Elefanții lui Iohannis

Orice ar spune cineva, modul în care a acționat în ultima vreme președ­in­tele Iohan­nis a fost impeca­bil. Pen­tru prima dată de când l‑am votat sunt cu ade­vărat bucuros de alegerea pe care am făcut‑o atunci. Căci, după îndelun­gatele sale absențe pub­lice și nenumăratele mele aștep­tări politice, o bună bucată de vreme am simțit tot mai multă deza­mă­gire în legă­tură cu tăcer­ile și neim­plicările sale. Până într-acolo încât mi-am pus prob­lema că la urmă­toarele alegeri prezi­dențiale aș vota poate un alt can­di­dat, mai potrivit, dacă acesta ar fi exi­s­tat.

Dar ceea ce s‑a petre­cut în ultima vreme, această neaștep­tată — dar bin­evenită — revenire pe scena politică mi‑a dat sper­anța că totuși ar putea deveni un președ­inte bun pen­tru Româ­nia. Și spun asta gândindu-mă la con­sis­tența log­ică a ges­turilor sale, pe care le voi comenta aici ca să le remem­o­răm:

 • A oferit opoz­iției un prim-ministru cu ade­vărat val­oros (în per­soana lui Cioloș) care a dovedit românilor că există și guvernare onestă, fără corupție și min­ci­uni pop­uliste. Din păcate PNL nu și‑a făcut partea sa de tre­abă, nu a spri­jinit în mod real acest guvern, nu s‑a refor­mat în inte­rior și s‑a com­por­tat lam­en­ta­bil în alegeri, pierzându-le. Iar majori­tatea românilor care s‑au prezen­tat la vot n‑au înțe­les val­oarea pe ter­men lung a unei schim­bări de tipul Cioloș și au preferat ace­leași promi­si­uni pop­uliste și nere­al­iz­abile.
 • A încer­cat apoi să salveze ce se mai putea salva, lan­sând o dis­cuție cu Tăriceanu despre refac­erea dreptei politice care să dev­ină majori­tară și să dea guver­nul. Tăriceanu nu s‑a ridi­cat la înălțimea șan­sei istorice pe care o avea. Orgoliu? Prostie? Ambele?
 • A refuzat can­di­datura unui prim-ministru com­plet nepotrivit din multe puncte de vedere, dar mai ales din per­spec­tiva imag­inii externe a României.
 • A enunțat cu subiect și pred­i­cat la cer­e­mo­nia de înve­stire că se așteaptă ca guver­nul să spri­jine con­sol­i­darea stat­u­lui de drept și lupta împotriva corupției. Dis­cur­sul a fost lip­sit de echivoc, clar și con­cis. Guver­nanții nu pot pretinde că n‑au înțe­les mesajul.
 • A reacționat pub­lic în momen­tul în care au apărut infor­mații cred­i­bile despre o potențială ordo­nanță de urgență care să spele dosarele penale ale unor politi­cieni, repetând solic­itarea de a se respecta statul de drept și a con­tinua lupta împotriva corupției.
 • Nu s‑a mulțu­mit cu atât, ci s‑a dus la șed­ința de guvern pen­tru a se asigura că guver­nul nu face greșeala unor mod­i­ficări leg­isla­tive irepara­bile. Inter­venția lui a sal­vat prob­a­bil o zi de mier­curi nea­gră în isto­ria politică a României.

Pas cu pas, după cum are obi­ceiul să spună, Iohan­nis a uzat de toate instru­mentele pe care le avea la îndemână. A mai rămas unul: ref­er­en­du­mul. Și prob­a­bil că ar tre­bui să‑l uti­lizeze și pe acesta la momen­tul opor­tun. Să ne pro­nunțăm cu toții despre intenți­ile de guvernare ale PSD. Desigur, e o armă cu două tăișuri, pen­tru că dacă iar avem absen­teism și vine la vot doar o minori­tate spălată pe creier care răspunde că orice ar face PSD e ok atâta vreme cât li se dă și lor niște pomană, ref­er­en­du­mul va deveni legit­i­mația în alb pen­tru PSD pen­tru a face zob această țară. Așadar înainte de ref­er­en­dum tre­buie cres­cută puțin "tem­per­atura" cetățe­nilor. Tre­buie să înțelegem toți miza istorică a momen­tu­lui. Tre­buie să pri­cepem că acum e acum.

În șed­ința de la guvern la care a par­tic­i­pat mier­curi, în fața pre­sei, Iohan­nis a dat cuvân­tul lui Grindeanu și l‑a invi­tat să spună pub­lic despre ce au dis­cu­tat, sperând ca pre­mierul să menționeze aspectele fierbinți ale momen­tu­lui: grațierea și schim­barea codu­lui penal. Însă Grindeanu, laș și lip­sit de car­ac­ter, s‑a făcut că plouă și a servit câteva fraze gen­erale de genul "totul e min­unat și vom face să fie bine, ca să nu fie rău", după care a invi­tat presa să plece. Văzând că n‑a atins subiectele impor­tante, Iohan­nis a inter­venit încă o dată și a vor­bit din nou clar și con­cis despre ceea ce el a numit "ele­fanții din încăpere", asig­urând presa că în acea șed­ință de guvern nu se vor adopta măsuri nedis­cu­tate cu sis­temul de justiție și cu soci­etatea civilă. Toți am răsu­flat ușu­rați. Pen­tru moment peri­colul era tre­cut.

Dar "ele­fanții" din acea încăpere nu sunt sin­gurii despre care nu se vor­bește pub­lic. Sunt unii mult mai mari și mai per­icu­loși care bân­tuie prin Româ­nia și cu toții ne facem că nu‑i vedem. Primul ele­fant este: vrem cu ade­vărat un stat de drept, unde corupția este pedep­sită aspru și legile sunt apli­cate la sânge? Dacă am face un ref­er­en­dum cu par­tic­i­pare de peste 70% ce rezul­tate am obține? Pen­tru că avem o teri­bilă încli­nație națion­ală spre așa-numita des­cur­căre­ală, care nu e altceva decât ocol­irea legii prin pile, relații și cunoșt­ințe. Iar al doilea ele­fant este: Sun­tem de acord ca un par­tid la put­ere, ori­care ar fi el, să facă ce vrea cu legile țării dacă ne dă pomeni prin mărirea salari­ilor și scu­tirea de taxe și impozite? Sun­tem dis­puși să ne vin­dem dem­ni­tatea pen­tru o burtă mai plină?

Să nu ne amăgim: aceș­tia sunt ade­vărații ele­fanți cu care Iohan­nis va tre­bui să se con­frunte. Pen­tru că acest război politic abia a început și nu se va sfârși prin negociere și com­pro­mis. Se va ajunge fie la căderea guver­nu­lui, fie la antic­i­pate, fie la sus­pendarea președ­in­telui. E pregătită Româ­nia să-și susțină un președ­inte care luptă pen­tru stat de drept? Dar tu? Tu ești pregătit?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. bejan

  Sunt prea mari intere­sele pen­tru ca actu­alul guvern sa renunte la legile care‑i scapa de pus­carie pe penalii dovediti. Ne agi­tam, dar parghi­ile sunt in mana lor. Trist!

  • Sorin Sfirlogea

   Eu zic să nu dezarmăm. S‑au întâm­plat și în tre­cut lucruri pe care nu le cre­deam posi­bile: Roșia Mon­tană, Colec­tiv, mișcările pen­tru păduri. Totul e să nu cedăm.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu