Hai să cla­ri­fi­căm ceva: co­dul ru­tier in­ter­zice bi­ci­cliș­ti­lor tra­ver­sa­rea stră­zii pe tre­ce­rea de pie­toni pen­tru ca auto­mo­bi­lis­tul să poată fi exo­ne­rat de orice vină. Ca să fii în le­ga­li­tate ca bi­ci­clist tre­buie să co­bori din șa și să de­vii pie­ton până când treci strada. Asta e des­tul de ener­vant atunci când tre­buie să tra­ver­sezi de mai multe ori stră­zile, dar ce să faci?! asta‑i le­gea. Dacă te arunci în vi­teză pe tre­cere și vine o ma­șină, riști să fii ac­ci­den­tat. Și, aten­ție!, șo­fe­rul n‑are nici o vină.

Eu re­cu­nosc că mai în­calc re­gula asta. Când mă apro­pii de o tra­ver­sare în­ce­ti­nesc și mă uit să văd dacă pot tra­versa în si­gu­ranță. Dacă tra­fi­cul nu e in­tens, nu mă mai dau jos din șa, ci o iau ușu­rel, cu vi­teză foarte mică pe tre­cere, cam la fel cum aș fi mers și pe jos. Șo­fe­rii de obi­cei opresc ca la orice pie­ton și mă lasă să trec. Dar se mai gă­sește câte unul care simte ne­voia să zbiere din ma­șină că tre­buie să co­bor de pe bi­ci­cletă. În li­tera le­gii, are drep­tate. În spi­ri­tul le­gii, n‑are drep­tate pen­tru că nu l‑am sur­prins. Lo­gic, e prost pen­tru că, dacă m‑aș da jos din șa, tra­ver­sa­rea ar dura mai mult.

Sunt însă unii care merg chiar mai de­parte cu ve­he­mența. Mă văd de la dis­tanță că am în­ce­put să tra­ver­sez cu bi­ci­cleta și ac­ce­le­rează ame­nin­ță­tor ca să-mi arate că n‑au de gând să-mi to­le­reze în­căl­ca­rea le­gii. Fi­rește că nu mă pot răz­boi cu ei și mă opresc. Apoi se în­tâm­plă ceva ce ei nu au an­ti­ci­pat: nu pot să mă opresc și să con­ti­nui să stau pe bi­ci­cletă. Deci pun pi­cio­rul pe tre­cere. Și în mo­men­tul ăla am de­ve­nit pie­ton. In­di­vi­dul frâ­nează fu­rios, re­a­li­zând că e pe cale să în­calce el le­gea. Nervi, în­ju­ră­turi, cla­xoane. De obi­cei îi ignor.

Mă în­treb însă dacă această stric­tețe a res­pec­tă­rii co­du­lui ru­tier și‑o aplică și sieși. Si­gur că nu. Dar am ob­ser­vat că nici cu pie­to­nii nu sunt așa de ve­he­menți: de câte ori ați vă­zut șo­feri ad­mo­ne­stând pie­toni care tra­ver­sează pe roșu sau prin lo­curi ne­per­mise? Nici­o­dată. Bi­ci­cliș­tii ăș­tia însă îi ener­vează teribil.

Dragi șo­feri in­to­le­ranți, am o veste proastă. Sun­tem în tra­fic și vom rămâne. Și vom fi tot mai mulți. Servus!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.