Jocul de‐a hoții și vardiștii

Româ­nia este ruptă în două. Nu e prima dată. Ne‐am împăr­țit în băsiști și anti‐băsiști, în #colec­tiv și indi­fe­renți, în #roși­a­montană și pro‐cianuriști. În gene­ral linia de demar­ca­ție din­tre cele două tabere a tre­cut cam prin ace­eași geo­gra­fie demo­gra­fică, cu mici excep­ții. Cam ace­leași cate­go­rii soci­ale și de vâr­stă se așează de fie­care dată de o parte și de alta a bari­ca­de­lor pen­tru încă o bătă­lie din eter­nul răz­boi româno‐român. Acum ne împarte iarăși în două tabere o ordo­nanță. Dar oare ordo­nanța e ade­vă­rata miză? Cu sigu­ranță, nu.

Una din tabere spune că s‐a sătu­rat de corup­ție și că vrea ca legile să nu per­mită abu­zu­rile celor ce se află în func­ții publice. Pri­vind îna­poi în cei 27 de ani de la revo­lu­ție – sau ce‐o fi fost aia care s‐a întâm­plat în decem­brie '89 – putem admite că au drep­tate: țara asta a fost furată și păgu­bită în toate felu­rile posi­bile. Din pros­tie, din lăco­mie, prin incom­pe­tență, prin impos­tură. Ajunge! spun acum cei ce vor ordo­nanța abro­gată, nu vrem să mai avem nici o por­tiță pen­tru corup­ție. Cine fură și cine gre­șește tre­buie să răs­pundă penal pen­tru asta.

De par­tea cea­laltă se aud acu­za­ții că Româ­nia a deve­nit o repu­blică a pro­cu­ro­ri­lor. Că legea le per­mite să vâneze orice mică gre­șe­ală și să târască nevi­no­vați (sau, mai bine zis, vino­vați ino­cenți) în jus­ti­ție pen­tru a‐i închide. Că totul este la dis­cre­ția pro­cu­ro­ri­lor. Și că nici pro­cu­ro­rii ăștia nu sunt uși de bise­rică, cum își per­mit acum să ares­teze oameni când ei înșiși au comis acte de corup­ție în tre­cut. Tre­buie să admit, pen­tru a fi onest cu mine însumi, că e un sâm­bure de ade­văr în aceste afir­ma­ții. Să mă explic.

În pri­mii ani de după decem­brie '89 ati­tu­di­nea pro­cu­ro­ri­lor (foști comu­niști) și a ofi­țe­ri­lor SRI (foști secu­riști) n‐a fost una deloc ima­cu­lată. Știu exem­ple de pro­cu­rori care lucrau mână în mână cu poli­ti­cie­nii și auto­ri­tă­țile locale, orga­ni­zând hoții scan­da­loase în vre­mea bram­bu­re­lii gene­rale a ani­lor '90. Noul SRI super­viza totul și pro­ba­bil nota prin dosare, în timp ce puneau și ei botul la caș­ca­val. Cu bani din tot felul de afa­ceri necu­rate, cei ce tre­bu­iau să păzească legea își ridi­cau vile la con­cu­rență cu poli­țiș­tii, pri­ma­rii, depu­ta­ții și sena­to­rii. În vre­mea res­pec­tivă FSN și apoi PDSR domi­nau pei­sa­jul poli­tic al țării și între acest par­tid și pro­cu­rori s‐au năs­cut fră­ții infrac­țio­nale bine­cu­nos­cute celor ce aveau ochi să vadă la vre­mea aceea. Cu tim­pul s‐au adă­u­gat aces­tui jaf și unii din PNL, PDL, UDMR șamd. Dar cui să te plângi când toți erau în ace­eași mafie? Tri­no­mul politicieni‐SRI‐procurori duduia ca o mașină bine unsă.

La un moment dat, după ce rechi­nii bătrâni ai pro­cu­ra­tu­ri­lor și secu­ri­tă­ții au înce­put să se pen­sio­neze, linia a doua de pro­cu­rori și sereiști mai tineri au înce­put să preia frâiele. Bine­în­țe­les că au urmat de foarte multe ori exem­plul de suc­ces al pre­de­ce­so­ri­lor lor, dar, într‐o zi, cel puțin o parte din­tre ei au "întors armele". Linia dură impusă de DNA era cu totul alt­ceva: fără milă. SRI a pre­luat ace­eași direc­ție și a înce­put să fur­ni­zeze pro­cu­ro­ri­lor infor­ma­ți­ile adu­nate cu grijă în dosa­rele sale. Șocul a fost imens pen­tru poli­ti­cieni, căci nu erau obiș­nu­iți să se teamă ori să se ferească de cineva. Peste noapte au deve­nit duș­mani. Tri­no­mul s‐a trans­for­mat în binom. Iar poli­ti­cie­nii au fost lăsați în offside.

Vedeți deci că nemul­țu­mi­rea de astăzi a pese­diș­ti­lor la adresa "bino­mu­lui" nu e pe de‐a între­gul nejus­ti­fi­cată. Nu demult erau tova­răși de tâlhă­rie. Aceste ade­vă­ruri ar tre­bui spuse cu voce tare, spre înțe­le­ge­rea tutu­ror. Și poate că, dacă am pune între­ba­rea corectă des­pre această situ­a­ție, linia de demar­ca­ție între cele două tabere de români s‐ar muta sem­ni­fi­ca­tiv. Poate că am putea găsi un răs­puns accep­tat de o largă majo­ri­tate la această difi­cilă pro­blemă. Căci între­ba­rea nu e dacă ordo­nanța 13 tre­buie sau nu abro­gată – este lim­pede că ea solu­țio­nează pro­blema în favoa­rea corup­ției. Între­ba­rea e dacă, indi­fe­rent de ce s‐a întâm­plat în tre­cut, vrem să facem cură­țe­nie în Româ­nia. Și prin­tre corupți, și prin­tre pro­cu­rori, și prin­tre ofi­țe­rii SRI.

Pen­tru că viața noas­tră și des­ti­nul nos­tru ca popor nu pot fi tra­tate ca un veș­nic joc de‐a hoții și var­diș­tii.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Neculai Cimpoesu

  Fru­mos arti­col, opi­nie, sub­scriu !

 2. Avram Ilisie

  IOHSNIS.Cu aco­pe­riți

 3. Vali Constantin

  Cine l‐a foto­gra­fiat pe nazist de la spate?

 4. Corneliu Chelaru

  da, sa facem cura­te­nie si sa ince­pem cu insti­tu­tia para­zi­tara care este DNA, LULUTA SA DEA INAPOI SALARIILE NEJUSTIFICATE, PENTRU PROSTIA DIN CAPUL EI PLATIM TOT POPORUL.

 5. Doina Kaitar

  Între­ba­rea e,altă între­bare!

 6. Marika Lotte

  Pre­se­din­tele nu face legi!!!!Legile face guver­nul si parlamentu,dupa pla­cul lor!!!!.…..

 7. Traian Neagu

  Numai guver­nul? Înce­peți cu "pre­se­din­tele", sam­sar

 8. Virgil Streche

  Mai am un sin­gur dor sa‐l vad pe Drag­nea scri­i­tor

 9. Ioan Stoica

  Aces­tea le tre­buie la toti din GUVERN


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu