După cum ve­deți aveți o sus­ți­nere po­pu­lară des­pre care pro­ba­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de de­ter­mi­nată. Ați câștigat‑o în parte voi, prin fer­mi­ta­tea cu care ați in­sis­tat în lupta îm­po­triva co­rup­ției. Ați câștigat‑o în parte prin po­li­ti­cieni, care au re­u­șit să aducă ro­mâ­nii la exas­pe­rare cu nesfâr­și­tele do­vezi de min­ciună și ho­ție. Im­por­tant e că acum o aveți și este, cu si­gu­ranță, ca­pi­ta­lul vos­tru cel mai de preț. Oa­me­nii vor ieși în stradă ori de câte ori vreun gu­vern sau par­la­ment va în­cerca să pună frână jus­ti­ției în România.

Dar e im­por­tant să în­țe­le­geți că, în egală mă­sură, această sus­ți­nere este și po­vara voas­tră. Tre­buie să vă ri­di­cați la înăl­ți­mea aș­tep­tă­ri­lor și de acum îna­inte. Și cred că a ve­nit mo­men­tul să fa­ceți ceva în plus: să în­cer­cați ca în­cre­de­rea în voi să se răs­pân­dească că­tre toți ro­mâ­nii. Căci deo­cam­dată doar o parte din­tre ei cred în voi.

Veți spune că e greu, că me­diul po­li­tic vă su­b­mi­nează au­to­ri­ta­tea, că te­le­vi­ziu­nile aser­vite unor in­te­rese vă bla­mează și vă dis­trug ima­gi­nea. Da, așa e, e un me­diu os­til. Dar eu am să vă răs­pund că e ex­trem de im­por­tant. Pen­tru că Ro­mâ­nia are o ne­voie dis­pe­rată de cla­ri­tate a ra­țio­na­men­tu­lui, de res­pect față de lege, de edu­ca­ție în spi­ri­tul unui stat de drept. Și ni­meni alt­ci­neva nu poate preda lec­ția aceasta. Doar voi, prin ceea ce fa­ceți și comunicați.

Ina­mi­cii voș­tri vor­besc ade­sea des­pre bi­no­mul pro­cu­rori-SRI. Și des­pre fap­tul că unii pro­cu­rori nu sunt chiar așa de ima­cu­lați cum ar vrea să pară. Că do­sa­rele pe care le in­stru­men­tați sunt de na­tură po­li­tică și că an­che­tați pre­fe­ren­țial, doar pe unii. Sunt si­gur că nu asta e re­a­li­ta­tea. Dar la fel de si­gur sunt că există și ca­zuri când an­che­tele și an­che­ta­to­rii nu sunt com­plet im­par­ți­ale. N‑am să pre­tind că știu ce tre­buie să fa­ceți în in­sti­tu­ți­ile voas­tre ca să îm­bu­nă­tă­țiți si­tu­a­ția, dar sper să în­țe­le­geți că, până nu veți da semne clare că aceste su­biecte sunt la fel de im­por­tante ca an­che­tele și ares­tă­rile, nu veți con­vinge acea ma­jo­ri­tate care să vă sus­țină fără echi­voc. Iar când asta se va re­a­liza, când 80% din ro­mâni vor fi con­vinși că avem o jus­ti­ție cu­rată și o vor sus­ține, par­ti­dele po­li­tice vor tre­bui să se cu­rețe și ele. Fără vo­tu­rile unei mase ma­ne­vra­bile de oa­meni con­fuzi și dez­a­mă­giți, co­rup­ția nu poate re­zista. Și abia atunci veți pu­tea spune că ați re­u­șit, când nu vom avea ne­voie dis­pe­rată de voi.

Vă mul­țu­mim pen­tru efort. Dar vrem mai mult. Și mai bine.

Cu pri­e­te­nie,
Unul din­tre români


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.