Dom­nul Ponta este su­pă­rat ne­voie mare că Iohan­nis s‑a așe­zat la Masa Tă­ce­rii. Zice-se că ar fi in­ter­zis, scrie pe niște plă­cuțe pe-acolo, prin parc. Însă în afară de plă­cuțe — scrise nu se știe de cine — se pare că n‑ar exista nici o re­gle­men­tare con­cretă care să in­ter­zică asta. Cică în Con­si­liul Ju­de­țean Gorj s‑a luat la un mo­ment dat în dis­cu­ție su­biec­tul pro­te­jă­rii lu­cră­ri­lor, dar nu s‑a ajuns la nici o con­clu­zie și re­gle­men­ta­rea nu s‑ar mai fi dat. În fine…

În prin­ci­piu și eu cred că nu e toc­mai cel mai ni­me­rit lu­cru să în­ce­pem toți să ne așe­zăm pe câte o operă de artă. Deci nici dom­nul Iohan­nis n‑ar fi tre­buit să-și odih­nească pos­te­ri­o­rul pe sca­u­nele lui Brân­cuși. Dar mă gân­desc că e des­tul de com­pli­cat să te asi­guri că ni­meni n‑o face. Ar în­semna să pui pază per­ma­nentă acolo, ceea ce e cam mult to­tuși. Sau să pui un gard, ceea ce ar strica as­pec­tul es­te­tic. Deci de la te­o­rie la prac­tică e ceva mai di­fi­cil de trecut.

Apoi aș spune că există și alte mo­nu­mente, de data asta na­tu­rale, pe care se ca­țără tot fe­lul de ghi­ol­bani con­ce­tă­țeni ai noș­tri și dom­nul Ponta nu pare să se ener­veze la fel de re­pede și de tare. De pildă Ba­bele din Bu­cegi, pe care în fi­e­care zi mul­țime de pan­to­fari monta­ni­arzi se ca­țără ca să-și imor­ta­li­zeze in­e­ga­la­bila is­pravă de a urca cu te­le­ca­bina până la 2000 de me­tri al­ti­tu­dine. Dar, vai! aceștia sunt elec­to­rii, nu se face, monșer, să te su­peri pe ei. Mi se pare mie sau sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se de­clan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi?

Dar mult mai in­te­re­sant ar fi să ne în­toar­cem cu niște ani în urmă și să ne amin­tim de o po­veste ade­vă­rată care im­plică au­to­ri­tă­țile din Târgu Jiu, mai ales pe dom­nul Flo­rin Câr­ci­u­maru, bun pri­e­ten cu dom­nul Ponta și ac­tu­al­mente des­chi­ză­tor al lis­tei elec­to­rale a PSD pen­tru Se­nat. Sti­ma­tul domn, în ca­li­ta­tea sa de pri­mar al ora­șu­lui, a avut ideea tâm­pită de a spăla Masa Tă­ce­rii și Poarta Să­ru­tu­lui, iar re­zul­ta­tul a fost o de­te­ri­o­rare a am­be­lor opere de artă. Am po­ves­tit toată tă­ră­șe­nia în ar­ti­co­lul de mai jos.

Po­ves­tea să­ru­tu­lui hepatic

Dom­nul Ponta, pe atunci prim mi­nis­tru și de­pu­tat de Gorj, n‑a pă­rut a fi de­loc su­pă­rat de pros­tia is­prava ami­ci­lor săi pe­se­diști și nici n‑a gă­sit de cu­vi­ință să se plângă pu­blic de ne­fe­ri­ci­tele eve­ni­mente. Mai în­treb o dată: cum se face oare că sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se de­clan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi?

În fine, ar mai fi o po­veste de spus des­pre dom­nul Ponta și mo­nu­men­tele Ro­mâ­niei. Pe 30 de­cem­brie 2013 sti­ma­tul prim mi­nis­tru de atunci a pos­tat pe Fa­ce­book o poză cu ce­ta­tea Sar­mi­se­ge­tuza și ne‑a anun­țat pe toți că:

Azi, pro­fi­tand de vre­mea su­perba, fe­tele au mers la Pri­slop, iar eu si An­drei am ur­cat in Mun­tii unde stra­mo­sii nos­tri daci au avut ul­ti­mul ada­post in fata ro­ma­ni­lor! Chiar avem o tara de care tre­buie sa fim mandri!

Toate bune și fru­moase, doar că si­tul is­to­ric de la Sar­mi­se­ge­tuza este în­chis pu­bli­cu­lui în fi­e­care an în lu­nile de­cem­brie, ia­nu­a­rie și fe­bru­a­rie. Ceea ce în­seamnă că si­tul s‑a des­chis spe­cial pen­tru dom­nul Ponta și fiul său. Așa­dar se pare că re­gu­lile care se aplică tu­riș­ti­lor nu‑l im­pre­sio­nează prea tare pe sti­ma­tul po­li­ti­cian și nu pri­cep de ce s‑a și­fo­nat așa de tare când Iohan­nis a în­căl­cat și el una. Sin­gura ex­pli­ca­ție este că sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se de­clan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi.

În rest ne­sim­ți­rea sa e de două palme de groasă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.