Nu m‑am ui­tat la cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean, așa cum nu mă uit de o bu­cată bună de vreme la fo­tbal. Pen­tru că nu mă in­te­re­sează. Din­tre toate spor­tu­rile, fo­tba­lul mi se pare cel mai vi­ciat din punct de ve­dere so­cial, până la li­mita la care nu mai e sport, ci o afa­cere. O afa­cere care se ba­zează pe com­por­ta­men­tele gre­gare de joasă speță ale oa­me­ni­lor, pe ne­voia de a urla îm­pre­ună cu alți se­meni, ceea ce face to­tul so­ci­al­mente ac­cep­ta­bil. Pen­tru că dacă am lua ace­eași oa­meni și i‑am scoate în stradă să urle în fața gu­ver­nu­lui, stri­gând tot fe­lul de măs­cări și in­sulte, am con­si­dera că există un mo­tiv în­te­me­iat să‑i îm­prăș­tiem cu tu­nul de apă. Dacă sunt pe sta­dion, to­tul e ok. Sunt mi­cro­biști. Au un mi­crob. Sunt in­fec­tați, deci sunt bolnavi.

În spa­tele aces­tei fa­țade se gă­sesc niște flă­căi care în­vârt bani din ul­tima afa­cere le­gală de tra­fic cu fi­ințe umane. Cică ba­nii vin în fo­tbal din re­clame. Pe dracu’! Ară­tați-mi și mie un stu­diu care de­mon­strează con­cret că ru­la­rea unei anu­mite re­clame pe un sta­dion a cres­cut în mod de ne­tă­gă­duit vân­ză­rile la vreun pro­dus. Ni­meni n‑are idee care e efec­tul pu­bli­ci­tă­ții. Ba­nii se fac din tranzac­ți­ile cu ju­că­tori, care sunt vân­duți și cum­pă­rați pre­cum niște obiecte. Iar ma­și­nă­ria nu­mită fo­tbal are ne­voie de tot mai mulți bani ca să se în­vârtă, așa că pre­țu­rile ju­că­to­ri­lor cresc ver­ti­gi­nos. Cu ba­nii care se plă­tesc pen­tru Messi cred că ai pu­tea pune pe pi­cioare eco­no­mia unei țări afri­cane mai mici. Și dacă aveți im­pre­sia că exa­ge­rez, ui­tați-vă pu­țin la ba­nii ne­gri din pro­ce­sele din ul­tima vreme în care sunt im­pli­cați ofi­ci­ali FIFA.

Dar nu‑i plâng pe ju­că­tori. Sunt și ei parte a aces­tui bu­si­ness și au în­vă­țat să-și ne­go­cieze sa­la­rii tot mai obraz­nice. Până la urmă, dacă ai nițel ta­lent, alergi 2–3 ore pe zi la an­tre­na­mente și me­ciuri și iei mai mulți bani de­cât un me­dic care a în­vă­țat nu știu câți ani ca să îi vin­dece pe al­ții. Sau de­cât un ac­tor ta­len­tat. As­tăzi pare foarte fi­resc că un neica ni­meni, anal­fa­bet și gân­gav, să ia un sa­la­riu anual care e mai mare de­cât toți ba­nii pe care i‑a câști­gat Re­ben­giuc în în­treaga lui viață. Dar nu-mi ce­reți să par­ti­cip la acest circ ri­di­col. N‑aveți de­cât să vă amu­zați pri­vind me­ciu­rile de fo­tbal, dar nu-mi pre­tin­deți să mă de­clar en­tu­zi­as­mat de șa­rada asta.

Cu atât mai mult în Ro­mâ­nia. Știm toți că mulți ani de zile na­țio­nala era un fel de ta­rabă pe care se sco­teau la vân­zare ju­că­to­rii pe care îi pro­pu­neau de-alde fra­ții Be­cali. O vreme a mers bine, cât au fost de vân­dut ju­că­tori for­mați în anii co­mu­nis­mu­lui. Ăia încă aveau ceva ca­rac­ter, erau în­vă­țați să mun­cească, pen­tru că ba­nii erau pu­țini în so­ci­e­ta­tea mul­ti­la­te­ral dezvol­tată. Pe urmă a în­ce­put vop­si­tul gar­du­lui: fel și fel de loaze ta­len­tate, gen Mutu, vân­dute pe bani mulți sub pre­tex­tul unei ine­s­ti­ma­bile va­lori, care ul­te­rior dez­a­mă­geau. Apoi i‑a strâns DNA-ul pe toți frip­tu­riș­tii ăș­tia care sco­teau bani din afa­ce­rea cu ju­că­tori, dar lu­mea tot n‑a pri­ce­put că to­tul e o mas­ca­radă de car­ton. Așa că ne în­co­lo­năm fru­mos la sta­dion și stri­găm hai, Ro­mâ­nia!

În frunte cu un bă­trâ­nel ex­pi­rat, care nu e nici an­tre­nor, nici ge­ne­ral, ne-am dus la cam­pi­o­na­tul eu­ro­pean și ne-am um­plut de ru­șine. Știam de la în­ce­put că asta se va în­tâm­pla, am prog­no­zat și că vom mânca bă­taie de la Al­ba­nia, nu pen­tru că mă pri­cep la fo­tbal, ci pen­tru că mă pri­cep la oa­meni. Când sin­gura grijă e să apari în ta­blo­ide, pe­tre­când cu piți­poance și arun­când bani în stânga și dreapta, nu prea ți‑e ca­pul la per­for­manță. În fo­tba­lul in­tern, care are o ca­li­tate je­nantă, nu se prea ob­servă ches­ti­ile as­tea. În țara or­bi­lor chi­o­rul e îm­pă­rat. Și re­cu­nosc că m‑am în­tre­bat în si­nea mea ce naiba a fost în ca­pul ăs­tora de la FRF de l‑au ales pe tata Puiu ca se­lec­țio­ner. Cum îți poți ima­gina că faci per­for­manță cu unul care pupă ico­nițe ca să joace echipa bine și se duce la nu știu ce du­hov­nici îna­in­tea me­ciu­ri­lor im­por­tante? Ce fel de men­ta­li­tate poate avea o ast­fel de per­soană care crede că nu munca, ci pro­nia ce­rească aduce succesul?

În ul­tima vreme am avut în spor­tul ro­mâ­nesc și niște re­zul­tate fru­moase: echipa na­țio­nală de ru­gby și echipa na­țio­nală de han­d­bal fe­mi­nin. Știți ce au avut în co­mun aceste per­for­manțe? An­tre­nori stră­ini. Niște oa­meni care au o men­ta­li­tate de în­ving­ă­tori, care pun spor­ti­vii la muncă și care clă­desc un spi­rit de echipă. Iar as­tea nu se fac pu­pând icoane. As­tea ne­ce­sită vi­ziune și stă­ru­ință. Adică exact ce ne lip­sește nouă, ro­mâ­ni­lor, în mai toate do­me­ni­ile. Alt­min­teri vom rămâne ceea ce sun­tem, un po­por de-alde tata Puiu, cam­pi­oni eu­ro­peni la pu­pat icoane.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel

    Exista cel pu­tin doua ca­te­go­rii im­por­tante de tari, ra­por­tate la acest sport. O ca­te­go­rie este cea a ta­ri­lor in care se in­vart enorm de multi bani, multi din­tre ei ne­gri, in ju­rul fo­tba­lu­lui, dar se si joaca fo­tbal. A doua ca­te­go­rie, din care cu ne­cin­ste fa­cem parte, este cea a ta­ri­lor in care nu se joaca fo­tbal dar se in­vart foarte multi bani mur­dari in ju­rul aces­tor mas­ca­rici, care nu sunt nici spor­tivi ade­va­rati, nici ma­na­geri, nici an­tre­nori ci, doar, niste sar­la­tani. Fo­tba­lul ro­ma­nesc se in­ca­dreaza per­fect in pro­fi­lul na­tio­nal. Munca pu­tina, lipsa de ver­ti­ca­li­tate, sme­che­rie, in­cer­care per­ma­nenta de a fenta si dri­bla re­a­li­ta­tea. Re­zul­ta­tul aces­tor fente si dri­blin­guri s‑a va­zut, se vede si se va mai vedea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.