Au tre­buit să moară 64 de oa­meni într-un in­cen­diu ab­surd, care era ex­trem de sim­plu de evi­tat, ca să ne dăm cu to­ții seama cât de mor­tală e co­rup­ția. S‑a ie­șit în stradă cu fu­rie și re­voltă, s‑a pro­tes­tat ve­he­ment și a fost dă­râ­mat un gu­vern, semn că există o pe­deapsă, mă­car po­li­tică, a ne­pă­să­rii cu care sta­tul con­vie­țu­iește cu co­rup­ția, ba chiar o pro­mo­vează. Ponta și gu­ver­nul lui au plătit po­lița ace­lei ne­no­ro­ciri, dar — să fim cin­stiți! — nu doar ei au in­sta­u­rat domnia ho­ției în Ro­mâ­nia. Au avut pre­de­ce­sori iluș­tri în pri­vința asta, ei n‑au fă­cut de­cât să con­ti­nuie o tradiție.

Acum avem ca­zul Hexi Pharma. Dez­in­fec­tanți di­lu­ați care se fo­lo­seau zi de zi în să­lile de ope­ra­ție din spi­tale, un fel de lo­te­rie a bac­te­ri­i­lor și mi­cro­bi­lor pe care orice pa­cient care tre­cea pe acolo o juca fără ști­ința sa. Și la fel ju­cau și me­di­cii care lu­crau cu sub­stan­țele res­pec­tive, nești­ind că sunt atât de di­lu­ate. Poate că unii știau de fa­vo­ri­tis­mele care se fă­ceau aces­tei firme, dar sunt des­tul de con­vins că nu au bă­nuit că-și dez­in­fec­tează us­ten­si­lele cu apă chioară.

To­tuși, opi­nia pu­blică e mult mai calmă sau cel pu­țin așa pare. Ni­meni n‑a ie­șit în stradă. Mo­ti­vul e sim­plu: nu știm cum îi cheamă pe morți. Nu știm cum arată cei care au mu­rit din ca­uza in­fec­ți­i­lor con­trac­tate în spi­tale din pri­cina dez­in­fec­tan­tu­lui con­tra­fă­cut, nu pu­tem em­pa­tiza la nivel per­so­nal cu niște chi­puri, cu po­veș­tile unor vieți. Mo­ise Gu­ran spu­nea ieri că nu vom ști nici­o­dată câți au fost. Așa e, dar nu­mă­rul e poate mai pu­țin im­por­tant. Nu­mele lor poate ne-ar fi trezit.

Merg pe stradă și pri­vesc în ju­rul meu. În zona de nord a ora­șu­lui, unde e plin de oa­meni bo­gați, văd ade­sea ti­neri și ti­nere de până în 30 de ani în ma­șini lu­xoase. Îmi cer ier­tare, dar nu mă pot îm­pie­dica să nu mă gân­desc că, la vâr­sta când încă n‑aveai cum să-ți fruc­ti­fici pe de­plin pre­su­pusa in­te­li­gență și po­ten­ți­a­lele com­pe­tențe, ba­nii pen­tru un Mer­ce­des ML sau un Porsche Ca­yenne nu pot veni de­cât din afa­ceri de tip Hexi Pharma: tru­care de li­ci­ta­ții pu­blice, offshore-uri fo­lo­site ca pa­ra­van, eva­ziune fis­cală. Pen­tru că proș­tii pot fi fu­rați. Proș­tii pot să moară.

Și tare mă tem că încă n‑am tras pă­tura de pe această eco­no­mie bi­zară a Ro­mâ­niei, în care nu avem in­dus­trie, nu avem agri­cul­tură, avem peste 3 mi­li­oane de oa­meni care nu vor să mun­cească, dar ne merge bine și sun­tem nu­miți “ti­grul Eu­ro­pei”. De unde ba­nii ăș­tia, de unde creș­te­rea eco­no­mică? E un mis­ter pen­tru mine. Până va fi dez­le­gat, mă tem că în Ro­mâ­nia mai sunt încă multe Hexi Pharma de des­co­pe­rit. În ali­men­ta­ție. În să­nă­tate. În edu­ca­ție. Acolo unde ne doare mai tare. Acolo unde con­se­cin­țele sunt cele mai grave. Acolo unde ni se orches­trează dis­pa­ri­ția ca oa­meni în­tregi la minte și la trup. Cei mai ghi­ni­o­niști din­tre noi vor muri. Dar n‑are ni­mic, n‑o să ne re­vol­tăm atâta timp cât nu le știm nu­mele. Bine că n‑am fost noi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. o femeie

    doc­to­rii nu stiau ca e di­luat? Ba stiau!! Ia si tu un dez­in­fec­tant si miroase‑l. Apoi fa di­lu­tia de 1: 10 si mi­roase! Stiau, au fost doc­tori care au re­ac­tio­nat, au fost care au ri­di­cat din umeri, al­tii au ple­cat din tara.
    Sis­te­mul merge asa de peste 50 ani (pt ca in­fec­tii in­tra spi­ta­li­cesti sunt de pe tim­pul lui ra­po­sa­tul, dar ni­meni nu fa­cea des­chi­dea gura de frica.…).
    Nu s‑a schim­bat mare lu­cru prin sis­te­mul me­di­cal: oa­meni abru­ti­zati in sis­tem, oa­meni care fac munca in ba­taie de joc, ca doar ziua trece, leafa merge, noi cu drag mun­cim; dar si ca­dre me­di­cale ce nu res­pecta pro­ce­dura si lu­creaza ex­pe­ri­men­tal si improvizand.
    Iar afa­ce­rea big pharma (spa­gile pt a cum­para si pre­scrie niste pro­duse me­di­cale, ori­care ar fi: dez­in­fec­tante, me­di­ca­mente ex­pi­rate sau ne­u­ti­li­zate in alte parti, me­di­ca­mente sau vac­ci­nuri inu­tile) la noi tine doar de coruptie.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.