Elefanții lui Iohannis

Orice ar spune cineva, modul în care a acțio­nat în ultima vreme pre­șe­din­tele Iohan­nis a fost impe­ca­bil. Pen­tru prima dată de când l‐am votat sunt cu ade­vă­rat bucu­ros de ale­ge­rea pe care am făcut‐o atunci. Căci, după înde­lun­ga­tele sale absențe publice și nenu­mă­ra­tele mele aștep­tări poli­tice, o bună bucată de vreme am sim­țit tot mai multă dez­a­mă­gire în legă­tură cu tăce­rile și neim­pli­că­rile sale. Până într‐acolo încât mi‐am pus pro­blema că la urmă­toa­rele ale­geri pre­zi­den­ți­ale aș vota poate un alt can­di­dat, mai potri­vit, dacă acesta ar fi exis­tat.

Dar ceea ce s‐a petre­cut în ultima vreme, această neaș­tep­tată – dar bine­ve­nită – reve­nire pe scena poli­tică mi‐a dat spe­ranța că totuși ar putea deveni un pre­șe­dinte bun pen­tru Româ­nia. Și spun asta gândindu‐mă la con­sis­tența logică a ges­tu­ri­lor sale, pe care le voi comenta aici ca să le reme­mo­răm:

 • A ofe­rit opo­zi­ției un prim‐ministru cu ade­vă­rat valo­ros (în per­soana lui Cio­loș) care a dove­dit româ­ni­lor că există și guver­nare one­stă, fără corup­ție și min­ciuni populiste. Din păcate PNL nu și‐a făcut par­tea sa de treabă, nu a spri­ji­nit în mod real acest guvern, nu s‐a refor­mat în inte­rior și s‐a com­por­tat lamen­ta­bil în ale­geri, pierzându‐le. Iar majo­ri­ta­tea româ­ni­lor care s‐au pre­zen­tat la vot n‐au înțe­les valoa­rea pe ter­men lung a unei schim­bări de tipul Cio­loș și au pre­fe­rat ace­leași pro­mi­siuni populiste și nere­a­li­za­bile.
 • A încer­cat apoi să sal­veze ce se mai putea salva, lansând o dis­cu­ție cu Tări­ceanu des­pre refa­ce­rea drep­tei poli­tice care să devină majo­ri­tară și să dea guver­nul. Tări­ceanu nu s‐a ridi­cat la înăl­ți­mea șansei isto­rice pe care o avea. Orgo­liu? Pros­tie? Ambele?
 • A refu­zat can­di­da­tura unui prim‐ministru com­plet nepo­tri­vit din multe puncte de vedere, dar mai ales din per­spec­tiva ima­gi­nii externe a Româ­niei.
 • A enun­țat cu subiect și pre­di­cat la cere­mo­nia de înves­tire că se așteaptă ca guver­nul să spri­jine con­so­li­da­rea sta­tu­lui de drept și lupta împo­triva corup­ției. Dis­cur­sul a fost lip­sit de echi­voc, clar și concis. Guver­nan­ții nu pot pre­tinde că n‐au înțe­les mesa­jul.
 • A reac­țio­nat public în momen­tul în care au apă­rut infor­ma­ții cre­di­bile des­pre o poten­ți­ală ordo­nanță de urgență care să spele dosa­rele penale ale unor poli­ti­cieni, repe­tând soli­ci­ta­rea de a se res­pecta sta­tul de drept și a con­ti­nua lupta împo­triva corup­ției.
 • Nu s‐a mul­țu­mit cu atât, ci s‐a dus la ședința de guvern pen­tru a se asi­gura că guver­nul nu face gre­șe­ala unor modi­fi­cări legi­sla­tive ire­pa­ra­bile. Inter­ven­ția lui a sal­vat pro­ba­bil o zi de mier­curi nea­gră în isto­ria poli­tică a Româ­niei.

Pas cu pas, după cum are obi­ce­iul să spună, Iohan­nis a uzat de toate instru­men­tele pe care le avea la îndemână. A mai rămas unul: refe­ren­du­mul. Și pro­ba­bil că ar tre­bui să‐l uti­li­zeze și pe acesta la momen­tul oportun. Să ne pro­nun­țăm cu toții des­pre inten­ți­ile de guver­nare ale PSD. Desi­gur, e o armă cu două tăi­șuri, pen­tru că dacă iar avem absen­te­ism și vine la vot doar o mino­ri­tate spă­lată pe cre­ier care răs­punde că orice ar face PSD e ok atâta vreme cât li se dă și lor niște pomană, refe­ren­du­mul va deveni legi­ti­ma­ția în alb pen­tru PSD pen­tru a face zob această țară. Așa­dar îna­inte de refe­ren­dum tre­buie cres­cută puțin "tem­pe­ra­tura" cetă­țe­ni­lor. Tre­buie să înțe­le­gem toți miza isto­rică a momen­tu­lui. Tre­buie să pri­ce­pem că acum e acum.

În ședința de la guvern la care a par­ti­ci­pat mier­curi, în fața pre­sei, Iohan­nis a dat cuvân­tul lui Grin­deanu și l‐a invi­tat să spună public des­pre ce au dis­cu­tat, spe­rând ca pre­mi­e­rul să men­țio­neze aspec­tele fier­binți ale momen­tu­lui: gra­ți­e­rea și schim­ba­rea codu­lui penal. Însă Grin­deanu, laș și lip­sit de carac­ter, s‐a făcut că plouă și a ser­vit câteva fraze gene­rale de genul "totul e minu­nat și vom face să fie bine, ca să nu fie rău", după care a invi­tat presa să plece. Văzând că n‐a atins subiec­tele impor­tante, Iohan­nis a inter­ve­nit încă o dată și a vor­bit din nou clar și concis des­pre ceea ce el a numit "ele­fan­ții din încă­pere", asi­gu­rând presa că în acea ședință de guvern nu se vor adopta măsuri nedis­cu­tate cu sis­te­mul de jus­ti­ție și cu soci­e­ta­tea civilă. Toți am răsu­flat ușu­rați. Pen­tru moment peri­co­lul era tre­cut.

Dar "ele­fan­ții" din acea încă­pere nu sunt sin­gu­rii des­pre care nu se vor­bește public. Sunt unii mult mai mari și mai peri­cu­loși care bân­tuie prin Româ­nia și cu toții ne facem că nu‐i vedem. Pri­mul ele­fant este: vrem cu ade­vă­rat un stat de drept, unde corup­ția este pedep­sită aspru și legile sunt apli­cate la sânge? Dacă am face un refe­ren­dum cu par­ti­ci­pare de peste 70% ce rezul­tate am obține? Pen­tru că avem o teri­bilă încli­na­ție națio­nală spre așa‐numita des­cur­că­re­ală, care nu e alt­ceva decât oco­li­rea legii prin pile, rela­ții și cunoș­tințe. Iar al doi­lea ele­fant este: Sun­tem de acord ca un par­tid la putere, ori­care ar fi el, să facă ce vrea cu legile țării dacă ne dă pomeni prin mări­rea sala­ri­i­lor și scu­ti­rea de taxe și impo­zite? Sun­tem dis­puși să ne vin­dem dem­ni­ta­tea pen­tru o burtă mai plină?

Să nu ne amă­gim: aceștia sunt ade­vă­ra­ții ele­fanți cu care Iohan­nis va tre­bui să se con­frunte. Pen­tru că acest răz­boi poli­tic abia a înce­put și nu se va sfârși prin nego­ci­ere și com­pro­mis. Se va ajunge fie la căde­rea guver­nu­lui, fie la anti­ci­pate, fie la sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui. E pre­gă­tită Româ­nia să‐și sus­țină un pre­șe­dinte care luptă pen­tru stat de drept? Dar tu? Tu ești pre­gă­tit?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. bejan

  Sunt prea mari inte­re­sele pen­tru ca actu­a­lul guvern sa renunte la legile care‐i scapa de pus­ca­rie pe pena­lii dove­diti. Ne agi­tam, dar par­ghi­ile sunt in mana lor. Trist!

  • Sorin Sfirlogea

   Eu zic să nu dez­ar­măm. S‐au întâm­plat și în tre­cut lucruri pe care nu le cre­deam posi­bile: Roșia Montană, Colec­tiv, miș­că­rile pen­tru păduri. Totul e să nu cedăm.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu