Guvern politic sau tehnocrat?

În ulti­mul an am auzit cu toții dez­ba­te­rea publică pe care poli­ti­cie­nii au făcut‐o, mai ales cei din PSD, des­pre dez­a­van­ta­jele unui guvern teh­no­crat prin com­pa­ra­ție cu unul poli­tic. Și, într‐o anu­mită măsură, chiar și guver­nul Cio­loș – prin miniș­trii săi – au expli­cat pozi­ția difi­cilă în care se află, nea­vând spri­ji­nul poli­tic nece­sar unor schim­bări sem­ni­fi­ca­tive. Așa încât e firesc să ne între­băm acum, după un an de guver­nare teh­no­crată, dacă expe­riența asta ne‐a lăsat cu ceva bun sau nu.

În opi­nia mea, pen­tru a avea o guver­nare de suc­ces îți tre­buie patru lucruri: un pro­gram poli­tic de guver­nare, un plan deta­liat de imple­men­tare a pro­gra­mu­lui, un sis­tem de indi­ca­tori eco­no­mici care să măsoare corect reac­ția eco­no­miei la măsu­rile imple­men­tate și o echipă guver­na­men­tală auto­nomă și soli­dară. Cu alte cuvinte: să știi în ce direc­ție vrei să duci Româ­nia, să ai un plan con­cret des­pre cum vei face asta, să știi cum să afli rapid ce merge și ce tre­buie corec­tat și să ai abi­li­tă­țile nece­sare pen­tru a lucra în mod coor­do­nat și inte­grat, fără a fi nevoie de struc­turi poli­tice com­pli­cate de comandă și con­trol.

Să luăm mai întâi guver­nul teh­no­crat. La pri­mul punct au avut o mare carență. Echipa Cio­loș a fost che­mată ini­țial ca o solu­ție de urgență, după ce guver­nul Ponta a fost răs­tur­nat de forța stră­zii. Ulte­rior însă au apă­rut și sem­nele unui oare­care pro­gram de guver­nare: moder­ni­za­rea admi­nis­tra­ției, eli­mi­na­rea corup­ției din sănă­tate, sto­pa­rea tăie­ri­lor ile­gale de păduri. Agenda nu a fost însă una asu­mată poli­tic în mod expli­cit, chiar dacă PNL a dat pe ici‐pe colo sem­nele unei anu­mite sus­ți­neri. Nici unul din­tre par­ti­dele par­la­men­tare nu și‐a însu­șit în mod expli­cit acest pro­gram de guver­nare, așa că el n‐a fost nici vizi­bil, nici expli­cit pen­tru români.

Pla­nul deta­liat de imple­men­tare a fost și el făcut din mers. Guver­na­rea teh­no­crată a fost una con­junc­tu­rală, deci nimeni nu avea pre­gă­tite dina­inte pla­nuri bine gân­dite. Cum s‐ar zice, e cam greu să știi pre­cis CUM să faci ceva, dacă nu e foarte lim­pede CE vrei să faci. Nești­ind cum se va imple­menta pro­gra­mul de guver­nare, era prac­tic impo­si­bil să se știe cum să măsori suc­ce­sul măsu­ri­lor luate, așa încât guver­nul Cio­loș – ca de alt­fel toate guver­nele de până acum și pro­ba­bil cele care vor urma – s‐a bazat pe infor­ma­ți­ile sta­tis­tice de la INS. Adică pe date foarte gene­rale, care nu sur­prind nici­o­dată deta­li­ile nece­sare pen­tru a arăta efec­tele ime­di­ate ale unor măsuri luate de guvern1.

Sin­gu­rul punct cu ade­vă­rat tare al guver­nu­lui Cio­loș a fost coe­ziu­nea echi­pei. Pen­tru că aveau expe­riențe în com­pa­nii pri­vate mari sau în admi­nis­tra­ție euro­peană, majo­ri­ta­tea miniș­tri­lor erau oameni obiș­nu­iți să lucreze în mod coor­do­nat, să cola­bo­reze pen­tru a atinge un obiec­tiv și să explice sub­or­do­na­ți­lor sufi­cient de clar și exact ceea ce tre­buie obți­nut. Eu per­so­nal știu mai multe situ­a­ții în care ast­fel de cola­bo­rări s‐au deru­lat extrem de rapid și de efi­cient2.

Cum se pre­zintă însă un guvern poli­tic? Hai­deți să luăm exem­plul con­cret al guver­nu­lui PSD care toc­mai se insta­lează. În pri­mul rând are un pro­gram de guver­nare. Că este fan­te­zist sau nu, e o ches­tiune pe care tim­pul o va demon­stra3. La al doi­lea punct, pla­nul deta­liat de imple­men­tare, am o bănu­ială ca lucru­rile scâr­țâie rău. Alt­min­teri am fi aflat până acum mult mai multe des­pre ce măsuri vor să ia, în afară de pros­ti­ile alea populiste cu cele 102 taxe eli­mi­nate și mări­rea sala­ri­u­lui și pen­siei minime, care nu vor crește eco­no­mia în nici un caz. Vom con­stata cu toții cât de coe­rente le sunt acțiu­nile vii­toare, dar măr­tu­ri­sesc că eu am mari îndo­ieli. La al tre­i­lea punct – moda­li­tă­țile de măsu­rare a efec­te­lor deci­zi­i­lor luate – sunt încre­din­țat că nici nu s‐au gân­dit. Toate guver­nele poli­tice de până acum au pro­ce­dat foarte sim­plu în pri­vința urmă­ri­rii efec­te­lor deci­zi­i­lor lor eco­no­mice: dacă cifrele INS ară­tau o creș­tere, era meri­tul guver­nu­lui, dacă ară­tau prost, era vina con­junc­tu­rii inter­națio­nale. Și am o puter­nică bănu­ială că așa vor con­ti­nua și cei de la PSD.

La al patru­lea cri­te­riu însă, guver­nul PSD stă cel mai prost. Echipa guver­na­men­tală nu are nici un fel de expe­riență mana­ge­ri­ală seri­oasă, fiind alcă­tu­ită din poli­truci și func­țio­nă­rime de stat. Adică de oameni care nu au obiș­nu­ința de a schimba lucruri, de a face per­for­manță, de a se coor­dona și inte­gra în echipe, oameni care îți pot cita pe neră­su­flate legi și ordo­nanțe de guvern care fac impo­si­bilă orice ini­ția­tivă. Foarte mulți din­tre ei sunt stră­ini de dome­ni­ile pe care le vor coor­dona, deci le va fi impo­si­bil să coor­do­neze direct, teh­nic, lucru­rile. Se vor baza pe pe armata de func­țio­nari publici din minis­tere, dino­za­uri ina­mo­vi­bili și intan­gi­bili, eterni în pozi­ți­ile ocu­pate indi­fe­rent de culoa­rea poli­tică a guver­nă­rii. Și, de fapt, acești func­țio­nari de aia iubesc guver­nele poli­tice: pen­tru că le lasă liber­ta­tea de a mani­pula lucru­rile după bunul lor plac. Ast­fel ca nimic să nu se schimbe și lor să le fie bine.

Cum ar fi mai bine? Nici teh­no­crat, nici poli­tic. Bine ar fi, după min­tea mea, ca un par­tid să‐și dese­neze pro­gra­mul poli­tic de guver­nare cu doi ani îna­inte de ale­geri. Apoi să pună la lucru o echipă de teh­no­crați cu expe­riență care să pro­iec­teze un plan deta­liat de imple­men­tare și un set de indi­ca­tori care să le dea rapid fee­d­back des­pre impac­tul eco­no­mic. Iar echipa aceea de teh­no­crați, împă­nată poate cu câțiva poli­ti­cieni (la externe, la rela­ția cu par­la­men­tul, șamd) să devină apoi guver­nul pro­pus. Și atunci am avea la ale­geri o ade­vă­rată com­pe­ti­ție elec­to­rală, am ști clar4 ce ni se pro­pune și cum.

Oare cum ar fi ară­tat rezul­ta­tele ale­ge­ri­lor din decem­brie dacă, în loc să se agațe de ima­gi­nea lui Cio­loș ca de un colac de sal­vare, PNL ar fi pre­gă­tit și pre­zen­tat pro­priul lor pro­gram de guver­nare, la fel de deta­liat cum a făcut‐o PSD și even­tual l‐ar fi desem­nat pe Cio­loș ca garant al exe­cu­ției aces­tui pro­gram?

Și ca o notă de final: n‐ar fi mai sim­plu și mai clar pen­tru toată lumea dacă am trece toată pute­rea exe­cu­tivă în mâi­nile pre­șe­din­te­lui, după mode­lul ame­ri­can? Așa cel puțin am ști că se ter­mină teva­tura asta cu pri­mul minis­tru și bătă­lia par­ti­de­lor pe cio­la­nul guver­nă­rii. Pre­șe­din­tele e ales direct de popu­la­ție, deci punem toată exe­cu­ția în mâi­nile lui. Eu așa soco­tesc că ar fi mai bine.

 1. În apli­ca­ți­ile software există o teh­nică spe­cială de a măsura suc­ce­sul, prin intro­du­ce­rea în codul pro­gra­me­lor a unor mici pro­ce­duri ce colec­tează infor­ma­ții des­pre cum e folo­sită apli­ca­ția. În felul ăsta pro­gra­ma­to­rii știu care func­țio­na­li­tăți sunt cele mai folo­site (deci le‐au plă­cut uti­li­za­to­ri­lor) și care n‐au atras inte­re­sul, pen­tru a ști pe care parte din apli­ca­ție să se con­cen­treze în vii­tor. În mod simi­lar, în măsu­rile eco­no­mice tre­buie încap­su­late și moda­li­tăți sim­ple și efi­ciente de colec­tare a unor date rele­vante care să arate în cât mai scurt timp efec­tele eco­no­mice ale res­pec­ti­ve­lor deci­zii. []
 2. De pildă în pri­vința sto­pă­rii tăie­ri­lor ile­gale s‐au obți­nut de mai multe ori și foarte rapid coor­do­nări ale mai mul­tor minis­tere: Minis­te­rul Mediu­lui ca res­pon­sa­bil de păduri, Minis­te­rul Jus­ti­ției pen­tru aspec­tele juri­dice, Minis­te­rul de Interne pen­tru coor­do­na­rea cu poli­ția și jan­dar­me­ria, Minis­te­rul de Finanțe ca pro­pri­e­tar al fon­du­lui fores­tier națio­nal. []
 3. Eu per­so­nal cred că nu e feza­bil. []
 4. Mă refer la cei care sunt inte­re­sați să știe lucru­rile astea, bine­în­țe­les. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bizo Petru

  Pre­fer un guvern teh­no­crat dar unde sa nu isi bage nasul poli­ti­cul

 2. Sebe Titi

  La ora actu­ală Pre­șe­din­tele țării nu are nici o treabă cu guvernul.De guvern răs­punde Pre­șe­din­tele par­ti­du­lui ieșit câști­gă­tor la ale­geri și este sub con­tro­lul parlamentului.Ce nu este clar ?Pute­rea în mâna unui om a mai fost și l‐am împuș­cat acum ce mai doriți.Au promis,acum la treabă,să facă ce au promis,nu-i mai zgândăriți,nu mai cobiți,nu mai dați cu presupusul,,urma alege **

 3. Dumitru Calin Carpescu

  Poli­tic cred ca este mai corect pen­tru ca acei minis­tri apar­tin unui par­tid ai carui mem­bri sunt votati de ceta­teni si pot ras­punde elec­to­ral la urma­toa­rele ale­geri

 4. Viorica Manea

  Sa treci pute­rea in mana sasu­lui .…??? Si apoi ce facem ,ne luam lucru­rile si ple­cam toti in beje­nie …?Asta e pre­se­dinte ..? una e penal aco­pe­rit ,doi e un om arta­gos ,ingam­fat ,usor de mani­pu­lat cu o vila ,o vacanta la soare si cateva case .…

  • Jurnal de drum

   Hmm, nu m‐am gân­dit la avan­ta­jul ăsta… Deci ziceți că dacă am pune toată pute­rea în mâna pre­șe­din­te­lui ar pleca proș­tii în beje­nie? Păi atunci chiar merită încer­cat. Că s‐au adu­nat cam mulți.

  • Anonymous

   Doamna, sasul asta va este supe­rior din cel putin un motiv sim­plu, care ar tre­bui sa va dea de gan­dit ca romanca, ce cu sigu­ranta faceti parte din tagma "Man­dru ca sunt roman". Este vorba de cunoas­te­rea Lim­bii Romane, vor­bit, scris si citit. La scris stati foarte rau. Cred ca nici la citit nu exce­lati. De vor­bit sunt sigur ca vor­biti dar, nu sunt sigur ca limba pe care o uti­li­zati este chiar Romana. Asta ar fi unu la mana. Doi la mana, nu ati inte­les ca auto­rul arti­co­lu­lui exprima doar o parere, si aceea este ca ar fi bine ca pre­se­din­tele sa aiba pute­rea. Este vorba des­pre o opi­nie poli­tica gene­rala. Nu des­pre "sas" nu des­pre "Popescu", nu des­pre "Ione­scu". Par­ti­cu­la­ri­za­rile si per­so­na­li­za­rile astea cu care PSD va otra­veste min­tea de 27 de ani sunt extrem de peri­cu­loase. Chiar nu v‐ati prins de instru­men­tul asta repe­tat mereu? Cineva e vino­vat de nefe­ri­ci­rea dum­ne­a­voas­tra. Tot tim­pul. A fost PNT‐CD prin Coposu. A fost Con­ven­tia Demo­crata prin Constantinescu‐Tapul. A fost PD prin Basescu‐Marinarul‐Chiorul. Acum e pre­se­din­tele prin Iohannis‐Sasul. Sun­teti femeie tanara. Treziti‐va la rea­li­tate. Cre­deam ca paca­le­lile astea secu­riste merg doar la cei de var­sta a treia…

 5. Ciobanu Gheorghe

  Se observa ca ,,DEMOCRATIA,, nu e forma buna de orga­ni­zare a Roma­niei si sin­gura cale pina in 2021 sa instalam,,MERITOCRATIA,,si sa ince­pem cu JUSTITIA :::SISTEMUL JURIDIC – 2020
  Actu­a­lul sis­tem juri­dic tre­buie schim­bat in tota­li­tate. Prin­ci­pi­ile de baza dupa care se vor
  con­strui vii­to­rul cod juri­dic si penal:
  – A) In pri­mul rind legile tre­buie facute si pro­puse de spe­cia­listi
  – B) Pedep­sele tre­buie sa fie clare, nein­ter­pre­ta­bile si ine­vi­ta­bile
  – C) Legile tre­buie facute in folo­sul popo­ru­lui si nu in inte­re­sul anu­mi­tor gru­puri de
  inte­rese. Toti oame­nii tre­buie sa fie cu ade­va­rat egali in fata legii
  – D) Legile tre­buie sa fie sim­ple, putine si foarte clare, sa nu lase loc la inter­pre­tari
  – E) Jude­ca­to­rii tre­buie sa aiba rol orga­ni­za­toric si con­sul­ta­tiv in cadrul pro­ce­se­lor, nu
  deci­zio­nal. Pro­cese cu jurati.
  – F) Pedep­sele tre­buie sa fie aspre si neier­ta­toare, iar munca sil­nica sa fie regula si nu
  excep­tia
  – G) Pro­ce­sele tre­buie sa fie fina­li­zate in cel mult 6 luni, in cel mult 5 sedinte. Vici­ile de
  pro­ce­dura nu pot fi cauze de intir­zi­ere. Cine gre­seste pla­teste.
  – H) Recur­sul tre­buie sa se poata face doar in cazuri excep­tio­nale
  http://www.meritocratia.ro
  – I) Nicio cauza nu poate fi jude­cata de mai mult de doua ori. Pre­se­din­tele tre­buie sa aiba
  drep­tul la gra­ti­ere in cazuri excep­tio­nale
  – J) Pedeapsa pen­tru corup­tie in cazul jude­ca­to­ri­lor sau jura­ti­lor tre­buie sa fie inchi­soa­rea
  pe viata
  – K) O pedeapsa data tre­buie exe­cu­tata intoc­mai – fara sus­pen­dari, redu­ceri pen­tru buna
  pur­tare, boala si alte sme­che­rii gen „nu suporta regi­mul de deten­tie”
  – L) Pedeapsa cu pus­ca­ria sa se exe­cute ince­pind cu vir­sta de 14 ani
  – M) Desfi­in­ta­rea cau­tiu­nii – ega­li­tate in drep­turi indi­fe­rent de sex, culoare sau avere
  – N) Desfi­in­ta­rea bre­slei avo­ca­ti­lor ple­danti – ei pot avea rol de con­sul­tanti ina­in­tea
  pro­ce­se­lor, dar nu au ce cauta in tri­bu­nale. Fie­care om tre­buie sa se repre­zinte sin­gur in pro­ces
  sau printr‐un dele­gat care poate fi ruda, pri­e­ten dove­dit, dar in niciun caz nu poate fi avo­cat
  (pen­tru ca e corup­ti­bil).
  – O) orice nu este inter­zis, este per­mis DACA NU FACE RAU CUIVA FARA
  ACCEPTUL PARTII VATAMATE.
  – P) inter­zi­ce­rea por­tu­lui de arma, inter­zi­ce­rea vina­to­rii cu arme de foc. INTERZICEREA
  TOTALA A ARMELOR DE FOC !

 6. Ion Firtu

  Tot nu va vine a crede că ați pier­dut???

  • Jurnal de drum

   Dom­nule dragă, am o veste proastă: n‐am pier­dut nimic. Am câști­gat bine și până acum, voi câștiga și de acum îna­inte, pen­tru că ceea ce ști să faci bine nu‐ți poate lua nici un guvern și nici un par­tid. Cei care au pier­dut cu ade­vă­rat și pen­tru care, de fapt, îmi pare rău sun­teți voi, votan­ții PSD, bieți fra­ieri păcă­liți cu vorbe goale că vă va fi mai bine. Deși poate că vă meri­tați soarta, să stați veș­nic cu mâna întinsă la niște stă­pâni care sunt hoți și min­ci­noși, să vă facă parte din fură­ciu­nile lor. Tristă e țara în care bătrâ­nii n‐au minte!

   • Anonymous

    100% de acord, daca, intr‐adevar, ceea ce stii sa faci, stii sa faci bine!

  • Ion Firtu

   La felul cum vor­bești iești mitic.Treci pe GDS și mai înca­sează vreo guma de mes­te­cat, că minte orcum nu ai…

   • Anonymous

    "Măi Dragă" Dom­nule Firtu, esti tipul stan­dard de PSD‐ist rău, prost si agra­mat. A nu se inte­lege ca am ceva cu PSD! Am ceva doar cu pros­tii, răii si agra­ma­tii ce‐l sus­tin. Si sun­teti multi "Măi Draga Măi" si majo­ri­tari, bata‐va norocu sa va bata…

  • Sorin Urechiatu

   Jur­nal de drum Va prin­deti min­tea cu tam­pi­tul ?…

  • Ion Firtu

   Sa vreau și nu am cum…

   • Anonymous

    Mai Draga, ti‐am spus eu ca esti cam pros­tut. Ca sa nu repet ca esti prost de‐a bine­lea. Sorin Ure­chiatu se refe­rea la "Jur­nal de drum", nu la tine. Se pare ca eu sunt sin­gu­rul care te‐am bagat in seama. Si n‐am facut‐o pen­tru tine cat pen­tru tagama ta de "Romani Man­dri". Poate inte­le­geti ceva din asta.

 7. Aurel Aldea

  Niște idei care au fost și vor mai fi dez­bă­tute așa cum chi­bi­ții dez­bat meciu­rile de fotbal! O idee este bună dacă are suc­ces la pune­rea în prac­tică, iar cele mai savante idei fără suc­ces în prac­tică sunt curate nebunii(Eminescu)

 8. Manuela Supuran

  Teh­no­crat …:)

 9. Viorel Borcea

  Teh­no­crat


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu