De ce par românii veseli

De curând am aflat des­pre un con­cept foarte inte­re­sant des­pre cum se atinge per­fec­țiu­nea. Se cheamă Shu­HaRi, vine din Japo­nia și se referă la artele mar­ți­ale. Treaba e sim­plă: sunt trei cuvinte com­bi­nate care explică pe înțe­le­sul ori­cui cum să devină maes­tru. Shu este prima etapă, în care înveți de la un maes­tru și urmezi fără aba­tere ceea ce ți s‐a spus până când stă­pâ­nești la per­fec­ție teh­ni­cile pre­date de maes­tru. Ha este etapa a doua, în care te des­prinzi de regu­lile tra­di­țio­nale și începi să expe­ri­men­tezi pe cont pro­priu. Iar Ri, a treia etapă, este aceea în care pro­pria ta expe­riență și prac­tică devine noua regulă. Urmează regu­lile, încalcă regu­lile, cre­ează regu­lile. Shu, Ha, Ri. Cum s‐ar aplica teo­ria asta la români?

În pri­mul rând tre­buie să ne amin­tim că româ­nii sunt – toată lumea știe – un popor ales, un neam deo­se­bit. Dacii au fost cel mai viteaz și mai mai drept popor. Ever. Româ­nii, urma­șii lor, au stat în calea oto­ma­ni­lor și au apă­rat Europa timp de secole, gen. Am fost la punc­tul de inter­sec­ție a trei impe­rii și toți ne‐au pri­go­nit și ne‐au răz­boit, dar noi am rezis­tat eroic și nu ne‐am clin­tit. Nimeni nu a atins cul­mile per­fec­țiu­nii isto­rice pre­cum am făcut‐o noi. De la cine să învă­țăm când noi sun­tem cei mai buni? N‐avem nevoie de Shu, prima etapă este inu­tilă.

Pen­tru că sunt cei mai buni, româ­nii sunt invi­di­ați. Toți ne vor­besc de rău și ne pri­go­nesc și acum. Avem valori extra­or­di­nare în țară, dar nu sunt recu­nos­cute inter­națio­nal pen­tru că duș­mă­nia maso­ni­lor care con­duc lumea e foarte mare. Ei vor să deve­nim o colo­nie de sclavi pe care s‐o con­tro­leze ei și de aia și‐au pus tot felul de mario­nete poli­tice la con­du­ce­rea țării, ca să ne jefu­iască și să ne aducă în genunchi în fața bogă­ta­și­lor occi­den­tali. De aceea inte­li­gența româ­nească nu va fi nici­o­dată apre­ciată, ide­ile noas­tre vor fi mereu ridi­culi­zate. Pen­tru cine să creăm reguli, când nimeni nu ne iubește? Deci n‐avem nevoie nici de Ri, a treia etapă este și ea futilă.

Nu ne rămâne decât să con­so­li­dăm cunoaș­te­rea noas­tră în cea de‐a doua etapă. Știm să încăl­căm regu­lile, sun­tem maeș­trii mondi­ali în asta. Și vom per­se­vera mereu. Calea noas­tră spre per­fec­țiune nu e Shu­HaRi. E HaHaHa, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Fra­ie­rii cred că asta e vese­lie.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Andrei

    Core­e­e­e­e­ect! Bine spus…

  2. Horatiu

    Mare drep­tate ai, Sorine! Ha ha ha


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu