Ceea ce tre­buia să se în­tâm­ple, s‑a în­tâm­plat. Ma­dam Fi­rea, țața per­fectă, va fi pri­mar al Bu­cu­rești­u­lui pen­tru ur­mă­to­rii pa­tru ani. Cel pu­țin. Pen­tru că eu vă pre­zic încă de pe acum că ea are pla­nuri mari și o să stea mai mult pe-acolo. Me­toda va fi sim­plă, adică exact aia apli­cată de Pie­done: panse­luțe, di­no­za­uri de car­ton, pal­mi­eri, fân­tâni cu lu­mi­nițe mov. Pen­sio­na­rul bu­cu­reș­tean, mare iu­bi­tor de kit­sch, se va im­pre­siona pro­fund și va vota cu două mâini mi­nu­nea de pri­mă­reasă cu care i‑a bla­go­slo­vit pro­nia ce­rească, prin mij­lo­ci­rea pre­a­cin­sti­tu­lui brâu al Mai­cii Dom­nu­lui, adus în scop de pu­pă­ciune de că­tre — cine cre­deți? — ni­meni alta de­cât unica, in­e­ga­la­bila și ex­tra­or­di­nara ma­dam Firea.

Fac o mică pa­ran­teză ca să vă rog să mă lă­mu­riți: de ce brâul adus de preacu®vioasa Fi­rea este pre­a­cin­stit? Există și unul care nu e chiar așa de cin­stit? Și de ce un brâu tre­buie pu­pat? Stă sfin­țe­nia cuiva într‑o cârpă cu care s‑a în­fă­șu­rat la un mo­ment dat? Sfin­țe­nia asta e un fel de transpi­ra­ție care trece în bo­arfe? Am pu­tea pupa și pre­a­cin­sti­tele bo­arfe ale cus­crei Mai­cii Dom­nu­lui? În­treb și eu, ca să mă dumiresc.

Să re­ve­nim, însă. Cum a ajuns ma­dam Fi­rea pri­mar? Foarte sim­plu. Pri­viți harta de mai jos. Ob­ser­vați pe ea cu­lo­rile — cu cât cu­loa­rea e mai în­chisă, cu atât par­ti­ci­pa­rea la vot e mai mare. Har­ghita și Co­va­sna ies din dis­cu­ție, acolo nu are rost să se pre­zinte la vot de­cât o sin­gură per­soană, pre­zența ma­sivă la vot nu schimbă ni­mic. Un­gu­rii vo­tează UDMR și asta‑i tot, nu con­tează că vin la urne 10% sau 90%. Si­biul e că­zut în ad­mi­ra­ția lui Iohan­nis, pro­ba­bil că acolo va ieși ur­ma­șul de­sem­nat de el.

Dar pri­viți ma­rile orașe: Bu­cu­rești, Cluj, Ti­mi­șoara, Iași. Pre­zența la vot e foarte slabă. Ex­pli­ca­ția e sim­plă: acolo sunt oa­meni cu ceva mai mulți bani. Acești oa­meni sunt în ge­ne­ral foarte proști. Și de aceea nu se duc la vot. Te­o­ria lor e că pe ei nu‑i afec­tează po­li­tica. Viața lor nu are de a face cu po­li­ti­cie­nii și cu par­ti­dele, ei sunt dea­su­pra aces­tor mi­ze­rii pen­tru că au bani și cred, în pros­tia lor, că ba­nii îi pot apăra de rele. Cum? Cum­pă­rând ches­tii. Care le dau în­cre­dere că sunt fe­ri­ciți. Iar ora­șul cade pe mâi­nile cui s‑o întâmpla.

La Cluj au ni­me­rit mai bine. La Bu­cu­rești însă s‑au pier­dut cu Fi­rea. Dar ei, oa­me­nii cla­sei de mij­loc, con­su­ma­to­rii per­fecți, se cred in­tan­gi­bili. Lor nu le pasă cine e pri­mar, sunt dea­su­pra aces­tor mi­ze­rii po­li­tice. Și în­tre timp își tră­iesc vie­țile mă­runte și triste într-un oraș de căcat, visând la city-break-uri pe­tre­cute în ca­pi­tale oc­ci­den­tale, la shopping.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel

    Cei ce ar pu­tea schimba lu­cru­rile sunt dez­bi­nati sau, alt­fel spus, nu in­te­leg sa se spri­jine unii pe al­tii pana in panzele albe, sa nu se des­cu­ra­jeze, sa lupte, sa mearga la vot, sa se im­plice, sa cri­tice, sa re­nunte la con­for­tul mi­ze­ra­bil des­pre care tu bine vor­besti. Si mai sunt ti­ne­rii, multi din­tre ei, nu toti, nu ne­a­pa­rat cor­po­ra­tisti, ca­rora li se rupe. Si uite asa, cu mi­li­ti­eni, se­cu­risti, fosti ac­ti­visti de par­tid pen­sio­nari, cu babe si mo­sn­egi prosti (ca cei des­tepti fac front co­mun cu ti­ne­rii aceia ca­rora li se rupe), a cas­ti­gat Fi­rea. Ni­meni nu a do­rit sa lupte “im­po­triva fi­rii”. Ba mai mult, acest par­tid PNL, eti­che­tat de CTP, pe buna drep­tate, drept un par­tid pe­ni­bil, a fa­cut tot ce a pu­tut sa se si­nu­cida si sa des­chida drum pe­na­li­lor si ţa­ţe­lor. Va spune asta un om care crede in va­lo­rile li­be­rale si chiar a in­cer­cat si in­cearca in con­ti­nu­are sa le pro­mo­veze printr-un an­ga­ja­ment ofi­ci­a­li­zat. Am spus si o re­pet si acum, fara sa ma fe­resc: cu oa­meni ca cei ce con­duc acum PNL, rupti de re­a­li­tate sau rau in­ten­tio­nati, fara o echipa forte, care “sa stie sa faca si po­li­tica dar si or­dine in aceasta ames­te­ca­tura de in­te­rese din par­tid, se va alege praful.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.