Un destin mai mic decât numele

Dan Puric este un indi­vid toxic. Nu din cauza aparte­nenței sale la așa numita listă a lui Dughin, ide­o­logul rus al Krem­lin­u­lui putin­ian. Mă îndoi­esc sin­cer că e vreun con­spir­a­tor de stânga, a cărui pre­ocu­pare este aceea de a susține intere­sele unei put­eri străine, chiar dacă ideile sale se supra­pun sus­pect cu cele ale pro­pa­gan­dei ruse. Și mă îndoi­esc nu pen­tru că îi atribui vir­tutea iubirii de țară, ci pen­tru că îl bănui­esc de păcatul iubirii de sine. Dan Puric e prea pre­ocu­pat de sine însuși și de piedestalul pe care se așează cu fiecare frază ros­tită, în timp ce joacă cu pri­cepere rolul orto­dox­u­lui mod­est și iubitor de patrie. Dan Puric își scri­jelește în fiecare zi numele în stratul gros de națion­al­ism igno­rant și intol­er­ant al românilor și de aceea nu are timp de con­spir­ații inter­naționale.

Ca orice artist tal­en­tat, iar el a dovedit că e unul din­tre ei, Dan Puric are o doză de neb­unie. Iar neb­unia nu se man­i­festă întot­deauna printr‑o agi­tație aparentă, printr-un neast­âm­păr exce­siv care s‑o trădeze. Une­ori neb­unia se exte­ri­or­izează prin gând și cuvânt. Dan Puric are neb­unia cuvin­telor. Se lasă pur­tat de un soi de beție a exprimării, de o logoree ortodoxo-patriotardă de care pare că el însuși s‑a îndră­gos­tit până într-acolo încât nu se poate abține să nu o reverse peste oricine îl între­abă de vorbă. Că e neb­unie o dovedește chiar el: în exprimările sale nu găsești nicio­dată îndoiala de sine, dubiul legitim al pro­priei erori de rațion­a­ment. Citările sale sunt dovada lec­turii aprox­i­ma­tive, nete­meinice, menite doar să dea o semi­doctă greu­tate afir­mați­ilor pe care le face. Dan Puric nu are obișn­uința de a spune poate, prob­a­bil sau cred că. Ade­vărul lui e cel mai ade­vărat.

Dan Puric e un indi­vid toxic. Tox­i­c­i­tatea sa vine din priza teri­bilă pe care o are la pub­lic. Românii au un nesaț pato­logic pen­tru per­son­ajele pre­cum Funar, Vadim Tudor sau Dan Puric, vir­tuoși maeștri ai manip­ulării prin cuvânt, falși pro­feți ai unui viitor imag­i­nat doar de ei, infat­u­ați dem­a­gogi con­vinși că ade­vărurile lor "luminează" masele, "clădesc" nați­unea. În real­i­tate lucrurile stau exact pe dos. Pen­tru că nu ne admitem slăbi­ci­u­nile, ci le găsim jus­ti­ficări pseudo-ortodoxe, pen­tru că nu ne accep­tăm defectele, ci ne căutăm scuze în cauze istorice și în vrăjmășia străinilor, nu putem să creștem ca popor. Neînțelegând unde am greșit, con­tin­uăm să greșim, aju­tați de per­son­aje pre­cum Dan Puric care ne șoptesc la ure­che că sun­tem min­unați, că sun­tem spe­ciali și că toți ceilalți ne vor răul toc­mai pen­tru că sun­tem deose­biți. Și noi cre­dem. Iar ca răs­plată îl urcăm pe Puric pe piedestalul admi­rației noas­tre colec­tive, transformându‑i semi­doc­tismul în înțelep­ci­une vir­tuoasă.

Une­ori mă întreb dacă nu cumva asta e spaima cea mai mare a lui Dan Puric: că des­tinul îi va fi mai mic decât numele. Și, pen­tru că vor­bește atât de des de creș­tin­is­mul orto­dox al românilor, poate ar tre­bui să mediteze mai cu aple­care asupra înțe­le­su­lui măr­tur­isirii creș­tine și să ne explice întâi de toate cum se împacă teori­ile sale despre sufle­tul româ­nesc cu statu­tul său de colab­o­ra­tor al secu­rității comu­niste.

Potrivit ade­v­er­inţei emise de CNSAS în 2012, Dan Puric a fost recru­tat de Secu­ri­tate în mar­tie 1976, pe vre­mea când avea doar 17 ani "în scopul supraveg­herii infor­ma­tive a elevilor din cadrul Liceu­lui de arte plas­tice N.Tonitza" adică să-și toarne colegii de liceu. Puric a sem­nat anga­ja­men­tul şi a primit numele de cod "Cris­t­ian".

„Pen­tru realizarea supraveg­herii infor­ma­tive în rân­dul elevilor din anul II la Liceul de arte plas­tice N.Tonitza au fost luaţi în studiu mai mulţi elevi pen­tru care şi numirul Puric Dan. Recrutarea va fi efec­tu­ată într-un birou la Şcoala de muz­ică şi arte plas­tice nr.3 care asig­ură condiţii de con­spir­a­tiv­i­tate”.

„Con­form aprobării con­duc­erii ser­vi­ci­u­lui, numi­tul Puric Dan a fost con­tac­tat în ved­erea recrutării în cal­i­tate de colab­o­ra­tor al organelor noas­tre.  Dis­cuţi­ile pur­tate în pro­ce­sul recrutării au urmărit planul sta­bilit în rapor­tul cu prop­uneri de recrutare, cel con­tac­tat a avut o ati­tu­dine favor­a­bilă scop­u­lui urmărit. Convingându-ne că este pretabil la recrutare, i s‑a făcut prop­unerea de a spri­jini organele de secu­ri­tate, lucru cu care a fost deplin de acord. În această situ­aţie i s‑a luat anga­ja­ment scris şi notă de relaţii trecându-se apoi la instru­irea lui cu sarcini privind supraveg­herea infor­ma­tivă, pre­cum şi modul de com­portare în viitor, atât în soci­etate, cât şi în fam­i­lie… De comun acord s‑a sta­bilit numele con­spir­a­tiv „Cris­t­ian”. Faţă de cele mai sus, prop­unem a se aproba înreg­is­trarea numi­t­u­lui Puric Dan în cal­i­tate de colab­o­ra­tor al organelor de Secu­ri­tate.”

Infor­mații pre­lu­ate din ziarul Cotid­i­anul


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Florin Visan

  Inte­leg, ma retrag din discutie.…va las in lumea dvs, plina de …drep­tate ! Dupa par­erea dvs, poate con­siderati ca mi-ati facut pro­filul gandirii…va prop­uneam un exerci­tiu men­tal, acela a nu judeca, mai ales ca inf culeasa nu aveti cum sa o ver­i­fi­cati. Nu faceti altceva decat sa arun­cati cu noroi. Nu am vazut un dan puric ce se vrea vreun soi de pro­fet, vad un om, care ras­pan­deste val­ori cres­tine, morale.…..dar aveti drep­tate, dis­cu­tia se pre­lungeste prea mult. Pana la urma, fiecare din­tre noi alege ce il reprez­inta.

  • Grigore Amotostivuitoresei

   Sti­mate comen­ta­tor:
   1. prozelit­ismul imi repugna. Nu ti‑a batut la usa o pereche de sec­tanti , camasa alba, cra­vata, ecu­son in chept, care sa intr­rbe daca ai vrea sa vor­bim despre dom­nul nos­tru Isus?
   2. DP imprastie val­ori cres­tine dar pe bani. Grig Bivolaru taxa si el adep­tii Misa. Daca te‑a atins lumina, de ce iti mai trebe banii altora? Dio­gene filo­zofa pe strada, dezbra­cat. Asta inseamna sa fii mafiot.
   3. Nu stiu altii cum sunt, dar sun­tem intr‑o epoca istor­ica in care avem inter­net. Si tele­foane. Altii lanseaza si ater­izeaza rachete. Gan­desc si au pla­nuri pen­tru a col­o­niza Marte. Si vine DP care e subiect. Cum spuneam, prob­lema nu e DP, ci slab­i­ci­unea men­tala a fol­low­er­ilor.

 2. Grigore Amotostivuitoresei

  Cine e mai nebun? Neb­unul sau cei ce asculta pe nebun? DP este un actor oare­care. Asta nu il indrep­tat­este sa se isi aroge un rol pro­fetic. Este un oare­care ce isi folos­este mese­ria pen­tru a‑si cladi un soclu sub­red, ca sa ramana si el cu ceva, sa fie ret­inut pen­tru ceva. Nu ma reprez­inta. Tris­tetea vine din capac­i­tatea int­elec­tu­ala si numarul adu­la­to­rilor sai. Istoric vorbind, nu prea avem cu ce ne man­dri. Starea actu­ala a tarii se datore­aza atat con­tem­po­ranilor dar mai ales a stramosilor mai mult sau mai putin recenti. O isto­rie obiec­tiva, dezbra­cata de exager­ari si fan­faron­ade, ar fi extrem de utila. Cat despre acor­dul de colaborare…spune destul despre car­ac­terul per­son­aju­lui. Sa fii raco­lat la 17 ani…spune multe despre ambitia indi­vidu­lui ce preda lec­tii de roman­ism naivilor ce pleaca ure­chea la orice prostie, pre­cum gaina ce se repede sa ciuguleasca orice ii arunci. Cu deose­birea ca pasarea nu inghite orice.

 3. Florin Visan

  Vedeti cum lucreaza man­dria, chiar si in dvs? …cum ar putea un dan puric sa va/ne fie aproapele dvs/nostru.
  Pai , toc­mai il jude­cati mai devreme, mai ales dpdv al val­o­rilor crestin orto­doxe pe care le propaga, sa spunem…
  Hris­tos, nu l‑a con­sid­erat pe vames, apro­pele lui,…ba inca a mai accep­tat si sa ia masa impre­una in casa lui…
  Nu vreti mai bine, sa jude­cam mai putin, raul din jurul nos­tru? Sa nu il tot scoatem atat la inaintare, ci mai bine, din exem­plul nos­tru, al fieacaruia, exem­ple poz­i­tive, sa incepem a schimba ceva in jurul nos­tru?
  Sa intelegem ca dvs, nici nu aveti ce dis­cuta, sa nu vor­bim, la a lua masa, cu un om, fie el si dan puric.…

  • Sorin Sfirlogea

   Dragă dom­nule Vișan, dis­cuția poate con­tinua la nes­fârșit. Păreți genul de per­soană care nu are o gândire crit­ică, ci una doc­tri­nară. Orice afir­mație care nu core­spunde con­ceptelor dvs este automat com­bă­tută cu noi pilde și învăță­turi. Ca să raționezi despre creș­tin­ism în mod obiec­tiv tre­buie să accepți să ieși în afara lui, să accepți că ar putea fi invalid, cel puțin parțial. Nu păreți să aveți această capac­i­tate.
   În ter­meni creș­tini ceea ce afir­mați se poate cat­e­gorisi drept tru­fie. Pretindeți (în mod aluziv) că aveți ace­lași com­por­ta­ment și ace­leași vir­tuți ca Iisus și că asta ar tre­bui să facem toți. Eronat. O lume de Iisuși nu este nici posi­bilă, nici dezirabilă. Faptele lui Iisus sunt niște parabole din care tre­buie să culegem val­o­rile pe care să le prețuim, nu com­por­ta­mentele pe care să le avem. A copia com­por­ta­men­tul este dovada unei inteligențe minore, care e inca­pa­bilă să inter­preteze sem­nifi­cația și eșuează în mimetism igno­rant.
   De aceea pen­tru mine a iubi aproapele nu înseamnă să‑i tol­erez orice. Isto­ria a dovedit că tol­er­anța exce­sivă a dus la con­secințe dra­mat­ice. De pildă tol­er­anța românilor pen­tru comu­nism a năs­cut un mil­ion de colab­o­ra­tori ai secu­rității. Nicăieri, în nici o țară din lume nu s‑a înreg­is­trat un pro­cent atât de mare de colab­o­rare cu opre­sorii unui popor. Aș putea con­tinua. Mă opresc însă aici pen­tru că sunt con­vins că argu­mentele mele nu ajung la dvs. Prob­a­bil că mai aveți vreo 2–3 citate din bib­lie pe care le puteți servi în loc de gândire.
   Dar, dacă asta e calea către rați­unea dvs., am să vă dau și eu niște citate din părin­tele Stein­hardt:
   "Mii de draci mă fur­nică văzând cum este con­fun­dat creș­tin­is­mul cu pros­tia, cu un fel de cucer­ni­cie tâmpă și lașă. […] Nicăieri și nicio­dată nu ne‑a cerut Hris­tos să fim proști. Ne cheamă sa fim buni, blânzi și cin­stiți, smer­iți cu inima, dar nu tâmpiți."

 4. Florin Visan

  Pacat! Avem o mare placere in a ne defaima aproapele,…boala cu precadere …romaneasca. Nu prea avem multe de invatzat nici de la dvs, avand in vedere unde va cob­o­rati, la nivel moral.….cu asa repere, zau ca vom pleca si mai multi din tzara asta.…colectiv, caci tot iubim cuvan­tul asta in ultimul timp.…

  • Sorin Sfirlogea

   Nu știu de unde v‑a venit ideea asta că un securist miz­er­abil ca Puric ar putea fi aproapele meu. Îmi place să cred că mă încon­jur cu oamenii de mai bună cal­i­tate. Și, apropo, a spune ade­vărul despre falși pro­feți nu intră la cat­e­go­ria defăimării. E un fel de der­a­ti­zare. Sau mai bine zis dezin­secție, având în vedere numele per­son­aju­lui, nu? 🙂

  • Valentin Balaur

   bag mana‑n foc dom­nule Visan ca sun­teti deaseme­nea fan Tony Pop­ta­mas

   • Florin Visan

    Mul­tumesc, nu am auzit nicio­data de el, dar gratie dvs, mi-am imbo­gatit bagajul.….cultural

 5. Anonymous

  Ar fi teri­bil de intere­sant punc­tul de vedere al lui Puric. El „joaca teatru”. Tot tim­pul joaca teatru. Nu m‑a impre­sionat nicio­data. Nu cred ca‑i un mare actor. Incearca sa se bage in seama. Dar sa fie securist.…Asta era peste putinta mea de a‑mi inchipui…

  • Sorin Sfirlogea

   Eu l‑am văzut într-un spec­ta­col și mi s‑a părut bun. Are un soi de neb­unie care îl împinge spre per­sonaj, atunci când per­son­ajul este exce­siv ca și el. Lumea zice că în Sin­u­ci­gașul face un rol foarte bun. Asta nu‑i scuză der­a­pa­jele la nivel per­sonal, bineînțe­les.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu