Con­sec­vența nu este cel mai tare punct al gân­di­rii noas­tre. Ade­sea s‑a do­ve­dit că ar­gu­men­tele bune sau rele pe care le gă­sim pe de­plin jus­ti­fi­cate într‑o anume pri­vință, le res­pin­gem ve­he­ment atunci când vine vorba de o altă cir­cum­stanță, ori­cât de ase­mă­nă­toare ar fi cu cea an­te­ri­oară. Cel mai ra­pid exem­plu care îmi vine în minte: sun­tem cu to­ții de acord că tre­buie să ofe­rim per­soa­ne­lor cu pro­bleme fi­zice o oport­u­ni­tate egală de a trăi o viață nor­mală și pen­tru asta sun­tem dis­puși să plătim pen­tru fa­ci­li­tăți spe­ci­ale, me­nite să‑i facă să se simtă bi­ne­ve­niți în so­ci­e­tate. Las la o parte pen­tru mo­ment fap­tul că nu ne prea ți­nem de această pro­mi­siune pe care am făcut‑o. Dar sun­tem ex­trem de ve­he­menți în ma­rea noas­tră ma­jo­ri­tate în pri­vința ce­lor care au o altă orien­tare se­xu­ală de­cât cea he­tero și sun­tem dis­puși chiar să fa­cem orice efort ca să le ară­tăm că nu vrem să‑i ve­dem, nu vrem să au­zim de ei, nu vrem să existe. Cu ce se de­o­se­bește cel ce se naște orb de cel ce se naște ho­mo­se­xual? Amân­doi sunt di­fe­riți de ma­jo­ri­tate, amân­doi au o altă fi­zi­o­lo­gie de­cât ma­jo­ri­ta­tea, nici unul nu a ales să fie alt­fel de­cât majoritatea.

Zi­lele tre­cute eram la sală și mi‑a ve­nit în gând ches­tia asta cu con­sec­vența ra­țio­na­men­te­lor so­ci­e­tă­ții pen­tru că prin­tre cei din ves­tiar se afla și un tip care pă­rea des­tul de efe­mi­nat în miș­cări și com­por­ta­ment. N‑ar fi ex­clus să fi fost ho­mo­se­xual. Și mă în­tre­bam în min­tea mea dacă lo­cul său e în ves­ti­a­rul băr­ba­ți­lor sau în al fe­me­i­lor. În fond de ce se­pa­răm ves­ti­a­rele pe sexe? Pen­tru in­ti­mi­tate? De­si­gur că nu, in­ti­mi­ta­tea ar pre­su­pune să nu ne pri­vească ni­meni fi­e­care amă­nunt al ana­to­mi­i­lor noas­tre, deci ar fi în­sem­nat ca­bine in­di­vi­du­ale. Ceea ce ar fi o chel­tu­ială prea mare. Le se­pa­răm din mo­tive de pu­doare so­ci­ală. Fără să fi fost vreo­dată ex­pli­cit în­tre­bați, am că­zut cu toți de acord că nu vrem ca ci­neva să ne pri­vească cu gân­duri se­xu­ale, că ne te­mem de poftele care ar pu­tea cu­prinde pe unul sau pe alta. Alt­min­teri de ce ne-am feri să ne afi­șăm dez­bră­cați? În nu­mele ace­lo­rași ra­țiuni, dar la o scară mult mai mare, mu­sul­ma­nii au in­ven­tat bu­rka pen­tru a face din pu­doa­rea se­xu­ală o pre­o­cu­pare per­ma­nentă a so­ci­e­tă­ții. Creș­ti­nis­mul s‑a mul­țu­mit cu un su­tien și‑o pe­re­che de chiloți.

Și dacă lu­cru­rile stau așa, dacă pu­doa­rea se­xu­ală este cea care ne îm­parte în ves­ti­are di­fe­rite, de ce n‑ar tre­bui să func­țio­neze ace­eași re­gulă și în pri­vința ho­mo­se­xu­a­li­lor? Care e di­fe­rența în ter­meni de pu­doare pen­tru un băr­bat he­tero în­tre fap­tul că este pri­vit cu gân­duri se­xu­ale de o fe­meie sau de un băr­bat homo? Deci, în nu­mele con­sec­ven­ței, ar tre­bui să pu­nem ho­mo­se­xu­a­lii băr­bați în ves­ti­a­rul fe­me­i­lor și les­bie­nele în ves­ti­a­rul băr­ba­ți­lor. Dar nici așa n‑ar fi bine. Cei he­tero ar fi poate im­pu­dici față de ho­mo­se­xu­a­lii de sex opus. Nu rămâne de­cât să fa­cem pa­tru ves­ti­are: he­tero băr­bați, he­tero fe­mei, les­biene și ho­mo­se­xu­ali. Și ce ne fa­cem cu bi­se­xu­a­lii? Al cin­ci­lea ves­tiar nu re­zolvă pro­blema pen­tru că ăs­tora le plac fe­me­ile, le plac băr­ba­ții și se plac și în­tre ei.  Shit! Pen­tru bi­se­xu­ali nu există de­cât o so­lu­ție: ca­bine individuale.

Hmmm… dacă mă gân­desc mai bine… ca­bine in­di­vi­du­ale în loc de ves­tiar? In­te­re­sant. Poate mă de­clar bi­se­xual. În fond cine mă mai ve­ri­fică la vâr­sta asta… 😀


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Ti-am spus eu sa nu te mai duci la sala! Cred ca ai ca­pa­tat o de­for­ma­tie pro­fe­sio­nala ce te duce la ten­ta­tia cvasi per­ma­nenta de a im­parti lu­mea (oa­me­nii) dupa mo­dele ma­te­ma­tice. Sta­tis­tici, son­daje, ca­te­go­rii sexuale…Ei, aici e o mica pro­blema. Ui­tandu-ma la emo­ti­co­nul fi­nal, sper ca ai scris ar­ti­co­lul doar ca sa te amuzi.
  Gan­dindu-ma la for­ma­tia ta de baza, la sil­vi­cul­tura si im­pli­cit la pa­dure, cred ca in ter­me­nii as­tia pe­ri­co­lul de a ju­deca in mo­dele ma­te­ma­tice ri­gide, ui­tând sa ve­dem lu­mea cu ochii ar­tis­tu­lui (ai ce­lui ce canta la ghi­tara, de exem­plu), pe­ri­co­lul zic, e in­fi­nit mai mic. Las‑o dra­cu­lui de sala si de pre­o­cu­pare pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­me­lor ce­lor n+1 ca­te­go­rii se­xu­ale. Scrie ceva des­pre lume si oa­meni fara iz de cor­po­ra­tie, in­for­ma­tica si de po­li­ti­ca­lly correct.

  • Sorin Sfirlogea

   Îți su­ge­rez să re­vezi re­gu­lile ca­sei. In spe­cial prima regulă.

   • Anonymous

    In nici un caz nu am in­cal­cat prima re­gula. Sau nu am do­rit s‑o in­calc. Ul­tima pro­po­zi­tie din co­men­ta­riul meu se do­rea a fi un gand bun, nu o su­ges­tie ne­a­pa­rat. M‑am gan­dit ca vei citi prin­tre ran­duri asa cum eu as fi facut‑o. Dar a ie­sit alt­ceva. Pe vi­i­tor nu voi mai face gre­seala sa nu tin cont de un lu­cru bine stiut: afir­ma­ti­ile noas­tre sunt pur­ta­toa­rele gan­du­ri­lor noas­tre, in timp ce re­cep­to­rii le in­carca cu pro­pri­ile lor interpretari.
    Dupa to­nul tau, in­telg mai de­graba ca am in­cal­cat re­gu­lile 5 si 6. Deci, esti li­ber sa ac­tio­nezi in consecinta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.