Timp de mulți ani, după 1989, fo­tba­lul ro­mâ­nesc s‑a fi­nan­țat din tot fe­lul de in­gi­ne­rii fi­nan­ci­are aflate în afara le­gii sau la li­mita foarte in­ter­pre­ta­bilă a ei. Ni­meni nu pă­rea să-și facă prea multe griji în pri­vința ma­tra­pa­z­lâ­cu­ri­lor din ju­rul clu­bu­ri­lor de fo­tbal pen­tru că cu­vân­tul de or­dine era in­te­re­sul pu­blic. De câte ori se adu­ceau cri­tici fe­lu­lui în care se de­ru­lau lu­cru­rile în fo­tbal, mai ma­rii aces­tui sport și po­li­ti­cie­nii care se în­vâr­teau pe lângă ei de­cla­rau ri­tos că fo­tba­lul este un fe­no­men de masă și, în con­se­cință, este în in­te­re­sul în­tre­gii na­țiuni ca afa­ce­rile spon­so­ri­lor echi­pe­lor să nu fie tulburate.

Într‑o bună zi toate as­tea s‑au schim­bat, după cum bine știm. Din fo­tbal au dis­pă­rut cei mai pro­e­mi­nenți in­frac­tori, pre­cum fra­ții Be­cali, Borcea și al­ții ca ei. Clu­bu­rile s‑au mai cu­ră­țat de bani ne­gri, ju­că­to­rii nu s‑au mai vân­dut pe bani ne­gri sau cel pu­țin așa cre­dem acum. Dar toată această jus­ti­ție apli­cată abrupt a lă­sat clu­bu­rile în si­tu­a­ții fi­nan­ci­are foarte de­li­cate. Fără bani ne­gri și fără ade­vă­rați ma­na­geri spor­tivi, si­tu­a­ția echi­pe­lor de fo­tbal a de­ve­nit dra­ma­tică în cele mai multe ca­zuri. Sin­gura va­ri­antă de a se fi­nanța în mod con­sis­tent este par­ti­ci­pa­rea la cam­pi­o­na­tele UEFA, de unde se pri­mesc niște sume fru­moase. Iată miza play-off-ului de anul ăsta.

Dar ca să câștigi play-off-ul și să poți fi­nanța clu­bul pe mai de­parte, ju­că­to­rii tre­buie ți­nuți aproape de club. Nu îți mai per­miți să îi lași la na­țio­nală, de pildă, unde s‑ar pu­tea să se ac­ci­den­teze în me­ciu­rile cu miză. Pa­tri­o­tis­mul trece prin bu­rtă și dacă îți chi­o­răie ma­țele, adică n‑ai bani pen­tru sus­ți­ne­rea clu­bu­lui, iu­bi­rea de țară se do­mo­lește brusc. Cam asta e po­ves­tea din spa­tele re­cen­tu­lui scan­dal din­tre echipa na­țio­nală și clu­bul Steaua. Gigi Be­cali nu mai e dis­pus să arunce bani cu lo­pata în club — a ară­tat asta de mai multe ori în ul­tima vreme, iar mo­ti­vul este că nu-și prea mai per­mite fi­nan­ciar. Vre­mu­rile când în­vâr­tea afa­ceri ne­cu­rate și bă­noase s‑au dus. Așa­dar clu­bul tre­buie să in­tre în Liga Cam­pi­o­ni­lor ca să în­ca­seze ba­nii de par­ti­ci­pare — vreo câ­teva mi­li­oane de euro. Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pean de fo­tbal? Dă‑l încolo!

Ce­le­lalte clu­buri, care au ac­cep­tat să se dis­pen­seze de ju­că­to­rii con­vo­cați, pro­tes­tează pe bună drep­tate. De ce unii se pot pre­vala de această obli­ga­ție și al­ții nu? În­tre­ba­rea e re­torică. Clu­bul de fo­tbal este o firmă pri­vată și are toate drep­tu­rile să-și ur­mă­rească in­te­re­sele. Na­țio­nala de fo­tbal este o re­pre­zen­tare sim­bo­lică a Ro­mâ­niei și tre­buie să se pre­zinte în com­pe­ti­ții la cel mai înalt nivel pe care FRF îl poate asi­gura. Cum tre­buie pro­ce­dat? Care e com­pro­mi­sul corect?

Răs­pun­sul nu e ușor de dat. Fo­tba­lul ro­mâ­nesc in­tern s‑a pră­bu­șit până la un nivel la care su­pra­vie­țu­i­rea este o luptă. Unii re­zistă, al­ții nu. Clu­buri cu nume so­nore sunt în pra­gul dis­pa­ri­ției. Iar vina pen­tru acest dez­as­tru o poartă toți cei care au pa­ra­zi­tat acest sport în anii de după ’89. Așa că, până când nu vor re­veni în fo­tbal fi­nan­ța­tori cu bani albi și afa­ceri la ve­dere, va tre­bui să ui­tăm des­pre per­for­manță în com­pe­ti­ții in­ter­națio­nale, in­clu­siv de re­zul­tate bune ale na­țio­na­lei de fo­tbal. So­lu­ția cred că este ceea ce face Hagi cu Vi­i­to­rul. Din pă­cate ni­meni alt­ci­neva nu‑i ur­mează exemplul.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. catenaccio

    acest can­to­na­ment nu de­mon­streaza ni­mic alt­ceva de­cat men­ta­li­ta­tea in­ve­chita a lui nea puiu

  2. Anonymous

    Afir­ma­tii co­recte, afir­ma­tii de nivel dis­cu­tie in Cis­mi­giu, una peste alta un ar­ti­col nu foarte gro­zav. De co­men­tat, dupa pa­re­rea mea, era fap­tul ca „ge­ne­ra­lul Cas­cheta” con­voaca lo­tul fara nici un rost, in ace­easi pe­ri­oada cu can­to­na­men­tele echi­pe­lor, ca sa ce? Sa joace niste ami­cale cu echipe de club des­pre care n‑a au­zit ni­meni. Asta da is­prava a „ge­ne­ra­lu­lui Ico­nita”. Si mai e si te­ri­bil de cri­tic, pe ton de ame­ni­na­tre a se­cre­ta­ru­lui de par­tid adre­sata unor mem­bri ne­in­sem­nati. Ge­ne­ra­lul „Cas­cheta-Ico­nita” e mai pe­ni­bil ca oricând.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.