Guvern politic sau tehnocrat?

În ultimul an am auzit cu toții dez­baterea pub­lică pe care politi­cienii au făcut‐o, mai ales cei din PSD, despre deza­van­ta­jele unui guvern tehno­crat prin com­para­ție cu unul politic. Și, într‐o anu­mită măsură, chiar și guver­nul Cioloș — prin miniștrii săi — au expli­cat poz­iția difi­cilă în care se află, neavând spri­jinul politic nece­sar unor schim­bări sem­ni­fica­tive. Așa încât e firesc să ne între­băm acum, după un an de guvernare tehnocrată, dacă expe­riența asta ne‐a lăsat cu ceva bun sau nu.

În opinia mea, pen­tru a avea o guvernare de suc­ces îți tre­buie patru lucruri: un pro­gram politic de guvernare, un plan detal­iat de imple­mentare a pro­gra­mu­lui, un sis­tem de indi­ca­tori eco­nomici care să măsoare corect reacția economiei la măsurile imple­men­tate și o echipă guver­na­men­tală autonomă și sol­i­dară. Cu alte cuvinte: să știi în ce direcție vrei să duci Româ­nia, să ai un plan con­cret despre cum vei face asta, să știi cum să afli rapid ce merge și ce tre­buie corec­tat și să ai abil­itățile nece­sare pen­tru a lucra în mod coor­do­nat și inte­grat, fără a fi nevoie de struc­turi politice com­pli­cate de comandă și con­trol.

Să luăm mai întâi guver­nul tehno­crat. La primul punct au avut o mare carență. Echipa Cioloș a fost chemată inițial ca o soluție de urgență, după ce guver­nul Ponta a fost răs­tur­nat de forța străzii. Ulte­rior însă au apărut și sem­nele unui oare­care pro­gram de guvernare: mod­ern­izarea admin­is­trației, elim­inarea corupției din sănă­tate, sto­parea tăier­ilor ile­gale de păduri. Agenda nu a fost însă una asumată politic în mod explicit, chiar dacă PNL a dat pe ici‐pe colo sem­nele unei anu­mite susțineri. Nici unul din­tre par­tidele par­la­mentare nu și‐a însușit în mod explicit acest pro­gram de guvernare, așa că el n‐a fost nici viz­ibil, nici explicit pen­tru români.

Planul detal­iat de imple­mentare a fost și el făcut din mers. Guvernarea tehnocrată a fost una con­junc­turală, deci nimeni nu avea pregătite dinainte pla­nuri bine gân­dite. Cum s‐ar zice, e cam greu să știi pre­cis CUM să faci ceva, dacă nu e foarte limpede CE vrei să faci. Nești­ind cum se va imple­menta pro­gra­mul de guvernare, era prac­tic imposi­bil să se știe cum să măsori suc­ce­sul măsurilor luate, așa încât guver­nul Cioloș — ca de alt­fel toate guver­nele de până acum și prob­a­bil cele care vor urma — s‐a bazat pe infor­mați­ile sta­tis­tice de la INS. Adică pe date foarte gen­erale, care nu sur­prind nicio­dată detali­ile nece­sare pen­tru a arăta efectele ime­di­ate ale unor măsuri luate de guvern1.

Sin­gu­rul punct cu ade­vărat tare al guver­nu­lui Cioloș a fost coez­i­unea echipei. Pen­tru că aveau expe­riențe în com­panii pri­vate mari sau în admin­is­trație euro­peană, majori­tatea miniștrilor erau oameni obișnuiți să lucreze în mod coor­do­nat, să cola­boreze pen­tru a atinge un obiec­tiv și să explice sub­or­don­aților sufi­cient de clar și exact ceea ce tre­buie obținut. Eu per­sonal știu mai multe situ­ații în care ast­fel de colaborări s‐au deru­lat extrem de rapid și de efi­cient2.

Cum se prez­intă însă un guvern politic? Haideți să luăm exem­plul con­cret al guver­nu­lui PSD care toc­mai se instalează. În primul rând are un pro­gram de guvernare. Că este fan­tezist sau nu, e o chestiune pe care tim­pul o va demon­stra3. La al doilea punct, planul detal­iat de imple­mentare, am o bănuială ca lucrurile scârțâie rău. Alt­minteri am fi aflat până acum mult mai multe despre ce măsuri vor să ia, în afară de prosti­ile alea pop­uliste cu cele 102 taxe elim­i­nate și mărirea salari­u­lui și pen­siei min­ime, care nu vor crește econo­mia în nici un caz. Vom con­stata cu toții cât de coer­ente le sunt acți­u­nile viitoare, dar măr­turis­esc că eu am mari îndoieli. La al treilea punct — modal­itățile de măsurare a efectelor decizi­ilor luate — sunt încred­ințat că nici nu s‐au gân­dit. Toate guver­nele politice de până acum au pro­ce­dat foarte sim­plu în priv­ința urmăririi efectelor decizi­ilor lor eco­nom­ice: dacă cifrele INS ară­tau o creștere, era mer­itul guver­nu­lui, dacă ară­tau prost, era vina con­junc­turii inter­naționale. Și am o put­er­nică bănuială că așa vor con­tinua și cei de la PSD.

