Un destin mai mic decât numele

Dan Puric este un indi­vid toxic. Nu din cauza apar­te­nen­ței sale la așa numita listă a lui Dughin, ide­o­lo­gul rus al Krem­li­nu­lui puti­nian. Mă îndo­iesc sin­cer că e vreun con­spi­ra­tor de stânga, a cărui pre­o­cu­pare este aceea de a sus­ține inte­re­sele unei puteri stră­ine, chiar dacă ide­ile sale se supra­pun sus­pect cu cele ale pro­pa­gan­dei ruse. Și mă îndo­iesc nu pen­tru că îi atri­bui vir­tu­tea iubi­rii de țară, ci pen­tru că îl bănu­iesc de păca­tul iubi­rii de sine. Dan Puric e prea pre­o­cu­pat de sine însuși și de pie­des­ta­lul pe care se așează cu fie­care frază ros­tită, în timp ce joacă cu pri­ce­pere rolul orto­do­xu­lui modest și iubi­tor de patrie. Dan Puric își scri­je­lește în fie­care zi numele în stra­tul gros de națio­na­lism igno­rant și into­le­rant al româ­ni­lor și de aceea nu are timp de con­spi­ra­ții inter­națio­nale.

Ca orice artist talen­tat, iar el a dove­dit că e unul din­tre ei, Dan Puric are o doză de nebu­nie. Iar nebu­nia nu se mani­festă întot­dea­una printr‐o agi­ta­ție apa­rentă, printr‐un neas­tâm­păr exce­siv care s‐o tră­deze. Une­ori nebu­nia se exte­ri­o­ri­zează prin gând și cuvânt. Dan Puric are nebu­nia cuvin­te­lor. Se lasă pur­tat de un soi de beție a expri­mă­rii, de o logo­ree ortodoxo‐patriotardă de care pare că el însuși s‐a îndră­gos­tit până într‐acolo încât nu se poate abține să nu o reverse peste ori­cine îl întreabă de vorbă. Că e nebu­nie o dove­dește chiar el: în expri­mă­rile sale nu găsești nici­o­dată îndo­iala de sine, dubiul legi­tim al pro­priei erori de rațio­na­ment. Cită­rile sale sunt dovada lec­tu­rii apro­xi­ma­tive, nete­me­i­nice, menite doar să dea o semi­doctă gre­u­tate afir­ma­ți­i­lor pe care le face. Dan Puric nu are obiș­nu­ința de a spune poate, pro­ba­bil sau cred că. Ade­vă­rul lui e cel mai ade­vă­rat.

Dan Puric e un indi­vid toxic. Toxi­ci­ta­tea sa vine din priza teri­bilă pe care o are la public. Româ­nii au un nesaț pato­lo­gic pen­tru per­so­na­jele pre­cum Funar, Vadim Tudor sau Dan Puric, vir­tu­oși maeș­tri ai mani­pu­lă­rii prin cuvânt, falși pro­feți ai unui vii­tor ima­gi­nat doar de ei, infa­tu­ați dema­gogi con­vinși că ade­vă­ru­rile lor "lumi­nează" masele, "clă­desc" națiu­nea. În rea­li­tate lucru­rile stau exact pe dos. Pen­tru că nu ne admi­tem slă­bi­ciu­nile, ci le găsim jus­ti­fi­cări pseudo‐ortodoxe, pen­tru că nu ne accep­tăm defec­tele, ci ne cău­tăm scuze în cauze isto­rice și în vră­j­mă­șia stră­i­ni­lor, nu putem să creș­tem ca popor. Neîn­țe­le­gând unde am greșit, con­ti­nuăm să greșim, aju­tați de per­so­naje pre­cum Dan Puric care ne șop­tesc la ure­che că sun­tem minu­nați, că sun­tem spe­ciali și că toți cei­lalți ne vor răul toc­mai pen­tru că sun­tem deo­se­biți. Și noi cre­dem. Iar ca răs­plată îl urcăm pe Puric pe pie­des­ta­lul admi­ra­ției noas­tre colec­tive, transformându‐i semi­doc­tis­mul în înțe­lep­ciune vir­tu­oasă.

Une­ori mă întreb dacă nu cumva asta e spaima cea mai mare a lui Dan Puric: că des­ti­nul îi va fi mai mic decât numele. Și, pen­tru că vor­bește atât de des de creș­ti­nis­mul orto­dox al româ­ni­lor, poate ar tre­bui să medi­teze mai cu aple­care asu­pra înțe­le­su­lui măr­tu­ri­si­rii creș­tine și să ne explice întâi de toate cum se împacă teo­ri­ile sale des­pre sufle­tul româ­nesc cu sta­tu­tul său de cola­bo­ra­tor al secu­ri­tă­ții comu­niste.

Potri­vit ade­ve­rinţei emise de CNSAS în 2012, Dan Puric a fost recru­tat de Secu­ri­tate în mar­tie 1976, pe vre­mea când avea doar 17 ani "în sco­pul supra­ve­ghe­rii infor­ma­tive a ele­vi­lor din cadrul Lice­u­lui de arte plas­tice N.Tonitza" adică să‐și toarne cole­gii de liceu. Puric a sem­nat anga­ja­men­tul şi a pri­mit numele de cod "Cris­tian".

„Pen­tru rea­li­za­rea supra­ve­ghe­rii infor­ma­tive în rân­dul ele­vi­lor din anul II la Liceul de arte plas­tice N.Tonitza au fost luaţi în stu­diu mai mulţi elevi pen­tru care şi numi­rul Puric Dan. Recru­ta­rea va fi efec­tu­ată într‐un birou la Şcoala de muzică şi arte plas­tice nr.3 care asi­gură con­di­ţii de con­spi­ra­ti­vi­tate”.

„Con­form apro­bă­rii con­du­ce­rii ser­vi­ci­u­lui, numi­tul Puric Dan a fost con­tac­tat în vede­rea recru­tă­rii în cali­tate de cola­bo­ra­tor al orga­ne­lor noas­tre.  Dis­cu­ţi­ile pur­tate în pro­ce­sul recru­tă­rii au urmă­rit pla­nul sta­bi­lit în rapor­tul cu pro­pu­neri de recru­tare, cel con­tac­tat a avut o ati­tu­dine favo­ra­bilă sco­pu­lui urmă­rit. Convingându‐ne că este pre­ta­bil la recru­tare, i s‐a făcut pro­pu­ne­rea de a spri­jini orga­nele de secu­ri­tate, lucru cu care a fost deplin de acord. În această situ­a­ţie i s‐a luat anga­ja­ment scris şi notă de rela­ţii trecându‐se apoi la instru­i­rea lui cu sar­cini pri­vind supra­ve­ghe­rea infor­ma­tivă, pre­cum şi modul de com­por­tare în vii­tor, atât în soci­e­tate, cât şi în fami­lie… De comun acord s‐a sta­bi­lit numele con­spi­ra­tiv „Cris­tian”. Faţă de cele mai sus, pro­pu­nem a se aproba înre­gis­tra­rea numi­tu­lui Puric Dan în cali­tate de cola­bo­ra­tor al orga­ne­lor de Secu­ri­tate.”

Infor­ma­ții pre­lu­ate din zia­rul Coti­dia­nulEvaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Florin Visan

  Inte­leg, ma retrag din discutie.…va las in lumea dvs, plina de …drep­tate ! Dupa pare­rea dvs, poate con­si­de­rati ca mi‐ati facut pro­fi­lul gandirii…va pro­pu­neam un exer­ci­tiu men­tal, acela a nu judeca, mai ales ca inf culeasa nu aveti cum sa o veri­fi­cati. Nu faceti alt­ceva decat sa arun­cati cu noroi. Nu am vazut un dan puric ce se vrea vreun soi de pro­fet, vad un om, care ras­pan­deste valori cres­tine, morale.…..dar aveti drep­tate, dis­cu­tia se pre­lun­geste prea mult. Pana la urma, fie­care din­tre noi alege ce il repre­zinta.

  • Grigore Amotostivuitoresei

   Sti­mate comen­ta­tor:
   1. pro­ze­li­tis­mul imi repugna. Nu ti‐a batut la usa o pere­che de sec­tanti , camasa alba, cra­vata, ecu­son in chept, care sa intrrbe daca ai vrea sa vor­bim des­pre dom­nul nos­tru Isus?
   2. DP impras­tie valori cres­tine dar pe bani. Grig Bivo­laru taxa si el adep­tii Misa. Daca te‐a atins lumina, de ce iti mai trebe banii altora? Dio­gene filo­zofa pe strada, dez­bra­cat. Asta inseamna sa fii mafiot.
   3. Nu stiu altii cum sunt, dar sun­tem intr‐o epoca isto­rica in care avem inter­net. Si tele­foane. Altii lanseaza si ate­ri­zeaza rachete. Gan­desc si au pla­nuri pen­tru a colo­niza Marte. Si vine DP care e subiect. Cum spu­neam, pro­blema nu e DP, ci sla­bi­ciu­nea men­tala a fol­lowe­ri­lor.

 2. Grigore Amotostivuitoresei

  Cine e mai nebun? Nebu­nul sau cei ce asculta pe nebun? DP este un actor oare­care. Asta nu il indrep­ta­teste sa se isi aroge un rol pro­fe­tic. Este un oare­care ce isi folo­seste mese­ria pen­tru a‐si cladi un soclu subred, ca sa ramana si el cu ceva, sa fie reti­nut pen­tru ceva. Nu ma repre­zinta. Tris­te­tea vine din capa­ci­ta­tea inte­lec­tu­ala si numa­rul adu­la­to­ri­lor sai. Isto­ric vor­bind, nu prea avem cu ce ne man­dri. Sta­rea actu­ala a tarii se dato­reaza atat con­tem­po­ra­ni­lor dar mai ales a stra­mo­si­lor mai mult sau mai putin recenti. O isto­rie obiec­tiva, dez­bra­cata de exa­ge­rari si fan­fa­ron­ade, ar fi extrem de utila. Cat des­pre acor­dul de colaborare…spune des­tul des­pre carac­te­rul per­so­na­ju­lui. Sa fii raco­lat la 17 ani…spune multe des­pre ambi­tia indi­vi­du­lui ce preda lec­tii de roma­nism nai­vi­lor ce pleaca ure­chea la orice pros­tie, pre­cum gaina ce se repede sa ciu­gu­leasca orice ii arunci. Cu deo­se­bi­rea ca pasa­rea nu inghite orice.

 3. Florin Visan

  Vedeti cum lucreaza man­dria, chiar si in dvs? …cum ar putea un dan puric sa va/ne fie aproa­pele dvs/nostru.
  Pai , toc­mai il jude­cati mai devreme, mai ales dpdv al valo­ri­lor cres­tin orto­doxe pe care le pro­paga, sa spu­nem…
  Hris­tos, nu l‐a con­si­de­rat pe vames, apro­pele lui,…ba inca a mai accep­tat si sa ia masa impre­una in casa lui…
  Nu vreti mai bine, sa jude­cam mai putin, raul din jurul nos­tru? Sa nu il tot scoa­tem atat la ina­in­tare, ci mai bine, din exem­plul nos­tru, al fie­a­ca­ruia, exem­ple pozi­tive, sa ince­pem a schimba ceva in jurul nos­tru?
  Sa inte­le­gem ca dvs, nici nu aveti ce dis­cuta, sa nu vor­bim, la a lua masa, cu un om, fie el si dan puric.…

  • Sorin Sfirlogea

   Dragă dom­nule Vișan, dis­cu­ția poate con­ti­nua la nesfâr­șit. Păreți genul de per­soană care nu are o gân­dire cri­tică, ci una doc­tri­nară. Orice afir­ma­ție care nu cores­punde con­cep­te­lor dvs este auto­mat com­bă­tută cu noi pilde și învă­ță­turi. Ca să rațio­nezi des­pre creș­ti­nism în mod obiec­tiv tre­buie să accepți să ieși în afara lui, să accepți că ar putea fi inva­lid, cel puțin par­țial. Nu păreți să aveți această capa­ci­tate.
   În ter­meni creș­tini ceea ce afir­mați se poate cate­go­risi drept tru­fie. Pre­tin­deți (în mod alu­ziv) că aveți ace­lași com­por­ta­ment și ace­leași vir­tuți ca Iisus și că asta ar tre­bui să facem toți. Ero­nat. O lume de Iisuși nu este nici posi­bilă, nici dezi­ra­bilă. Fap­tele lui Iisus sunt niște para­bole din care tre­buie să cule­gem valo­rile pe care să le pre­țuim, nu com­por­ta­men­tele pe care să le avem. A copia com­por­ta­men­tul este dovada unei inte­li­gențe minore, care e inca­pa­bilă să inter­pre­teze sem­ni­fi­ca­ția și eșu­ează în mime­tism igno­rant.
   De aceea pen­tru mine a iubi aproa­pele nu înseamnă să‐i tole­rez orice. Isto­ria a dove­dit că tole­ranța exce­sivă a dus la con­se­cințe dra­ma­tice. De pildă tole­ranța româ­ni­lor pen­tru comu­nism a năs­cut un milion de cola­bo­ra­tori ai secu­ri­tă­ții. Nică­ieri, în nici o țară din lume nu s‐a înre­gis­trat un pro­cent atât de mare de cola­bo­rare cu opre­so­rii unui popor. Aș putea con­ti­nua. Mă opresc însă aici pen­tru că sunt con­vins că argu­men­tele mele nu ajung la dvs. Pro­ba­bil că mai aveți vreo 2–3 citate din biblie pe care le puteți servi în loc de gân­dire.
   Dar, dacă asta e calea către rațiu­nea dvs., am să vă dau și eu niște citate din părin­tele Ste­inhardt:
   "Mii de draci mă fur­nică văzând cum este con­fun­dat creș­ti­nis­mul cu pros­tia, cu un fel de cucer­ni­cie tâmpă și lașă. […] Nică­ieri și nici­o­dată nu ne‐a cerut Hris­tos să fim proști. Ne cheamă sa fim buni, blânzi și cin­stiți, sme­riți cu inima, dar nu tâm­piți."

 4. Florin Visan

  Pacat! Avem o mare pla­cere in a ne defaima aproapele,…boala cu pre­ca­dere …roma­neasca. Nu prea avem multe de invat­zat nici de la dvs, avand in vedere unde va cobo­rati, la nivel moral.….cu asa repere, zau ca vom pleca si mai multi din tzara asta.…colectiv, caci tot iubim cuvan­tul asta in ulti­mul timp.…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu știu de unde v‐a venit ideea asta că un secu­rist mize­ra­bil ca Puric ar putea fi aproa­pele meu. Îmi place să cred că mă încon­jur cu oame­nii de mai bună cali­tate. Și, apropo, a spune ade­vă­rul des­pre falși pro­feți nu intră la cate­go­ria defă­i­mă­rii. E un fel de dera­ti­zare. Sau mai bine zis dez­in­sec­ție, având în vedere numele per­so­na­ju­lui, nu? 🙂

  • Valentin Balaur

   bag mana‐n foc dom­nule Visan ca sun­teti dea­se­me­nea fan Tony Pop­ta­mas

   • Florin Visan

    Mul­tu­mesc, nu am auzit nici­o­data de el, dar gra­tie dvs, mi‐am imbo­ga­tit bagajul.….cultural

 5. Anonymous

  Ar fi teri­bil de inte­re­sant punc­tul de vedere al lui Puric. El „joaca tea­tru”. Tot tim­pul joaca tea­tru. Nu m‐a impre­sio­nat nici­o­data. Nu cred ca‐i un mare actor. Incearca sa se bage in seama. Dar sa fie securist.…Asta era peste putinta mea de a‐mi inchi­pui…

  • Sorin Sfirlogea

   Eu l‐am văzut într‐un spec­ta­col și mi s‐a părut bun. Are un soi de nebu­nie care îl împinge spre per­so­naj, atunci când per­so­na­jul este exce­siv ca și el. Lumea zice că în Sinu­ci­ga­șul face un rol foarte bun. Asta nu‐i scuză dera­pa­jele la nivel per­so­nal, bine­în­țe­les.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu