As­tăzi ne vom ocupa de as­pec­tele sub­tile și pro­funde ale prin­de­rii ur­și­lor de pe stră­zile din Ro­mâ­nia. Pen­tru că apa­rent si­tu­a­ția este mult mai com­pli­cată de­cât pare la prima ve­dere și, dintr-un pri­lej oca­zio­nal de știri sen­zațio­nale, am ajuns să dez­ba­tem pro­blema asta la nivel na­țio­nal, con­tra­zi­cându-ne cum să le ve­nim de hac și dacă e bine să‑i îm­puș­căm sau nu.

E bine deci să știți că po­ves­tea ur­su­lui de la Si­biu a rea­dus în dis­cu­ție un alt eve­ni­ment, pe­tre­cut cu ceva timp în urmă la Bra­șov. O ur­soaică și puiul ei au ajuns — doar ei știu cum — la eta­jul doi al unui bloc din oraș. Pri­lej de mare vân­zo­leală pen­tru au­to­ri­tăți, care — spre de­o­se­bire de co­le­gii lor si­bieni — au gă­sit me­tode non-le­tale ca să re­zolve pro­blema și mo­tiv de a fi dați drept exem­plu po­zi­tiv de pro­fe­sio­na­lism. În­treaga tă­ră­șe­nie a fost fil­mată și pusă pe Yo­u­tube, spre de­li­ciul ama­to­ri­lor de sen­zațio­nal. Am ur­mă­rit și eu ima­gi­nile și am ajuns la ur­mă­toa­rele con­clu­zii, care se con­sti­tuie într-un mic ghid de cap­tu­rare pro­fe­si­o­nistă a ur­și­lor, în zece pași simpli:

  1. Fap­tul că ai un urs pe scară poate fi în­gri­jo­ră­tor, dar și amu­zant în ace­lași timp (0:29). Nu vă alar­mați inu­til, bu­cu­rați-vă de cli­pele unice pe care aveți oca­zia să le trăiți.
  2. Dacă ai un urs pe scară, e bine să în­cui ușa. Cel pu­țin ăsta e sfa­tul spe­cia­liș­ti­lor (0:39). Se știe că un urs nu poate trece nici­o­dată de o ușă so­lidă fă­cută din PFL.
  3. Dacă e vorba de o ur­soaică cu un pui, e o idee bună să chemi puiul la tine (4:21). În loc de cuțu-cuțu se poate în­cerca va­ri­anta băi, je­go­sule mic, hai în­coa’. Cu si­gu­ranță ur­soaica va sta li­niș­tită în timp ce tu mân­gâi puiul pe coadă și ast­fel se vor calma amândoi.
  4. În caz că ur­sul ajunge într‑o si­tu­a­ție pe­ri­cu­loasă, avertizează‑l (4:56). De pildă, dacă e pe aco­pe­riș, strigi la el: bă, ne­bu­nule, vezi că cazi. Ur­sul va aprecia.
  5. După ce ur­sul este îm­puș­cat cu tran­chi­li­zant, este de do­rit ca în ju­rul lui să se cre­eze cât mai multă for­fotă și gă­lă­gie (5:21). E clar că nici lui nu‑i place să se simtă singur.
  6. După tran­chi­li­zare, când îi pu­neți un laț de gât, nu fo­lo­siți de­cât o mână (5:59). Cu cea­laltă fil­mați în­treaga ope­ra­țiune, pen­tru pos­te­ri­tate. Este cu­nos­cut fap­tul că, atunci când îl fil­mezi, ur­sul nu are nici­o­dată re­ac­ții ne­aș­tep­tate. Se simte și el ve­detă și po­zează cu­minte la cameră.
  7. Re­cu­pe­ra­rea unui urs de pe aco­pe­riș este o ac­ti­vi­tate care ne­ce­sită o atentă co­or­do­nare (6:26). Gra­dul de pe­ri­cu­lo­zi­tate tre­buie ve­ri­fi­cat per­ma­nent (mu­șcă, coaie?), efor­tu­rile tre­buie sin­cro­ni­zate (ține de el, ține în p..a mea!), co­mu­ni­ca­rea e cru­ci­ală (cade, bă, cade‑n p..a mea!). O aten­ție de­o­se­bită tre­buie acor­dată gă­si­rii mâ­ne­ru­lui de care ur­sul tre­buie apu­cat (7:39). Pa­nica tre­buie și ea ți­nută sub con­trol (nu mai urla, în p..a mea de prost!). De ase­me­nea, dacă si­tu­a­ția o im­pune se poate re­nunța la fil­ma­tul cu te­le­fo­nul pen­tru a avea am­bele mâini li­bere (lasă dracu’ te­le­fonu’ ăla, băga-mi-aș p..a în el!).
  8. La co­bo­rârea ur­su­lui pe scări e bine să fie in­vi­tat un so­bor de ca­me­ra­mani (8:25). Ei nu vor în­curca de­loc ope­ra­țiu­nile, ci vor con­tri­bui de­ci­siv la re­u­șita lor.
  9. Chiar și în ast­fel de clipe, iu­bi­rea nu poate fi stă­vi­lită (9:40). In­vită-ți pri­e­te­nii să iu­bească ur­sul dră­gă­laș: pupă‑l, Flo­rine!
  10. Nu uita că ur­șii care um­blă pe stradă au un com­por­ta­ment de­viat, din ca­uză de mo­di­fi­cări ge­ne­tice de com­por­ta­ment (14:50). Știu că unii vor zice că ge­ne­tica și com­por­ta­men­tul n‑au le­gă­tură, da’ uite că la Bra­șov au. Cel mai pro­ba­bil li s‑a dezvol­tat o genă de sho­pping și de aceea nu pot re­zista ten­ta­ției de a nu ho­i­nări hip­s­te­rește prin oraș.

Îna­r­mați cu aceste cu­noș­tințe sunt si­gur că pu­tem în­fi­ința în fi­e­care oraș al ță­rii un Ser­vi­ciu de Cap­tu­rare Ra­pidă a Ur­și­lor Va­ga­bonzi și Gunoieri.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.