La al patrulea cri­teriu însă, guver­nul PSD stă cel mai prost. Echipa guver­na­men­tală nu are nici un fel de expe­riență man­age­ri­ală serioasă, fiind alcă­tu­ită din politruci și funcționărime de stat. Adică de oameni care nu au obișn­uința de a schimba lucruri, de a face per­for­manță, de a se coor­dona și inte­gra în echipe, oameni care îți pot cita pe neră­su­flate legi și ordo­nanțe de guvern care fac imposi­bilă orice iniția­tivă. Foarte mulți din­tre ei sunt străini de domeni­ile pe care le vor coor­dona, deci le va fi imposi­bil să coor­doneze direct, tehnic, lucrurile. Se vor baza pe pe armata de funcționari pub­lici din min­is­tere, dinoza­uri inamovi­bili și intan­gi­bili, eterni în poz­iți­ile ocu­pate indifer­ent de culoarea politică a guvernării. Și, de fapt, acești funcționari de aia iubesc guver­nele politice: pen­tru că le lasă lib­er­tatea de a manip­ula lucrurile după bunul lor plac. Ast­fel ca nimic să nu se schimbe și lor să le fie bine.

Cum ar fi mai bine? Nici tehno­crat, nici politic. Bine ar fi, după mintea mea, ca un par­tid să‐și deseneze pro­gra­mul politic de guvernare cu doi ani înainte de alegeri. Apoi să pună la lucru o echipă de tehnocrați cu expe­riență care să proiecteze un plan detal­iat de imple­mentare și un set de indi­ca­tori care să le dea rapid feed­back despre impactul eco­nomic. Iar echipa aceea de tehnocrați, împă­nată poate cu câțiva politi­cieni (la externe, la relația cu par­la­men­tul, șamd) să dev­ină apoi guver­nul pro­pus. Și atunci am avea la alegeri o ade­vărată com­petiție elec­torală, am ști clar4 ce ni se prop­une și cum.

Oare cum ar fi ară­tat rezul­tatele alegerilor din decem­brie dacă, în loc să se agațe de imag­inea lui Cioloș ca de un colac de sal­vare, PNL ar fi pregătit și prezen­tat pro­priul lor pro­gram de guvernare, la fel de detal­iat cum a făcut‐o PSD și even­tual l‐ar fi desem­nat pe Cioloș ca garant al exe­cuției aces­tui pro­gram?

Și ca o notă de final: n‐ar fi mai sim­plu și mai clar pen­tru toată lumea dacă am trece toată put­erea exec­u­tivă în mâinile președ­in­telui, după mod­elul amer­i­can? Așa cel puțin am ști că se ter­mină tevatura asta cu primul min­istru și bătălia par­tide­lor pe ciolanul guvernării. Președ­in­tele e ales direct de pop­u­lație, deci punem toată exe­cuția în mâinile lui. Eu așa socotesc că ar fi mai bine.

 1. În apli­cați­ile soft­ware există o tehnică spe­cială de a măsura suc­ce­sul, prin intro­duc­erea în codul pro­gramelor a unor mici pro­ce­duri ce colectează infor­mații despre cum e folosită apli­cația. În felul ăsta pro­gram­a­torii știu care funcțion­al­ități sunt cele mai folosite (deci le‐au plă­cut uti­liza­to­rilor) și care n‐au atras intere­sul, pen­tru a ști pe care parte din apli­cație să se con­cen­treze în viitor. În mod sim­i­lar, în măsurile eco­nom­ice tre­buie încap­su­late și modal­ități sim­ple și efi­ciente de colectare a unor date rel­e­vante care să arate în cât mai scurt timp efectele eco­nom­ice ale respec­tivelor decizii. []
 2. De pildă în priv­ința stopării tăier­ilor ile­gale s‐au obținut de mai multe ori și foarte rapid coor­donări ale mai mul­tor min­is­tere: Min­is­terul Medi­u­lui ca respon­s­abil de păduri, Min­is­terul Justiției pen­tru aspectele juridice, Min­is­terul de Interne pen­tru coor­donarea cu poliția și jan­darme­ria, Min­is­terul de Finanțe ca pro­pri­etar al fon­du­lui forestier național. []
 3. Eu per­sonal cred că nu e fez­abil. []
 4. Mă refer la cei care sunt intere­sați să știe lucrurile astea, bineînțe­les. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Bizo Petru

  Pre­fer un guvern tehno­crat dar unde sa nu isi bage nasul politicul

 2. Sebe Titi

  La ora actu­ală Președ­in­tele țării nu are nici o tre­abă cu guvernul.De guvern răspunde Președ­in­tele par­tidu­lui ieșit câștigă­tor la alegeri și este sub con­trolul parlamentului.Ce nu este clar ?Put­erea în mâna unui om a mai fost și l‐am împuș­cat acum ce mai doriți.Au promis,acum la treabă,să facă ce au promis,nu-i mai zgândăriți,nu mai cobiți,nu mai dați cu presupusul,,urma alege **

 3. Dumitru Calin Carpescu

  Politic cred ca este mai corect pen­tru ca acei min­istri apartin unui par­tid ai carui mem­bri sunt votati de cetateni si pot raspunde elec­toral la urma­toarele alegeri

 4. Viorica Manea

  Sa treci put­erea in mana sasu­lui .…??? Si apoi ce facem ,ne luam lucrurile si ple­cam toti in beje­nie …?Asta e presed­inte ..? una e penal acoperit ,doi e un om arta­gos ,ingam­fat ,usor de manip­u­lat cu o vila ,o vacanta la soare si cat­eva case .…

  • Jurnal de drum

   Hmm, nu m‐am gân­dit la avan­ta­jul ăsta… Deci ziceți că dacă am pune toată put­erea în mâna președ­in­telui ar pleca proștii în beje­nie? Păi atunci chiar mer­ită încer­cat. Că s‐au adunat cam mulți.

  • Anonymous

   Doamna, sasul asta va este supe­rior din cel putin un motiv sim­plu, care ar tre­bui sa va dea de gan­dit ca romanca, ce cu sig­u­ranta faceti parte din tagma "Man­dru ca sunt roman". Este vorba de cunoast­erea Lim­bii Romane, vor­bit, scris si citit. La scris stati foarte rau. Cred ca nici la citit nu exce­lati. De vor­bit sunt sigur ca vor­biti dar, nu sunt sigur ca limba pe care o uti­lizati este chiar Romana. Asta ar fi unu la mana. Doi la mana, nu ati inte­les ca autorul arti­colu­lui exprima doar o parere, si aceea este ca ar fi bine ca presed­in­tele sa aiba put­erea. Este vorba despre o opinie polit­ica gen­er­ala. Nu despre "sas" nu despre "Popescu", nu despre "Ionescu". Par­tic­u­larizarile si per­son­alizarile astea cu care PSD va otrav­este mintea de 27 de ani sunt extrem de per­icu­loase. Chiar nu v‐ati prins de instru­men­tul asta repetat mereu? Cineva e vino­vat de neferi­cirea dum­neav­oas­tra. Tot tim­pul. A fost PNT‐CD prin Coposu. A fost Con­ven­tia Democ­rata prin Constantinescu‐Tapul. A fost PD prin Basescu‐Marinarul‐Chiorul. Acum e presed­in­tele prin Iohannis‐Sasul. Sun­teti femeie tanara. Treziti‐va la real­i­tate. Cre­deam ca pacalelile astea securiste merg doar la cei de varsta a treia…

 5. Ciobanu Gheorghe

  Se observa ca ,,DEMOCRATIA,, nu e forma buna de orga­ni­zare a Romaniei si sin­gura cale pina in 2021 sa instalam,,MERITOCRATIA,,si sa incepem cu JUSTITIA :::SISTEMUL JURIDIC — 2020
  Actu­alul sis­tem juridic tre­buie schim­bat in total­i­tate. Prin­cipi­ile de baza dupa care se vor
  con­strui viitorul cod juridic si penal:
  — A) In primul rind legile tre­buie facute si pro­puse de spe­cial­isti
  — B) Pedepsele tre­buie sa fie clare, nein­ter­pretabile si inevitabile
  — C) Legile tre­buie facute in folo­sul poporu­lui si nu in intere­sul anu­mi­tor grupuri de
  interese. Toti oamenii tre­buie sa fie cu ade­varat egali in fata legii
  — D) Legile tre­buie sa fie sim­ple, putine si foarte clare, sa nu lase loc la inter­pre­tari
  — E) Jude­ca­torii tre­buie sa aiba rol orga­ni­za­toric si con­sul­ta­tiv in cadrul pro­ce­selor, nu
  decizional. Pro­cese cu jurati.
  — F) Pedepsele tre­buie sa fie aspre si neier­ta­toare, iar munca sil­nica sa fie reg­ula si nu
  excep­tia
  — G) Pro­ce­sele tre­buie sa fie final­izate in cel mult 6 luni, in cel mult 5 sed­inte. Vici­ile de
  pro­ce­dura nu pot fi cauze de intirziere. Cine gre­seste plat­este.
  — H) Recur­sul tre­buie sa se poata face doar in cazuri excep­tionale
  http://www.meritocratia.ro
  — I) Nicio cauza nu poate fi jude­cata de mai mult de doua ori. Presed­in­tele tre­buie sa aiba
  drep­tul la gratiere in cazuri excep­tionale
  — J) Pedeapsa pen­tru corup­tie in cazul jude­ca­to­rilor sau juratilor tre­buie sa fie inchisoarea
  pe viata
  — K) O pedeapsa data tre­buie exe­cu­tata intoc­mai – fara sus­pendari, reduc­eri pen­tru buna
  purtare, boala si alte smecherii gen „nu suporta regimul de deten­tie”
  — L) Pedeapsa cu pus­caria sa se exe­cute incepind cu virsta de 14 ani
  — M) Des­fi­intarea cau­tiu­nii — egal­i­tate in drep­turi indifer­ent de sex, culoare sau avere
  — N) Des­fi­intarea breslei avo­catilor pledanti – ei pot avea rol de con­sul­tanti inain­tea
  pro­ce­selor, dar nu au ce cauta in tri­bunale. Fiecare om tre­buie sa se reprez­inte sin­gur in pro­ces
  sau printr‐un del­e­gat care poate fi ruda, pri­eten dovedit, dar in niciun caz nu poate fi avo­cat
  (pen­tru ca e corupt­ibil).
  — O) orice nu este interzis, este per­mis DACA NU FACE RAU CUIVA FARA
  ACCEPTUL PARTII VATAMATE.
  — P) interz­icerea por­tu­lui de arma, interz­icerea vina­torii cu arme de foc. INTERZICEREA
  TOTALA A ARMELOR DE FOC !

 6. Ion Firtu

  Tot nu va vine a crede că ați pier­dut???

  • Jurnal de drum

   Dom­nule dragă, am o veste proastă: n‐am pier­dut nimic. Am câști­gat bine și până acum, voi câștiga și de acum înainte, pen­tru că ceea ce ști să faci bine nu‐ți poate lua nici un guvern și nici un par­tid. Cei care au pier­dut cu ade­vărat și pen­tru care, de fapt, îmi pare rău sun­teți voi, votanții PSD, bieți fraieri păcăliți cu vorbe goale că vă va fi mai bine. Deși poate că vă mer­i­tați soarta, să stați veșnic cu mâna întinsă la niște stăpâni care sunt hoți și min­ci­noși, să vă facă parte din fură­ci­u­nile lor. Tristă e țara în care bătrânii n‐au minte!

   • Anonymous

    100% de acord, daca, intr‐adevar, ceea ce stii sa faci, stii sa faci bine!

  • Ion Firtu

   La felul cum vor­bești iești mitic.Treci pe GDS și mai încasează vreo guma de meste­cat, că minte orcum nu ai…

   • Anonymous

    "Măi Dragă" Dom­nule Firtu, esti tipul stan­dard de PSD‐ist rău, prost si agra­mat. A nu se intelege ca am ceva cu PSD! Am ceva doar cu prostii, răii si agra­matii ce‐l sustin. Si sun­teti multi "Măi Draga Măi" si majori­tari, bata‐va norocu sa va bata…

  • Sorin Urechiatu

   Jur­nal de drum Va prindeti mintea cu tampitul ?…

  • Ion Firtu

   Sa vreau și nu am cum…

   • Anonymous

    Mai Draga, ti‐am spus eu ca esti cam pros­tut. Ca sa nu repet ca esti prost de‐a bine­lea. Sorin Ure­chiatu se ref­erea la "Jur­nal de drum", nu la tine. Se pare ca eu sunt sin­gu­rul care te‐am bagat in seama. Si n‐am facut‐o pen­tru tine cat pen­tru tagama ta de "Romani Man­dri". Poate intelegeti ceva din asta.

 7. Aurel Aldea

  Niște idei care au fost și vor mai fi dezbă­tute așa cum chibiții dez­bat meci­urile de fot­bal! O idee este bună dacă are suc­ces la punerea în prac­tică, iar cele mai savante idei fără suc­ces în prac­tică sunt curate nebunii(Eminescu)

 8. Manuela Supuran

  Tehno­crat …:)

 9. Viorel Borcea

  Tehno­crat


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu