Cum poate opri Iohannis dezastrul

Ce a vrut să spună Iohan­nis în scur­tul, dar con­den­satul său dis­curs de la CSM, când — adresându-se direct min­istru­lui justiției — a sub­liniat că o lege a amnistiei și grațierii dată în folo­sul politi­cie­nilor cu prob­leme penale ar fi o cat­a­strofă pen­tru democrația românească și că el se va opune cu toată greu­tatea și put­erea funcției prezi­dențiale? Mulți au înțe­les că această frază este un fel de declar­ație de război, ba chiar Tăriceanu a și afir­mat că șeful stat­u­lui vrea să pornească un con­flict, dar el refuză să intre în acest joc. Și totuși nu ăsta este înțe­le­sul declar­ați­ilor lui Iohan­nis, după păr­erea mea.

În fond, știm deja ce poate să facă un președ­inte atunci când con­sid­eră că o lege nu este bine gân­dită sau nu este opor­tună pen­tru soci­etate. Poate să o atace la Curtea Con­sti­tuțion­ală, dacă găsește temeiuri serioase în priv­ința necon­sti­tuțion­al­ității ei. Dacă Curtea îi dă drep­tate, par­la­men­tul tre­buie să îndrepte legea în sen­sul indi­cat de con­sti­tuție. Dar ce poate fi necon­sti­tuțional în a grația și amnis­tia niște infrac­tori? Nimic. Amnis­tia și grațierea sunt ges­turi făcute de întreaga soci­etate, arătând că greșelile sunt ier­tate și infrac­torii sunt chemați să se îndrepte prin com­por­ta­men­tul lor viitor. De 27 de ani avem politi­cieni care fură și nimic nu i‑a oprit, nici rușinea, nici patri­o­tismul, nici justiția. Abia acum, când DNA vine neiertă­tor pe urmele lor, au început să tremure, dar nu de rușine, ci de frică. De ce i‑am ierta? Ca să o poată lua de la început?

Puțin prob­a­bil ca o lege a amnistiei și grațierii să fie declarată necon­sti­tuțion­ală. Urmă­toarea acți­une a președ­in­telui este să retrim­ită par­la­men­tu­lui legea spre exam­inare, ală­turi de obser­vați­ile și comen­tari­ile sale. Într-un stat civ­i­lizat par­la­men­tul s‑ar apleca asupra argu­mentelor și, dacă nu ar con­sid­era nece­sar să mod­i­fice legea, atunci măcar de ochii lumii ar încerca să for­muleze niște expli­cații coer­ente și detal­i­ate care să susțină punc­tul lor de vedere. În Româ­nia am văzut deja ce face par­la­men­tul: resp­inge cererile de reex­am­inare fără nici un fel de dez­batere, într-un fel de frondă puerilă — orice vine de la Iohan­nis nu ne intere­sează.

Apoi președ­in­tele este obligat să pro­mulge legea. Indifer­ent dacă el con­sid­eră că este sau nu bună, put­erea leg­isla­tivă are autonomie față de cea exec­u­tivă. Și ăsta e un lucru bun atâta timp cât leg­isla­tivul nu e dom­i­nat din golani și hoți. Dar când infrac­torii sunt la cârma legilor, fap­tul că nimic nu‑i poate opri este una din slăbi­ci­u­nile majore ale democrației. Așa stau însă lucrurile: put­erea președ­in­telui se oprește aici.

Deci dacă Iohan­nis știe că șansele lui de a opri o lege a amnistiei sunt destul de reduse, de ce s‑a mai obosit să spună pub­lic că se opune? Pe cine intere­sează opoz­iția lui, când par­la­men­tul poate face orice poftește? Ei, aici mie mi se pare că vine partea a doua, partea în care intră în scenă alți actori. Aceia sun­tem noi. Pen­tru că put­erea funcției prezi­dențiale este lim­i­tată, dar greu­tatea ei e o altă poveste.

În fond, sin­gu­rul lucru de care se tem în acest moment infrac­torii din par­la­ment este o miș­care de stradă, cu o amploare sufi­cient de mare încât să tre­buiască să dea înapoi, să le cadă guver­nul, ori poate chiar să se orga­nizeze alegeri antic­i­pate. Cum pot con­tracara asta? Cea mai sim­plă metodă este batista pe țam­bal: fac legi și dau ordo­nanțe de guvern în mod dis­cret, câte puțin, schim­bând încetișor lucrurile, ca să nu înfier­bânte spiritele. Metoda e bine­cunos­cută și se numește boil­ing the frog1. Deja au început: au rein­sti­tuit numirea politică a direc­to­rilor de școli, au început să dea afară oameni anga­jați prin con­curs pe funcții, căutând orice pre­text pen­tru a se desco­torosi de ei. Cu cealaltă mână taie taxe și măresc salariul minim ca să bucure poporul. Vor reuși să ne prostească prin metoda asta?

Poate că da, poate că nu. Dar ceea ce spune Iohan­nis este că va folosi greu­tatea funcției prezi­dențiale — adică posi­bil­i­tatea de a se adresa direct cetățe­nilor și de a‑i informa despre con­secințele politice ale măgări­ilor din par­la­ment și guvern — pen­tru a lupta împotriva lor. Cu alte cuvinte ne va îndemna să luăm ati­tu­dine. Ne va cere să apărăm statul de drept și fărâma de justiție care a început să se încro­pească, punând pre­siune pe par­la­ment și guvern. Și exact asta îi scoate din sărite pe cei de la PSD și ALDE: că cineva face gălăgie exact atunci când ei vor să pună batista pe țam­bal.

Cât de mare este put­erea funcției prezi­dențiale știm —  nu cine știe ce. Dar cât de mare este greu­tatea ei, asta este o între­bare la care nici Iohan­nis, nici par­la­men­tul și nici guver­nul nu au un răspuns. Sin­gurii care pot să spună asta sun­tem noi. După estimările mele, în orașele mari sun­tem prob­a­bil peste un mil­ion de oameni care înțelegem exact grav­i­tatea pla­nurilor politi­cie­nilor corupți. Dacă vom sta cu fun­dul pe cana­pea și vom da doar click-uri pe Face­book, greu­tatea președ­in­telui e egală cu zero. Dar dacă vom ieși în stradă și vom pune pre­siune pe politi­cieni să renunțe la pla­nurile de dis­trugere a stat­u­lui de drept, greu­tatea președ­in­telui va fi imensă. Și le va fi imposi­bil să treacă peste voința noas­tră. Asta cred că a vrut să spună Iohan­nis.

Tu? Ce-ai de gând? O să te uiți la hoții ăștia cum își bat joc de noi?

UPDATE 4 FEB 2017:

După aproape o lună de când scriam acest text, con­stat două lucruri. Primul e că am intuit corect ce urmează să se întâm­ple. Și al doilea e că ați fost până acum sen­za­țion­ali. Mai avem câțiva pași și învingem com­plet.

  1. Pen­tru cei care nu au auzit ter­menul: o broască arun­cată în apă clo­cotită va sări ime­diat afară și se va salva, dar o broască pusă în apă rece și încălz­ită trep­tat până la fier­bere va muri opărită pen­tru că nu va sesiza schim­barea trep­tată. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu