Cum să oprim hoții de lemn

Bănui­esc că ați auzit cu toții deja despre Inspec­torul Pădurilor, apli­cația de mobil care vă per­mite să ver­i­fi­cați pe loc legal­i­tatea unui trans­port de lemn. Pen­tru că am fost impli­cat puțin în con­ceperea ei și pen­tru că mi se pare o idee foarte bună, am să vă spun câteva lucruri pe care nu aveți de unde să le aflați din altă parte. Așa că, indifer­ent dacă sun­teți sau nu ade­pții aces­tei apli­cații, vă invit să citiți mai întâi și abia apoi să vă spuneți păr­erea.

Mai întâi de toate tre­buie să știți că ideea apli­cației s‐a năs­cut din dor­ința de a trans­par­en­tiza cât se poate de mult infor­mați­ile legate de trans­por­turile de lemn ile­gal. Povestea fur­turilor din păduri durează de ceva timp, dar în ultima vreme s‐a creat — în sfârșit — un curent de opinie favor­a­bil pro­tecției aces­tei neprețuite resurse pe care o avem. Oamenii au început să înțe­leagă că nu se poate să tol­erăm fur­turile și dis­truger­ile la nes­fârșit, pen­tru că în ultimă instanță ne afectează pe fiecare din­tre noi. Cal­i­tatea vieții noas­tre depinde, într‐o anu­mită măsură, de exis­tența pădurilor.

Din păcate, așa cum se întâm­plă ade­sea, soci­etatea trece dintr‐o extremă în alta. De la nepăsarea com­pletă a anilor '90, când multe din pădurile retro­ce­date la pri­vați au fost măcelărite fără milă fără ca nimeni să aibă ceva de obiec­tat, am tre­cut acum la ideea com­plet exager­ată de a interz­ice com­plet exploatările forestiere. Sunt mulți care cred cu convin­gere că ar fi foarte bine să trans­for­măm toată Româ­nia într‐un soi de rez­er­vație națion­ală în care să nu mai tăiem nici un arbore. Voi reveni într‐un arti­col viitor la subiec­tul ăsta, deo­cam­dată vă spun că doar că asta e o idee proastă și vă rog să mă cre­deți pe cuvânt. Dar din ideea aces­tei interz­iceri totale a exploatărilor s‐a năs­cut apoi trep­tat convin­gerea că orice camion cu lemne este musai ile­gal și tre­buie cerc­etat de poliție sau jan­darmerie. Nu e ade­vărat. În Româ­nia se exploatează vreo 15 mil­ioane de mc de lemn anual și doar vreo 1–2 mil­ioane se taie ile­gal (cel puțin astea‐s infor­mați­ile care cir­culă prin presă, deși nimeni n‐are niște cifre exacte). Asta înseamnă că din zece camioane cu lemn 9 sunt legale și doar unul e potențial ile­gal.

Înainte de Inspec­torul Pădurilor, când cineva vroia să ver­i­fice legal­i­tatea unui trans­port de lemn tre­buia să sune la 112. Tre­buia să par­curgă tot pro­ce­sul de iden­ti­fi­care, să‐și dea CNP‐ul și așa mai departe, după uzanțele ser­vi­ci­u­lui de urgențe. Apoi primea infor­mația dacă numărul auto respec­tiv este înscris în baza de date cu un cod valid de trans­port legal de lemn. După cum v‐am spus mai sus, în 9 cazuri din 10 era timp pier­dut pen­tru oper­a­torul de la 112, pen­tru că trans­portul era ok. Apoi mulți renunțau să sune la 112 pen­tru că pro­ce­dura era prea lungă și îi der­anja să își decline iden­ti­tatea. S‐au năs­cut chiar leg­ende că niște oameni ar fi fost amen­dați pen­tru că au recla­mat greșit niște trans­por­turi de lemn — o fi fost vreo întâm­plare neferic­ită de felul ăsta, dar nu asta a fost reg­ula.

Și‐atunci s‐a năs­cut ideea de a face o apli­cație mobilă care să per­mită oricui să ver­i­fice legal­i­tatea unui trans­port. În fond infor­mația e pub­lică, de vreme ce oper­a­torul de la 112 ne‐ar fi dat‐o oricum. Când ne‐am gân­dit cum s‐o con­cepem s‐au pus o gră­madă de între­bări. De pildă dacă oamenii vor putea să facă și o poză a camionu­lui cu lemne. Sau dacă știu că tre­buie întot­deauna să ia numărul din spate al camionu­lui, pen­tru că pe acela se dă autor­iza­ția de trans­port. Sau ce se întâm­plă dacă per­soana care vrea să ver­i­fice trans­portul e pe jos și camionul trece în viteză. Sau dacă sunt ceva riscuri ca un șofer să meargă în spatele unui camion și să uti­lizeze apli­cația pen­tru ver­i­fi­care, punându‐și viața în peri­col. Sau dacă infor­mația că un camion cu lemn ile­gal se află în punc­tul X este sufi­cientă pen­tru alertarea poliției — ar fi foarte impor­tant să se știe și încotro se îndreaptă, ca să știi unde să trim­iți alerta, la ce secție de poliție, pen­tru că dacă spui că e în Ploiești nu e sufi­cient, tre­buie să pre­cizezi că se îndreaptă spre Brașov sau spre București.

S‐a pus și între­barea ce se întâm­plă cu camioanele care trans­portă lemn aparținând mai mul­tor per­soane (de pildă lemn de foc pen­tru trei‐patru cumpără­tori) caz în care fiecare cumpără­tor are codul lui, deci un camion are mai multe coduri în ace­lași timp. S‐a mai dis­cu­tat dacă e sau nu opor­tun să se pre­cizeze volu­mul de lemn și speci­ile de arbori din care provine — adică molid, fag, ste­jar etc — pen­tru că din viteza unui camion nu prea poți să apre­ciezi corect detali­ile astea, plus că un nespe­cial­ist nici nu prea știe să estimeze din ochi vol­ume­tria unor piese de lemn. Și cum sunt mulți înfier­bân­tați de ideea salvării pădurilor, există riscul să se reclame aiurea trans­por­turi per­fect legale.

Pen­tru unele din aceste între­bări s‐au găsit și răspun­suri potriv­ite. Pen­tru altele, tot ce se poate face e să rogi uti­liza­torii să folosească apli­cația cu respon­s­abil­i­tate. Să n‐o opereze în timp ce gonesc cu mașina în spatele unui camion — nu e cazul să ne dăm James Bond. Să nu se pri­pească să reclame că în camion sunt mai mult de 25 mc de lemn, pen­tru că atunci când sunt stivuite trunchi­uri de lemn ele ocupă un volum mai mare din cauza spați­ilor din­tre ele (volu­mul spați­u­lui ocu­pat de lem­nele clădite se numește metru ster, iar trans­for­marea din metri cubi în metri steri se face printr‐un așa numit fac­tor de așezare). Și așa mai departe. Veți vedea în apli­cație.

Deo­cam­dată însă vedeți doar o ver­si­une beta. Ea e sim­pli­fi­cată și are menirea de a testa intere­sul vostru pen­tru un ast­fel de instru­ment. Pen­tru că, nu o să vă ascund, apli­cația asta nu are doar pri­eteni, ci și duș­mani. Iar fap­tul că ea totuși a apărut demon­strează fap­tul că, în acest guvern, forțele care vor schim­barea în bine sunt mai multe decât cele care vor să păstreze lucrurile așa cum erau, ascunse de ochii pub­licu­lui. Și de aseme­nea tre­buie să știți că printre cei care doresc schim­barea se află min­istrul medi­u­lui și sec­re­tarul de stat pen­tru păduri, per­soane cu care am avut ocazia să vorbesc direct, deci nu vorbesc din auzite.

Aș mai vrea să adaug că unul din argu­mentele celor care au încer­cat să pună bețe în roate proiec­tu­lui a fost că pe voi nu vă intere­sează o ast­fel de apli­cație. Eu cred că greșesc. Dar depinde de voi să demon­strați asta. Instalați‐vă apli­cația și folosiți‐o ori de câte ori aveți ocazia. Demon­strați tuturor că vă e utilă și o doriți. Pen­tru că o doriți. Să vă spun de ce: nu semnarea unor petiții stu­pide pe inter­net va opri tăier­ile ile­gale, ci pre­siunea con­stantă a soci­etății asupra celor care încalcă legea, teama hoților că la fiecare colț de stradă poate fi cineva cu apli­cația asta care poate să‐i reclame și să piardă nu doar lem­nul, ci și camionul cu care îl trans­portau.

Insta­lați Inspec­torul Pădurii! Folosiți‐l! Convingeți‐vă pri­etenii să facă la fel. Eu vă mulțumesc de pe acum că în acest fel veți spri­jini cu ade­vărat pădurea.

Apli­cația o găsiți aici. Și e gratis, bineînțe­les.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Stoian Radu

    OK, o am demult dar nu func­tiona. O voi folosi cat de des pot dar am o intre­bare: Folosirea apli­catiei nu e de-ajuns…cand descoperim un trans­port ile­gal tre­buie sa anun­tam autori­tatile? Facem si o poza cu camionul? Care ar fi modul cel mai corect de a actiona?

    • Sorin Sfirlogea

      Dacă apli­cația spune că trans­portul e ile­gal, suni la 112 și anunți. În viitor există intenția de a crea posi­bil­i­tatea alertării ser­vi­ci­u­lui 112 direct din apli­cație, dar va mai dura puțin.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu