Auto­bu­zul oprește în sta­ție. Prin ușile care se des­chid, fri­gul tă­ios nă­vă­lește înă­un­tru, zgri­bu­lind pu­ți­nii că­lă­tori. Pa­tru bă­ieți ti­neri urcă gă­lă­gi­oși, râ­zând cu poftă de ceva. Ca­ută cu ochii niște sca­une li­bere și se re­ped tus­pa­tru să se așeze, îm­brân­cindu-se în joacă ca să-și facă loc. După în­fă­ți­șare au vreo șai­spre­zece ani. Pa­tru ti­neri din fa­mi­lii nu prea în­stă­rite ju­de­când după mo­des­tia hai­ne­lor prea sub­țiri pen­tru ge­rul de afară.

- Bă, zice unul din­tre ei, eu și cu Chi­oru’ mer­gem peste trei zile acolo, la curbă…
Face un semn din cap că­tre un punct aflat un­deva îna­in­tea sa. E mai blond și are o fri­zură stu­di­ată, în­țe­pe­nită cu fi­xa­tiv. Cei­lalți îl pri­vesc ușor încurcați.
— Care ve­niți cu noi? in­sistă el.
— Da’ cât e? se in­te­re­sează al­tul, mai năl­tuț și cu o mus­tă­cioară rară.
— E 700 de mii. Da’ mie îmi face re­du­cere la 500, se mân­drește blondul.
Un al tre­i­lea, pur­tând un ha­no­rac cu gluga trasă pe cap, in­tră și el în vorbă.
— 700 pen­tru ce?
— Pen­tru tot, mă! Ești ne­bun?!? Și sus, și jos.
— Doar 700?! se miră cel cu mustăcioară.
— Da’ e cât de cât fru­moasă? în­treabă cel cu hanorac.
— Da, mă, e ok. Nu e ca strâm­bele alea je­goase de pe cen­tură. Dacă o vezi cum arată… Da’ tu n‑ai mai fost niciodată?
Cel cu ha­no­rac tace în­cur­cat. Nu vrea să dis­cute amă­nu­n­tele as­tea în public.
— Hai că vor­bim când co­bo­râm, în­cearcă el să în­chidă subiectul.
— Să nu fii ti­mid, zice blon­dul râ­zând, că se prinde că ești… că nu știi să… O iei tare, o în­juri nițel și te faci dur, că alt­fel face mișto de tine.
— Bă, eu vin, zice cel cu mus­tă­cioară. Îi zic lu’ mama să-mi dea 100 de lei că-mi trebe la școală și vin.

Am co­bo­rât din auto­buz. Mer­gând spre casă mă gân­deam la fe­lul în care se va pro­iecta se­xu­a­li­ta­tea în viața lor vi­i­toare, ce vor în­țe­lege des­pre asta din ex­pe­riența se­xu­lui ile­gal cu o pros­ti­tu­ată pe care o tra­tează ca pe un obiect, a unor par­tide con­su­mate gră­bit în frig, în do­sul unor tu­fi­șuri de pe mar­gi­nea șo­se­lei. Cum vor privi din punct de ve­dere se­xual fe­me­ile? Vor ști să facă di­fe­rența în­tre se­xul plătit și in­ti­mi­ta­tea unei re­la­ții fi­zice cu vi­i­toa­rele lor iu­bite? Cine și cum ar tre­bui să le facă o mi­nimă edu­ca­ție sexuală?

De cu­rând su­biec­tul ăsta a fost în mare dez­ba­tere pe re­țe­lele so­ci­ale. Poate încă este, nu știu. Nu pu­țini sunt aceia care sus­țin că edu­ca­ția se­xu­ală nu tre­buie in­tro­dusă în școală. De­loc sur­prin­ză­tor ei sunt aproape ace­iași care vor re­li­gia pre­dată de la ca­te­dră. Re­li­gia e ok, edu­ca­ția se­xu­ală nu. Pen­tru că nu vrem să în­cu­ra­jăm co­piii să-și ex­plo­reze se­xu­a­li­ta­tea prea de­vreme. Pen­tru că avem ne­voie de oa­meni ev­la­vi­oși și cu frica lui Dum­ne­zeu, nu de per­verși sexuali.

