PSD nu su­portă ideea de a nu con­trola po­li­tic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pâr­ghi­ile po­si­bile ei vor să in­flu­en­țeze so­ci­e­ta­tea ca să‑i vo­teze, să‑i aducă și men­țină la pu­tere. Nici un pre­text nu e prea jo­s­nic pen­tru asta. În ca­zul sis­te­mu­lui de edu­ca­ție, vâr­ful de lance al PSD e ma­dam Abram­bu­rica, coana Cati Andronescu.

Mi‑e foarte greu să-mi dau seama în ca­zul aces­tei cu­coane dacă e pur și sim­plu pros­tie ma­ni­pu­lată de că­tre șe­fii PSD sau e o ti­că­lo­șie pre­me­di­tată. Re­zul­ta­tul e că ade­sea se face lun­tre și punte pen­tru a servi par­ti­dul, cu un ser­vi­lism pe care nu l‑ai bă­nui la ci­neva care se pre­tinde la înăl­ți­mea func­ției de rec­tor al Uni­ver­si­tă­ții Bu­cu­rești. Ieri am au­zit ex­pli­ca­ția ei des­pre ini­ția­tiva de a amâna exa­me­nele de ocu­pare a func­ți­i­lor de di­rec­tori în școli. Cică mulți pro­fe­sori vor dori să par­ti­cipe și se vor pre­găti pen­tru exa­men (ok, fi­rește), dar nu­mai unii vor re­uși să‑l treacă (până aici to­tul e lo­gic). Cei­lalți vor tre­buie să se în­toarcă la ca­te­drele lor (bi­ne­în­țe­les…) și asta va crea o des­ta­bi­li­zare a în­vă­țămân­tu­lui. Ha? Ce des­ta­bi­li­zare? Ai dat un exa­men, nu l‑ai luat și te în­torci la treaba ta. Voi pri­ce­peți unde e des­ta­bi­li­za­rea? Că eu nu.

Dacă am aplica lo­gica ma­damei Abram­bu­rica și la nivel par­la­men­tar, nu ar mai tre­bui să or­ga­ni­zăm ale­geri par­la­men­tare, pen­tru că mulți ce­tă­țeni vor can­dida, dar nu­mai unii vor fi aleși, iar cei­lalți vor tre­bui să se în­toarcă la viața lor obiș­nu­ită, ceea ce va crea o des­ta­bi­li­zare a țării.

Miza e lim­pede: dacă se face con­curs acum, în vre­mea teh­no­cra­ți­lor, di­rec­to­rii de școală nu vor mai fi “aleși” de domnii pri­mari, deci nu vor mai fi per­soane lo­iale PSD. Ți­neți cont că sec­ți­ile de vo­tare sunt în școli, că multe per­soane din co­mi­si­ile sec­ți­i­lor de vo­tare sunt pro­fe­sori se­lec­tați “pe sprân­ceană” de di­rec­tor și veți avea ima­gi­nea unui me­ca­nism aflat la li­mita le­gii sau chiar nițel din­colo de ea prin care se asi­gură vo­tu­rile fa­vo­ra­bile. Nu așa se fură, dar așa se fa­ci­li­tează fur­tul, fără să “transpire” ni­mic des­pre ne­re­guli. Nu doar PSD e in­te­re­sată de me­ca­nis­mul ăsta, nici PNL (mai ales prin foș­tii pe­de­liști) nu e de­parte de in­te­re­sele as­tea, dar con­tro­lul ăsta merge foarte bine în me­diul ru­ral, unde PSD do­mină în multe zone ale ță­rii. Deci pen­tru ei e mai important.

Îm­po­triva aces­tei blo­cări ne­jus­ti­fi­cate a con­cur­su­ri­lor de ocu­pare a pos­tu­ri­lor de di­rec­tori se ri­dică vo­cea unor elevi. Ci­tiți mai jos un ar­ti­col des­pre un ast­fel de pro­test. Dar știți care e pro­blema ma­joră a sis­te­mu­lui de edu­ca­ție? Că nu ve­dem nici un pro­test din par­tea pro­fe­so­ri­lor. Ei n‑au ni­mic de obiec­tat. Ei nu ies în stradă, nu ame­nință cu greva. Ei nu vor nici di­rec­tori nu­miți po­li­tic, nici se­lec­tați prin concurs.

Lor li se rupe. Ei vor sa­la­rii mai mari. Și dis­ci­plină la elevi, ca să le fie mai ușor să-și pre­dea ma­te­ria. Bla, bla, bla, dragi elevi. Ați în­țe­les, e bine. N‑ați în­țe­les ni­mic, tot bine. Asta e pro­grama, da? Im­por­tant e că ați ab­sol­vit și au scă­pat de voi. De aia avem abram­bu­ris­mul ăsta ge­ne­ra­li­zat în educație.

Ci­tește: La 17 ani, Alex Manda îi ex­plică Eca­te­ri­nei An­dro­ne­scu unde a dus po­li­ti­za­rea șco­lii: Di­rec­to­rul, în gra­ți­ile pri­ma­ru­lui, nu mai cere bani de la bu­get, ci de la elevi, prin fon­dul clasei


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru daniel Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mares Stefan

  Zero barat.Pentru articol.

  • Sorin Sfirlogea

   Aș face pa­riu că ești ca­dru di­dac­tic, da’ n‑am cu cine… 😀

  • daniel

   Nu fiti atat de as­pru. Si nici ras­pun­suri de ge­nul “Aș face pa­riu că ești ca­dru di­dac­tic, da’ n‑am cu cine…”, nu sunt de do­rit. Poate ca sunt exa­ge­rat de su­biec­tiv avand multe ca­dre di­dac­tice in fa­mi­lie si sti­ind cat su­flet au pus sau inca mai pun pen­tru pro­fe­sia asta. Si nu sunt (ele, ca­drele di­dac­tice din fa­mi­lia mea) din ca­te­go­ria ce­lor ce do­resc in­va­ta­mant “cu mai­nile la spate”. Ba chiar imi place sa cred ca sunt prin­tre cele mai des­chise la me­to­dele mo­derne de in­va­tare. Cat des­pre doamna An­dro­ne­scu, nu pot sa spun de­cat ca tara arde si ba­bele se pi­ap­tana. Mi-ar fi pla­cut sa‑i pre­o­cupe pe po­li­ti­cieni pro­ble­mele ade­va­rate ale in­va­ta­man­tu­lui, cum ar fi lipsa spa­ti­u­lui ne­ce­sar cla­se­lor pre­ga­ti­toare, nu­ma­rul ex­trem de mare de elevi din aceste clase, lipsa mo­bi­li­e­ru­lui si a ma­te­ri­a­le­lor di­dac­tice adec­vate aces­tei ca­te­go­rii de co­pii. Ei, po­li­ti­cie­nii, au in­ven­tat doar forma, ui­tand com­plet de fond, ca in mai toate si­tu­a­ti­ile. De unde fond, cand pre­o­cu­pa­rea de baza este sa-ti pui oa­meni aser­viti peste tot, iar pro­fe­sia in sine, con­di­ti­ile pen­tru co­pii, nu con­sti­tuie o tema se­ri­oasa de ana­liza pen­tru a gasi re­zol­vari ac­cep­ta­bile. Va pu­teti ima­gina o clasa pre­ga­ti­toare, cu 30 de co­pii de ma­xi­mum 6 ani, intr‑o sala de clasa con­ven­tio­nala? Cre­deti ca ati pu­tea face fata aces­tei pro­vo­cari? Co­piii la aceasta var­sta nu pot fi ti­nuti 4 ore in banci, in­di­fe­rent cata ex­pe­rienta, in­ven­ti­vi­tate, cre­a­ti­vi­tate, rab­dare si buna vo­inta ar avea un ca­dru di­dac­tic. Este un chin pen­tru co­pii si pen­tru in­va­ta­tor. Nu­ma­rul este prea mare, spa­tiul este prea mic, mo­bi­li­e­rul este nea­dec­vat, ma­te­ri­a­lele di­dac­tice puse la dis­po­zi­tie de scoala lip­sesc cu de­sa­var­sire. As­tea sunt unele din­tre mul­tele pro­bleme ale sco­lii ce ar tre­bui sa‑i pre­o­cupe pe acesti “abram­bu­rici”. Am vrut sa spun po­li­ti­cieni. Pardon.

 2. caragiale

  Abram­bu­rica si‑a fa­cut o cloaca si la Poli cand a fost: unu ajuns mi­nis­tru , umu ajuns sef la tsd ca‑i fa­cea lu ma­dame greve cand avea ea nevoie…cei care au fost stu­denti in urma cu vreo 10 ani stiu cum s‑au re­no­vat ca­mi­nele, multe la nu­mar din re­gie, sub in­dru­ma­rea lu tanti.
  Eu ii do­resc par­naie, multa ca merita.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.