Occidentul l‐a ucis pe Dumnezeu?

Din când în când aflăm din presă ori din rețe­lele soci­ale că s‐a mai întâm­plat ceva groaz­nic în occi­dent. Că lucru­rile în para­di­sul de pe pământ – așa cum une­ori ne ima­gi­năm ceea ce se află la vest de noi – nu merg chiar atât de bine pe cât ne închi­puim. Și că, în ciuda impre­siei gene­rale de supe­ri­o­ri­tate eco­no­mică, soci­ală și poli­tică a soci­e­tă­ții occi­den­tale, ves­tul nu este un model pen­tru noi. Sau, mai bine spus, nu ar tre­bui să fie. Căci e deca­dent și putred până în rădă­ci­nile sale și spoit la supra­față cu o poj­ghiță de aur care ne ia ochii și să ne înșele.

Occi­den­tul a repu­diat reli­gia scoțând‐o din viața publică și decla­rând că apli­ca­rea pre­cep­te­lor bise­ri­cii este o ches­tiune pur pri­vată ce pri­vește fie­care per­soană, dar nu soci­e­ta­tea în ansam­blul ei. Occi­den­tul a accep­tat homo­se­xu­a­li­ta­tea și par­te­ne­ri­a­tul civil homo­se­xual. Occi­den­tul pri­vește copi­lul ca pe o ființă inde­pen­dentă, ce nu se află în pro­pri­e­ta­tea părin­ți­lor săi și care al cărei drept la viață și feri­cire poate însemna că soci­e­ta­tea decide să îl separe de niște părinți abu­zivi. Și pen­tru că toate astea și multe altele sunt în vehe­mentă con­tra­dic­ție cu orto­do­xia noas­tră națio­nală, sfântă și abso­lută, există o sin­gură posi­bilă con­clu­zie: occi­den­tul l‐a ucis pe Dum­ne­zeu.

O, și tare mult ne place să auzim această frază! E atât de plă­cut să dărâmi de pe pie­des­tal un idol la înăl­ți­mea căruia nu poți să te ridici! Căci zeci de ani româ­nii au visat la acest occi­dent, la liber­tă­țile sale ini­ma­gi­na­bile pen­tru soci­e­ta­tea comu­nistă în care tră­iau, la abu­n­dența sa mate­rială des­pre care puteau doar să viseze. Tot ce era bun venea din vest, tot ce era dezi­ra­bil se afla în vest, tot ce era impor­tant era la vest, tot ce merita știut era for­mu­lat de vest. Și într‐o zi ves­tul n‐a mai fost intan­gi­bil, într‐o zi ves­tul a deve­nit o posi­bi­li­tate con­cretă. Tot ce tre­buia să facem era să ne ridi­căm la nive­lul pro­pri­i­lor noas­tre ide­a­luri. N‐avea cum să fie greu. Visa­sem înde­lung la asta, aveam deci voința. Și apoi au tre­cut două­zeci și cinci de ani, însă ves­tul a rămas tot undeva departe de noi. Cu avio­nul ajun­gem în maxim trei ore acolo, cu civi­li­za­ția sun­tem însă la zeci de ani dis­tanță.

Noi ne zba­tem în con­ti­nu­are într‐o soci­e­tate con­dusă de incom­pe­tenți și corupți pe care nu‐i avem pute­rea sau pri­ce­pe­rea de a‐i înlă­tura, ba chiar ne plac și‐i apla­u­dăm zgo­mo­tos. Și deve­nim ase­me­nea lor cu fie­care zi.

Noi ne înju­răm reci­proc, împăr­țiți în tabere de mani­pu­lă­rile abile ale unor tele­vi­ziuni con­stru­ite exact pen­tru acest scop. Și deve­nim mai răi cu fie­care zi.

Noi ne‐am dis­trus agri­cul­tura și orice urmă de indus­trie ca să trăim "modern" din impor­turi și nego­țuri mici. Și deve­nim mai săraci și mai depen­denți cu fie­care zi.

Nouă nu ne mai tre­buie arta și am repudiat‐o undeva la sub­so­lul soci­e­tă­ții, aducându‐ne aminte de ea doar când se mai pră­pă­dește vreun mons­tru sacru al ei, când ne revol­tăm ipo­crit că "nu se face nimic pen­tru artiști". Și deve­nim mai urâți cu fie­care zi.

Noi am asis­tat pasivi la exo­dul medi­ci­lor, alun­gați în occi­dent de lipsa noas­tră de inte­res pen­tru a le oferi o per­spec­tivă pro­fe­sio­nală. Și sun­tem mai bol­navi și mai ipohon­dri în fie­care zi.

Noi am adus sis­te­mul de edu­ca­ție la nive­lul în care mai bine de jumă­tate din absol­venți sunt anal­fa­beți func­țio­nali. Și sun­tem mai proști cu fie­care zi.

Noi am con­struit o soci­e­tate în care bise­rica e o cor­po­ra­ție pro­fi­ta­bilă, cu afa­ceri pro­fi­ta­bile și influ­ență poli­tică, cre­zând pros­tește că ast­fel îl adu­cem pe Dum­ne­zeu lângă noi. Și sun­tem mai umili și mai obe­dienți cu fie­care zi.

Am con­struit o țară în care domnesc înșe­lă­to­ria, ipo­cri­zia, oport­u­nis­mul cinic, impos­tura și min­ciuna. Am con­struit o țară în care tre­buie să vină alții din afară ca să facă puțină ordine și să rea­ducă un dram de nor­ma­li­tate. O țară în care noi înșine nu mai con­tăm. O țară în care oame­nii nu sunt impor­tanți.

Occi­den­tul l‐a ucis pe Dum­ne­zeu? Poate că da, nu sunt sigur. Ar tre­bui să ne pre­o­cupe? Nu știu. Pro­ba­bil, într‐o anu­mită măsură. Însă dacă e ceva ce ar tre­bui să ne spe­rie îngro­zi­tor, să ne dea coș­ma­ruri și să ne facă nop­țile albe, nu soarta Dum­ne­ze­u­lui din apus e aceea. Noi am comis aici o crimă infi­nit mai gravă. În Româ­nia l‐am ucis pe Om.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Ion Zahariuc

  Sant cateva tari occi­den­tale care vor parasi ali­anta nord‐ atlan­tica se vor alia cu" cel ce va fi tarat in raz­boi " cu Isra­e­lul si chiar va lupta impo­triva lui asa ca nimic nou ptr cei ce stu­di­aza Biblia! Dum­ne­zeu sa se indure de ei! Amin

 2. Ioan Har

  Si tot occi­den­tul a inven­tat o mare tam­pe­nie:-
  Drep­tu­rile omu­lui ,in spa­tele caruia sa ascund cele mai mari atro­ci­tati!

 3. Doina Kaitar

  Occi­den­tul se sinu­cide încet,dar sigur!

 4. Anonymous

  Imi cer scuze ca revin. Sunt teri­bil de mirat ca acest subiect, atat de pro­fund si de bine abor­dat de tine, nu star­ne­ste comen­ta­rii si interes…Sa fie oare toc­mai din pri­cina fap­tu­lui ca "ne‐am sinu­cis"? Sau sa fie o banala super­fi­ci­a­li­tate, des intal­nita la "pos­ta­cii" stan­dard, iubi­tori de subiecte cor­po­ra­tiste si comer­ci­ale?

 5. Ciprian

  "Dupa Chi­pul si Ase­ma­na­rea Sa". Deci, in tota­li­tate Dum­ne­zeu. Pen­tru ca "ase­ma­na­rea" sem­ni­fica alt­ceva decat chi­pul. Este spi­ri­tul. Alt­fel, ar fi cel mai pur si gro­tesc ple­o­nasm si, s‐ar darama toata cre­dinta des­pre cre­a­tie.
  Da! Omul este intru­chi­pa­rea lui Dum­ne­zeu. Si, DA! Ai per­fecta drep­tate! L‐am ucis pe OM! Deci, clar, Noi l‐am ucis pe Dum­ne­zeu! Intr‐un fel Ne‐am sinu­cis.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu