În numele pudorii

Con­secvența nu este cel mai tare punct al gândirii noas­tre. Ade­sea s‑a dovedit că argu­mentele bune sau rele pe care le găsim pe deplin jus­tifi­cate într‑o anume priv­ință, le resp­ingem vehe­ment atunci când vine vorba de o altă cir­cum­stanță, oricât de asemănă­toare ar fi cu cea ante­rioară. Cel mai rapid exem­plu care îmi vine în minte: sun­tem cu toții de acord că tre­buie să oferim per­soanelor cu prob­leme fiz­ice o opor­tu­ni­tate egală de a trăi o viață nor­mală și pen­tru asta sun­tem dis­puși să plă­tim pen­tru facil­ități spe­ciale, menite să‑i facă să se simtă bin­eveniți în soci­etate. Las la o parte pen­tru moment fap­tul că nu ne prea ținem de această promi­si­une pe care am făcut‑o. Dar sun­tem extrem de vehe­menți în marea noas­tră majori­tate în priv­ința celor care au o altă ori­entare sex­u­ală decât cea het­ero și sun­tem dis­puși chiar să facem orice efort ca să le arătăm că nu vrem să‑i vedem, nu vrem să auzim de ei, nu vrem să existe. Cu ce se deose­bește cel ce se naște orb de cel ce se naște homo­sex­ual? Amân­doi sunt difer­iți de majori­tate, amân­doi au o altă fiziolo­gie decât majori­tatea, nici unul nu a ales să fie alt­fel decât majori­tatea.

Zilele tre­cute eram la sală și mi‑a venit în gând ches­tia asta cu con­secvența rațion­a­mentelor soci­etății pen­tru că printre cei din ves­tiar se afla și un tip care părea destul de efem­i­nat în mișcări și com­por­ta­ment. N‑ar fi exclus să fi fost homo­sex­ual. Și mă între­bam în mintea mea dacă locul său e în ves­tiarul băr­baților sau în al femeilor. În fond de ce sep­a­răm ves­tiarele pe sexe? Pen­tru intim­i­tate? Desigur că nu, intim­i­tatea ar pre­supune să nu ne privească nimeni fiecare amă­nunt al anatomi­ilor noas­tre, deci ar fi însem­nat cab­ine indi­vid­uale. Ceea ce ar fi o chel­tu­ială prea mare. Le sep­a­răm din motive de pudoare socială. Fără să fi fost vre­o­dată explicit între­bați, am căzut cu toți de acord că nu vrem ca cineva să ne privească cu gân­duri sex­u­ale, că ne temem de poftele care ar putea cuprinde pe unul sau pe alta. Alt­minteri de ce ne-am feri să ne afișăm dezbră­cați? În numele acelo­rași rați­uni, dar la o scară mult mai mare, musul­manii au inven­tat burka pen­tru a face din pudoarea sex­u­ală o pre­ocu­pare per­ma­nentă a soci­etății. Creș­tin­is­mul s‑a mulțu­mit cu un sutien și‑o pereche de chiloți.

Și dacă lucrurile stau așa, dacă pudoarea sex­u­ală este cea care ne împarte în ves­tiare diferite, de ce n‑ar tre­bui să funcționeze aceeași reg­ulă și în priv­ința homo­sex­u­alilor? Care e difer­ența în ter­meni de pudoare pen­tru un băr­bat het­ero între fap­tul că este privit cu gân­duri sex­u­ale de o femeie sau de un băr­bat homo? Deci, în numele con­secvenței, ar tre­bui să punem homo­sex­u­alii băr­bați în ves­tiarul femeilor și les­bi­enele în ves­tiarul băr­baților. Dar nici așa n‑ar fi bine. Cei het­ero ar fi poate impu­dici față de homo­sex­u­alii de sex opus. Nu rămâne decât să facem patru ves­tiare: het­ero băr­bați, het­ero femei, les­bi­ene și homo­sex­u­ali. Și ce ne facem cu bisex­u­alii? Al cin­cilea ves­tiar nu rezolvă prob­lema pen­tru că ăstora le plac femeile, le plac băr­bații și se plac și între ei.  Shit! Pen­tru bisex­u­ali nu există decât o soluție: cab­ine indi­vid­uale.

Hmmm… dacă mă gân­desc mai bine… cab­ine indi­vid­uale în loc de ves­tiar? Intere­sant. Poate mă declar bisex­ual. În fond cine mă mai ver­i­fică la vârsta asta… 😀


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Anonymous

  Ti-am spus eu sa nu te mai duci la sala! Cred ca ai cap­atat o defor­matie pro­fe­sion­ala ce te duce la ten­ta­tia cvasi per­ma­nenta de a imparti lumea (oamenii) dupa mod­ele matem­at­ice. Sta­tis­tici, son­daje, cat­e­gorii sexuale…Ei, aici e o mica prob­lema. Uitandu-ma la emoti­conul final, sper ca ai scris arti­colul doar ca sa te amuzi.
  Gandindu-ma la for­ma­tia ta de baza, la sil­vi­cul­tura si implicit la padure, cred ca in ter­menii astia peri­colul de a judeca in mod­ele matem­at­ice rigide, uitând sa vedem lumea cu ochii artis­tu­lui (ai celui ce canta la ghi­tara, de exem­plu), peri­colul zic, e infinit mai mic. Las‑o drac­u­lui de sala si de pre­ocu­pare pen­tru rezolvarea prob­lemelor celor n+1 cat­e­gorii sex­u­ale. Scrie ceva despre lume si oameni fara iz de cor­po­ratie, infor­mat­ica si de polit­i­cally cor­rect.

  • Sorin Sfirlogea

   Îți sug­erez să revezi reg­ulile casei. In spe­cial prima reg­ulă.

   • Anonymous

    In nici un caz nu am incal­cat prima reg­ula. Sau nu am dorit s‑o incalc. Ultima propoz­i­tie din comen­tar­iul meu se dorea a fi un gand bun, nu o sug­estie nea­parat. M‑am gan­dit ca vei citi printre ran­duri asa cum eu as fi facut‑o. Dar a iesit altceva. Pe viitor nu voi mai face gre­seala sa nu tin cont de un lucru bine stiut: afir­mati­ile noas­tre sunt pur­ta­toarele gan­durilor noas­tre, in timp ce recep­torii le incarca cu pro­pri­ile lor inter­pre­tari.
    Dupa tonul tau, intelg mai degraba ca am incal­cat reg­ulile 5 si 6. Deci, esti liber sa actionezi in con­secinta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu