Dacă vă ui­tați pe harta re­zul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor lo­cale nu se poate să nu vă iz­bească fap­tul că Bu­cu­reștiul se află în mij­lo­cul unui ocean de pe­se­dism. De jur îm­pre­jur aproape toate ju­de­țele din Mun­te­nia și Mol­dova sunt ro­șii ca fo­cul ia­du­lui, ici și colo mai vezi câ­teva pete de altă cu­loare, semn al vic­to­ri­i­lor cir­cum­stan­ți­ale ale PNL sau UDMR. Si­tu­a­ția asta nu e nouă, dar de mulți ani Bu­cu­reștiul a re­zis­tat aces­tui ase­diu po­li­tic și a con­tra­ba­lan­sat pu­țin in­va­zia pe­se­distă, în­ter­pu­nând în­tre țară și pa­la­tul Vic­to­ria pre­fe­rin­țele sale de dreapta.

Veți spune că nici dreapta po­li­tică nu e mai brează din punct de ve­dere al co­rup­ției prin com­pa­ra­ție cu PSD. E ade­vă­rat, nu e. Însă există ceva ce se­pară esen­țial cele două mari par­tide de azi: PSD se ocupă me­to­dic și in­sis­tent de in­sta­la­rea co­rup­ției ca po­li­tică de stat. De fu­rat au fu­rat și unii și al­ții, de min­țit mint și unii și al­ții, dar per­se­ve­rența și în­drăz­ne­ala de a în­co­voia le­gile sta­tu­lui în așa fel în­cât să li se per­mită să fure și să mintă le­gal nu le gă­sim ca doc­trină de par­tid de­cât la PSD.

Ca să pri­cepi sub­ti­li­tă­țile le­gi­sla­tive ale ma­ne­vre­lor PSD îți tre­buie o anu­mită cul­tură po­li­tică. Ori asta nu se prea re­gă­sește la mulți din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri. Când tră­iești la sat sau în ur­bile mici ale pro­vin­ciei, ai alte pre­o­cu­pări de­cât ana­liza im­pli­ca­ți­i­lor po­li­tice ale unor ini­ția­tive par­la­men­tare. Vezi doar că DNA-ul ares­tează po­li­ti­cieni, că po­li­ti­cie­nii spun că‑s ne­vi­no­vați și vic­time ale per­se­cu­ției ad­ver­sa­ri­lor po­li­tici și din toată con­fu­zia asta tragi con­clu­zia că ești prea mic și prea de­parte ca să faci ceva, așa că îi dai la dracu’ pe toți și te duci să vo­tezi pe ăla care ți‑a pus panse­luțe pe stradă, pen­tru că e sin­gu­rul be­ne­fi­ciu pal­pa­bil pe care l‑ai pri­mit vreo­dată de la cir­cul ăsta nu­mit politică.

Toc­mai de aia e im­por­tant Bu­cu­reștiul, căci acolo există un nu­măr de oa­meni care sunt mult mai atenți la ma­ne­vrele po­li­ti­cie­ni­lor și care, cu in­ter­mi­tențe și cu des­tul de multă len­toare, ies în stradă să sanc­țio­neze de­ra­pa­jele lor gro­so­lane. Dacă ci­neva poate să dea jos gu­ver­nul sau să pro­voace an­ti­ci­pate, acela nu e nea Ion din co­muna nu-știu-care, ci cei care sunt în Bu­cu­rești. De la ei vine pe­ri­co­lul pro­tes­tu­lui de stradă.

Iar vic­to­ria ma­damei Fi­rea la Bu­cu­rești toc­mai asta în­seamnă pen­tru PSD: că ma­jo­ri­ta­tea aia care le stă­tea de obi­cei îm­po­trivă a de­ve­nit mi­no­ri­tate. Că acum e mo­men­tul să ac­țio­neze cu tu­peu, pen­tru că e mai pu­țin pro­ba­bil să pro­tes­teze ci­neva. Acum pot fi lu­ate le­gile de păr și trân­tite de pământ pen­tru a‑i scăpa de puș­că­rie pe in­frac­to­rii par­ti­du­lui, pen­tru că strada va fi tă­cută. Iar până la cel mai apro­piat fief al drep­tei e cale foarte lungă. Cine să‑i con­treze? In­frac­tori din toate par­ti­dele, uniți-vă! Acum e momentul!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel

    Eu nu cred ca Bu­cu­res­te­nii pot fi ma­ni­pu­lati atat de usor, dom­nule Ghe­or­ghe Ro­man. In schimb, ce este ab­so­lut evi­dent, PNL a cal­cat in stra­chini. Si in aceasta con­junc­tura, unii au cre­zut ca Nicu­sor este sal­va­rea. Cei mai multi nu au vo­tat. O sa va sur­prinda pa­re­rea mea dar eu cred ca bine au fa­cut. Nu­mai o ne­no­ro­cire ca PSD poate da spe­ranta unui nou in­ce­put pen­tru dreapta. Din pa­cate va trece din nou un timp, un timp irosit…

  2. Gheorghe Roman

    Bu­cu­res­te­nii au fost cras ma­ni­pu­lati ! Nicu­sor au vo­tat psd au pri­mit! Bravo neamule!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.