Unirea nu contează, homosexualitatea da

Patri­o­tis­mul, așa cum îl înțe­leg eu, este o stare de spi­rit care te îndeamnă să faci lucruri bune pen­tru seme­nii tăi cona­țio­nali, pen­tru binele soci­e­tă­ții din țara ta. Atâta doar că une­ori e cam greu să defi­nești ce înseamnă binele țării și al popo­ru­lui. O fi bine la ale­geri, de pildă, să votăm un anu­mit par­tid? Or fi acei oameni de pe lis­tele par­ti­du­lui cu pri­cina niște buni patri­oți care vor lupta să aducă bunăs­tare și pros­pe­ri­tate româ­ni­lor? Până acum s‐a dove­dit că, indi­fe­rent des­pre ce par­tid am vorbi, lucru­rile n‐au stat deloc așa. Majo­ri­ta­tea ale­și­lor țării, cei care încă n‐au fost dove­diți hoți și infrac­tori în jus­ti­ție, poartă dea­su­pra cape­te­lor lor un mare semn de între­bare.

Totuși, sunt câteva lucruri de care nu ne îndoim că sunt fapte demne de patri­o­tism. De pildă să aperi, în mod inte­li­gent și cu dreaptă jude­cată, resur­sele impor­tante, ace­lea care ne hră­nesc și ne dau aer curat: tere­nul agri­col și pădu­rile. Sau să res­pecți și să pro­mo­vezi cu bună cuvi­ință valo­rile cul­tu­rale perene ale româ­ni­lor – avem des­tule, nu e nici o îndo­ială. Sau să sus­ții cu mij­loace paș­nice, dar ferme, reîn­tre­gi­rea Româ­niei în gra­ni­țele ei firești. Adică uni­rea cu Mol­dova.

Nu‐i vorbă, această din urmă faptă nu se poate împlini decât prin buna voință a ambe­lor țări. Mol­do­ve­nii de peste Prut tre­buie să‐și dorească și ei, iar deo­cam­dată nu‐s sem­nele unei majo­ri­tăți covâr­și­toare în această intre­prin­dere poli­tică. Mâine mol­do­ve­nii vor alege un nou pre­șe­dinte, iar opțiu­nile pe care le au n‐au fost pro­ba­bil nici­o­dată mai tran­șante și mai opuse ca direc­ție poli­tică: un filo­rus decla­rat și o pro‐europeană, posi­bil uni­o­nistă mode­rată.

Se poate spune deci că treaba celor ce se con­si­deră patri­oți, este să o sus­țină pe Maia Sandu, cea care spe­răm să apro­prie Mol­dova de Uniu­nea Euro­peană și, impli­cit, de Româ­nia. Dar cine poate fi în frun­tea patri­o­ți­lor, a celor ce vor încu­ra­ja­rea reîn­tre­gi­rii națio­nale? Cine le poate da voce puter­nică și îi poate aduna sub un sin­gur stin­dard al lup­tei pen­tru binele Româ­niei? Poli­ti­cie­nii? Nu, ei au fost și sunt mereu tri­bu­tari jocu­ri­lor de inte­rese mes­chine, la firul ier­bii poli­tice, acolo unde doar ei și cla­nu­rile lor au de pro­fi­tat. Atunci cine?

Am auzit mereu spunându‐se că bise­rica orto­doxă este cea care a lup­tat pen­tru valo­rile națio­nale ale româ­ni­lor. Eu unul, uitându‐mă cu un ochi atent și cri­tic la isto­rie, nu găsesc des­tule dovezi pen­tru asta. Ba chiar aș putea găsi niște dovezi că dim­po­trivă, au lup­tat mai mult pen­tru inte­re­sele lor insti­tu­țio­nale. Dar se poate ca eu să mă înșel, așa că n‐am să îi învi­no­vă­țesc pen­tru fap­tele tre­cu­tu­lui. Mă întreb însă de ce acum, când e nevoie de o voce care să ros­tească cuvin­tele de încu­ra­jare a uni­tă­ții națio­nale a româ­ni­lor, bise­rica orto­doxă tace. De fapt nu tace, ci vor­bește des­pre cu totul alte lucruri. E mai pre­o­cu­pată de intro­du­ce­rea în con­sti­tu­ție a hete­ro­se­xu­a­li­tă­ții obli­ga­to­rii – ceea ce e un obiec­tiv mai degrabă dog­ma­tic orto­dox – decât de ide­a­lu­rile țării pe care pre­tind că o ser­vesc prin ceea ce fac. Nu au nimic a spune pen­tru a încu­raja mol­do­ve­nii să voteze apro­pi­e­rea de țara lor ade­vă­rată, dar îi frământă cum să găsească mai mulți bani pen­tru o con­struc­ție mega­lo­ma­nică, demnă de un Ceau­șescu al reli­giei, care apa­rent ne va mân­tui nea­mul. Oare nu înde­pli­ni­rea dezi­de­ra­tu­lui națio­nal de uni­tate ne va mân­tui mai degrabă decât niște mili­oane de metri cubi de beton?

De par­tea cea­laltă a Pru­tu­lui, bise­rica orto­doxă mol­do­ve­nească nu are nici o jenă în a se pune în slu­jba filo­ru­și­lor, făcând afir­ma­ții scan­da­loase față de can­di­data pro‐europeană: e necreș­tină și stearpă. Iar asta este doar ceea ce auzim prin presă, cine știe câte se vor mai fi spu­nând prin satele mol­do­ve­nești la slu­j­bele de dumi­nică. Ați auzit de vreo reac­ție a BOR? Un cuvânt de dojană pen­tru fra­ții lor cle­rici din Mol­dova pen­tru asu­pri­rea celei ce repre­zintă sin­gura șansă a unui drum spre unire? Un îndemn la reți­nere creș­ti­nească de a rosti cuvinte aspre și nedrepte față de un can­di­dat la pre­șe­den­ție? Sau măcar un îndemn către mol­do­ve­nii sta­bi­liți în Româ­nia de a vota pen­tru între­gi­rea țării tutu­ror româ­ni­lor? Nu.

Cum aș putea să cred că bise­rica orto­doxă este apă­ră­toa­rea valo­ri­lor națio­nale româ­ni­lor? Doar pen­tru că ei se declară ritos mari patri­oți? Fap­tele unde sunt?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu