PSD nu a câștigat alegerile

Am lăsat să treacă două zile după nebu­nia ale­ge­ri­lor ca să mi se lim­pe­zească gân­du­rile. Par­ti­ci­pând activ ca obser­va­tor la vot, n‐am apu­cat să medi­tez pe par­cur­sul zilei la cele ce se întâm­plau, așa că rezul­ta­tele m‐au luat nițel prin sur­prin­dere. Mă aștep­tam să câștige PSD, dar nu la pro­por­ți­ile astea. Spe­ram ca pro­cen­tele lor să le ega­leze pe cele ale PNL și USR, deși am avut mereu teme­rea că votan­ții USR nu vin din­tre neho­tă­râți, ci din­tre sus­ți­nă­to­rii dez­a­mă­giți ai PNL.

Azi, pri­vind îna­poi la toată cam­pa­nia elec­to­rală, lucru­rile sunt mult mai clare. După răz­boi, mulți pro­feți se‐arată. Pen­tru mine e lim­pede: PSD nu a câști­gat ale­ge­rile. PSD a fost doar bene­fi­ci­a­rul lip­sei de viziune și stra­te­gie a PNL, care a făcut cea mai stân­gace și mai nein­spi­rată cam­pa­nie elec­to­rală din (pro­ba­bil) toată isto­ria sa. Iată de ce cred asta:

1. După uni­rea cu PDL, tabe­rele interne ale PNL încă nu au dis­pă­rut. Înă­un­trul par­ti­du­lui nu există nici pe departe armo­nia nece­sară unei cam­pa­nii seri­oase. Foș­tii pede­liști încă mai visează la meto­dele lor de a face cam­pa­nie și de a mobi­liza elec­to­ra­tul, alt­min­teri foarte ase­mă­nă­toare cu ale PSD. Pene­liș­tii get‐beget n‐au avut nici­o­dată un ase­me­nea meca­nism de pro­pa­gandă și con­trol al cam­pa­niei elec­to­rale, așa că nu pot pro­duce ace­leași rezul­tate. Fără Vasile Blaga, maes­trul pede­list al ale­ge­ri­lor, cam­pa­nia libe­rală a fost dez­lâ­nată și neco­or­do­nată.

2. PNL n‐a avut nici un fel de mesaje elec­to­rale. N‐a avut de spus mai nimic, nimă­nui. S‐au mul­țu­mit să se rali­eze la plat­forma anun­țată de Cio­loș, dar n‐au adă­u­gat nimic ori­gi­nal, nimic care să vină din par­tea lor. Cu un pre­șe­dinte mario­netă în per­soana Ali­nei Gor­ghiu, PNL mai degrabă a mimat cam­pa­nia elec­to­rală, cu pre­zențe foarte modeste în presă și cu aștep­ta­rea nere­a­listă că popu­la­ri­ta­tea lui Cio­loș îi va tracta în sus.

3. PNL n‐a avut lideri de opi­nie. Sub pre­tex­tul cură­ți­rii par­ti­du­lui, au adus în față niște iluș­tri necu­nos­cuți. Oame­nii vechi, "con­sa­crați", au dis­pă­rut din linia întâi a par­ti­du­lui într‐o încer­care de cos­me­ti­zare a ima­gi­nii publice. Can­di­dați PNL au fost per­so­naje com­plet necu­nos­cute publi­cu­lui, des­pre care nu se știa decât că sunt "noi". Ce gân­desc acești oameni noi? Ce își pro­pun să facă în cali­tate de par­la­men­tari? Mis­ter total.

4. Guver­nul teh­no­crat a afir­mat tot mai apă­sat în ulti­mele luni că Româ­nia tre­buie să‐și refor­meze pro­fund eco­no­mia și soci­e­ta­tea. Însă Cio­loș nu l‐a citit pe Cara­gi­ale și n‐a pri­ce­put că româ­nii gân­desc așa: să se revi­zu­iască, pri­mim, dar atunci să nu se schimbe nimic. Cam asta e logica româ­nu­lui când vine vorba de reforme care îl afec­tează direct. Da, avem nevoie de un sis­tem de sănă­tate per­for­mant și neco­rupt. Dar dacă umblăm la mafi­ile din spi­tale, cum cre­deți că vor vota medi­cii? Da, sis­te­mul de edu­ca­ție tre­buie res­truc­tu­rat pro­fund. Dar cum cre­deți că votează cadrele didac­tice când aud că actu­a­lele lor incom­pe­tențe sunt pro­blema prin­ci­pală? Da, tre­buie desfi­in­țată acor­da­rea de aju­toare soci­ale și înlo­cu­ită cu muncă pres­tată pen­tru un sala­riu social ofe­rit de stat. Dar cum cre­deți că votează actu­a­lii asis­tați soci­ali când aud că nu mai pot sta la birt să bea pe dato­rie? Da, e nevoie de eva­lu­a­rea per­for­man­țe­lor func­țio­na­ri­lor publici și intro­du­ce­rea unui sis­tem de pro­mo­vare bazat pe merite și rezul­tate con­crete. Dar cum cre­deți că votează toți func­țio­na­rii publici care știu că au ajuns pe pos­turi prin pile și spri­jin poli­tic? Cum cre­deți că votează cei care știu că nu rezistă nici celui mai sim­plu exa­men de tes­tare a com­pe­ten­țe­lor? Și, mai ales, cât de moti­vați să meargă la vot sunt oame­nii din aceste cate­go­rii soci­ale și pro­fe­sio­nale, atunci când știu ce li se pre­gă­tește dacă ies iar "teh­no­cra­ții lui Cio­loș"?

Teh­no­cra­ții au comis cea mai ele­men­tară gre­șe­ală poli­tică: au dema­rat sau au anun­țat schim­bări pro­funde și deran­jante pen­tru anu­mite cate­go­rii soci­ale și pro­fe­sio­nale într‐un an elec­to­ral. Nu sin­ce­ri­ta­tea este arma cu care câștigi ale­ge­rile într‐o țară ima­tură din punct de vedere poli­tic. Înțe­leg inten­ția lor de a demon­stra com­pe­tență și trans­pa­rență în actul de guver­nare, dar stra­te­gia lor poli­tică a fost nere­a­listă, căci au mizat pe o voință națio­nală de schim­bare. Nu exista așa ceva în Româ­nia. Sun­tem încă prea proști din punct de vedere social și prea nee­du­cați din punct de vedere poli­tic pen­tru a accepta reforme reale, pro­funde și dure­roase.

Încă un fapt: pen­tru prima oară s‐a pro­dus o mobi­li­zare seri­oasă a elec­to­ra­tu­lui urban. Dar cine au fost acei votanți? Și cum de au votat PSD, când bazi­nul elec­to­ral tra­di­țio­nal pese­dist era mediul rural? Pri­viți acest gra­fic al par­ti­ci­pă­rii la vot pe grupe de vâr­ste:

Ați fi avut pre­ten­ția ca tine­rii de 20 de ani să fie mai mulți? La vâr­sta lor erați mai maturi, mai pre­o­cu­pați de soarta soci­e­tă­ții? Apoi – aten­ție! – e vorba de un inter­val de vâr­ste de șase ani, în timp ce cele­lalte cate­go­rii aco­peră un inter­val de 20 de ani. Dacă am extra­pola pre­zența pri­mei cate­go­rii la ace­leași pro­por­ții, ar rezulta de 3,3 ori mai mulți votanți. Deci tine­rii au fost mai puțin­tei, dar în nici un caz prea puțini.

Pen­sio­na­rii? Știm cu toții că votează cu PSD, pen­tru că ei le pro­mit creș­te­rea pen­si­i­lor. Nu cred că avea cineva altă aștep­tare de la această cate­go­rie soci­ală. Cre­deți că doar 1,7 mili­oane de pen­sio­nari sunt în Româ­nia, câți au ieșit la vot? Să zicem mersi, puteau să iasă la vot mult mai mulți și atunci să fi văzut dez­as­tru!

Dife­rența a făcut‐o (în opi­nia mea) cate­go­ria 45–64 de ani și mai ales cei din ora­șele mici și mij­lo­cii din pro­vin­cie. Acolo s‐a jucat soarta ale­ge­ri­lor. Iar pen­tru ei doar PSD a avut un mesaj clar: mărim pen­sii, mărim sala­rii, pen­tru că avem de unde. Căci majo­ri­ta­tea aces­tei gene­ra­ții – gene­ra­ția mea, de alt­fel – sunt per­dan­ții aces­tor 27 de ani post‐decembriști. Indus­tria în care lucrau a dis­pă­rut, con­ver­sia spre alte mese­rii nu le‐a fost la îndemână, locuri de muncă se găsesc tot mai greu și nu pe sala­rii decente. Cei mai mulți au câte un job vai de mama lui pe la stat sau pe la vreun pri­vat, pe acolo pe unde se mai găsește ceva de făcut. Mulți sunt la mila copi­i­lor ple­cați în ora­șele mari sau în stră­i­nă­tate, umi­liți că după o viață întreagă nu‐și pot pune o bucată de pâine în față.

Ce le‐a pro­pus lor PNL? Nimic. Le‐a pro­mis doar că vine Cio­loș pre­mier și că se va face o reformă pro­fundă a țării. Dar lor nu le mai arde de reforme, nici pro­funde, nici alt­fel. Și nu‐i bla­mați că sunt proști și retro­grazi: ei sunt cei care acum 20 de ani, pe când erau tineri, au adus Con­ven­ția Demo­crată la putere, spe­rând că des­păr­ți­rea de comu­niști îi va salva de la sără­cie. Și, vai, cât de înșe­lați au fost! Iar isto­ria ace­lor ani se răz­bună abia astăzi. Pro­ba­bil că abia acum s‐au copt con­di­ți­ile ca ei să‐și aban­do­neze orice alte opi­nii poli­tice și să se refu­gieze cu nai­vi­tate în bra­țele celor care le pro­mit un trai nițel mai bun.

Toate lucru­rile erau pre­gă­tite pen­tru vic­to­ria PSD. Atâta doar că cei mai mulți din­tre noi n‐am știut să citim aceste semne la vre­mea aceea. Am spe­rat într‐o minune simi­lară cu cea din 2014, dar ea n‐a mai venit. Pen­tru că Iohan­nis a dez­a­mă­git pe mulți prin lipsa de comu­ni­care cu soci­e­ta­tea, pen­tru că PNL nu s‐a refor­mat de‐adevăratelea. Pen­tru că cei mai radi­cali din­tre noi au găsit un nou par­tid în care să‐și pună spe­ran­țele: USR. Și tare mă tem că ima­tu­ri­ta­tea poli­tică și ambi­gu­i­ta­tea ide­o­lo­gică a aces­tui nou par­tid îl va duce către un ine­vi­ta­bil eșec, lăsând în urma sa încă o gene­ra­ție de dez­a­mă­giți. Căci nu poți supra­vie­țui în poli­tică atunci când unica ta doc­trină este "să facem să fie bine, ca să nu fie rău".

Lumea nu se va sfârși aici. Poate că aveam cu toții nevoie să cobo­râm în mocirlă ca să înțe­le­gem de ce nu e bine în ea. Să spe­răm doar ca această sin­copă poli­tică nu va dis­truge fra­gi­lele vic­to­rii ale ulti­mi­lor ani. Și să mai spe­răm că nu vom des­co­peri în urmă­to­rii patru ani că, de fapt, ne place mai mult să trăim în noro­iul corup­ției, că avem o voca­ție națio­nală pen­tru hoție și min­ciună, că sun­tem un neam de slugi cărora le place să fie abu­zate de niște stă­pâni pe care îi urăsc, dar le sunt etern cre­din­cioase.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Ion Suciu

  Ple­când de la această idee, cu excep­ția anu­lui 1990, nici­o­dată ale­ge­rile nu au fost câști­gate. Un exem­plu clar este și ale­ge­rea lui Iohan­nis, când s‐a votat anti PSD, în necu­noș­tință de cauză, mulți din­tre votanți mușcându‐și acum mâi­nile. De fie­care dată s‐a votat împo­triva a ceva, înving­ă­to­rul venind pe com­ple­men­tară.

  • Sorin Sfirlogea

   Având în vedere că alter­na­tiva la Iohan­nis era Ponta, nu înțe­leg de ce cineva și‐ar mușca mâi­nile acum. Poți avea regre­tul că per­so­na­jul Iohan­nis nu s‐a ridi­cat la înăl­ți­mea aștep­tă­ri­lor, dar com­pa­rând cu ce ar fi însem­nat să‐l avem pe Ponta pre­șe­dinte, cred că în con­ti­nu­are ale­ge­rea nu a fost greșită.

 2. Petrovai Vasile

  Toti sun­teti mari si tari de ce nu o mers toti la vot ca sa ii ale­geti pe cei doriti daca tot plangeti,cu acei 55 % care nu au votat si nu vor vota si a doua si a treia oara i‐as anula dreptu pt faptu ca nu‐l folo­seste ,sa vedeti cum ies romani la vot si nu mai sunt dis­cu­tii

 3. Goanta Radu

  ..cel ce a scris articolul,uita un lucru elementar,ca Roma­nia are un drum cre­io­nat dinainte.…Oamenii voteaza pro­grame nu par­la­men­tari…

 4. George Defalciu

  Nu mai dati vina pe PNL .Cert exisrta o masa de 60% de nemul­tu­miti care ori­cand pot iesi in strada si "demola "totul.Aceasta bomba de 60" % sta sub fudul PSD ,gata ori­cand se le demo­leze juca­ria sme­nu­i­toare. Acest 60% este legi­tim indrep­ta­tit sa‐si spuna punc­tul de vedere in mod vio­lent ,findca alt­fel nu se poate . Daca revo­lu­tia a fost o faca­tura, nici un par­tid FSN‐ist nu poate naste pre­ten­tii de legi­mi­tate,.

  • daniel

   Aveti par­tial drep­tate. Eu unul, nu dau vina pe PNL, am spus des­tul de clar. Pro­ba­bil n‐ati inte­les. Nu poti acuza gene­ric Roma­nia, de exem­plu. Poti sa‐i acuzi pe romani. Si nu pe toti. In cazul PNL, eu cred ca vino­vati sunt cei ce‐l con­duc. In trunte cu aceasta femeie total nein­spi­rata, as spune lip­sita de talent poli­tic, des­pre care, cred ca atunci cand vor­bea cu gri­mase isi inchi­puia ca e noua Mar­ga­ret That­cher.

  • Radu Milica

   Sa ce e indrep­ta­tit sa ma injure pe mine si pe toti care au votat cind ei au stat si se uita la nustiu ce nu vedeti cite abe­ra­tii debi­tati din cre­eri .Cap am minte cimi mai tre­buie

 5. vlad

  E un para­dox : parin­tii mei sunt medici. Mai au 4–5 ani pana la pen­sie. Nici unul din­tre ei nu tra­ieste din sala­riu 😉 dar nu con­di­tio­neaza actul medi­cal. Sunt din aia..gri. Pe de o parte se bucura ca vad direc­to­rii la bulau pe de alta parte pacien­tii devin din ce in ce mai agre­sivi in con­di­ti­ile in care doc­to­rii sunt din ce in ce mai putini.

  Reac­tia lor ime­di­ata dupa doua luni de zgan­da­reli de la cor­pul de con­trol pe ce s‐a chel­tuit si ulti­mul ron in ulti­mii 5 ani: la ora X cand s‐a ter­mi­nat pro­gra­mul pa‐pa spi­tal. Se duc fru­mos in pri­vat unde con­sulta pe bon fis­cal. Cat e pro­gra­mul ? Pana la 14. La reve­dere pacien­tule. Ne vedem maine. Sau nu.
  I‐a spus ieri un pacient lu tai­ca­miu ca de ce nu ras­punde la tele­fon dupa ora 19 ca era urgenta ca e func­to­nar public. Tata i‐a spus ca daca era urgenta sa se duca la urgenta si ca ras­punde la tele­fo­nul fix de la spi­tal cand este la ser­vici, ca orice func­tio­nar public.

  "Eu sunt Vlad" a uitat ca nu e doar poli­tist.
  Ps: nici unul din­tre parin­tii mei nu are func­tie de con­du­cere, con­troa­lele s‐au ter­mi­nat cu bine. Si atat. Au ace­lasi sala­riu ca acum doua luni si tot ei scriu foile de iesire din spi­tal. Pana la ora X.

 6. Elena David

  Cum nu? minte BEC.sau ce

 7. AdrianS

  dap. in pri­mul rand, cine spera la o pre­zenta mare la aceste ale­geri era doar prea‐optimist. rura­lul ne‐a facut un cadou cu o pre­zenta mai mica la vot (poate si influ­en­tata de masu­rile supli­men­tare de pre­ven­tie a fra­u­dei la vot). in urban, PNL nu a reu­sit sa con­vinga elec­to­ra­tul, sa opreasca hemo­ra­gia votu­ri­lor catre PMP si ALDE, nu a reu­sit sa le trans­mita ace­lor ale­ga­tori ca un vot pen­tru cele 2 par­tide este un vot pen­tru PSD. nu inte­leg sim­pa­tia unor ale­ga­tori pen­tru ALDE, pen­tru ca prin­tre ei se afla nume­rosi oameni anti‐psd care ar putea fi usor mobi­li­zati impo­triva psd‐ului. ei au fost con­vinsi prin ase­mu­i­rea PNL‐ului cu PDL‐u care le‐a taiat lor pen­si­ile si sala­ri­ile… era treaba PNL sa‐i con­vinga pe acesti oameni ca nu se va repeta acest lucru si ca PNL‐u actual este o optiune mult mai buna decat ALDE. daca PSD ar fi avut nevoie de alt par­tid decat ALDE (sau daca astia nu ar fi tre­cut de pra­gul de 5%) situ­a­tia ar fi fost cu totul alta. iar PNL a avut un buget de cam­pa­nie extrem de mare, dar n‐au facut sufi­cient.

 8. daniel

  Lucruri fine, moncher! Lumea merge ina­inte si meni­rea poli­ti­cii imbraca forme noi. Cei de stanga devin de dreapta, cei de dreapta nu stiu pe ce lume tra­iesc… PSD a cas­ti­gtat pen­tru ca are apro­xi­ma­tiv ace­iasi votanti de 27 de ani si pen­tru ca, v‐am mai spus…sectia orga­ni­za­torica… Pro­cen­tele de cas­tig se schimba func­tie de numa­rul total al celor care par­ti­cipa la vot. Pare o ana­liza sim­plista. Nu‐i asa?
  PNL: Par­ti­dul in care am cre­zut si con­ti­nui sa cred. Am spus par­ti­dul, nu oame­nii care din nefe­ri­cire se invart acolo la con­du­cere. Am spus demult ca Gor­ghiu este o catas­trofa. Numai daca, prin absurd, in mod pre­me­di­tat, Iohan­nis a dorit dis­tru­ge­rea aces­tui par­tid, putem inte­lege de ce a pus‐o pe femeia asta sa‐l con­duca. Neno­ro­ci­rea e ca se con­ti­nua cu tam­pe­ni­ile. Ce cauta Tur­canu in inte­ri­ma­tul asta? Exista libe­rali de valoare! Ilus­tri necu­nos­cuti, asa cum spui, dar de valoare. Sa inte­leg din arti­col ca prima con­di­tie pen­tru a scoate par­ti­dul asta din rahat este sa fii cunos­cut? Chiar daca ulte­rior se dove­deste ca esti un neno­ro­cit? Nu. Nu tre­buie gan­dit asa. Cau­tati oameni buni din­colo de cer­cul asta de "foarte cunos­cuti", vizi­bili pe toate cana­lele de ani si ani. Cau­tati prin­tre ilus­trii necu­nos­cuti. Mai ter­mi­nati cu con­du­ce­rea asta asi­gu­rata de oameni cu "exper­tiza" si vedeti, poate, prin­tre ilus­trii necu­nos­cuti gasiti oameni cu expe­rienta si bine intentionati…Deci bagati bine la cap: Exper­tiza inseamna ceva si expe­rienta alt­ceva. Cred ca doamna Tur­canu, in dis­cur­sul ei cu vorbe ce nu trans­mit nici un mesaj, nici macar ca sono­ri­tate (n‐o ajuta tim­brul vocii), a dorit sa spuna ca par­ti­dul asta tre­buie recon­struit (a se citi scos din rahat) de oameni com­pe­tenti, bine inten­tio­nati si, even­tual, cu expe­rienta. Lasati doamna, doam­ne­lor si domni­lor, exper­ti­zele pe seama celor care fac exper­tize. Nu exista in Limba Romana corecta sin­tagma "a avea exper­tiza".


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu