Zice Drag­nea că aseară a fost o mi­ne­ri­adă și că pre­șe­din­tele a fost în frun­tea ei. Pro­ba­bil că nu știe cum arată o mi­ne­ri­adă, n‑a luat niște bâte pe co­coașă ca să facă di­fe­rența din­tre un pro­test paș­nic și hoar­dele de pri­mi­tivi care au in­va­dat în mai multe rân­duri Bu­cu­reștiul. Poate‑l ajută no­ro­cul să ex­pe­ri­men­teze o mi­ne­ri­adă re­ală. Așa, de în­vă­țare de minte.

Dar cul­mea tu­pe­u­lui mi se pare în­săși re­fe­rința la mi­ne­ri­adă. Exact acum, când la par­chet se in­ves­ti­ghează fap­tele mi­ne­ri­a­dei din ’90, or­ga­ni­zată de tă­tu­cul par­ti­du­lui din care faci parte, tu te gă­sești să po­me­nești de mi­ne­ri­adă. Și să‑i acuzi pe al­ții de or­ga­ni­za­rea ei când par­ti­dul tău așa s‑a men­ți­nut la pu­tere, te­ro­ri­zând pe­ri­o­dic Ro­mâ­nia cu bâ­tele unor bieți ig­no­ranți, abru­ti­zați de muncă și al­cool. E ca și cum ai vorbi de fu­nie în casa spânzuratului.

Ceea ce e lim­pede deja, e că oa­me­nii ăș­tia nu au de gând să ce­deze. Vor con­ti­nua cu or­do­nanța de gra­ți­ere. Vor în­cepe o pro­ce­dură de sus­pen­dare a lui Iohan­nis. Vor aduce oa­meni cu auto­care la mi­tin­guri de sus­ți­nere a gu­ver­nu­lui lor de infractori.

Și de aia nici noi nu tre­buie să ce­dăm. În stradă. Ori ei, ori noi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. daniel

    Drag­nea e abil, sme­cher si in­struit la scoala sec­tiei or­ga­ni­za­torice a PCR. Nu face nicio con­fu­zie, stie exact des­pre ce vor­beste. Este mo­dul di­a­bo­lic si per­vers de a ras­tal­maci lu­cru­rile, de a le de­na­tura sen­sul si de a le fo­losi in in­te­re­sul tau, ba­zandu-te pe me­mo­ria scurta a ro­ma­ni­lor si, pu­tem sa o spu­nem, pe pros­tia unora din­tre ei. Ast­fel ca pu­tem ex­plica, dupa cum urmeaza:
    1.Minerii nu au ve­nit de buna voie in Bu­cu­resti, ci “au fost adusi in Bucuresti”;
    2.Nu au ve­nit sa “dea o lo­vi­tura de stat”, nici sa ras­to­arne sta­tul de drept, ci “sa‑l apere” de “le­gio­na­rii si de “huli­ga­nii” din Pi­ata Uni­ver­si­ta­tii, ase­ma­na­tori ca pro­fil psi­ho­lo­gic cu cei de acum, cu di­fe­renta ca nu mai tine ches­tia cu le­gio­na­rii si huli­ga­nii si, prin mo­der­ni­za­rea ar­se­na­lu­lui di­ver­si­o­nist-ma­ni­pu­la­tor se­cu­ris­tic, in­tra in scena SRI. To­tul in vi­ziu­nea crip­to­co­mu­nista Ili­es­ci­ana & Comp.
    Nu ma lun­gesc in de­mon­stra­tie ca va plic­ti­siti sa ci­titi si, cei mai ti­neri, pro­ba­bil, nu in­te­le­geti par­si­ve­nia aces­tor in­frac­tori tra­da­tori de neam si tara, con­dusi de mi­cul mare om din Te­le­or­man. E mic pen­tru ca e un go­lan ca ori­care al­tul (poate doar Ponta sa fie mai go­lan ca el) si e “mare” ca l‑au fa­cut asa cei ce nu in­te­leg ni­mic din po­li­tica asta de grup de in­frac­tori si pot fi pa­ca­liti cu com­pa­ra­tii in­tre mi­neri si de­mon­stranti pa­s­nici care au o opi­nie des­pre lume si viata.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.