aceea pen­tru mine a iubi aproa­pele nu în­seamnă să‑i to­le­rez orice. Is­to­ria a do­ve­dit că to­le­ranța ex­ce­sivă a dus la con­se­cințe dra­ma­tice. De pildă to­le­ranța ro­mâ­ni­lor pen­tru co­mu­nism a năs­cut un mi­lion de co­la­bo­ra­tori ai se­cu­ri­tă­ții. Ni­că­ieri, în nici o țară din lume nu s‑a în­re­gis­trat un pro­cent atât de mare de co­la­bo­rare cu opre­so­rii unui po­por. Aș pu­tea con­ti­nua. Mă opresc însă aici pen­tru că sunt con­vins că ar­gu­men­tele mele nu ajung la dvs. Pro­ba­bil că mai aveți vreo 2–3 ci­tate din bi­blie pe care le pu­teți servi în loc de gândire.
   Dar, dacă asta e ca­lea că­tre ra­țiu­nea dvs., am să vă dau și eu niște ci­tate din pă­rin­tele Steinhardt:
   “Mii de draci mă fur­nică vă­zând cum este con­fun­dat creș­ti­nis­mul cu pros­tia, cu un fel de cu­cer­ni­cie tâmpă și lașă. […] Ni­că­ieri și nici­o­dată nu ne‑a ce­rut Hris­tos să fim proști. Ne cheamă sa fim buni, blânzi și cin­stiți, sme­riți cu inima, dar nu tâmpiți.”

 4. Florin Visan

  Pa­cat! Avem o mare pla­cere in a ne de­faima aproapele,…boala cu pre­ca­dere …ro­ma­neasca. Nu prea avem multe de in­vat­zat nici de la dvs, avand in ve­dere unde va co­bo­rati, la nivel moral.….cu asa re­pere, zau ca vom pleca si mai multi din tzara asta.…colectiv, caci tot iu­bim cu­van­tul asta in ul­ti­mul timp.…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu știu de unde v‑a ve­nit ideea asta că un se­cu­rist mi­ze­ra­bil ca Pu­ric ar pu­tea fi aproa­pele meu. Îmi place să cred că mă în­con­jur cu oa­me­nii de mai bună ca­li­tate. Și, apropo, a spune ade­vă­rul des­pre falși pro­feți nu in­tră la ca­te­go­ria de­fă­i­mă­rii. E un fel de de­ra­ti­zare. Sau mai bine zis dez­in­sec­ție, având în ve­dere nu­mele per­so­na­ju­lui, nu? 🙂

  • Valentin Balaur

   bag mana‑n foc dom­nule Vi­san ca sun­teti dea­se­me­nea fan Tony Poptamas

   • Florin Visan

    Mul­tu­mesc, nu am au­zit nici­o­data de el, dar gra­tie dvs, mi-am im­bo­ga­tit bagajul.….cultural

 5. Anonymous

  Ar fi te­ri­bil de in­te­re­sant punc­tul de ve­dere al lui Pu­ric. El „joaca tea­tru”. Tot tim­pul joaca tea­tru. Nu m‑a im­pre­sio­nat nici­o­data. Nu cred ca‑i un mare ac­tor. In­cearca sa se bage in seama. Dar sa fie securist.…Asta era peste pu­tinta mea de a‑mi inchipui…

  • Sorin Sfirlogea

   Eu l‑am vă­zut într-un spec­ta­col și mi s‑a pă­rut bun. Are un soi de ne­bu­nie care îl îm­pinge spre per­so­naj, atunci când per­so­na­jul este ex­ce­siv ca și el. Lu­mea zice că în Si­nu­ci­ga­șul face un rol foarte bun. Asta nu‑i scuză de­ra­pa­jele la nivel per­so­nal, bineînțeles.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.