Dragă Codruța și Augustin

După cum vedeți aveți o sus­ți­nere popu­lară des­pre care pro­ba­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de deter­mi­nată. Ați câștigat‐o în parte voi, prin fer­mi­ta­tea cu care ați insis­tat în lupta împo­triva corup­ției. Ați câștigat‐o în parte prin poli­ti­cieni, care au reu­șit să aducă româ­nii la exas­pe­rare cu nesfâr­și­tele dovezi de min­ciună și hoție. Impor­tant e că acum o aveți și este, cu sigu­ranță, capi­ta­lul vos­tru cel mai de preț. Oame­nii vor ieși în stradă ori de câte ori vreun guvern sau par­la­ment va încerca să pună frână jus­ti­ției în Româ­nia.

Dar e impor­tant să înțe­le­geți că, în egală măsură, această sus­ți­nere este și povara voas­tră. Tre­buie să vă ridi­cați la înăl­ți­mea aștep­tă­ri­lor și de acum îna­inte. Și cred că a venit momen­tul să faceți ceva în plus: să încer­cați ca încre­de­rea în voi să se răs­pân­dească către toți româ­nii. Căci deo­cam­dată doar o parte din­tre ei cred în voi.

Veți spune că e greu, că mediul poli­tic vă sub­mi­nează auto­ri­ta­tea, că tele­vi­ziu­nile aser­vite unor inte­rese vă bla­mează și vă dis­trug ima­gi­nea. Da, așa e, e un mediu ostil. Dar eu am să vă răs­pund că e extrem de impor­tant. Pen­tru că Româ­nia are o nevoie dis­pe­rată de cla­ri­tate a rațio­na­men­tu­lui, de res­pect față de lege, de edu­ca­ție în spi­ri­tul unui stat de drept. Și nimeni alt­ci­neva nu poate preda lec­ția aceasta. Doar voi, prin ceea ce faceți și comu­ni­cați.

Ina­mi­cii voș­tri vor­besc ade­sea des­pre bino­mul procurori‐SRI. Și des­pre fap­tul că unii pro­cu­rori nu sunt chiar așa de ima­cu­lați cum ar vrea să pară. Că dosa­rele pe care le instru­men­tați sunt de natură poli­tică și că anche­tați pre­fe­ren­țial, doar pe unii. Sunt sigur că nu asta e rea­li­ta­tea. Dar la fel de sigur sunt că există și cazuri când anche­tele și anche­ta­to­rii nu sunt com­plet impar­ți­ale. N‐am să pre­tind că știu ce tre­buie să faceți în insti­tu­ți­ile voas­tre ca să îmbu­nă­tă­țiți situ­a­ția, dar sper să înțe­le­geți că, până nu veți da semne clare că aceste subiecte sunt la fel de impor­tante ca anche­tele și ares­tă­rile, nu veți con­vinge acea majo­ri­tate care să vă sus­țină fără echi­voc. Iar când asta se va rea­liza, când 80% din români vor fi con­vinși că avem o jus­ti­ție curată și o vor sus­ține, par­ti­dele poli­tice vor tre­bui să se curețe și ele. Fără votu­rile unei mase mane­vra­bile de oameni con­fuzi și dez­a­mă­giți, corup­ția nu poate rezista. Și abia atunci veți putea spune că ați reu­șit, când nu vom avea nevoie dis­pe­rată de voi.

Vă mul­țu­mim pen­tru efort. Dar vrem mai mult. Și mai bine.

Cu pri­e­te­nie,
Unul din­tre români


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu