S‑ar pu­tea să fiți sur­prinși, însă ăsta‑i ade­vă­rul: sun­tem obli­gați să con­struim o mega-mos­chee în Ro­mâ­nia. Nu, nu ne obligă Uniu­nea Eu­ro­peană, cum zic unii. Nu ne obligă nici Tur­cia, că n‑are cum s‑o facă. Nu ne obligă nici pre­șe­din­tele Iohan­nis. Ne obligă cu to­tul alt­ci­neva — Bi­se­rica Or­to­doxă Ro­mână. Pro­ba­bil că vi se pare că sună com­plet aiu­rea. Am să vă de­mon­strez că nu‑i așa.

În Con­sti­tu­ția noas­tră scrie la ar­ti­co­lul 29 că li­ber­ta­tea gân­di­rii şi a opi­ni­i­lor, pre­cum şi li­ber­ta­tea cre­dinţe­lor re­li­gi­oase nu pot fi în­gră­dite sub nici o formă, ni­meni nu poate fi con­strâns să adopte o opi­nie ori să adere la o cre­dinţă re­li­gi­oasă, con­trare con­vin­ge­ri­lor sale. Va să zică am sta­bi­lit că a fi mu­sul­man este per­fect le­gal în România.

Tot în Con­sti­tu­ție, la ar­ti­co­lul 16, scrie că ce­tă­ţe­nii sunt egali în faţa le­gii şi a au­to­ri­tă­ţi­lor pu­blice, fără pri­vi­le­gii şi fără dis­cri­mi­nări. Asta ne duce la a doua con­clu­zie: cel ce se în­chină lui Al­lah nu e doar în­drep­tă­țit să-și ur­meze cre­dința, ci mu­sul­ma­nul este egal în drep­turi cu creș­ti­nul.

În bu­ge­tul de stat și în bu­ge­tele lo­cale al ul­ti­mi­lor ani, pro­ba­bil de vreo cinci-șase ani în­coace, pu­tem găsi sume alo­cate de sta­tul ro­mân pen­tru fi­nan­ța­rea cul­te­lor re­li­gi­oase. O sumă spe­cială este tri­misă că­tre con­stru­i­rea unei mega-ca­te­drale or­to­doxe, deși ba­nii nu pro­vin doar de la creș­tini or­to­do­cși, ci și de la ca­to­lici, atei, ba chiar și mu­sul­mani. Cu alte cu­vinte în Ro­mâ­nia, în loc de spi­tale, dru­muri și școli de care toți ar avea ne­voie, mu­sul­ma­nul plă­tește con­struc­ția unei mega-ca­te­drale or­to­doxe.

Și atunci mu­sul­ma­nul ro­mân își do­rește și el o mega-mos­chee. Nu cere sta­tu­lui să fi­nan­țeze con­struc­ția ei, ba­nii vin de la alți mu­sul­mani, din alte țări. Cere doar un te­ren pe care să o poată înălța. Însă or­to­do­c­șii spun că mu­sul­ma­nul nu are drep­tul să-și con­stru­iască mos­chee. De ce? Pen­tru că or­to­do­xu­lui îi e frică, pen­tru că n‑are chef să vadă o mos­chee, pen­tru că mu­sul­ma­nul e sus­pect de a fi te­ro­rist. Nici unul din­tre mo­tive nu e se­rios, sunt doar pre­texte care mas­chează in­to­le­ranța or­to­do­xu­lui român.

Acuma ce-ar tre­bui să facă sta­tul ro­mân? Dacă n‑ar fi dat bani din bu­ge­tul cen­tral și din cele lo­cale pen­tru mega-ca­te­drala or­to­doxă, ar fi pu­tut spune sim­plu: nu. Pen­tru că re­li­gia este o ches­tiune pri­vată a fi­e­că­rui in­di­vid, iar sta­tul nu con­stru­iește lo­ca­șuri pen­tru cul­tele re­li­gi­oase din bani pu­blici. Și ni­meni n‑ar fi pu­tut co­menta ni­mic. Dar pen­tru că sta­tul a bă­gat mâna în bu­zu­nare până la cot și a dat te­ren și o gră­madă de bani pen­tru ca­te­drala mân­tu­i­rii na­țio­nale, nu mai poate aduce ast­fel de ar­gu­mente. Deja a acor­dat te­re­nuri gra­tu­ite pen­tru con­stru­i­rea mul­tor bi­se­rici or­to­doxe. Sub ce pre­text con­sti­tu­țio­nal poate să spună acum că pen­tru o mos­chee nu poate da nici mă­car un te­ren? Nu este le­gală re­li­gia isla­mică? Nu sunt mu­sul­ma­nii egali în drep­turi cu or­to­do­c­șii? De ce unora da, iar al­tora ba?

Pen­tru că BOR a cer­șit și a pri­mit de la sta­tul ro­mân te­ren și bani pen­tru a‑și con­strui un pa­lat în cen­trul ca­pi­ta­lei, un tem­plu care să în­cu­nu­neze opu­lenta lor îm­bu­i­bare, sun­tem obli­gați să ac­cep­tăm o mos­chee în Bu­cu­rești. Și dacă nu-ți con­vine și vrei să‑l re­fu­zăm pe mu­sul­man, atunci sti­mate pre­a­cre­din­cios or­to­dox bagă mâna în bu­zu­nar și plă­tește-ți sin­gur mân­tu­i­rea na­țio­nală. Că poate o iei cu tine pe lu­mea cea­laltă. Unde pros­tia nu aduce du­rere, nici întristare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Gheorghe Roman

  Ur­ma­sii Bo­ie­ri­lor care au Tra­dat si INCHINAT Tara si nea­mul la Turci!

 2. AdrianS

  Ai nimerit‑o la tzanc. Prin Con­sti­tu­tie, sta­tul isi asuma res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a nu dis­cri­mina ce­ta­te­nii pe baza cre­din­tei lor. Cand a dat unora drep­tul de con­struc­tie, tre­buie sa le dea tu­tu­ror. Con­tri­bu­tia sta­tu­lui poate fi pro­por­tio­nala cu nu­ma­rul con­tri­bu­a­bi­li­lor de acea cre­dinta, dar cata vreme isi asuma ei cos­tu­rile de con­struc­tie, sta­tul tre­buie sa se asi­gure ca acorda ace­leasi drep­turi de con­struc­tie la toata lu­mea. Evi­dent, nu este obli­gat sa o faca in cen­trul Bu­cu­res­ti­u­lui, sau in drep­tul cla­di­rii par­la­men­tu­lui, dar isi in­de­pli­ne­ste da­to­ria cre­ata de ne­sa­bu­inta ortodocsilor.

  Scurt si cuprinzator.

 3. Anonymous

  Dupa pa­re­rea mea este vorba doar des­pre in­te­rese po­li­tice. Po­li­tica si re­li­gia sunt deja una. In­ter­pre­ta­rile, spe­cu­la­ti­ile, sunt deja din­colo de re­a­li­ta­tea umana imediata.

 4. Mihai Fediuc

  Adica ne in­te­pam sin­guri in c**ie.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.