Cum să oprim hoții de lemn

Bănu­iesc că ați auzit cu toții deja des­pre Inspec­to­rul Pădu­ri­lor, apli­ca­ția de mobil care vă per­mite să veri­fi­cați pe loc lega­li­ta­tea unui trans­port de lemn. Pen­tru că am fost impli­cat puțin în con­ce­pe­rea ei și pen­tru că mi se pare o idee foarte bună, am să vă spun câteva lucruri pe care nu aveți de unde să le aflați din altă parte. Așa că, indi­fe­rent dacă sun­teți sau nu adep­ții aces­tei apli­ca­ții, vă invit să citiți mai întâi și abia apoi să vă spu­neți păre­rea.

Mai întâi de toate tre­buie să știți că ideea apli­ca­ției s‐a năs­cut din dorința de a trans­pa­ren­tiza cât se poate de mult infor­ma­ți­ile legate de trans­por­tu­rile de lemn ile­gal. Poves­tea fur­tu­ri­lor din păduri durează de ceva timp, dar în ultima vreme s‐a creat – în sfâr­șit – un curent de opi­nie favo­ra­bil pro­tec­ției aces­tei nepre­țu­ite resurse pe care o avem. Oame­nii au înce­put să înțe­leagă că nu se poate să tole­răm fur­tu­rile și dis­tru­ge­rile la nesfâr­șit, pen­tru că în ultimă instanță ne afec­tează pe fie­care din­tre noi. Cali­ta­tea vie­ții noas­tre depinde, într‐o anu­mită măsură, de exis­tența pădu­ri­lor.

Din păcate, așa cum se întâm­plă ade­sea, soci­e­ta­tea trece dintr‐o extremă în alta. De la nepă­sa­rea com­pletă a ani­lor '90, când multe din pădu­rile retro­ce­date la pri­vați au fost măce­lă­rite fără milă fără ca nimeni să aibă ceva de obiec­tat, am tre­cut acum la ideea com­plet exa­ge­rată de a inter­zice com­plet exploa­tă­rile fores­ti­ere. Sunt mulți care cred cu con­vin­gere că ar fi foarte bine să trans­for­măm toată Româ­nia într‐un soi de rezer­va­ție națio­nală în care să nu mai tăiem nici un arbore. Voi reveni într‐un arti­col vii­tor la subiec­tul ăsta, deo­cam­dată vă spun că doar că asta e o idee proastă și vă rog să mă cre­deți pe cuvânt. Dar din ideea aces­tei inter­zi­ceri totale a exploa­tă­ri­lor s‐a năs­cut apoi trep­tat con­vin­ge­rea că orice camion cu lemne este musai ile­gal și tre­buie cer­ce­tat de poli­ție sau jan­dar­me­rie. Nu e ade­vă­rat. În Româ­nia se exploa­tează vreo 15 mili­oane de mc de lemn anual și doar vreo 1–2 mili­oane se taie ile­gal (cel puțin astea‐s infor­ma­ți­ile care cir­culă prin presă, deși nimeni n‐are niște cifre exacte). Asta înseamnă că din zece cami­oane cu lemn 9 sunt legale și doar unul e poten­țial ile­gal.

Îna­inte de Inspec­to­rul Pădu­ri­lor, când cineva vroia să veri­fice lega­li­ta­tea unui trans­port de lemn tre­buia să sune la 112. Tre­buia să par­curgă tot pro­ce­sul de iden­ti­fi­care, să‐și dea CNP‐ul și așa mai departe, după uzan­țele ser­vi­ci­u­lui de urgențe. Apoi pri­mea infor­ma­ția dacă numă­rul auto res­pec­tiv este înscris în baza de date cu un cod valid de trans­port legal de lemn. După cum v‐am spus mai sus, în 9 cazuri din 10 era timp pier­dut pen­tru ope­ra­to­rul de la 112, pen­tru că trans­por­tul era ok. Apoi mulți renun­țau să sune la 112 pen­tru că pro­ce­dura era prea lungă și îi deranja să își decline iden­ti­ta­tea. S‐au năs­cut chiar legende că niște oameni ar fi fost amen­dați pen­tru că au recla­mat greșit niște trans­por­turi de lemn – o fi fost vreo întâm­plare nefe­ri­cită de felul ăsta, dar nu asta a fost regula.

Și‐atunci s‐a năs­cut ideea de a face o apli­ca­ție mobilă care să per­mită ori­cui să veri­fice lega­li­ta­tea unui trans­port. În fond infor­ma­ția e publică, de vreme ce ope­ra­to­rul de la 112 ne‐ar fi dat‐o ori­cum. Când ne‐am gân­dit cum s‐o con­ce­pem s‐au pus o gră­madă de între­bări. De pildă dacă oame­nii vor putea să facă și o poză a camio­nu­lui cu lemne. Sau dacă știu că tre­buie întot­dea­una să ia numă­rul din spate al camio­nu­lui, pen­tru că pe acela se dă auto­ri­za­ția de trans­port. Sau ce se întâm­plă dacă per­soana care vrea să veri­fice trans­por­tul e pe jos și camio­nul trece în viteză. Sau dacă sunt ceva ris­curi ca un șofer să meargă în spa­tele unui camion și să uti­li­zeze apli­ca­ția pen­tru veri­fi­care, punându‐și viața în peri­col. Sau dacă infor­ma­ția că un camion cu lemn ile­gal se află în punc­tul X este sufi­cientă pen­tru aler­ta­rea poli­ției – ar fi foarte impor­tant să se știe și înco­tro se îndreaptă, ca să știi unde să tri­miți alerta, la ce sec­ție de poli­ție, pen­tru că dacă spui că e în Plo­iești nu e sufi­cient, tre­buie să pre­ci­zezi că se îndreaptă spre Bra­șov sau spre Bucu­rești.

S‐a pus și între­ba­rea ce se întâm­plă cu cami­oa­nele care trans­portă lemn apar­ținând mai mul­tor per­soane (de pildă lemn de foc pen­tru trei‐patru cum­pă­ră­tori) caz în care fie­care cum­pă­ră­tor are codul lui, deci un camion are mai multe coduri în ace­lași timp. S‐a mai dis­cu­tat dacă e sau nu oportun să se pre­ci­zeze volu­mul de lemn și spe­ci­ile de arbori din care pro­vine – adică molid, fag, ste­jar etc – pen­tru că din viteza unui camion nu prea poți să apre­ciezi corect deta­li­ile astea, plus că un nespe­cia­list nici nu prea știe să esti­meze din ochi volu­me­tria unor piese de lemn. Și cum sunt mulți înfi­er­bân­tați de ideea sal­vă­rii pădu­ri­lor, există ris­cul să se reclame aiu­rea trans­por­turi per­fect legale.

Pen­tru unele din aceste între­bări s‐au găsit și răs­pun­suri potri­vite. Pen­tru altele, tot ce se poate face e să rogi uti­li­za­to­rii să folo­sească apli­ca­ția cu res­pon­sa­bi­li­tate. Să n‐o ope­reze în timp ce gonesc cu mașina în spa­tele unui camion – nu e cazul să ne dăm James Bond. Să nu se pri­pească să reclame că în camion sunt mai mult de 25 mc de lemn, pen­tru că atunci când sunt sti­vu­ite trun­chiuri de lemn ele ocupă un volum mai mare din cauza spa­ți­i­lor din­tre ele (volu­mul spa­ți­u­lui ocu­pat de lem­nele clă­dite se numește metru ster, iar trans­for­ma­rea din metri cubi în metri steri se face printr‐un așa numit fac­tor de așe­zare). Și așa mai departe. Veți vedea în apli­ca­ție.

Deo­cam­dată însă vedeți doar o ver­siune beta. Ea e sim­pli­fi­cată și are meni­rea de a testa inte­re­sul vos­tru pen­tru un ast­fel de instru­ment. Pen­tru că, nu o să vă ascund, apli­ca­ția asta nu are doar pri­e­teni, ci și duș­mani. Iar fap­tul că ea totuși a apă­rut demon­strează fap­tul că, în acest guvern, for­țele care vor schim­ba­rea în bine sunt mai multe decât cele care vor să păs­treze lucru­rile așa cum erau, ascunse de ochii publi­cu­lui. Și de ase­me­nea tre­buie să știți că prin­tre cei care doresc schim­ba­rea se află minis­trul mediu­lui și secre­ta­rul de stat pen­tru păduri, per­soane cu care am avut oca­zia să vor­besc direct, deci nu vor­besc din auzite.

Aș mai vrea să adaug că unul din argu­men­tele celor care au încer­cat să pună bețe în roate pro­iec­tu­lui a fost că pe voi nu vă inte­re­sează o ast­fel de apli­ca­ție. Eu cred că gre­șesc. Dar depinde de voi să demon­strați asta. Instalați‐vă apli­ca­ția și folosiți‐o ori de câte ori aveți oca­zia. Demon­strați tutu­ror că vă e utilă și o doriți. Pen­tru că o doriți. Să vă spun de ce: nu sem­na­rea unor peti­ții stu­pide pe inter­net va opri tăie­rile ile­gale, ci pre­siu­nea con­stantă a soci­e­tă­ții asu­pra celor care încalcă legea, teama hoți­lor că la fie­care colț de stradă poate fi cineva cu apli­ca­ția asta care poate să‐i reclame și să piardă nu doar lem­nul, ci și camio­nul cu care îl trans­por­tau.

Insta­lați Inspec­to­rul Pădu­rii! Folosiți‐l! Convingeți‐vă pri­e­te­nii să facă la fel. Eu vă mul­țu­mesc de pe acum că în acest fel veți spri­jini cu ade­vă­rat pădu­rea.

Apli­ca­ția o găsiți aici. Și e gra­tis, bine­în­țe­les.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Stoian Radu

  OK, o am demult dar nu func­tiona. O voi folosi cat de des pot dar am o intre­bare: Folo­si­rea apli­ca­tiei nu e de-ajuns…cand des­co­pe­rim un trans­port ile­gal tre­buie sa anun­tam auto­ri­ta­tile? Facem si o poza cu camio­nul? Care ar fi modul cel mai corect de a actiona?

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă apli­ca­ția spune că trans­por­tul e ile­gal, suni la 112 și anunți. În vii­tor există inten­ția de a crea posi­bi­li­ta­tea aler­tă­rii ser­vi­ci­u­lui 112 direct din apli­ca­ție, dar va mai dura puțin.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu