Cine ne obligă să avem moschee

S‑ar putea să fiți sur­prinși, însă ăsta‑i ade­vărul: sun­tem oblig­ați să con­struim o mega-moschee în Româ­nia. Nu, nu ne obligă Uni­unea Euro­peană, cum zic unii. Nu ne obligă nici Tur­cia, că n‑are cum s‑o facă. Nu ne obligă nici președ­in­tele Iohan­nis. Ne obligă cu totul altcineva — Bis­er­ica Orto­doxă Română. Prob­a­bil că vi se pare că sună com­plet aiurea. Am să vă demon­strez că nu‑i așa.

În Con­sti­tuția noas­tră scrie la arti­colul 29 că lib­er­tatea gândirii şi a opini­ilor, pre­cum şi lib­er­tatea cred­inţelor reli­gioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă, nimeni nu poate fi con­strâns să adopte o opinie ori să adere la o cred­inţă reli­gioasă, con­trare convin­ger­ilor sale. Va să zică am sta­bilit că a fi musul­man este per­fect legal în Româ­nia.

Tot în Con­sti­tuție, la arti­colul 16, scrie că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor pub­lice, fără priv­i­legii şi fără dis­crim­inări. Asta ne duce la a doua con­cluzie: cel ce se înch­ină lui Allah nu e doar îndrep­tățit să-și urmeze cred­ința, ci musul­manul este egal în drep­turi cu creșt­inul.

În buge­tul de stat și în bugetele locale al ultim­ilor ani, prob­a­bil de vreo cinci-șase ani încoace, putem găsi sume alo­cate de statul român pen­tru finanțarea cul­telor reli­gioase. O sumă spe­cială este trim­isă către con­stru­irea unei mega-catedrale orto­doxe, deși banii nu provin doar de la creș­tini ortodocși, ci și de la catolici, atei, ba chiar și musul­mani. Cu alte cuvinte în Româ­nia, în loc de spi­tale, dru­muri și școli de care toți ar avea nevoie, musul­manul plătește con­strucția unei mega-catedrale orto­doxe.

Și atunci musul­manul român își dorește și el o mega-moschee. Nu cere stat­u­lui să finanțeze con­strucția ei, banii vin de la alți musul­mani, din alte țări. Cere doar un teren pe care să o poată înălța. Însă ortodocșii spun că musul­manul nu are drep­tul să-și con­stru­iască moschee. De ce? Pen­tru că orto­dox­u­lui îi e frică, pen­tru că n‑are chef să vadă o moschee, pen­tru că musul­manul e sus­pect de a fi teror­ist. Nici unul din­tre motive nu e serios, sunt doar pre­texte care maschează intol­er­anța orto­dox­u­lui român.

Acuma ce-ar tre­bui să facă statul român? Dacă n‑ar fi dat bani din buge­tul cen­tral și din cele locale pen­tru mega-catedrala orto­doxă, ar fi putut spune sim­plu: nu. Pen­tru că reli­gia este o chestiune pri­vată a fiecărui indi­vid, iar statul nu con­stru­iește locașuri pen­tru cul­tele reli­gioase din bani pub­lici. Și nimeni n‑ar fi putut comenta nimic. Dar pen­tru că statul a băgat mâna în buzunare până la cot și a dat teren și o gră­madă de bani pen­tru cat­e­drala mân­tuirii naționale, nu mai poate aduce ast­fel de argu­mente. Deja a acor­dat terenuri gra­tu­ite pen­tru con­stru­irea mul­tor bis­erici orto­doxe. Sub ce pre­text con­sti­tuțional poate să spună acum că pen­tru o moschee nu poate da nici măcar un teren? Nu este legală reli­gia islam­ică? Nu sunt musul­manii egali în drep­turi cu ortodocșii? De ce unora da, iar altora ba?

Pen­tru că BOR a cerșit și a primit de la statul român teren și bani pen­tru a‑și con­strui un palat în cen­trul cap­i­talei, un tem­plu care să încu­nuneze opu­lenta lor îmbuibare, sun­tem oblig­ați să accep­tăm o moschee în București. Și dacă nu-ți con­vine și vrei să‑l refuzăm pe musul­man, atunci sti­mate prea­cred­in­cios orto­dox bagă mâna în buzu­nar și plătește-ți sin­gur mân­tuirea națion­ală. Că poate o iei cu tine pe lumea cealaltă. Unde pros­tia nu aduce durere, nici întristare.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gheorghe Roman

  Urmasii Boier­ilor care au Tra­dat si INCHINAT Tara si nea­mul la Turci!

 2. AdrianS

  Ai nimerit‑o la tzanc. Prin Con­sti­tu­tie, statul isi asuma respon­s­abil­i­tatea de a nu dis­crim­ina cetatenii pe baza cred­in­tei lor. Cand a dat unora drep­tul de con­struc­tie, tre­buie sa le dea tuturor. Con­tribu­tia stat­u­lui poate fi pro­por­tion­ala cu numarul con­tribua­bililor de acea cred­inta, dar cata vreme isi asuma ei cos­turile de con­struc­tie, statul tre­buie sa se asig­ure ca acorda ace­leasi drep­turi de con­struc­tie la toata lumea. Evi­dent, nu este obligat sa o faca in cen­trul Bucurestiu­lui, sau in drep­tul cladirii par­la­men­tu­lui, dar isi indeplineste dato­ria cre­ata de nesabuinta ortodoc­silor.

  Scurt si cuprin­za­tor.

 3. Anonymous

  Dupa par­erea mea este vorba doar despre interese politice. Polit­ica si reli­gia sunt deja una. Inter­pre­tar­ile, spec­u­lati­ile, sunt deja din­colo de real­i­tatea umana ime­di­ata.

 4. Mihai Fediuc

  Adica ne intepam sin­guri in c**ie.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu