Zi­lele as­tea am ne­voie de un ca­zier ju­di­ciar, ca să de­pun un do­sar un­deva. Și m‑am apu­cat să mă do­cu­men­tez pe in­ter­net ce con­di­ții in­te­re­sante tre­buie să în­de­pli­nesc pen­tru ca sta­tul ro­mân să bi­ne­vo­iască a‑mi eli­bera un ast­fel de do­cu­ment. În doi timpi și trei click-uri am aflat că tre­buie să plă­tesc zece lei într-un cont de la trez­o­re­ria sta­tu­lui, că tre­buie să com­ple­tez o ce­rere pe un for­mu­lar care se poate des­cărca de pe site-ul po­li­ției și — cum alt­fel — un mi­nu­nat tim­bru fis­cal de doi lei.

In­sti­tu­ția tim­bru­lui fis­cal este pro­ba­bil unică prin Eu­ropa ci­vi­li­zată. Așa o tâm­pe­nie nu poate exista de­cât în Ro­mâ­nia, nu­mai la noi în loc să plă­tești 12 lei într-un cont plă­tești zece și pen­tru res­tul de doi lei tre­buie să te duci la poștă și să te rogi la di­vi­ni­ta­tea care pa­tro­nează re­la­ți­ile tale cu ad­mi­nis­tra­ția de stat să gă­sești tim­brul fer­me­cat. Care e lo­gica? Ni­meni nu știe să ex­plice exact.

De alt­fel nici de­pu­ne­rea ca­zi­e­ru­lui într-un do­sar adre­sat sta­tu­lui ro­mân nu e chiar lo­gică. De ce mă pune pe mine sta­tul (printr‑o in­sti­tu­ție a sa) să de­mon­strez că nu am ca­zier în­re­gis­trat adu­când o hâr­tie emisă de o altă in­sti­tu­ție a sa, e o di­lemă pe care nu re­u­șesc s‑o re­zolv. N‑ar fi mai sim­plu să se în­trebe sta­tul pe sine în­suși, in­te­ro­gând o sim­plă bază de date? Apa­rent, asta e prea complicat.

Pen­tru că sunt un per­so­naj pre­vă­ză­tor am pro­fi­tat într‑o zi de fap­tul că tre­ceam în Flo­reasca pe lângă o sec­ție de po­li­ție și am in­trat să cer de­ta­lii. O du­duie agent, care să­lă­ș­luia într‑o ghe­retă cli­ma­ti­zată la ma­xim 10oC, mi‑a con­fir­mat că lista de ar­te­facte ne­ce­sare e exact aia care o știam. Pen­tru că vo­iam să plă­tesc taxa prin vi­ra­ment ban­car, am întrebat‑o dacă do­vada plă­ții ti­pă­rită de pe Ho­me­Bank este va­la­bilă ca chi­tanță, iar dum­neaei m‑a asi­gu­rat că da: sun­tem în Eu­ropa, dom­nule, si­gur că e va­la­bilă.

Îna­r­mat cu aceste mi­nu­nate in­for­ma­ții m‑am pre­zen­tat la altă sec­ție de po­li­ție, un­deva în Crân­gași (aia îmi era la în­demână atunci) cu do­cu­men­tele pre­gă­tite și tim­brul fis­cal achi­zi­țio­nat no­ro­cos de la un ofi­ciu poș­tal. O altă du­duie agent a în­ce­put să râdă și mi‑a pus hâr­ti­ile în brațe: păi cu chi­tanța asta fără ștam­pilă vreți să do­ve­diți plata? eu de unde știu că n‑ați făcut‑o acasă, pe cal­cu­la­tor? Inu­tile au fost pro­tes­tele mele că la o altă sec­ție mi s‑a spus că e po­si­bil, du­duia a fost in­transi­gentă: du­ceți-vă la sec­ția aia, să văd și eu cum vă dă ca­zier cu un do­cu­ment fără ștam­pilă. Care va să zică Eu­ropa se oprește în Flo­reasca. Crân­gașiul o fi în Ru­sia?!? Mi-am în­ghi­țit ner­vii și am în­ce­put să mă gân­desc de unde fac rost de ștam­pilă. ING nu are de­cât pu­ține su­cur­sale cu ca­si­e­rii, cea mai apro­pi­ată era pe Uver­tu­rii. F.ck!

Ok, pe scurt am pus o ștam­pilă pe chi­tanță și am re­ve­nit la sec­ția de po­li­ție a doua zi. Du­duia agent era la post și m‑a re­cu­nos­cut: ați re­u­șit? bravo! ve­deți că se poate? Asta a fost prea mult. Mi‑a să­rit muș­ta­rul: dar nu s‑ar pu­tea ca sta­tul ro­mân să fie ca­pa­bil să ve­ri­fice dacă i‑au in­trat zece lei în con­tu­rile sale pro­prii? nu s‑ar pu­tea ca dvs. să fa­ceți o sim­plă in­te­ro­gare și să aflați că v‑am plătit ba­nii? Du­duia agent a rot­u­n­jit ochii mari, ca să fie mai im­po­zantă în ceea ce urma să-mi spună: dom­nule, sun­tem in­sti­tu­ții di­fe­rite, noi și trez­o­re­ria! Eu am ri­pos­tat, în­că­pă­țâ­nat: nu, am­bele sun­teți sta­tul! Du­duia a iz­bu­c­nit în râs: do­m’le, noi sun­tem po­li­ția, nu statul!

E clar. Crân­gași nu e încă în Eu­ropa. Nici po­li­ția nu e în stat.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Sorin Sfirlogea Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Tatiana

  Poate nu ar fi avut la in­de­mana mo­da­li­ta­tea de a afla daca au in­trat ba­nii in con­tul tre­zo­ne­riei, poate li s‑a ce­rut sa nu pri­measca fara stam­pila, exista multe po­si­bi­li­tati. Nu cred ca a fa­cut acest lu­cru doar pen­tru a va ve­dea cum um­blati dintr-un loc in al­tul pen­tru a va re­zolva problema.

  • Sorin Sfirlogea

   Mda, așa e. Asta e exact ati­tu­di­nea și mo­dul de gân­dire care fac să se per­pe­tu­eze in­com­pe­tența și bi­ro­cra­ția: să nu mă gân­desc la ce ar fi nor­mal și să nu în­cerc să schimb lu­cru­rile, să mă pre­va­lez de fap­tul că așa mi s‑a spus să fac. Și fac, chiar dacă e ilo­gic și stupid.

 2. Bold Bujorel

  Aleea Co­va­sna 4

 3. Serban

  Am im­pre­sia ca func­tio­na­rii sta­tu­lui se dis­treaza ne­spus dupa ce pleaca oamenii.
  “- Auzi fata ce zi­cea asta cica vroia sa pla­teasca on­line… Hihi.
  — Fata, ala o fi zis ca sun­tem in­sti­tu­tie pri­vata. Pai nu ne da­deau fata as­tia afara pe 90% din­tre noi daca eram? Cine pla­tea un om doar sa ceara un do­sar cu sina si sa il dea mai de­parte la co­lega din dreapta?”

  Pe mine ma amuza nai­vi­ta­tea oa­me­ni­lor care uita ca sunt inca in Ro­ma­nia. Sin­cer mai de ne­con­ce­put mi se pare ca a re­u­sit sa existe ghiseul.ro de­cat ca tre­buie stam­pila pe un print de Ho­me­bank. Mai ti­neti minte cand tre­buia sa tri­miti o co­pie a do­ve­zii de plata a amen­zii la po­li­tie? Dupa ce a mai tre­buit sa pla­tesc amenda inca odata mi-am rea­min­tit unde traiesc.

 4. ioan_v

  dacă-ți spui că la Ora­dea egzistă auto­mat ca­reț ia taxa la bi­roul “ca­zier judiciar”?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.