Manual de zbor fără aripi

Noaptea era vâs­coasă, ca o păcură care te împre­soară pe neaștep­tate și căreia îi cazi pri­zonier înainte de a putea face ceva. Jeremy mergea pe stradă printre ceilalți trecă­tori fără să‑i vadă, fără să le simtă prezența — era doar el, luptându-se să înain­teze prin atmos­fera neo­biș­nuit de densă a orașu­lui. Res­pira cu greu, fiecare pas era un uriaș efort și ceea ce îl îngrozea teri­bil era că nici măcar nu știa încotro se îndreaptă. Pe partea cealaltă a străzii zări intrarea într-un parc și dintr‑o dată simți o dor­ință de nestăpânit de a evada din cușca de asfalt și metal a orașu­lui. Par­cul părea scă­parea sa.

Se așeză pe o bancă. Res­pi­rația i se lin­iș­tise, aerul rece al nopții îi umplea piep­tul și‑l calma trep­tat. Se întinse pe bancă cu o mână sub cap și privi cerul negru, înspăimân­tă­tor de gol. Nici stelele nu se zăreau deloc, ascunse de pâcla orașu­lui sau poate de norii pe care întuner­icul îi făcea inviz­ibili. Închise ochii și se lăsă să alunece în somn ca într‑o apă adâncă care nu te îneacă, ci te învăluie și te izolează pro­tec­tor de toate relele lumii.

Se trezi abia dimineața, înfrig­u­rat. În primele clipe se simți dezori­en­tat — uitase cum ajunsese acolo — și pen­tru câteva clipe se întrebă unde se află. Picioarele îi alunecaseră de pe bancă și se spri­jineau pe mar­ginea aleii par­cu­lui, atârnând nițel caraghios, într‑o pos­tură de bețiv. Lângă el ședea un bătrân care îl privea zâm­bind bla­jin.

- Bună dimineața, spuse bătrânul. Sper că nu ți-am der­an­jat odi­hna când m‑am așezat lângă tine. E banca mea prefer­ată din parc, vin aici aproape în fiecare zi.
— Nici nu v‑am simțit.

Jeremy se ridică în capul oaselor și se spri­jini de spă­tarul băncii. Își cuprinse fața cu ambele palme. Obra­jii nebăr­bier­iți îi zgâriau palmele. Prob­a­bil arăt ca dracu', se gândi în sinea sa. Toate întâm­plările zilei ce tre­cuse îi inun­dară mintea și o stare de deznăde­jde îl cuprinse pe loc. Bătrânul, care îl privea cu curi­oz­i­tate, observă clipa întunecării lui.

- Ești bine?

Ce să‑i răspundă? Ce rost avea să‑i spună unui străin întâl­nit în parc despre toate prob­lemele lui? Și totuși, după ce privi în ochii bătrânu­lui, simți un fel de ten­tație de a povesti despre toate câte i se întâm­plaseră, ca și cum povestind ar fi scă­pat de povara chi­nu­itoare pe care o ducea cu sine. Fus­ese con­ce­diat — o greșeală stu­pidă, dar gravă, făcută la ser­vi­ciu — și nu a mai reușit să găsească de lucru. Apoi a avut niște prob­leme cu sănă­tatea. Cred­i­tul de la bancă n‑a mai putut fi plătit, au început necazurile mari. Familia îl pără­sise, soția luase sin­gu­rul copil și ple­case, spunând că e un ratat și că îi va trage în jos pe toți din jurul său. Pe urmă banca a venit să exe­cute locuința și l‑au scos în stradă. A ple­cat cu ce avea pe el. Banca aceea era locul primei sale nopți de vagabond. N‑avea unde să se ducă. Rămăs­ese cu puțini bani, poate îi vor ajunge câteva săp­tămâni sau luni, dacă e foarte chibzuit. Apoi nu știe ce va urma.

Bătrânul scoase din buzu­narul inte­rior al hainei sale un car­net de cecuri. Scrise ceva, rupse fila și i‑o întinse:

- Sunt un om bogat, am fost bancher, am o avere pe care vreau s‑o împart cu cei care au nevoie de aju­tor. Ia banii ăștia și pune-te pe picioare. Peste exact un an ne întâl­nim aici și îmi vei da banii înapoi, dacă vei avea de unde.

Bătrânul se ridică și plecă. Jeremy îl privea îndepărtându-se și i se părea că trăiește un vis. Pe fila de cec citi suma: un mil­ion de dolari.

Apoi au tre­cut zile, săp­tămâni și luni. Jeremy își jurase că nu va folosi banii prim­iți decât dacă va avea neapărat nevoie, ci că va încerca să reușească prin forțele pro­prii. Avea un vis mai vechi, să-și deschidă o băcănie deosebită, ceva ce nu se mai putea găsi în oraș și hotărâse să încerce. Cu rez­erva de un mil­ion de dolari în buzu­nar îndrăznise să folosească puținii bani pe care îi mai avea ca să încerce. Și avus­ese pri­cepere și un dram de noroc: afac­erea se pus­ese pe picioare și mergea destul de bine. Nu devenise bogat, dar viața i se părea din nou că mer­ită trăită.

Când se împlinise un an de la întâl­nirea cu bătrânul din parc, Jeremy se felic­ită că nu încasase nicio­dată cecul. Alt­minteri n‑ar fi avut cum să-și returneze dato­ria. Așa că puse cecul în buzu­narul hainei și plecă spre par­cul unde tre­bui să‑l întâl­nească pe bătrân. Așteptă toată dimineața, trecu apoi prânzul și după-amiaza, dar bătrânul nu apăru. Aproape că se însera când o femeie care mătura aleile par­cu­lui se apropie de el.

- Vă văd stând aici de multă vreme. Aștep­tați pe cineva?
— Da, răspunse Jeremy. Ar fi tre­buit să mă întâl­nesc cu un domn în vârstă, cu părul alb și niște ochelari de vedere rotunzi. Știu că vine ade­sea aici, asta e banca lui prefer­ată.
— A, dom­nul Mar­vin, îl știu. Bietul de el s‑a prăpădit acum vreo câteva luni. Era sim­patic, familia mă rugase să mă mai uit după el când e pe-aici. O luase razna de câțiva ani și trăia în lumea lui. Umbla prin parc și împărțea file de cec pen­tru că-și imag­ina că e bogat și ajută oamenii. De fapt era lefter, îl întrețineau copiii lui. Păcat de el, era un om bun. Ce tre­abă aveați cu el?

* * *

Povestea asta e o ficți­une ce nu-mi aparține. Ea este sce­nar­iul unui viitor scurt metraj prin care Roman Burlaca, stu­dent în anul IV la Fac­ul­tatea de Film din Chișinău, își va susține lucrarea de licență. Roman are 23 de ani și e regi­zorul mul­tora din­tre clipurile video ale proiec­tu­lui Carla's Dream (de pildă ăsta sau ăsta sau ăsta), iar eu am aflat de el din inter­viul pe care l‑a dat la EuropaFM. La finalul dis­cuției dezvăluie care e subiec­tul lucrării sale de licență — pen­tru că mi‑a plă­cut mult cum vede lumea și cum se raportează la sine ca artist, am luat povestea, am înflorit‑o puțin, i‑am pus un titlu și v‑am spus‑o. Este despre put­erea noas­tră de a zbura fără aripi, atunci când cineva sau ceva ne face să cre­dem în noi înșine. Fil­mul are să fie cu mult mai bun, sunt sigur.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu