Jocul de‑a hoții și vardiștii

Româ­nia este ruptă în două. Nu e prima dată. Ne-am împărțit în băsiști și anti-băsiști, în #colec­tiv și indifer­enți, în #roși­a­mon­tană și pro-cianuriști. În gen­eral linia de demar­cație din­tre cele două tabere a tre­cut cam prin aceeași geografie demografică, cu mici excepții. Cam ace­leași cat­e­gorii sociale și de vârstă se așează de fiecare dată de o parte și de alta a bar­i­cade­lor pen­tru încă o bătălie din eter­nul război româno-român. Acum ne împarte iarăși în două tabere o ordo­nanță. Dar oare ordo­nanța e ade­vărata miză? Cu sig­u­ranță, nu.

Una din tabere spune că s‑a sătu­rat de corupție și că vrea ca legile să nu per­mită abuzurile celor ce se află în funcții pub­lice. Privind înapoi în cei 27 de ani de la rev­oluție — sau ce‑o fi fost aia care s‑a întâm­plat în decem­brie '89 — putem admite că au drep­tate: țara asta a fost furată și păgu­bită în toate felurile posi­bile. Din prostie, din lăcomie, prin incom­pe­tență, prin impos­tură. Ajunge! spun acum cei ce vor ordo­nanța abro­gată, nu vrem să mai avem nici o por­tiță pen­tru corupție. Cine fură și cine greșește tre­buie să răspundă penal pen­tru asta.

De partea cealaltă se aud acuza­ții că Româ­nia a devenit o repub­lică a procuro­r­ilor. Că legea le per­mite să vâneze orice mică greșeală și să târască nevi­no­vați (sau, mai bine zis, vino­vați inocenți) în justiție pen­tru a‑i închide. Că totul este la dis­creția procuro­r­ilor. Și că nici procurorii ăștia nu sunt uși de bis­er­ică, cum își per­mit acum să aresteze oameni când ei înșiși au comis acte de corupție în tre­cut. Tre­buie să admit, pen­tru a fi onest cu mine însumi, că e un sâm­bure de ade­văr în aceste afir­mații. Să mă explic.

În primii ani de după decem­brie '89 ati­tudinea procuro­r­ilor (foști comu­niști) și a ofițer­ilor SRI (foști securiști) n‑a fost una deloc imac­u­lată. Știu exem­ple de procurori care lucrau mână în mână cu politi­cienii și autoritățile locale, orga­nizând hoții scan­daloase în vre­mea bram­bu­re­lii gen­erale a anilor '90. Noul SRI super­viza totul și prob­a­bil nota prin dosare, în timp ce puneau și ei botul la caș­caval. Cu bani din tot felul de afac­eri necu­rate, cei ce tre­buiau să păzească legea își ridi­cau vile la con­curență cu polițiștii, pri­marii, dep­utații și sen­a­torii. În vre­mea respec­tivă FSN și apoi PDSR dom­inau peisajul politic al țării și între acest par­tid și procurori s‑au năs­cut frății infracționale bine­cunos­cute celor ce aveau ochi să vadă la vre­mea aceea. Cu tim­pul s‑au adău­gat aces­tui jaf și unii din PNL, PDL, UDMR șamd. Dar cui să te plângi când toți erau în aceeași mafie? Tri­no­mul politicieni-SRI-procurori duduia ca o mașină bine unsă.

La un moment dat, după ce rechinii bătrâni ai procu­ra­turilor și secu­rității au început să se pen­sioneze, linia a doua de procurori și sereiști mai tineri au început să preia frâiele. Bineînțe­les că au urmat de foarte multe ori exem­plul de suc­ces al pre­de­ce­so­rilor lor, dar, într‑o zi, cel puțin o parte din­tre ei au "întors armele". Linia dură impusă de DNA era cu totul altceva: fără milă. SRI a pre­luat aceeași direcție și a început să furnizeze procuro­r­ilor infor­mați­ile adunate cu grijă în dosarele sale. Șocul a fost imens pen­tru politi­cieni, căci nu erau obișnuiți să se teamă ori să se fer­ească de cineva. Peste noapte au devenit duș­mani. Tri­no­mul s‑a trans­for­mat în binom. Iar politi­cienii au fost lăsați în off­side.

Vedeți deci că nemulțu­mirea de astăzi a pesediștilor la adresa "bino­mu­lui" nu e pe de‑a întregul nejus­ti­fi­cată. Nu demult erau tovarăși de tâl­hărie. Aceste ade­văruri ar tre­bui spuse cu voce tare, spre înțelegerea tuturor. Și poate că, dacă am pune între­barea corectă despre această situ­ație, linia de demar­cație între cele două tabere de români s‑ar muta sem­ni­fica­tiv. Poate că am putea găsi un răspuns accep­tat de o largă majori­tate la această difi­cilă prob­lemă. Căci între­barea nu e dacă ordo­nanța 13 tre­buie sau nu abro­gată — este limpede că ea soluționează prob­lema în favoarea corupției. Între­barea e dacă, indifer­ent de ce s‑a întâm­plat în tre­cut, vrem să facem curățe­nie în Româ­nia. Și printre corupți, și printre procurori, și printre ofițerii SRI.

Pen­tru că viața noas­tră și des­tinul nos­tru ca popor nu pot fi tratate ca un veșnic joc de‑a hoții și vardiștii.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Neculai Cimpoesu

  Fru­mos arti­col, opinie, sub­scriu !

 2. Avram Ilisie

  IOHSNIS.Cu acoper­iți

 3. Vali Constantin

  Cine l‑a fotografiat pe nazist de la spate?

 4. Corneliu Chelaru

  da, sa facem curate­nie si sa incepem cu insti­tu­tia paraz­i­tara care este DNA, LULUTA SA DEA INAPOI SALARIILE NEJUSTIFICATE, PENTRU PROSTIA DIN CAPUL EI PLATIM TOT POPORUL.

 5. Doina Kaitar

  Între­barea e,altă între­bare!

 6. Marika Lotte

  Presed­in­tele nu face legi!!!!Legile face guver­nul si parlamentu,dupa placul lor!!!!.…..

 7. Traian Neagu

  Numai guver­nul? Începeți cu "presed­in­tele", sam­sar

 8. Virgil Streche

  Mai am un sin­gur dor sa‑l vad pe Drag­nea scri­itor

 9. Ioan Stoica

  Aces­tea le tre­buie la toti din GUVERN


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu