Crângași nu e în Europa

Zilele astea am nevoie de un cazier judi­ciar, ca să depun un dosar undeva. Și m‐am apu­cat să mă docu­men­tez pe inter­net ce con­di­ții inte­re­sante tre­buie să înde­pli­nesc pen­tru ca sta­tul român să bine­vo­iască a‐mi eli­bera un ast­fel de docu­ment. În doi timpi și trei click‐uri am aflat că tre­buie să plă­tesc zece lei într‐un cont de la trez­o­re­ria sta­tu­lui, că tre­buie să com­ple­tez o cerere pe un for­mu­lar care se poate des­cărca de pe site‐ul poli­ției și – cum alt­fel – un minu­nat tim­bru fis­cal de doi lei.

Insti­tu­ția tim­bru­lui fis­cal este pro­ba­bil unică prin Europa civi­li­zată. Așa o tâm­pe­nie nu poate exista decât în Româ­nia, numai la noi în loc să plă­tești 12 lei într‐un cont plă­tești zece și pen­tru res­tul de doi lei tre­buie să te duci la poștă și să te rogi la divi­ni­ta­tea care patro­nează rela­ți­ile tale cu admi­nis­tra­ția de stat să găsești tim­brul fer­me­cat. Care e logica? Nimeni nu știe să explice exact.

De alt­fel nici depu­ne­rea cazi­e­ru­lui într‐un dosar adre­sat sta­tu­lui român nu e chiar logică. De ce mă pune pe mine sta­tul (printr‐o insti­tu­ție a sa) să demon­strez că nu am cazier înre­gis­trat adu­când o hâr­tie emisă de o altă insti­tu­ție a sa, e o dilemă pe care nu reu­șesc s‐o rezolv. N‐ar fi mai sim­plu să se întrebe sta­tul pe sine însuși, inte­ro­gând o sim­plă bază de date? Apa­rent, asta e prea com­pli­cat.

Pen­tru că sunt un per­so­naj pre­vă­ză­tor am pro­fi­tat într‐o zi de fap­tul că tre­ceam în Flo­reasca pe lângă o sec­ție de poli­ție și am intrat să cer deta­lii. O duduie agent, care sălă­ș­luia într‐o ghe­retă cli­ma­ti­zată la maxim 10oC, mi‐a con­fir­mat că lista de arte­facte nece­sare e exact aia care o știam. Pen­tru că voiam să plă­tesc taxa prin vira­ment ban­car, am întrebat‐o dacă dovada plă­ții tipă­rită de pe Home­Bank este vala­bilă ca chi­tanță, iar dum­neaei m‐a asi­gu­rat că da: sun­tem în Europa, dom­nule, sigur că e vala­bilă.

Îna­r­mat cu aceste minu­nate infor­ma­ții m‐am pre­zen­tat la altă sec­ție de poli­ție, undeva în Crân­gași (aia îmi era la îndemână atunci) cu docu­men­tele pre­gă­tite și tim­brul fis­cal achi­zi­țio­nat noro­cos de la un ofi­ciu poș­tal. O altă duduie agent a înce­put să râdă și mi‐a pus hâr­ti­ile în brațe: păi cu chi­tanța asta fără ștam­pilă vreți să dove­diți plata? eu de unde știu că n‐ați făcut‐o acasă, pe cal­cu­la­tor? Inu­tile au fost pro­tes­tele mele că la o altă sec­ție mi s‐a spus că e posi­bil, duduia a fost intransi­gentă: duceți‐vă la sec­ția aia, să văd și eu cum vă dă cazier cu un docu­ment fără ștam­pilă. Care va să zică Europa se oprește în Flo­reasca. Crân­gașiul o fi în Rusia?!? Mi‐am înghi­țit ner­vii și am înce­put să mă gân­desc de unde fac rost de ștam­pilă. ING nu are decât puține sucur­sale cu casi­e­rii, cea mai apro­pi­ată era pe Uver­tu­rii. F.ck!

Ok, pe scurt am pus o ștam­pilă pe chi­tanță și am reve­nit la sec­ția de poli­ție a doua zi. Duduia agent era la post și m‐a recu­nos­cut: ați reu­șit? bravo! vedeți că se poate? Asta a fost prea mult. Mi‐a sărit muș­ta­rul: dar nu s‐ar putea ca sta­tul român să fie capa­bil să veri­fice dacă i‐au intrat zece lei în con­tu­rile sale pro­prii? nu s‐ar putea ca dvs. să faceți o sim­plă inte­ro­gare și să aflați că v‐am plătit banii? Duduia agent a rot­u­n­jit ochii mari, ca să fie mai impo­zantă în ceea ce urma să‐mi spună: dom­nule, sun­tem insti­tu­ții dife­rite, noi și trez­o­re­ria! Eu am ripos­tat, încă­pă­țâ­nat: nu, ambele sun­teți sta­tul! Duduia a izbu­c­nit în râs: dom'le, noi sun­tem poli­ția, nu sta­tul!

E clar. Crân­gași nu e încă în Europa. Nici poli­ția nu e în stat.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Tatiana

  Poate nu ar fi avut la inde­mana moda­li­ta­tea de a afla daca au intrat banii in con­tul tre­zo­ne­riei, poate li s‐a cerut sa nu pri­measca fara stam­pila, exista multe posi­bi­li­tati. Nu cred ca a facut acest lucru doar pen­tru a va vedea cum umblati dintr‐un loc in altul pen­tru a va rezolva pro­blema.

  • Sorin Sfirlogea

   Mda, așa e. Asta e exact ati­tu­di­nea și modul de gân­dire care fac să se per­pe­tu­eze incom­pe­tența și biro­cra­ția: să nu mă gân­desc la ce ar fi nor­mal și să nu încerc să schimb lucru­rile, să mă pre­va­lez de fap­tul că așa mi s‐a spus să fac. Și fac, chiar dacă e ilo­gic și stu­pid.

 2. Bold Bujorel

  Aleea Cova­sna 4

 3. Serban

  Am impre­sia ca func­tio­na­rii sta­tu­lui se dis­treaza nespus dupa ce pleaca oame­nii.
  "- Auzi fata ce zicea asta cica vroia sa pla­teasca online… Hihi.
  – Fata, ala o fi zis ca sun­tem insti­tu­tie pri­vata. Pai nu ne dadeau fata astia afara pe 90% din­tre noi daca eram? Cine pla­tea un om doar sa ceara un dosar cu sina si sa il dea mai departe la colega din dreapta?"

  Pe mine ma amuza nai­vi­ta­tea oame­ni­lor care uita ca sunt inca in Roma­nia. Sin­cer mai de necon­ce­put mi se pare ca a reu­sit sa existe ghiseul.ro decat ca tre­buie stam­pila pe un print de Home­bank. Mai tineti minte cand tre­buia sa tri­miti o copie a dove­zii de plata a amen­zii la poli­tie? Dupa ce a mai tre­buit sa pla­tesc amenda inca odata mi‐am rea­min­tit unde tra­iesc.

 4. ioan_v

  dacă‐ți spui că la Ora­dea egzistă auto­mat careț ia taxa la biroul "cazier judi­ciar"?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu