În ul­ti­mul an am au­zit cu to­ții dez­ba­te­rea pu­blică pe care po­li­ti­cie­nii au făcut‑o, mai ales cei din PSD, des­pre dez­a­van­ta­jele unui gu­vern teh­no­crat prin com­pa­ra­ție cu unul po­li­tic. Și, într‑o anu­mită mă­sură, chiar și gu­ver­nul Cio­loș — prin mi­niș­trii săi — au ex­pli­cat po­zi­ția di­fi­cilă în care se află, ne­a­vând spri­ji­nul po­li­tic ne­ce­sar unor schim­bări sem­ni­fi­ca­tive. Așa în­cât e fi­resc să ne în­tre­băm acum, după un an de gu­ver­nare teh­no­crată, dacă ex­pe­riența asta ne‑a lă­sat cu ceva bun sau nu.

În opi­nia mea, pen­tru a avea o gu­ver­nare de suc­ces îți tre­buie pa­tru lu­cruri: un pro­gram po­li­tic de gu­ver­nare, un plan de­ta­liat de im­ple­men­tare a pro­gra­mu­lui, un sis­tem de in­di­ca­tori eco­no­mici care să mă­soare co­rect re­ac­ția eco­no­miei la mă­su­rile im­ple­men­tate și o echipă gu­ver­na­men­tală auto­nomă și so­li­dară. Cu alte cu­vinte: să știi în ce di­rec­ție vrei să duci Ro­mâ­nia, să ai un plan con­cret des­pre cum vei face asta, să știi cum să afli ra­pid ce merge și ce tre­buie co­rec­tat și să ai abi­li­tă­țile ne­ce­sare pen­tru a lu­cra în mod co­or­do­nat și in­te­grat, fără a fi ne­voie de struc­turi po­li­tice com­pli­cate de co­mandă și control.

Să luăm mai în­tâi gu­ver­nul teh­no­crat. La pri­mul punct au avut o mare ca­rență. Echipa Cio­loș a fost che­mată ini­țial ca o so­lu­ție de ur­gență, după ce gu­ver­nul Ponta a fost răs­tur­nat de forța stră­zii. Ul­te­rior însă au apă­rut și sem­nele unui oa­re­care pro­gram de gu­ver­nare: mo­der­ni­za­rea ad­mi­nis­tra­ției, eli­mi­na­rea co­rup­ției din să­nă­tate, sto­pa­rea tă­ie­ri­lor ile­gale de pă­duri. Agenda nu a fost însă una asu­mată po­li­tic în mod ex­pli­cit, chiar dacă PNL a dat pe ici-pe colo sem­nele unei anu­mite sus­ți­neri. Nici unul din­tre par­ti­dele par­la­men­tare nu și‑a în­su­șit în mod ex­pli­cit acest pro­gram de gu­ver­nare, așa că el n‑a fost nici vi­zi­bil, nici ex­pli­cit pen­tru români.

Pla­nul de­ta­liat de im­ple­men­tare a fost și el fă­cut din mers. Gu­ver­na­rea teh­no­crată a fost una con­junc­tu­rală, deci ni­meni nu avea pre­gă­tite di­na­inte pla­nuri bine gân­dite. Cum s‑ar zice, e cam greu să știi pre­cis CUM să faci ceva, dacă nu e foarte lim­pede CE vrei să faci. Nești­ind cum se va im­ple­menta pro­gra­mul de gu­ver­nare, era prac­tic im­po­si­bil să se știe cum să mă­sori suc­ce­sul mă­su­ri­lor lu­ate, așa în­cât gu­ver­nul Cio­loș — ca de alt­fel toate gu­ver­nele de până acum și pro­ba­bil cele care vor urma — s‑a ba­zat pe in­for­ma­ți­ile sta­tis­tice de la INS. Adică pe date foarte ge­ne­rale, care nu sur­prind nici­o­dată de­ta­li­ile ne­ce­sare pen­tru a arăta efec­tele ime­di­ate ale unor mă­suri lu­ate de gu­vern1.

Sin­gu­rul punct cu ade­vă­rat tare al gu­ver­nu­lui Cio­loș a fost co­e­ziu­nea echi­pei. Pen­tru că aveau ex­pe­riențe în com­pa­nii pri­vate mari sau în ad­mi­nis­tra­ție eu­ro­peană, ma­jo­ri­ta­tea mi­niș­tri­lor erau oa­meni obiș­nu­iți să lu­creze în mod co­or­do­nat, să co­la­bo­reze pen­tru a atinge un obiec­tiv și să ex­plice sub­or­do­na­ți­lor su­fi­cient de clar și exact ceea ce tre­buie ob­ți­nut. Eu per­so­nal știu mai multe si­tu­a­ții în care ast­fel de co­la­bo­rări s‑au de­ru­lat ex­trem de ra­pid și de efi­cient2.

Cum se pre­zintă însă un gu­vern po­li­tic? Hai­deți să luăm exem­plul con­cret al gu­ver­nu­lui PSD care toc­mai se in­sta­lează. În pri­mul rând are un pro­gram de gu­ver­nare. Că este fan­te­zist sau nu, e o ches­tiune pe care tim­pul o va de­mon­stra3. La al doi­lea punct, pla­nul de­ta­liat de im­ple­men­tare, am o bă­nu­ială ca lu­cru­rile scâr­țâie rău. Alt­min­teri am fi aflat până acum mult mai multe des­pre ce mă­suri vor să ia, în afară de pros­ti­ile alea po­puliste cu cele 102 taxe eli­mi­nate și mă­ri­rea sa­la­ri­u­lui și pen­siei mi­nime, care nu vor crește eco­no­mia în nici un caz. Vom con­stata cu to­ții cât de co­e­rente le sunt ac­țiu­nile vi­i­toare, dar măr­tu­ri­sesc că eu am mari în­do­ieli. La al tre­i­lea punct — mo­da­li­tă­țile de mă­su­rare a efec­te­lor de­ci­zi­i­lor lu­ate — sunt în­cre­din­țat că nici nu s‑au gân­dit. Toate gu­ver­nele po­li­tice de până acum au pro­ce­dat foarte sim­plu în pri­vința ur­mă­ri­rii efec­te­lor de­ci­zi­i­lor lor eco­no­mice: dacă ci­frele INS ară­tau o creș­tere, era me­ri­tul gu­ver­nu­lui, dacă ară­tau prost, era vina con­junc­tu­rii in­ter­națio­nale. Și am o pu­ter­nică bă­nu­ială că așa vor con­ti­nua și cei de la PSD.

La al pa­tru­lea cri­te­riu însă, gu­ver­nul PSD stă cel mai prost. Echipa gu­ver­na­men­tală nu are nici un fel de ex­pe­riență ma­na­ge­ri­ală se­ri­oasă, fi­ind al­că­tu­ită din po­li­truci și func­țio­nă­rime de stat. Adică de oa­meni care nu au obiș­nu­ința de a schimba lu­cruri, de a face per­for­manță, de a se co­or­dona și in­te­gra în echipe, oa­meni care îți pot cita pe ne­ră­su­flate legi și or­do­nanțe de gu­vern care fac im­po­si­bilă orice ini­ția­tivă. Foarte mulți din­tre ei sunt stră­ini de do­me­ni­ile pe care le vor co­or­dona, deci le va fi im­po­si­bil să co­or­do­neze di­rect, teh­nic, lu­cru­rile. Se vor baza pe pe ar­mata de func­țio­nari pu­blici din mi­nis­tere, di­no­za­uri ina­mo­vi­bili și in­tan­gi­bili, eterni în po­zi­ți­ile ocu­pate in­di­fe­rent de cu­loa­rea po­li­tică a gu­ver­nă­rii. Și, de fapt, acești func­țio­nari de aia iu­besc gu­ver­nele po­li­tice: pen­tru că le lasă li­ber­ta­tea de a ma­ni­pula lu­cru­rile după bu­nul lor plac. Ast­fel ca ni­mic să nu se schimbe și lor să le fie bine.

Cum ar fi mai bine? Nici teh­no­crat, nici po­li­tic. Bine ar fi, după min­tea mea, ca un par­tid să-și de­se­neze pro­gra­mul po­li­tic de gu­ver­nare cu doi ani îna­inte de ale­geri. Apoi să pună la lu­cru o echipă de teh­no­crați cu ex­pe­riență care să pro­iec­teze un plan de­ta­liat de im­ple­men­tare și un set de in­di­ca­tori care să le dea ra­pid fe­e­d­back des­pre im­pac­tul eco­no­mic. Iar echipa aceea de teh­no­crați, îm­pă­nată poate cu câ­țiva po­li­ti­cieni (la ex­terne, la re­la­ția cu par­la­men­tul, șamd) să de­vină apoi gu­ver­nul pro­pus. Și atunci am avea la ale­geri o ade­vă­rată com­pe­ti­ție elec­to­rală, am ști clar4 ce ni se pro­pune și cum.

Oare cum ar fi ară­tat re­zul­ta­tele ale­ge­ri­lor din de­cem­brie dacă, în loc să se agațe de ima­gi­nea lui Cio­loș ca de un co­lac de sal­vare, PNL ar fi pre­gă­tit și pre­zen­tat pro­priul lor pro­gram de gu­ver­nare, la fel de de­ta­liat cum a făcut‑o PSD și even­tual l‑ar fi de­sem­nat pe Cio­loș ca ga­rant al exe­cu­ției aces­tui program?

Și ca o notă de fi­nal: n‑ar fi mai sim­plu și mai clar pen­tru toată lu­mea dacă am trece toată pu­te­rea exe­cu­tivă în mâi­nile pre­șe­din­te­lui, după mo­de­lul ame­ri­can? Așa cel pu­țin am ști că se ter­mină te­va­tura asta cu pri­mul mi­nis­tru și bă­tă­lia par­ti­de­lor pe cio­la­nul gu­ver­nă­rii. Pre­șe­din­tele e ales di­rect de po­pu­la­ție, deci pu­nem toată exe­cu­ția în mâi­nile lui. Eu așa so­co­tesc că ar fi mai bine.


Note:


 1. În apli­ca­ți­ile software există o teh­nică spe­cială de a mă­sura suc­ce­sul, prin in­tro­du­ce­rea în co­dul pro­gra­me­lor a unor mici pro­ce­duri ce co­lec­tează in­for­ma­ții des­pre cum e fo­lo­sită apli­ca­ția. În fe­lul ăsta pro­gra­ma­to­rii știu care func­țio­na­li­tăți sunt cele mai fo­lo­site (deci le-au plă­cut uti­li­za­to­ri­lor) și care n‑au atras in­te­re­sul, pen­tru a ști pe care parte din apli­ca­ție să se con­cen­treze în vi­i­tor. În mod si­mi­lar, în mă­su­rile eco­no­mice tre­buie în­cap­su­late și mo­da­li­tăți sim­ple și efi­ciente de co­lec­tare a unor date re­le­vante care să arate în cât mai scurt timp efec­tele eco­no­mice ale res­pec­ti­ve­lor de­ci­zii. []
 2. De pildă în pri­vința sto­pă­rii tă­ie­ri­lor ile­gale s‑au ob­ți­nut de mai multe ori și foarte ra­pid co­or­do­nări ale mai mul­tor mi­nis­tere: Mi­nis­te­rul Me­diu­lui ca res­pon­sa­bil de pă­duri, Mi­nis­te­rul Jus­ti­ției pen­tru as­pec­tele ju­ri­dice, Mi­nis­te­rul de In­terne pen­tru co­or­do­na­rea cu po­li­ția și jan­dar­me­ria, Mi­nis­te­rul de Fi­nanțe ca pro­pri­e­tar al fon­du­lui fo­res­tier na­țio­nal. []
 3. Eu per­so­nal cred că nu e fe­za­bil. []
 4. Mă re­fer la cei care sunt in­te­re­sați să știe lu­cru­rile as­tea, bi­ne­în­țe­les. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bizo Petru

  Pre­fer un gu­vern teh­no­crat dar unde sa nu isi bage na­sul politicul

 2. Sebe Titi

  La ora ac­tu­ală Pre­șe­din­tele ță­rii nu are nici o treabă cu guvernul.De gu­vern răs­punde Pre­șe­din­tele par­ti­du­lui ie­șit câști­gă­tor la ale­geri și este sub con­tro­lul parlamentului.Ce nu este clar ?Pu­te­rea în mâna unui om a mai fost și l‑am îm­puș­cat acum ce mai doriți.Au promis,acum la treabă,să facă ce au promis,nu‑i mai zgândăriți,nu mai cobiți,nu mai dați cu presupusul„urma alege **

 3. Dumitru Calin Carpescu

  Po­li­tic cred ca este mai co­rect pen­tru ca acei mi­nis­tri apar­tin unui par­tid ai ca­rui mem­bri sunt vo­tati de ce­ta­teni si pot ras­punde elec­to­ral la ur­ma­toa­rele alegeri

 4. Viorica Manea

  Sa treci pu­te­rea in mana sa­su­lui .…??? Si apoi ce fa­cem ‚ne luam lu­cru­rile si ple­cam toti in be­je­nie …?Asta e pre­se­dinte ..? una e pe­nal aco­pe­rit ‚doi e un om ar­ta­gos ‚in­gam­fat ‚usor de ma­ni­pu­lat cu o vila ‚o va­canta la soare si ca­teva case .…

  • Jurnal de drum

   Hmm, nu m‑am gân­dit la avan­ta­jul ăsta… Deci zi­ceți că dacă am pune toată pu­te­rea în mâna pre­șe­din­te­lui ar pleca proș­tii în be­je­nie? Păi atunci chiar me­rită în­cer­cat. Că s‑au adu­nat cam mulți.

  • Anonymous

   Doamna, sa­sul asta va este su­pe­rior din cel pu­tin un mo­tiv sim­plu, care ar tre­bui sa va dea de gan­dit ca ro­manca, ce cu si­gu­ranta fa­ceti parte din tagma “Man­dru ca sunt ro­man”. Este vorba de cu­noas­te­rea Lim­bii Ro­mane, vor­bit, scris si ci­tit. La scris stati foarte rau. Cred ca nici la ci­tit nu ex­ce­lati. De vor­bit sunt si­gur ca vor­biti dar, nu sunt si­gur ca limba pe care o uti­li­zati este chiar Ro­mana. Asta ar fi unu la mana. Doi la mana, nu ati in­te­les ca au­to­rul ar­ti­co­lu­lui ex­prima doar o pa­rere, si aceea este ca ar fi bine ca pre­se­din­tele sa aiba pu­te­rea. Este vorba des­pre o opi­nie po­li­tica ge­ne­rala. Nu des­pre “sas” nu des­pre “Po­pescu”, nu des­pre “Io­ne­scu”. Par­ti­cu­la­ri­za­rile si per­so­na­li­za­rile as­tea cu care PSD va otra­veste min­tea de 27 de ani sunt ex­trem de pe­ri­cu­loase. Chiar nu v‑ati prins de in­stru­men­tul asta re­pe­tat me­reu? Ci­neva e vi­no­vat de ne­fe­ri­ci­rea dum­ne­a­voas­tra. Tot tim­pul. A fost PNT-CD prin Co­posu. A fost Con­ven­tia De­mo­crata prin Con­stan­ti­ne­scu-Ta­pul. A fost PD prin Ba­sescu-Ma­ri­na­rul-Chi­o­rul. Acum e pre­se­din­tele prin Iohan­nis-Sa­sul. Sun­teti fe­meie ta­nara. Tre­ziti-va la re­a­li­tate. Cre­deam ca pa­ca­le­lile as­tea se­cu­riste merg doar la cei de var­sta a treia…

 5. Ciobanu Gheorghe

  Se ob­serva ca „DEMOCRATIA„ nu e forma buna de or­ga­ni­zare a Ro­ma­niei si sin­gura cale pina in 2021 sa instalam„MERITOCRATIA„si sa in­ce­pem cu JUSTITIA :::SISTEMUL JURIDIC — 2020
  Ac­tu­a­lul sis­tem ju­ri­dic tre­buie schim­bat in to­ta­li­tate. Prin­ci­pi­ile de baza dupa care se vor
  con­strui vi­i­to­rul cod ju­ri­dic si penal:
  — A) In pri­mul rind le­gile tre­buie fa­cute si pro­puse de specialisti
  — B) Pe­dep­sele tre­buie sa fie clare, ne­in­ter­pre­ta­bile si inevitabile
  — C) Le­gile tre­buie fa­cute in fo­lo­sul po­po­ru­lui si nu in in­te­re­sul anu­mi­tor gru­puri de
  in­te­rese. Toti oa­me­nii tre­buie sa fie cu ade­va­rat egali in fata legii
  — D) Le­gile tre­buie sa fie sim­ple, pu­tine si foarte clare, sa nu lase loc la interpretari
  — E) Ju­de­ca­to­rii tre­buie sa aiba rol or­ga­ni­za­toric si con­sul­ta­tiv in ca­drul pro­ce­se­lor, nu
  de­ci­zio­nal. Pro­cese cu jurati.
  — F) Pe­dep­sele tre­buie sa fie as­pre si ne­ier­ta­toare, iar munca sil­nica sa fie re­gula si nu
  exceptia
  — G) Pro­ce­sele tre­buie sa fie fi­na­li­zate in cel mult 6 luni, in cel mult 5 se­dinte. Vi­ci­ile de
  pro­ce­dura nu pot fi ca­uze de in­tir­zi­ere. Cine gre­seste plateste.
  — H) Re­cur­sul tre­buie sa se poata face doar in ca­zuri exceptionale
  http://www.meritocratia.ro
  — I) Nicio ca­uza nu poate fi ju­de­cata de mai mult de doua ori. Pre­se­din­tele tre­buie sa aiba
  drep­tul la gra­ti­ere in ca­zuri exceptionale
  — J) Pe­deapsa pen­tru co­rup­tie in ca­zul ju­de­ca­to­ri­lor sau ju­ra­ti­lor tre­buie sa fie inchisoarea
  pe viata
  — K) O pe­deapsa data tre­buie exe­cu­tata in­toc­mai – fara sus­pen­dari, re­du­ceri pen­tru buna
  pur­tare, boala si alte sme­che­rii gen „nu su­porta re­gi­mul de detentie”
  — L) Pe­deapsa cu pus­ca­ria sa se exe­cute in­ce­pind cu vir­sta de 14 ani
  — M) Desfi­in­ta­rea ca­u­tiu­nii — ega­li­tate in drep­turi in­di­fe­rent de sex, cu­loare sau avere
  — N) Desfi­in­ta­rea bre­slei avo­ca­ti­lor ple­danti – ei pot avea rol de con­sul­tanti inaintea
  pro­ce­se­lor, dar nu au ce ca­uta in tri­bu­nale. Fi­e­care om tre­buie sa se re­pre­zinte sin­gur in proces
  sau printr-un de­le­gat care poate fi ruda, pri­e­ten do­ve­dit, dar in niciun caz nu poate fi avocat
  (pen­tru ca e coruptibil).
  — O) orice nu este in­ter­zis, este per­mis DACA NU FACE RAU CUIVA FARA
  ACCEPTUL PARTII VATAMATE.
  — P) in­ter­zi­ce­rea por­tu­lui de arma, in­ter­zi­ce­rea vi­na­to­rii cu arme de foc. INTERZICEREA
  TOTALA A ARMELOR DE FOC !

 6. Ion Firtu

  Tot nu va vine a crede că ați pierdut???

  • Jurnal de drum

   Dom­nule dragă, am o veste proastă: n‑am pier­dut ni­mic. Am câști­gat bine și până acum, voi câștiga și de acum îna­inte, pen­tru că ceea ce ști să faci bine nu-ți poate lua nici un gu­vern și nici un par­tid. Cei care au pier­dut cu ade­vă­rat și pen­tru care, de fapt, îmi pare rău sun­teți voi, vo­tan­ții PSD, bieți fra­ieri pă­că­liți cu vorbe goale că vă va fi mai bine. Deși poate că vă me­ri­tați soarta, să stați veș­nic cu mâna în­tinsă la niște stă­pâni care sunt hoți și min­ci­noși, să vă facă parte din fu­ră­ciu­nile lor. Tristă e țara în care bă­trâ­nii n‑au minte!

   • Anonymous

    100% de acord, daca, intr-ade­var, ceea ce stii sa faci, stii sa faci bine!

  • Ion Firtu

   La fe­lul cum vor­bești iești mitic.Treci pe GDS și mai în­ca­sează vreo guma de mes­te­cat, că minte orcum nu ai…

   • Anonymous

    “Măi Dragă” Dom­nule Firtu, esti ti­pul stan­dard de PSD-ist rău, prost si agra­mat. A nu se in­te­lege ca am ceva cu PSD! Am ceva doar cu pros­tii, răii si agra­ma­tii ce‑l sus­tin. Si sun­teti multi “Măi Draga Măi” si ma­jo­ri­tari, bata-va no­rocu sa va bata…

  • Sorin Urechiatu

   Jur­nal de drum Va prin­deti min­tea cu tampitul ?…

  • Ion Firtu

   Sa vreau și nu am cum…

   • Anonymous

    Mai Draga, ti-am spus eu ca esti cam pros­tut. Ca sa nu re­pet ca esti prost de‑a bi­ne­lea. So­rin Ure­chiatu se re­fe­rea la “Jur­nal de drum”, nu la tine. Se pare ca eu sunt sin­gu­rul care te-am ba­gat in seama. Si n‑am facut‑o pen­tru tine cat pen­tru ta­gama ta de “Ro­mani Man­dri”. Poate in­te­le­geti ceva din asta.

 7. Aurel Aldea

  Niște idei care au fost și vor mai fi dez­bă­tute așa cum chi­bi­ții dez­bat me­ciu­rile de fo­tbal! O idee este bună dacă are suc­ces la pu­ne­rea în prac­tică, iar cele mai sa­vante idei fără suc­ces în prac­tică sunt cu­rate nebunii(Eminescu)

 8. Manuela Supuran

  Teh­no­crat …:)

 9. Viorel Borcea

  Teh­no­crat


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.