Sensibilitățile domnului Ponta

Dom­nul Ponta este supă­rat nevoie mare că Iohan­nis s‐a așe­zat la Masa Tăce­rii. Zice‐se că ar fi inter­zis, scrie pe niște plă­cuțe pe‐acolo, prin parc. Însă în afară de plă­cuțe – scrise nu se știe de cine – se pare că n‐ar exista nici o regle­men­tare con­cretă care să inter­zică asta. Cică în Con­si­liul Jude­țean Gorj s‐a luat la un moment dat în dis­cu­ție subiec­tul pro­te­jă­rii lucră­ri­lor, dar nu s‐a ajuns la nici o con­clu­zie și regle­men­ta­rea nu s‐ar mai fi dat. În fine…

În prin­ci­piu și eu cred că nu e toc­mai cel mai nime­rit lucru să înce­pem toți să ne așe­zăm pe câte o operă de artă. Deci nici dom­nul Iohan­nis n‐ar fi tre­buit să‐și odih­nească pos­te­ri­o­rul pe sca­u­nele lui Brân­cuși. Dar mă gân­desc că e des­tul de com­pli­cat să te asi­guri că nimeni n‐o face. Ar însemna să pui pază per­ma­nentă acolo, ceea ce e cam mult totuși. Sau să pui un gard, ceea ce ar strica aspec­tul este­tic. Deci de la teo­rie la prac­tică e ceva mai difi­cil de tre­cut.

Apoi aș spune că există și alte monu­mente, de data asta natu­rale, pe care se cațără tot felul de ghi­ol­bani con­ce­tă­țeni ai noș­tri și dom­nul Ponta nu pare să se ener­veze la fel de repede și de tare. De pildă Babele din Bucegi, pe care în fie­care zi mul­țime de pan­to­fari monta­ni­arzi se cațără ca să‐și imor­ta­li­zeze ine­ga­la­bila ispravă de a urca cu tele­ca­bina până la 2000 de metri alti­tu­dine. Dar, vai! aceștia sunt elec­to­rii, nu se face, monșer, să te superi pe ei. Mi se pare mie sau sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se declan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi?

Dar mult mai inte­re­sant ar fi să ne întoar­cem cu niște ani în urmă și să ne amin­tim de o poveste ade­vă­rată care implică auto­ri­tă­țile din Târgu Jiu, mai ales pe dom­nul Flo­rin Câr­ci­u­maru, bun pri­e­ten cu dom­nul Ponta și actu­al­mente des­chi­ză­tor al lis­tei elec­to­rale a PSD pen­tru Senat. Sti­ma­tul domn, în cali­ta­tea sa de pri­mar al ora­șu­lui, a avut ideea tâm­pită de a spăla Masa Tăce­rii și Poarta Săru­tu­lui, iar rezul­ta­tul a fost o dete­ri­o­rare a ambe­lor opere de artă. Am poves­tit toată tără­șe­nia în arti­co­lul de mai jos.

Poves­tea săru­tu­lui hepa­tic

Dom­nul Ponta, pe atunci prim minis­tru și depu­tat de Gorj, n‐a părut a fi deloc supă­rat de pros­tia isprava ami­ci­lor săi pese­diști și nici n‐a găsit de cuvi­ință să se plângă public de nefe­ri­ci­tele eve­ni­mente. Mai întreb o dată: cum se face oare că sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se declan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi?

În fine, ar mai fi o poveste de spus des­pre dom­nul Ponta și monu­men­tele Româ­niei. Pe 30 decem­brie 2013 sti­ma­tul prim minis­tru de atunci a pos­tat pe Face­book o poză cu ceta­tea Sar­mi­se­ge­tuza și ne‐a anun­țat pe toți că:

Azi, pro­fi­tand de vre­mea superba, fetele au mers la Pri­slop, iar eu si Andrei am urcat in Mun­tii unde stra­mo­sii nos­tri daci au avut ulti­mul ada­post in fata roma­ni­lor! Chiar avem o tara de care tre­buie sa fim man­dri!

Toate bune și fru­moase, doar că situl isto­ric de la Sar­mi­se­ge­tuza este închis publi­cu­lui în fie­care an în lunile decem­brie, ianu­a­rie și febru­a­rie. Ceea ce înseamnă că situl s‐a des­chis spe­cial pen­tru dom­nul Ponta și fiul său. Așa­dar se pare că regu­lile care se aplică turiș­ti­lor nu‐l impre­sio­nează prea tare pe sti­ma­tul poli­ti­cian și nu pri­cep de ce s‐a șifo­nat așa de tare când Iohan­nis a încăl­cat și el una. Sin­gura expli­ca­ție este că sen­si­bi­li­tă­țile dom­nu­lui Ponta se declan­șează ca prin far­mec doar când e vorba de ina­mi­cii săi.

În rest nesim­ți­rea sa e de două palme de groasă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu