Atentatele din fiecare zi

Într‑o fotografie culeasă de pe Twit­ter, două femei musul­mane ce poartă burka tra­versează un loc de plajă unde o mulțime de tinere au doar cos­tume de baie sumare. Imag­inea este dis­o­nantă, con­trari­antă, ca și cum ar fi un colaj pop art nereușit. Privești mai atent și înțelegi că nu e nici un tru­caj, femeile musul­mane au ales să tra­verseze spațiul acela, au igno­rat con­trastul cul­tural, defilându-și aus­ter­i­tatea reli­gioasă prin mijlocul deca­denței morale a occi­den­talilor.

Pen­tru un ochi atent există și alte detalii intere­sante. Femeile musul­mane au genți. În țările isla­mu­lui pro­fund, în frunte cu Ara­bia Sau­dită, dar chiar și în Emi­rate sau în Qatar, așa ceva nu este posi­bil. Acest acce­so­riu ves­ti­men­tar nu este per­mis de buna tradiție musul­mană, însă într‑o țară euro­peană restricți­ile se mai înmoaie puțin, îngăduindu-le această mică friv­o­li­tate. Este trib­u­tul mod­est pe care isla­mul îl face în numele inte­grării în cul­tura euro­peană. Dar lucrurile se opresc aici. Trupurile femeilor tre­buie acoperite din creștet până în tălpi.

Apoi, în fun­dal vedeți cele trei tinere europene. Expre­sia de pe chipul lor e elocventă: sur­priza de a vedea femei cu burka într-un loc de plajă e nedis­im­u­lată. Și nu e doar sur­priza, ci și un sen­ti­ment de com­pă­timire pe care ochii lor îl trădează. E limpede că nu e nici o plăcere să te drapezi în negru într‑o zi toridă de vară. E ușor de imag­i­nat dogoarea, tran­spi­rația, dis­con­for­tul. Pen­tru o tânără cres­cută în tradiți­ile occi­den­tu­lui, a umbla înveșmân­tat în negru sub soarele fierbinte este inimag­in­abil, tre­buie să fii nebun.

Ce rost are păs­trarea tradiției musul­mane în mijlocul unei civ­i­liza­ții unde lib­er­tatea indi­vid­u­ală e atât de mare încât a început să-și dăuneze sieși? Ce sens rațional și moral mai are burka musul­mană când în jurul tău sunt mii de cor­puri dez­go­lite? Pe cine pro­te­jează haina nea­gră și împotriva a ce? Ten­tați­ile car­nale ale băr­bat­u­lui musul­man nu mai pot fi înfrâ­nate prin por­tul auster, căci în jurul lui defilează în fiecare clipă fuste scurte, decol­teuri gen­eroase, șolduri legănând. Onoarea femeii musul­mane prob­a­bil că e o palidă con­so­lare când se com­pară cu femeile europene, ce-și expun fru­musețea mai mult sau mai puțin nat­u­rală fără nici o restricție. Mă gân­desc că, dacă aș fi musul­man, băr­bat sau femeie, aș res­imți zi de zi o frus­trare crescândă în față aces­tor insolv­abile dis­crepanțe cul­tur­ale.

Sin­gura cale rațion­ală de a soluționa această per­ma­nentă con­tradicție este să accepți inte­grarea. Dar pe calea asta apucă prea puțini din­tre musul­mani. Așa că burka rămâne arma rezis­tenței lor la schim­bare, declar­ația per­ma­nentă de deza­cord cu cul­tura euro­peană, aten­tatul pașnic săvârșit zil­nic împotriva unei civ­i­liza­ții de a cărei bunăstare se folos­esc, dar pe ale cărei lib­ertăți le-ar vrea supri­mate.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu