Li­viu Drag­nea a fă­cut încă o gre­șe­ală dintr-un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a ce­rut lui Cio­loș să amâne niște mă­suri de re­la­xare fis­cală care, le­gal, ur­mau să in­tre în vi­goare de la 1 ia­nu­a­rie 2017, ară­tând tu­tu­ror că mi­nu­na­tul său plan de gu­ver­nare are pro­bleme ma­jore de fe­za­bi­li­tate. Ceea ce deja nu mai era un se­cret pen­tru cei care în­țe­leg mă­car cât de cât con­struc­ția unui bu­get de stat.

A doua gre­șe­ală a fost că prin această ce­rere adre­sată lui Cio­loș, Drag­nea își de­mon­strează lași­ta­tea, pen­tru că n‑are cu­ra­jul să ia el în­suși mă­su­rile ne­plă­cute, dar ne­ce­sare. Dacă tot te pre­tinzi șme­che­rul șme­che­ri­lor, ai cu­ra­jul să-ți su­fleci mâi­nile, să apuci ta­u­rul de coarne și să dai cu el de pământ. Iar Cio­loș am im­pre­sia că era cât pe ce să ga­feze, ac­cep­tând. În bo­no­mia sa de ar­de­lean cu bun simț, cred că pri­mul lui im­puls a fost: hai să‑l ajut, pen­tru bi­nele ță­rii. Ci­neva l‑a tras însă de mâ­necă și i‑a adus aminte că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești.

A treia gre­șe­ală a fost să-și arate mu­ș­chii în fața ța­rii, lă­sând să se în­țe­leagă des­tul de lim­pede că gu­ver­nul pe care îl in­sta­lează va fi de fapt co­man­dat de el în­suși, din um­bră. Această aro­ganță de în­ving­ă­tor lip­sit de ju­de­cată a fost adre­sată mai ales ale­gă­to­ri­lor PSD, că­rora vroia să le co­mu­nice că uite, în in­te­li­gența sa de­o­se­bită, Drag­nea a gă­sit o me­todă in­ge­ni­oasă de a fi pre­mier chiar dacă le­gal nu are voie. Dar, voit sau nu, me­sa­jul a co­mu­ni­cat ceva și că­tre co­le­gii săi de par­tid: nu am în­cre­dere să lu­crez cu voi, așa că voi numi pe ci­neva care va fi ma­rio­neta mea to­tală.

A pa­tra gre­șe­ală a fost că, prin no­mi­na­li­za­rea unei per­soane de et­nie și re­li­gie di­fe­rite față de ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor, Drag­nea a anu­lat pe vi­i­tor po­si­bi­li­ta­tea PSD de a mai avea un dis­curs na­țio­na­list de ge­nul “nu vrem stră­ini care să ne con­ducă”. De dra­gul sa­tis­fa­ce­rii pro­pri­u­lui său or­go­liu, a afec­tat se­rios una din ar­mele elec­to­rale ale PSD (in­co­rectă, dar efi­cientă, după cum s‑a văzut).

A cin­cea gre­șe­ală a fost că nu a luat în con­si­de­rare pro­fi­lul per­soa­nei no­mi­na­li­zate din toate per­spec­ti­vele ne­ce­sare. Ar fi fost des­tul de sim­plu să re­a­li­zeze că Se­vil Shhai­deh, mă­ri­tată cu un si­rian care este le­gat des­tul de strâns de re­gi­mul dic­ta­to­rial de la Damasc și cu cum­nați pare-se des­tul de ac­tivi în sus­ți­ne­rea pre­șe­din­te­lui Ba­shar al-As­sad, nu este o per­soană pe care să ți‑o do­rești în frun­tea gu­ver­nu­lui, cu ac­ces la in­for­ma­ții des­pre se­cu­ri­ta­tea ță­rii și cu o ima­gine proastă (din start) în ochii ali­a­ți­lor noș­tri stra­te­gici. Ase­me­nea lipsă de ra­țio­na­li­tate îl pla­sează pe Drag­nea di­rect în ca­te­go­ria ba­ro­ni­lor de ju­deț, a gă­i­na­ri­lor hul­pavi care n‑au an­ver­gura ne­ce­sară ro­lu­lui de con­du­că­tor al țării.

A șa­sea gre­șe­ală de­rivă auto­mat din a cin­cea. Pen­tru că acum, după re­fu­zul pro­pu­ne­rii, Drag­nea va tre­bui să se în­toarcă spre co­le­gii săi de par­tid și să ca­ute sus­ți­nere. Iar asta va de­mon­stra în fața tu­tu­ror că forța șe­fu­lui pe­se­dist nu e chiar așa de mare. Că este loc de spe­cu­la­ții în ju­rul ero­ri­lor pe care le face. Ceea ce, în PSD, poate fi fa­tal pe ter­men me­diu și lung.

Iar a șap­tea gre­șe­ală este în des­fă­șu­rare. În loc să dea do­vadă de ma­tu­ri­tate și să în­cerce să sal­veze ce se mai poate salva, Drag­nea con­ti­nuă aro­gan­țele și îl pro­voacă pe Iohan­nis să ex­plice de ce a re­fu­zat pro­pu­ne­rea PSD, ame­nin­țând cu sus­pen­da­rea. Ceea ce îl va ex­pune și mai rău pe Drag­nea în fața în­tre­gii țări ca un ins care nu pri­cepe ni­mic din ceea ce se nu­mește “po­li­tica mare”. Po­ves­tea asta cu cam­pa­nia se­cu­ristă și cu fap­tul că toată lu­mea se opune mi­nu­na­tu­lui pro­gram de gu­ver­nare al PSD în­cepe să se ră­su­fle și foarte cu­rând dom­nul Drag­nea se va trezi în față cu un fel de ciorbă re­în­că­l­zită a la Ponta. Pen­tru că eșe­cul de a pune în prac­tică niște pro­mi­siuni, pe care le tot trâm­bi­țezi ca fi­ind imi­nente și mi­ro­bo­lante, e cu atât mai se­ver cu cât zarva pe care ai făcut‑o e mai mare. Drag­nea își sapă pro­pria groapă de pe acum.

Cu fi­e­care eroare, Drag­nea crește miza jo­cu­lui tot mai mult. E ca la o masă de po­ker unde un ju­că­tor plu­sează ne­bu­nește la ca­cealma, pe sis­te­mul to­tul sau ni­mic. Și poate că e su­rex­ci­tant să par­ti­cipi la un ast­fel de joc, dar cu fi­e­care creș­tere a mi­zei, înăl­ți­mea de la care se va pră­buși per­dan­tul e și ea tot mai mare. Drag­nea și‑a pus în joc toată re­pu­ta­ția po­li­tică. Iar dacă pierde, ceea ce mi se pare des­tul de evi­dent, pierde în pri­mul rând su­pre­ma­ția în pro­priul par­tid. Pe un­deva prin un­ghe­rele se­di­i­lor PSD, pro­ba­bil se as­cut cuțite. Deja.

UPDATE 5 FEB 2017:

Ca­ceal­maua lui Drag­nea se pră­bu­șește. Ro­mâ­nia l‑a pri­vit în ochi și i‑a zis: all in, hai să ve­dem căr­țile. Și Drag­nea a pierdut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mioara Ungureanu

  NU A FACUT NICI O GRESEALA E HOT SI MINCINOS DIN NASTERE A LUAT VOTUL PROSTILOR ADIO PROMISIUNI

 2. Carmen Craciun

  FIECARE PASARE , PE LIMBA EI , PIERE !

 3. Ben Ben

  Johan­nis sa ne lase sa se duca !!!!pa !!pa !!!

 4. Teodor Costescu

  Drag­nea ‚e prea plin de sine,saracul ‚una la ma­nas-apoi in­con­sti­ent ca po­po­rul se va sa­tura sa fie con­dus de unii straini de re­a­li­ta­tile romanesti

 5. Petre Angelescu

  Slugi ale unui domn care pe zi ce trece ma con­vinge ca e ur­mas al Gru­pu­lui Et­nic German.

 6. Claudiu Moldovan

  PNL, PMP,USR, nu va mai avea in­cre­de­rea po­po­ru­lui in urmatori10 ani

 7. Gheorghe Butean

  Gre­seala e ca s‑au cisti­gat ale­ge­rile de “stinga”, im­po­triva do­rin­tei Eu­ro­pei si nu numai.…

 8. Mihai Dranca

  va-au scos de la nafta­lina ???ce in­gri­jo­rati sun­teti de PSD de ce oare nu aveti unde suge si daca vreti la supt tre­buie sa‑i de­ni­grati pe toti aceste me­tode sunt ra­su­flate poate ser­vi­ci­ile des­co­pera alt­ceva mai so­fis­ti­cat ca tot ii pla­tim noi nu??/

 9. Petru Paul Stan

  Ace­iași se­cu­riști și lingăi care l‑au sus­ți­nut pe Bă­sescu în 2009, când a re­fu­zat să‑l de­sem­neze pre­mier pe Iohan­nis, îl sus­țin acum pe Iohan­nis, când re­fuză să o de­sem­neze pre­mier pe Shhaideh.
  În 2009, Bă­sescu re­fuza să‑l nu­mească pe Iohan­nis pre­mier deși acesta era sus­ți­nut de ma­jo­ri­ta­tea par­la­ma­ne­tară. În spa­tele lui Bă­sescu erau tot Col­dea și Ko­vesi, cei care îl ghi­do­nează acum pe Iohan­nis. Și lingăii erau ace­eași: Pora, Tă­pă­lagă, Car­ti­anu, Tur­tu­rică, Cio­că­zanu, Bot îl lă­u­dau în 2009 pe Bă­sescu că nu a pus „pre­mier de la Gri­vco”. Acum îl la­udă pe „pre­mi­e­rul de la Gri­vco” că nu a pus‑o pre­mier pe Shhaideh.
  Lui Iohan­nis nu i‑au mai ră­mas de­cât se­cu­riș­tii și lingăii lui Băsescu.

 10. Gogu Berlogea

  Eh…dabuli-bulibeleaua…SUS-PEN-DA-REA…

 11. Laci Szerdahelyi

  Ero­rile evi­dente ex­puse aici sunt con­se­cinta “be­tiei” pu­te­rii. Mai adaug una, si anume des­con­si­de­ra­rea to­tala a func­tiei de Pre­se­dinte si per­soana lui Johan­nis gre­seala po­ten­tial fa­tala. PSD este un par­tid mare cu multi oa­meni va­lo­rosi si care pot scapa des­tul de usor de in­frac­to­rul Drag­nea. Daca nu, va plati tot partidul !

 12. Corneliu Chelaru

  Drag­nea a fa­cut o mare gre­seala, nu a res­pec­tat vo­tul ro­ma­ni­lor si nu i‑a dat un sut in cur ja­vrei sa­sesti care in­calca toate drep­tu­rile cons­fin­tite prin con­sti­tu­tie, in pri­mul rand dand do­vada de so­vi­nism si xe­no­fo­bie a in­cal­cat drep­tu­rile tu­tu­ror mi­no­ri­ta­ti­lor din Ro­ma­nia du­cand la di­sen­siuni in ran­dul ce­ta­te­ni­lor ro­mani, a des­chis cu­tia Pan­do­rei si dru­mul spre xe­no­fo­bie, pen­tru acest lu­cru tre­buie sus­pen­dat in acest minut.

 13. Bogdan Radivoievici

  Con­sti­tu­ția Ro­mâ­niei Ro­ta­ting Hea­der Image
  Art. 85 – Nu­mi­rea Guvernului
  (1) Preşe­din­tele Ro­mâ­niei de­sem­nează un can­di­dat pen­tru fun­cţia de prim-mi­nis­tru şi nu­meşte Gu­ver­nul pe baza vo­tu­lui de în­cre­dere acor­dat de Parlament.
  (2) În caz de re­ma­niere gu­ver­na­men­tală sau de va­canţă a pos­tu­lui, Preşe­din­tele re­vocă şi nu­meşte, la pro­pu­ne­rea pri­mu­lui-mi­nis­tru, pe unii mem­bri ai Guvernului.
  (3) Dacă prin pro­pu­ne­rea de re­ma­niere se schimbă struc­tura sau com­po­zi­ţia po­li­tică a Gu­ver­nu­lui, Preşe­din­tele Ro­mâ­niei va pu­tea exer­cita atri­bu­ţia pre­vă­zută la ali­ne­a­tul (2) nu­mai pe baza apro­bă­rii Par­la­men­tu­lui, acor­dată la pro­pu­ne­rea primului-ministru.

 14. Elena Neagoe

  Toc­mai am ci­tit un joc la ca­cealma al Jur­na­lu­lui de drum!

 15. Vali Neamtu

  PSD in­seamna un mare par­tid po­li­tic si care a cisti­gat ale­ge­rile par­la­men­tare dar nu Drag­nea e par­ti­dul nu el l,a creat la pre­luat de la Ponta ca pre­se­dinte de par­tid In acest mare par­tid este un bi­rou po­li­tic in care se iau ho­ta­ri­rile …nu am au­zit de nici o con­sul­tare in bi­roul po­li­tic in le­ga­tura cu nu­mi­rea unui Prim mi­nis­tru In con­clu­zie Drag­nea e cel ce taie si spin­zura in PSD si cine in­draz­ne­ste va fi ex­clus ..pai ce ne in­toar­cem in pe­ri­oada CEAOSESCU ??? cre­deam ca PSD a de­pa­sit acel stagiu

 16. Maria Dobre

  La cât mai multe!…

 17. Dan Draghici

  Cata în­gri­jo­rare!!!

 18. Goanta Radu

  Bau…Bau.….PNL_USL»»>tantalai care nu au stiut sa cas­tige voturi.…

  • Dinis Valentin

   Pu­tea minti ca Drag­nea si PSD si aveau sanse sa castige!Tantalaii!Nu au facut‑o!

 19. Husar Alexandru

  O ana­liza im­per­ti­nenta ba­zata pe min­ciuni si te­o­rii tembele,la ca­cealma ju­cati voi prin ase­me­nea postari.

  • Petru Surubaru

   Esti prost sau prost?Stii sa ci­testi sau in­te­legi ce citesti?Asta‑i realitatea,asta se poate intampla!

  • Mihai Pavelescu

   Pe­tru Su­ru­baru …moldoveneeee..vezi ca daca te iei dupa asemenea“realitati“s‑ar pute sa te pros­testi mai rau de­cat esti…=D =D

  • Petru Surubaru

   Mi­hai Pa­ve­lescu Se vede dupa fi­zio­no­mie ca esti psd-ist.Mai ci­teste ar­ti­co­lul poate ai sa in­te­legi cine vrea sa con­duca Romania.Cum pu­teti pre­fera niste oa­meni care sunt condamnati,cercetati pe­nal sau in­car­ce­rati si to­tusi alesi?Ce fel de minte aveti?Ce spe­rati ca veti ob­tine de la ei?Au pro­mis multe care nu se pot in­fap­tui dat fi­ind fap­tul ca nu sunt bani.Astia vand pie­lea ur­su­lui din padure.Se vor im­pru­muta enorm ca sa puna in apli­care tot ce au promis.Asta in­seamna ca voi sa traiti bine iar­ram­bu­r­sa­rea o vor su­porta co­piii si ne­po­tii tai.Intelegi?Ai priceput?

 20. Aurelian Ruse

  ha ha ha mu­riti de grija psd-ului, nu?

  • Postolache Nicolae

   Nu dom­nule Au­re­lian Ruse, pen­tru ca Li­viu Drag­nea nu este PSD-ul, el este doar o um­bra, un fel de Ba­sescu, dar mult mai prost, care din punct de ve­dere po­li­tic, ca si Cea­u­secu in De­cem­brie ’89,metaforic vor­bind, este un “mort”, inca viu! PSD-ul va su­pra­ve­tui si chiar va gu­verna, desi ga­fele de neam prost ale li­de­ru­lui pe­nal, au pe­re­cli­tat grav star­tul aces­tei guvernari!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.