Ați bă­gat de seamă că edu­ca­ția se­xu­ală este aproape ime­diat asi­mi­lată cu prac­ti­ca­rea re­la­ți­i­lor se­xu­ale? Ca și cum a vorbi des­pre im­por­tanța se­xu­a­li­tă­ții în viața unui om, des­pre con­tra­cep­ție, des­pre re­pro­du­cere și res­pon­sa­bi­li­tă­țile pro­creă­rii ar în­seamna de fapt “hai, du-te și fă sex, ime­diat”? Ați ob­ser­vat că ime­diat apare în dis­cu­ție pe­ri­co­lul per­ver­siu­ni­lor când dis­cuți cu cei ce se opun edu­ca­ției se­xu­ale?  Că în min­tea lor se­xul e aso­ciat a pri­ori cu ceva mur­dar și imo­ral? Că nu se pot gândi la sex de­cât în ter­me­nii unor per­ver­siuni? Nu știu si­gur, dar cred că psi­ho­lo­gia are o ter­mi­no­lo­gie spe­ci­fică pen­tru cei că­rora se­xu­a­li­ta­tea le in­spiră doar perversități.

Ceva mă face să cred că toți oa­me­nii ăș­tia care sunt foarte ve­he­menți îm­po­triva edu­ca­ției se­xu­ale ar avea mari di­fi­cul­tăți să-și ana­li­zeze pro­pria viață se­xu­ală. Oare ce ar măr­tu­risi în fața unui psi­ho­log des­pre tră­i­rile lor car­nale? Că nu se cu­vine să vor­bești des­pre asta, că se în­tâm­plă doar o dată pe an, cu lu­mina stinsă, cu pla­puma în cap și în po­zi­ția mi­sio­na­ru­lui? Ge­nul ăsta de ati­tu­dine față de sex te ca­li­fică drept edu­ca­tor al co­pi­i­lor tăi?

Ade­vă­rul e că ma­jo­ri­ta­tea pă­rin­ți­lor ro­mâni nu dis­cută des­pre sex cu co­piii. Nu la mo­dul des­chis și sin­cer, nu cu fi­res­cul unui su­biect cât se poate de na­tu­ral și de im­por­tant. Pro­ba­bil că edu­ca­ția se­xu­ală e fă­cută azi de site-urile porno, unde ac­ce­sul e li­ber pen­tru aproape orice vâr­stă. Fan­te­zi­ile se­xu­ale de acolo de­vin lec­ții de com­por­ta­ment se­xual. Să ne mi­răm că mulți băr­bați ro­mâni con­si­deră că re­fu­zul avan­su­ri­lor lor se­xu­ale e de fapt o con­ve­niență so­ci­ală? Că așa tre­buie să facă o fe­meie, să re­fuze ca să nu pară ușoară, dar de fapt ea vrea și abia aș­teaptă să fie că­lă­rită? Să ne ui­mească fap­tul că mulți cred că suc­ce­sul unei par­tide de sex e ga­ran­tat doar de o di­men­siune cât mai mare a do­tă­ri­lor per­so­nale? Să ne sur­prindă că psi­ho­lo­gii spun că pre­lu­diul lip­sește în mai bine de 50% din re­la­ți­ile se­xu­ale ale ro­mâ­ni­lor? Că multe fe­mei con­si­deră se­xul o în­da­to­rire con­ju­gală me­nită să fe­ri­cească băr­ba­tul, even­tual ca să‑l țină acasă și să nu um­ble razna după fuste?

Sau poate că cel mai tare ar tre­bui să ne mire că mulți din­tre oa­me­nii cu men­ta­li­tă­țile as­tea sunt niște “buni or­to­do­cși” și vor re­li­gie în școală, nu edu­ca­ție sexuală?

În­tre timp viața merge îna­inte. Puști de șai­spre­zece ani în­vață des­pre se­xu­a­li­tate de la o pros­ti­tu­ată de pe stradă, la pre­țul mo­dic de 700 de mii pen­tru tot. În fi­e­care an cam 9.000 de fete mi­nore rămân în­săr­ci­nate și de­vin mame prea de­vreme în viața lor. Adică apro­xi­ma­tiv 25 pe zi. Însă nouă nu ne tre­buie edu­ca­ție se­xu­ală. Pen­tru că ne în­deamnă co­piii la perversiuni.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Radu Aurelia Aurica Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Dragomir Aurelian

  Sin­cer, pro­blema e sim­pla. Nici ac­ce­sul greu la pornografie/ nici se­xo­lo­gia in scoala nu mi se pare ca re­zolva pro­blema. Ac­cess greu la porno, n‑ai cum sa‑l faci si chiar daca ar fi, s‑ar cum­par re­viste sau uita la Capatos.

  Se­xo­lo­gia cu co­pi­lul tau, cand ajunge la o anu­mita var­sta. Aia e baza.

  Pai ca ba­iat, la 14 ani ti se scoala cio­ca­nul la mai orice fe­meie in in­ter­va­lul co­rect ( 14 — 40 as zice eu 🙂 ). O iau hor­mo­nii razna, vrei sa dai in orice. 

  Daca esti idiot ca pa­rinte, si il in­trebi dis­tant “ai cu­nos­cut si tu vreo fata?” si atat, co­pi­lul va ca­uta so­lu­tii. Tre­buie sa‑l in­veti ca e ceva nor­mal se­xul si dra­gos­tea, sa‑i dai sfa­turi sa fie re­la­xat cu fe­tele, sa‑l in­demni sa in­tre intr‑o re­la­tie unde va face ceva mai misto de­cat se­xul ( dra­goste ), sa fie atent, tehnici/replici de agatat.
  Aia face un tata res­pon­sa­bil si matur.

  Si daca vezi ca la 17–18 ani e la fel, te duci fru­mos ca tata, te in­te­re­sezi de o fe­tita de lux care se poarta exem­plar si-ti duci co­pi­lul sa se ru­ti­neze, sa de­pa­seasca blo­ca­jul, nu stai 7 ani cu gan­dul ca “o sa in­tal­neasca el o fata!”.

  Mo­rala e ca tre­buie sa-ti ajuti co­pi­lul, nu toti se nasc fru­mosi, tu­pe­i­sti, etc. 

  Daca nu‑l ajuti de­loc, evi­dent ca o sa ca­ute so­lu­tii ( cu sanse mari sa fie proaste ): mas­tur­bare ex­ce­siva, de­pen­denta de porno, curve ieftine de la care se poate im­bol­na­vii, etc.

  Pen­tru fete e mai sim­plu, nu mai detaliez 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Pro­blema e sim­plă și to­tuși nu e. Dis­cu­ția asta nu prea are loc în­tre pă­rinte și co­pil. Dintr‑o pu­doare prost în­țe­leasă, din jenă, din o mie de mo­tive. Și când ni­meni nu-ți spune ni­mic des­pre asta, în­cepi să ca­uți sin­gur răs­pun­suri la în­tre­bări. Pen­tru că, la rân­dul tău, ți‑e jenă să în­trebi. Jena ce­lor­lalți te face să crezi că e je­nant să pui întrebări.

 2. Ioan Hanganu

  CE FEL DE FEMEI SE MAI CONSIDERA ACESTE BIPEDE?

 3. Fantoma Roz

  Par­la­men­ta­rii , în şe­dinţa de plen vi­zio­nează filme porno . În ca­me­rele de ho­tel plătite din taxele-tale…se în­tîl­nesc cu pros­ti­tu­ate, au vo­tat pro-ho­mo­se­xu­a­li­tate, ..dar, nu sunt de acord să le­ga­li­zeze pros­ti­tu­ţia ( ba­nii la bu­get, exa­men me­di­cal). Poate că dacă nu ar exista pros­ti­tu­a­tele , ar fi mai multe violuri.…uneori o pros­ti­tu­ată îţi sal­vează că­s­ni­cia ( o amantă ..îţi poate fura băr­ba­tul ) , te ajută să des­co­peri vi­aţa sexuală.

 4. Pavel Lidia

  Cu ade­va­rat trist!Poate daca pe cen­tura ar fi niste moaste,nu crezi ca s‑ar im­pleti pla­cu­tul cu utilul?

  • Jurnal de bord

   Păi și la ti­ne­rii ăia nu te-ai gân­dit? Ei unde se mai duc? Că nu moaș­tele îi in­te­re­sează, cred… 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.