Ați au­zit de Irina So­col? Dacă nu, vă spun eu cine e: di­rec­toa­rea fir­mei Si­veco, aia care a fost prinsă că fă­cea eva­ziune fis­cală, ares­tată, ju­de­cată și con­dam­nată pen­tru eva­ziune și mită. Acum ies la ive­ală toate po­tlo­gă­ri­ile pe care le‑a co­mis timp de mulți ani, dar acum niște ani în urmă n‑aveai loc de ea prin toate con­fe­rin­țele și re­vis­tele IT, din care ex­plica tu­tu­ror ce mare an­tre­pre­nor e ea și cât de mult mun­cește ca să aibă succes.

Iată cum se con­struia suc­ce­sul ma­na­ge­rial la Si­veco: mită de sute de mii de euro dată de ma­dam So­col că­tre di­verși politicieni.

Să spi­cuim din in­ter­viu­rile sti­ma­bi­lei antreprenoare:

Vă gân­deaţi în 1992 că veţi ajunge să fa­ceţi is­to­rie în IT?
IS: Nu ne gân­deam ne­a­pă­rat la asta…  Ştiam, ori­cum, că suc­ce­sul nu poate veni ime­diat. În IT, pro­iec­tele se con­stru­iesc greu, cer timp, de­di­care, ex­per­tiză, spe­cia­li­şti ex­ce­pţio­nali, o cu­noa­ş­tere te­me­i­nică a ce­rinţe­lor pieţei. Şi multă răb­dare. Am mun­cit mult în aceşti 20 de ani şi pot spune, fără mo­des­tie, că pro­iec­tele noas­tre de eLear­ning, eA­gri­cul­ture, eHealth, eCus­toms au schim­bat men­ta­li­tăţi şi au aju­tat des­tine umane să-şi cro­iască un drum mai bun, prin pro­iecte – de la co­piii că­rora le-am ofe­rit un pro­ces de în­vă­ţare efi­cient şi in­te­rac­tiv şi pro­fe­so­rii că­rora le-am uşu­rat munca de pre­dare, până la fer­mi­e­rii că­rora le-am sim­pli­fi­cat ac­ce­sul la su­b­venţii eu­ro­pene, sau la me­di­cii că­rora le-am pus la dis­po­zi­ţie aju­to­rul tehnologiei.

Cu ce atuuri v‑aţi di­fe­renţiat faţă de competiţie?
IS: Din fe­ri­cire, în IT există o com­pe­ti­ţie foarte pu­ter­nică şi pe plan lo­cal şi glo­bal. Acest lu­cru ne obligă să fim în­tot­dea­una foarte buni. Nu ne per­mi­tem să stăm pe loc. Ne-am di­fe­renţiat în pi­aţă cu ofer­tele com­pe­ti­tive şi pro­fe­sio­na­lis­mul echi­pei, ex­per­tiza şi re­fe­rinţele so­lide câş­ti­gate. Toate aces­tea sunt susţi­nute de ex­per­tiza do­bân­dită în 20 de ani de ac­ti­vi­tate, fap­tul că sun­tem un ju­că­tor in­ter­na­ţio­nal im­por­tant, un li­der re­gio­nal, un ju­că­tor în do­me­niul bu­si­ness to public.

Și ca să pri­ce­peți mai bine ce în­țe­le­gea doamna So­col prin a face is­to­rie în IT și a se di­fe­ren­ția față de com­pe­ti­ție, iată una din per­lele gân­di­rii sale antreprenoriale:

Firma Si­veco de­cide să facă afa­ceri cu firma Eu­ro­vip SRL. Obiec­tul de ac­ti­vi­tate al aces­teia din urmă este co­lec­ta­rea de fier vechi. Pa­troana Eu­ro­vip este Gogu Mi­hai Va­len­tina, care nu știe să scrie și nici să ci­tească. Sin­gu­rul care are ceva școală în fa­mi­lie e fiul ei, Gogu Mi­hai Nico­lae, care a ab­sol­vit două clase. Pe 6 ia­nu­a­rie 2009, firma Eu­ro­vip în­cheie cu Si­veco un con­tract al că­rui obiect este, nici mai mult, nici mai pu­țin de­cât pres­ta­rea de că­tre exe­cu­tant a ser­vi­ci­i­lor de con­sul­tanță, ana­liză, pro­iec­tare și asi­gu­ra­rea ca­li­tă­ții în do­me­niul sis­te­me­lor in­for­ma­tice in­te­grate pe baza co­men­zi­lor scrise trans­mise de be­ne­fi­ciar. Deci niște ți­gani din Sin­tești fac con­sul­tanță pen­tru IT-iș­tii din Siveco.

Sco­pul aces­tor ma­ne­vre? Evi­dent 90% din su­mele plătite aces­tor firme se în­torceau în bu­zu­na­rul doam­nei ma­na­ger sub formă de bani ne­gri, cu care dă­dea mită ca să câștige con­tracte. După care pri­vea de sus fir­mele mai mici din in­dus­tria IT și le ex­plica pă­rin­tește că n‑au un ma­na­ge­ment per­for­mant, ca al ei.

Să mai zi­ceți că n‑a fă­cut ma­dam So­col is­to­rie! Sau că nu s‑a di­fe­ren­țiat de com­pe­ti­ție! Fir-ați ai dra­cu­lui de ma­na­geri ro­mâni de succes!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. IVECO

  Apropo de is­to­rie IT- prin anii 90 pa­ca­lea ‘toti di­rec­to­rii de fa­brici si uzine ca Si­veco vine de la Software pen­tru Iveco.
  Foarte multi pu­neau bo­tul ca SIVECO este o firma mare de in­cre­dere ca doar era vorba de IVECO
  Gata — a sca­pat de la mi­ti­tica- http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21152871-irina-socol-fondatoarea-siveco-eliberata-conditionat.htm
  A

 2. Cornelia Ciulu

  .….MAMA EI DE EXCROACA.….

 3. daniel

  Ce n‑ai in­te­les tu, in toata po­veste asta, este fap­tul ca doamna si‑a di­fe­ren­tiat firma, ca sa zic asa, “prin ex­per­tiza si re­fe­rinte”, do­ban­dite in 20 de ani de ac­ti­vi­tate, ca mare, foarte mare, ne­mai­po­me­nit de mare si im­por­tant “ju­ca­tor in­ter­na­tio­nal”. Doamna fa­cea tri­mi­tere, pro­ba­bil, la com­pe­tenta si ex­pe­rienta cand fo­lo­sea, ca multi alti se­mi­docti, vor­bi­tori de ro­m­gleza, sub­stan­ti­vul ex­per­tiza, care in Limba Ro­mana are alt in­te­les. Pro­ba­bil ca a fost ne­voie de ca­teva ex­per­tize atunci cand au condamnat‑o pe doamna…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.