700 pentru tot

Auto­buzul oprește în stație. Prin ușile care se deschid, frigul tăios năvălește înăun­tru, zgribu­lind puținii călă­tori. Patru băieți tineri urcă gălă­gioși, râzând cu poftă de ceva. Caută cu ochii niște scaune libere și se reped tus­pa­tru să se așeze, îmbrâncin­du-se în joacă ca să-și facă loc. După înfățișare au vreo șais­prezece ani. Patru tineri din familii nu prea înstărite judecând după mod­es­tia hainelor prea sub­țiri pen­tru gerul de afară.

- Bă, zice unul din­tre ei, eu și cu Chioru’ mergem peste trei zile aco­lo, la cur­bă…
Face un semn din cap către un punct aflat unde­va înain­tea sa. E mai blond și are o frizură stu­di­ată, înțepen­ită cu fix­a­tiv. Ceilalți îl privesc ușor încur­cați.
— Care veniți cu noi? insistă el.
— Da’ cât e? se intere­sează altul, mai năl­tuț și cu o mustă­cioară rară.
— E 700 de mii. Da’ mie îmi face reduc­ere la 500, se mân­drește blondul.
Un al treilea, purtând un hanorac cu glu­ga trasă pe cap, intră și el în vor­bă.
— 700 pen­tru ce?
— Pen­tru tot, mă! Ești neb­un?!? Și sus, și jos.
— Doar 700?! se miră cel cu mustă­cioară.
— Da’ e cât de cât fru­moasă? între­abă cel cu hanorac.
— Da, mă, e ok. Nu e ca strâm­bele alea jegoase de pe cen­tură. Dacă o vezi cum arată… Da’ tu n‑ai mai fost nicio­dată?
Cel cu hanorac tace încur­cat. Nu vrea să dis­cute amă­nun­tele astea în pub­lic.
— Hai că vor­bim când coborâm, încearcă el să închidă subiec­tul.
— Să nu fii timid, zice blondul râzând, că se prinde că ești… că nu știi să… O iei tare, o înjuri nițel și te faci dur, că alt­fel face miș­to de tine.
— Bă, eu vin, zice cel cu mustă­cioară. Îi zic lu’ mama să-mi dea 100 de lei că-mi trebe la școală și vin.

Am coborât din auto­buz. Mergând spre casă mă gân­deam la felul în care se va proiec­ta sex­u­al­i­tatea în viața lor viitoare, ce vor înțelege despre asta din expe­riența sex­u­lui ile­gal cu o pros­ti­t­u­ată pe care o tratează ca pe un obiect, a unor par­tide con­su­mate grăbit în frig, în dosul unor tufișuri de pe mar­gin­ea șose­lei. Cum vor privi din punct de vedere sex­u­al femeile? Vor ști să facă difer­ența între sex­ul plătit și intim­i­tatea unei relații fiz­ice cu viitoarele lor iubite? Cine și cum ar tre­bui să le facă o min­imă edu­cație sex­u­ală?

De curând subiec­tul ăsta a fost în mare dez­batere pe rețelele sociale. Poate încă este, nu știu. Nu puți­ni sunt aceia care susțin că edu­cația sex­u­ală nu tre­buie intro­dusă în școală. Deloc sur­prinză­tor ei sunt aproape aceiași care vor reli­gia pre­dată de la cat­e­dră. Reli­gia e ok, edu­cația sex­u­ală nu. Pen­tru că nu vrem să încu­ra­jăm copi­ii să-și exploreze sex­u­al­i­tatea prea devreme. Pen­tru că avem nevoie de oameni evlavioși și cu frica lui Dum­nezeu, nu de per­verși sex­u­ali.

Ați băgat de seamă că edu­cația sex­u­ală este aproape ime­di­at asim­i­lată cu prac­ti­carea relați­ilor sex­u­ale? Ca și cum a vor­bi despre impor­tanța sex­u­al­ității în viața unui om, despre con­tra­cepție, despre repro­duc­ere și respon­s­abil­itățile pro­cre­ării ar înseam­na de fapt “hai, du-te și fă sex, ime­di­at”? Ați obser­vat că ime­di­at apare în dis­cuție peri­colul per­ver­si­u­nilor când dis­cuți cu cei ce se opun edu­cației sex­u­ale?  Că în mintea lor sex­ul e aso­ci­at a pri­ori cu ceva mur­dar și imoral? Că nu se pot gân­di la sex decât în ter­menii unor per­ver­si­u­ni? Nu știu sig­ur, dar cred că psi­holo­gia are o ter­mi­nolo­gie speci­fică pen­tru cei căro­ra sex­u­al­i­tatea le inspiră doar per­ver­sități.

Ceva mă face să cred că toți oamenii ăștia care sunt foarte vehe­menți împotri­va edu­cației sex­u­ale ar avea mari difi­cultăți să-și anal­izeze pro­pria viață sex­u­ală. Oare ce ar măr­tur­isi în fața unui psi­holog despre trăir­ile lor car­nale? Că nu se cuvine să vor­bești despre asta, că se întâm­plă doar o dată pe an, cu lumi­na stin­să, cu pla­puma în cap și în poz­iția mision­aru­lui? Genul ăsta de ati­tu­dine față de sex te cal­i­fică drept edu­ca­tor al copi­ilor tăi?

Ade­vărul e că majori­tatea părinților români nu dis­cută despre sex cu copi­ii. Nu la mod­ul deschis și sin­cer, nu cu fires­cul unui subiect cât se poate de nat­ur­al și de impor­tant. Prob­a­bil că edu­cația sex­u­ală e făcută azi de site-urile porno, unde acce­sul e liber pen­tru aproape orice vârstă. Fan­tezi­ile sex­u­ale de aco­lo devin lecții de com­por­ta­ment sex­u­al. Să ne mirăm că mulți băr­bați români con­sid­eră că refuzul avansurilor lor sex­u­ale e de fapt o con­ve­niență socială? Că așa tre­buie să facă o femeie, să refuze ca să nu pară ușoară, dar de fapt ea vrea și abia așteap­tă să fie călărită? Să ne uimească fap­tul că mulți cred că suc­ce­sul unei par­tide de sex e garan­tat doar de o dimen­si­une cât mai mare a dotărilor per­son­ale? Să ne sur­prindă că psi­hologii spun că pre­ludi­ul lipsește în mai bine de 50% din relați­ile sex­u­ale ale românilor? Că multe femei con­sid­eră sex­ul o înda­torire con­ju­gală menită să fericească băr­bat­ul, even­tu­al ca să‑l țină acasă și să nu umble raz­na după fuste?

Sau poate că cel mai tare ar tre­bui să ne mire că mulți din­tre oamenii cu men­tal­itățile astea sunt niște “buni ortodocși” și vor religie în școală, nu edu­cație sex­u­ală?

Între timp viața merge înainte. Puști de șais­prezece ani învață despre sex­u­al­i­tate de la o pros­ti­t­u­ată de pe stradă, la prețul mod­ic de 700 de mii pen­tru tot. În fiecare an cam 9.000 de fete minore rămân însăr­ci­nate și devin mame prea devreme în viața lor. Adică aprox­i­ma­tiv 25 pe zi. Însă nouă nu ne tre­buie edu­cație sex­u­ală. Pen­tru că ne îndeam­nă copi­ii la per­ver­si­u­ni.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Dragomir Aurelian

  Sin­cer, prob­le­ma e sim­pla. Nici acce­sul greu la pornografie/ nici sex­olo­gia in scoala nu mi se pare ca rezol­va prob­le­ma. Access greu la porno, n‑ai cum sa‑l faci si chiar daca ar fi, s‑ar cumpar reviste sau uita la Cap­atos.

  Sex­olo­gia cu copilul tau, cand ajunge la o anu­mi­ta vars­ta. Aia e baza.

  Pai ca baiat, la 14 ani ti se scoala cio­can­ul la mai orice femeie in inter­val­ul corect ( 14 — 40 as zice eu 🙂 ). O iau hor­monii raz­na, vrei sa dai in orice.

  Daca esti idiot ca par­inte, si il intre­bi dis­tant “ai cunos­cut si tu vreo fata?” si atat, copilul va cau­ta solu­tii. Tre­buie sa‑l inveti ca e ceva nor­mal sex­ul si dragostea, sa‑i dai sfa­turi sa fie relax­at cu fetele, sa‑l indem­ni sa intre intr‑o relatie unde va face ceva mai mis­to decat sex­ul ( dragoste ), sa fie atent, tehnici/replici de agatat.
  Aia face un tata respon­s­abil si matur.

  Si daca vezi ca la 17–18 ani e la fel, te duci fru­mos ca tata, te intere­sezi de o feti­ta de lux care se poar­ta exem­plar si-ti duci copilul sa se ruti­neze, sa depaseasca blo­ca­jul, nu stai 7 ani cu gan­dul ca “o sa intal­neas­ca el o fata!”.

  Morala e ca tre­buie sa-ti aju­ti copilul, nu toti se nasc fru­mosi, tupeisti, etc.

  Daca nu‑l aju­ti deloc, evi­dent ca o sa caute solu­tii ( cu sanse mari sa fie proaste ): mas­tur­bare exce­si­va, depen­den­ta de porno, curve ief­tine de la care se poate imbol­navii, etc.

  Pen­tru fete e mai sim­plu, nu mai detal­iez 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Prob­le­ma e sim­plă și totuși nu e. Dis­cuția asta nu prea are loc între părinte și copil. Dintr‑o pudoare prost înțe­leasă, din jenă, din o mie de motive. Și când nimeni nu-ți spune nim­ic despre asta, începi să cauți sin­gur răspun­suri la între­bări. Pen­tru că, la rân­dul tău, ți‑e jenă să între­bi. Jena celor­lalți te face să crezi că e jenant să pui între­bări.

 2. Ioan Hanganu

  CE FEL DE FEMEI SE MAI CONSIDERA ACESTE BIPEDE?

 3. Fantoma Roz

  Par­la­men­tarii , în şed­inţa de plen vizionează filme porno . În camerele de hotel plătite din taxele-tale…se întîl­nesc cu pros­ti­t­u­ate, au votat pro-homo­sex­u­al­i­tate, ..dar, nu sunt de acord să legal­izeze pros­ti­tuţia ( banii la buget, exa­m­en med­ical). Poate că dacă nu ar exista pros­ti­t­u­atele , ar fi mai multe violuri.…uneori o pros­ti­t­u­ată îţi salvează căs­ni­cia ( o aman­tă ..îţi poate fura băr­bat­ul ) , te ajută să descoperi viaţa sex­u­ală.

 4. Pavel Lidia

  Cu ade­varat trist!Poate daca pe cen­tu­ra ar fi niste moaste,nu crezi ca s‑ar impleti pla­cu­tul cu utilul?

  • Jurnal de bord

   Păi și la tiner­ii ăia nu te-ai gân­dit? Ei unde se mai duc? Că nu moaștele îi intere­sează, cred… 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu