Jocul la cacealma

Liviu Drag­nea a făcut încă o gre­șe­ală dintr‐un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a cerut lui Cio­loș să amâne niște măsuri de rela­xare fis­cală care, legal, urmau să intre în vigoare de la 1 ianu­a­rie 2017, ară­tând tutu­ror că minu­na­tul său plan de guver­nare are pro­bleme majore de feza­bi­li­tate. Ceea ce deja nu mai era un secret pen­tru cei care înțe­leg măcar cât de cât con­struc­ția unui buget de stat.

A doua gre­șe­ală a fost că prin această cerere adre­sată lui Cio­loș, Drag­nea își demon­strează lași­ta­tea, pen­tru că n‐are cura­jul să ia el însuși măsu­rile neplă­cute, dar nece­sare. Dacă tot te pre­tinzi șme­che­rul șme­che­ri­lor, ai cura­jul să‐ți sufleci mâi­nile, să apuci tau­rul de coarne și să dai cu el de pământ. Iar Cio­loș am impre­sia că era cât pe ce să gafeze, accep­tând. În bono­mia sa de arde­lean cu bun simț, cred că pri­mul lui impuls a fost: hai să‐l ajut, pen­tru binele țării. Cineva l‐a tras însă de mânecă și i‐a adus aminte că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să tră­iești.

A treia gre­șe­ală a fost să‐și arate muș­chii în fața țarii, lăsând să se înțe­leagă des­tul de lim­pede că guver­nul pe care îl insta­lează va fi de fapt coman­dat de el însuși, din umbră. Această aro­ganță de înving­ă­tor lip­sit de jude­cată a fost adre­sată mai ales ale­gă­to­ri­lor PSD, cărora vroia să le comu­nice că uite, în inte­li­gența sa deo­se­bită, Drag­nea a găsit o metodă inge­ni­oasă de a fi pre­mier chiar dacă legal nu are voie. Dar, voit sau nu, mesa­jul a comu­ni­cat ceva și către cole­gii săi de par­tid: nu am încre­dere să lucrez cu voi, așa că voi numi pe cineva care va fi mario­neta mea totală.

A patra gre­șe­ală a fost că, prin nomi­na­li­za­rea unei per­soane de etnie și reli­gie dife­rite față de majo­ri­ta­tea româ­ni­lor, Drag­nea a anu­lat pe vii­tor posi­bi­li­ta­tea PSD de a mai avea un dis­curs națio­na­list de genul "nu vrem stră­ini care să ne con­ducă". De dra­gul satis­fa­ce­rii pro­pri­u­lui său orgo­liu, a afec­tat serios una din armele elec­to­rale ale PSD (inco­rectă, dar efi­cientă, după cum s‐a văzut).

A cin­cea gre­șe­ală a fost că nu a luat în con­si­de­rare pro­fi­lul per­soa­nei nomi­na­li­zate din toate per­spec­ti­vele nece­sare. Ar fi fost des­tul de sim­plu să rea­li­zeze că Sevil Shhai­deh, mări­tată cu un sirian care este legat des­tul de strâns de regi­mul dic­ta­to­rial de la Damasc și cu cum­nați pare‐se des­tul de activi în sus­ți­ne­rea pre­șe­din­te­lui Bashar al‐Assad, nu este o per­soană pe care să ți‐o dorești în frun­tea guver­nu­lui, cu acces la infor­ma­ții des­pre secu­ri­ta­tea țării și cu o ima­gine proastă (din start) în ochii ali­a­ți­lor noș­tri stra­te­gici. Ase­me­nea lipsă de rațio­na­li­tate îl pla­sează pe Drag­nea direct în cate­go­ria baro­ni­lor de județ, a găi­na­ri­lor hul­pavi care n‐au anver­gura nece­sară rolu­lui de con­du­că­tor al țării.

A șasea gre­șe­ală derivă auto­mat din a cin­cea. Pen­tru că acum, după refu­zul pro­pu­ne­rii, Drag­nea va tre­bui să se întoarcă spre cole­gii săi de par­tid și să caute sus­ți­nere. Iar asta va demon­stra în fața tutu­ror că forța șefu­lui pese­dist nu e chiar așa de mare. Că este loc de spe­cu­la­ții în jurul ero­ri­lor pe care le face. Ceea ce, în PSD, poate fi fatal pe ter­men mediu și lung.

Iar a șap­tea gre­șe­ală este în des­fă­șu­rare. În loc să dea dovadă de matu­ri­tate și să încerce să sal­veze ce se mai poate salva, Drag­nea con­ti­nuă aro­gan­țele și îl pro­voacă pe Iohan­nis să explice de ce a refu­zat pro­pu­ne­rea PSD, ame­nin­țând cu sus­pen­da­rea. Ceea ce îl va expune și mai rău pe Drag­nea în fața între­gii țări ca un ins care nu pri­cepe nimic din ceea ce se numește "poli­tica mare". Poves­tea asta cu cam­pa­nia secu­ristă și cu fap­tul că toată lumea se opune minu­na­tu­lui pro­gram de guver­nare al PSD începe să se răsu­fle și foarte curând dom­nul Drag­nea se va trezi în față cu un fel de ciorbă reîn­că­l­zită a la Ponta. Pen­tru că eșe­cul de a pune în prac­tică niște pro­mi­siuni, pe care le tot trâm­bi­țezi ca fiind imi­nente și miro­bo­lante, e cu atât mai sever cu cât zarva pe care ai făcut‐o e mai mare. Drag­nea își sapă pro­pria groapă de pe acum.

Cu fie­care eroare, Drag­nea crește miza jocu­lui tot mai mult. E ca la o masă de poker unde un jucă­tor plu­sează nebu­nește la cacealma, pe sis­te­mul totul sau nimic. Și poate că e surex­ci­tant să par­ti­cipi la un ast­fel de joc, dar cu fie­care creș­tere a mizei, înăl­ți­mea de la care se va pră­buși per­dan­tul e și ea tot mai mare. Drag­nea și‐a pus în joc toată repu­ta­ția poli­tică. Iar dacă pierde, ceea ce mi se pare des­tul de evi­dent, pierde în pri­mul rând supre­ma­ția în pro­priul par­tid. Pe undeva prin unghe­rele sedi­i­lor PSD, pro­ba­bil se ascut cuțite. Deja.

UPDATE 5 FEB 2017:

Caceal­maua lui Drag­nea se pră­bu­șește. Româ­nia l‐a pri­vit în ochi și i‐a zis: all in, hai să vedem căr­țile. Și Drag­nea a pier­dut.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Mioara Ungureanu

  NU A FACUT NICI O GRESEALA E HOT SI MINCINOS DIN NASTERE A LUAT VOTUL PROSTILOR ADIO PROMISIUNI

 2. Carmen Craciun

  FIECARE PASARE , PE LIMBA EI , PIERE !

 3. Ben Ben

  Johan­nis sa ne lase sa se duca !!!!pa !!pa !!!

 4. Teodor Costescu

  Drag­nea ,e prea plin de sine,saracul ,una la manas‐apoi incon­sti­ent ca popo­rul se va satura sa fie con­dus de unii straini de rea­li­ta­tile roma­ne­sti

 5. Petre Angelescu

  Slugi ale unui domn care pe zi ce trece ma con­vinge ca e urmas al Gru­pu­lui Etnic Ger­man.

 6. Claudiu Moldovan

  PNL, PMP,USR, nu va mai avea incre­de­rea popo­ru­lui in urmatori10 ani

 7. Gheorghe Butean

  Gre­seala e ca s‐au cisti­gat ale­ge­rile de "stinga", impo­triva dorin­tei Euro­pei si nu numai.…

 8. Mihai Dranca

  va‐au scos de la nafta­lina ???ce ingri­jo­rati sun­teti de PSD de ce oare nu aveti unde suge si daca vreti la supt tre­buie sa‐i deni­grati pe toti aceste metode sunt rasu­flate poate ser­vi­ci­ile des­co­pera alt­ceva mai sofis­ti­cat ca tot ii pla­tim noi nu??/

 9. Petru Paul Stan

  Ace­iași secu­riști și lingăi care l‐au sus­ți­nut pe Băsescu în 2009, când a refu­zat să‐l desem­neze pre­mier pe Iohan­nis, îl sus­țin acum pe Iohan­nis, când refuză să o desem­neze pre­mier pe Shhai­deh.
  În 2009, Băsescu refuza să‐l numească pe Iohan­nis pre­mier deși acesta era sus­ți­nut de majo­ri­ta­tea par­la­ma­ne­tară. În spa­tele lui Băsescu erau tot Col­dea și Kovesi, cei care îl ghi­do­nează acum pe Iohan­nis. Și lingăii erau ace­eași: Pora, Tăpă­lagă, Car­ti­anu, Tur­tu­rică, Cio­că­zanu, Bot îl lău­dau în 2009 pe Băsescu că nu a pus „pre­mier de la Gri­vco”. Acum îl laudă pe „pre­mi­e­rul de la Gri­vco” că nu a pus‐o pre­mier pe Shhai­deh.
  Lui Iohan­nis nu i‐au mai rămas decât secu­riș­tii și lingăii lui Băsescu.

 10. Gogu Berlogea

  Eh…dabuli-bulibeleaua…SUS-PEN-DA-REA…

 11. Laci Szerdahelyi

  Ero­rile evi­dente expuse aici sunt con­se­cinta "betiei" pute­rii. Mai adaug una, si anume des­con­si­de­ra­rea totala a func­tiei de Pre­se­dinte si per­soana lui Johan­nis gre­seala poten­tial fatala. PSD este un par­tid mare cu multi oameni valo­rosi si care pot scapa des­tul de usor de infrac­to­rul Drag­nea. Daca nu, va plati tot par­ti­dul !

 12. Corneliu Chelaru

  Drag­nea a facut o mare gre­seala, nu a res­pec­tat votul roma­ni­lor si nu i‐a dat un sut in cur javrei sasesti care incalca toate drep­tu­rile cons­fin­tite prin con­sti­tu­tie, in pri­mul rand dand dovada de sovi­nism si xeno­fo­bie a incal­cat drep­tu­rile tutu­ror mino­ri­ta­ti­lor din Roma­nia ducand la disen­siuni in ran­dul ceta­te­ni­lor romani, a des­chis cutia Pan­do­rei si dru­mul spre xeno­fo­bie, pen­tru acest lucru tre­buie sus­pen­dat in acest minut.

 13. Bogdan Radivoievici

  Con­sti­tu­ția Româ­niei Rota­ting Hea­der Image
  Art. 85 – Numi­rea Guver­nu­lui
  (1) Preşe­din­tele Româ­niei desem­nează un can­di­dat pen­tru fun­cţia de prim‐ministru şi numeşte Guver­nul pe baza votu­lui de încre­dere acor­dat de Par­la­ment.
  (2) În caz de rema­niere guver­na­men­tală sau de vacanţă a pos­tu­lui, Preşe­din­tele revocă şi numeşte, la pro­pu­ne­rea primului‐ministru, pe unii mem­bri ai Guver­nu­lui.
  (3) Dacă prin pro­pu­ne­rea de rema­niere se schimbă struc­tura sau com­po­zi­ţia poli­tică a Guver­nu­lui, Preşe­din­tele Româ­niei va putea exer­cita atri­bu­ţia pre­vă­zută la ali­ne­a­tul (2) numai pe baza apro­bă­rii Par­la­men­tu­lui, acor­dată la pro­pu­ne­rea primului‐ministru.

 14. Elena Neagoe

  Toc­mai am citit un joc la cacealma al Jur­na­lu­lui de drum!

 15. Vali Neamtu

  PSD inseamna un mare par­tid poli­tic si care a cisti­gat ale­ge­rile par­la­men­tare dar nu Drag­nea e par­ti­dul nu el l,a creat la pre­luat de la Ponta ca pre­se­dinte de par­tid In acest mare par­tid este un birou poli­tic in care se iau hota­ri­rile …nu am auzit de nici o con­sul­tare in biroul poli­tic in lega­tura cu numi­rea unui Prim minis­tru In con­clu­zie Drag­nea e cel ce taie si spin­zura in PSD si cine indraz­ne­ste va fi exclus ..pai ce ne intoar­cem in peri­oada CEAOSESCU ??? cre­deam ca PSD a depa­sit acel sta­giu

 16. Maria Dobre

  La cât mai multe!…

 17. Dan Draghici

  Cata îngri­jo­rare!!!

 18. Goanta Radu

  Bau…Bau.….PNL_USL>>>>>tantalai care nu au stiut sa cas­tige voturi.…

  • Dinis Valentin

   Putea minti ca Drag­nea si PSD si aveau sanse sa castige!Tantalaii!Nu au facut‐o!

 19. Husar Alexandru

  O ana­liza imper­ti­nenta bazata pe min­ciuni si teo­rii tembele,la cacealma jucati voi prin ase­me­nea pos­tari.

  • Petru Surubaru

   Esti prost sau prost?Stii sa citesti sau inte­legi ce citesti?Asta-i realitatea,asta se poate intam­pla!

  • Mihai Pavelescu

   Petru Suru­baru …moldoveneeee..vezi ca daca te iei dupa asemenea"realitati"s-ar pute sa te pros­testi mai rau decat esti…=D =D

  • Petru Surubaru

   Mihai Pave­lescu Se vede dupa fizio­no­mie ca esti psd-ist.Mai citeste arti­co­lul poate ai sa inte­legi cine vrea sa con­duca Romania.Cum puteti pre­fera niste oameni care sunt condamnati,cercetati penal sau incar­ce­rati si totusi alesi?Ce fel de minte aveti?Ce spe­rati ca veti obtine de la ei?Au pro­mis multe care nu se pot infap­tui dat fiind fap­tul ca nu sunt bani.Astia vand pie­lea ursu­lui din padure.Se vor impru­muta enorm ca sa puna in apli­care tot ce au promis.Asta inseamna ca voi sa traiti bine iar­ram­bu­r­sa­rea o vor suporta copiii si nepo­tii tai.Intelegi?Ai pri­ce­put?

 20. Aurelian Ruse

  ha ha ha muriti de grija psd‐ului, nu?

  • Postolache Nicolae

   Nu dom­nule Aure­lian Ruse, pen­tru ca Liviu Drag­nea nu este PSD‐ul, el este doar o umbra, un fel de Basescu, dar mult mai prost, care din punct de vedere poli­tic, ca si Cea­u­secu in Decem­brie '89,metaforic vor­bind, este un "mort", inca viu! PSD‐ul va supra­ve­tui si chiar va guverna, desi gafele de neam prost ale lide­ru­lui penal, au pere­cli­tat grav star­tul aces­tei guver­nari!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu