Pe fron­tul re­li­gios al răz­bo­i­u­lui ro­mâno-ro­mân se duc lupte grele. De o parte se gă­sesc cei care con­testă qu­asi-ex­clu­si­vi­ta­tea so­ci­ală și po­li­tică de care se bu­cură bi­se­rica or­to­doxă, de par­tea cea­laltă sunt fun­damen­ta­liș­tii or­to­do­xiei. Iar la mij­loc, o ge­ne­ra­ție de co­pii care pro­ba­bil se în­treabă de ce atâta gâl­ceavă în ju­rul unui su­biect care ar tre­bui să aducă pa­cea și buna în­țe­le­gere. Nu vă lă­sați în­șe­lați de apa­renta acal­mie a con­flic­tu­lui — din­colo de tre­că­toa­rele mo­mente de li­niște con­flic­tele încă moc­nesc cu pu­tere și sunt de­parte de a‑și fi gă­sit rezolvarea.

Apa­rent nu e o miză unică, ci mai multe. Prima și cea mai ve­che este fi­nan­ța­rea cul­te­lor din bu­ge­tul de stat, con­tes­tată ve­he­ment de o parte a so­ci­e­tă­ții aflată deo­cam­dată în mi­no­ri­tate. A doua este ex­ce­siva îm­pro­pri­e­tă­rire a bi­se­ri­cii cu te­re­nuri, imo­bile și pă­duri, ale că­ror fo­loase nu se duc doar că­tre ac­țiuni de mi­los­te­nie și ca­ri­tate, ci și că­tre un lux os­ten­ta­tiv al cle­ru­lui su­pe­rior. A treia este ora de re­li­gie în școli, ini­țial im­pusă ca obli­ga­to­rie in­di­fe­rent de op­țiu­nea pă­rin­ți­lor. A pa­tra este pro­grama dis­ci­pli­nei re­li­gie, in­cri­mi­nată a fi ex­ce­siv de in­to­le­rantă, șo­vină, în­fă­țișând co­pi­i­lor un Dum­ne­zeu re­van­șard și neiertător.

Toate aceste su­biecte sunt în di­rectă le­gă­tură cu bi­se­rica și in­te­re­sele ei. În ori­care din aceste teme vo­cea cle­ru­lui este fi­resc să se audă, in­di­fe­rent cât de în­drep­tă­țite sau mo­rale ar fi opi­ni­ile ex­pri­mate. Ni­meni nu le poate con­testa drep­tul de a avea un punct de ve­dere. Însă răz­bo­iul de pe fron­tul re­li­gios e dur — fi­indcă se simt ame­nin­țați, pro­ze­li­ții fun­damen­ta­lis­mu­lui or­to­dox trec la atac. Și atacă într‑o ches­tiune com­plet ex­te­ri­oară bi­se­ri­cii: se­xu­a­li­ta­tea ca parte a vie­ții pri­vate a ce­tă­țea­nu­lui. Bi­se­rica pre­tinde să-și im­pună re­gu­lile din­colo de al­tar, vrea să facă or­dine în ches­tiu­nile cele mai pri­vate ale con­ce­tă­țe­ni­lor săi. Două su­biecte au fost ast­fel des­chise: edu­ca­ția se­xu­ală în școli și ac­cep­ta­rea so­ci­ală a homosexualității.

Prima din­tre aceste două teme am dezbătut‑o de cu­rând. Dacă ați ra­tat ar­ti­co­lul, îl gă­siți aici. A doua temă nu este una nouă. Bi­se­rica și‑a mai spus opi­nia des­pre acest su­biect și po­zi­ția sa este bi­ne­cu­nos­cută — ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea tre­buie în­fi­e­rată ca fi­ind o de­vi­ere ne­să­nă­toasă, o lo­vi­tură dată fa­mi­liei tra­di­țio­nale creș­tine. Nu im­portă pen­tru sus­ți­nă­to­rii aces­tei idei că ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea a exis­tat din cele mai vechi tim­puri și nu a avut nici­o­dată o răs­pân­dire atât de mare în­cât să de­vină o re­ală pro­blemă. Nu im­portă nici că ști­ința a de­mon­strat cât se poate de con­ving­ă­tor că ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea nu este o ches­tiune de ale­gere ra­țio­nală, ci re­zul­ta­tul unei anu­mite con­for­ma­ții fi­zi­o­lo­gice a fi­e­că­rui in­di­vid. Ca să-și cons­fin­țească vic­to­ria de­fi­ni­tivă asu­pra aces­tui su­biect, bi­se­rica și sus­ți­nă­to­rii ei în­fo­cați au ini­țiat o ac­țiune de mo­di­fi­care a con­sti­tu­ției care să sta­tu­eze că fa­mi­lia e for­mată doar din cu­plul bărbat-femeie.

Te­o­re­tic nu au nici o șansă. A fi stat mem­bru al Uniu­nii Eu­ro­pene și a pre­tinde să le­ga­li­zezi ceva ce con­tra­vine cu­ren­tu­lui ge­ne­ral de opi­nie în­seamnă să nu în­țe­legi cur­sul is­to­riei. Ar­gu­men­tele re­li­gi­oase nu au nici un fel de gre­u­tate în ast­fel de si­tu­a­ții, când pre­va­lează drep­tul in­ter­națio­nal și de­ci­zi­ile cur­ții drep­tu­ri­lor omu­lui. Dar… Dar bi­se­rica e con­dusă de cu­tre bă­trâne, care nu‑s stră­ine de arta ma­ni­pu­lă­rii ne­ru­și­nate. Când s‑au ho­tă­rât să pună în dis­cu­ție su­biec­tul? Păi exact într-un an elec­to­ral. Pla­nul e sim­plu: strâng sem­nă­tu­rile de mo­di­fi­care a con­sti­tu­ției și le duc în par­la­ment, după care le ex­plică de­pu­ta­ți­lor și se­na­to­ri­lor că, dacă se opun ideii, bi­se­rica va avea grijă să spună eno­ri­a­și­lor cât de ne­cre­din­cioși sunt ac­tu­a­lii par­la­men­tari și cum nu me­rită să fie vo­tați pen­tru încă o le­gi­sla­tură. Game, set, meci! Uite așa țin o țară în­treagă cap­tivă în cu­tume de ev me­diu, îm­pie­di­când orice formă de pro­gres so­cial. BOR este — sper să mă fi fă­cut în­țe­les — o ame­nin­țare la adresa na­țiu­nii, una la fel de gravă pre­cum corupția.

La fi­nal vă fac ca­dou un gând: cre­deți că mu­sul­ma­nii sunt mai fun­damen­ta­liști de­cât noi? Că sunt mai re­li­gi­oși? Mai gân­diți-vă la asta după ce ve­deți acest gra­fic. Ro­mâ­nia se află la gra­dul de re­li­gi­o­zi­tate al ce­lor mai îna­po­iate țări. Nici Ara­bia Sa­u­dită — des­pre care toți cre­dem că sunt niște în­doc­tri­nați re­li­gi­oși — nu e așa ve­he­ment re­li­gi­oasă ca noi. Ob­ser­vați dis­cre­panța față de ță­rile Eu­ro­pei ves­tice. Tot mai cre­deți că noi sun­tem mi­nu­nați și al­ții sunt fundamentaliști?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Camelia Voicu

  Ara­bia Sa­u­dita?????.… Romania????

 2. Alin

  Ce re­pre­zintă re­li­gi­o­zi­ta­tea asta și cum se măsoară?

  • Sorin Sfirlogea

   Pro­cen­tul de per­soane care de­clară că re­li­gia este foarte im­por­tantă în viața lor.

   • Christian

    Nu cred ca asa au de­cla­rat oamenii…Poate au spus “cre­dinta” nu religie.

    • Anonymous

     Si eu cred ca ras­pun­sul a fost des­pre cre­dinta, nu des­pre re­li­gie, in­di­fe­rent cum a fost for­mu­lata in­tre­ba­rea. Mai cred ca ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor fac o de­o­se­bire clara in­tre re­li­gie si cre­dinta. Re­li­gia a de­ve­nit in mod evi­dent un soi de po­li­tica. Si mis­ca­rea cu ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea este clar po­li­tica dar, as zice ca ma­ni­pu­la­rea are o esenta mult mai sub­tila. Mai de­graba par­ti­dul ma­se­lor largi po­pu­lare PSD e ca­pul rau­ta­ti­lor aici. Fi­ind aliat ne­o­fi­cial cu exa­ge­rat de fe­ri­ci­tele fete bi­se­ri­cesti le-au ce­rut sa iasa cu ches­tiu­nea asta, ca si cum ar fi ideea lor. Ce ur­meaza in sce­na­riu, va dati cred sin­guri seama…PSD e de acord, PNL nu, cei­lalti o scalda, pre­di­cile din pre­a­jma ale­ge­ri­lor si dis­cu­ti­ile par­ti­cu­lare cu popa in­dica di­rec­tia de ur­mat, in mod ex­pli­cit sau su­bin­te­les, in stil securistic.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.