Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi‐ar spune cineva, fap­tul că PSD și ALDE le‐au cerut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la moțiu­nea de cen­zură, dar să nu voteze, demon­strează că lide­rii celor două for­ma­țiuni poli­tice se tem că nu mai dețin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fisură tot mai mare între tabăra Drag­nea și tabăra Chi­rica. Se fac spe­cu­la­ții cum că Grin­deanu a fost mână moartă la ordo­nan­țele astea și a fost pus în niște situ­a­ții ingrate – minis­trul jus­ti­ției nu lucra în sub­or­di­nea sa, ci a lui Drag­nea. Ini­țial Grin­deanu a accep­tat această stare de lucruri (mare gre­șe­ală!), după care a rea­li­zat ce amploare au mani­fes­ta­ți­ile și în ce rahat s‐a băgat și a dat îna­poi. Prea târ­ziu, însă.

Deci­zia CCR de astăzi dă, apa­rent, apă la moară pen­tru PSD. Guver­nul avea drep­tul de a da ordo­nanțe de urgență în ches­tiu­nea modi­fi­că­rii codu­lui penal. Fap­tul că nu a con­sul­tat CSM și alte insti­tu­ții din dome­niul juri­dic este lip­sit de tact și ele­ganță, dar nu este necon­sti­tu­țio­nal, pen­tru că avi­zele aces­tor insti­tu­ții sunt con­sul­ta­tive. Toți știam asta și n‐ar tre­bui să ne mire deci­zia Cur­ții. Fap­tul că s‐a făcut sesi­za­rea de către pre­șe­dinte și CSM a fost mai degrabă un gest sim­bo­lic, pen­tru a marca dez­a­cor­dul față de cele întâm­plate. Acum însă con­clu­zi­ile pre­dic­ti­bile ale Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale se întorc ca un bume­rang, dându‐le oca­zia pese­diș­ti­lor să jubi­leze public că au avut drep­tate. Ca exer­ci­țiu de ima­gine, sesi­za­rea a fost o eroare. Vom vedea ce va rezulta din cea­laltă sesi­zare, cea pe con­ți­nu­tul ordo­nan­ței, făcută de Cior­bea.

Una peste alta, PSD a mar­cat două puncte mari azi și pro­ba­bil că sunt feri­ciți. Dar pro­blema de fond rămâne, căci ea nu este de natură juri­dică sau con­sti­tu­țio­nală, ci o ches­tiune de morală: nu este nor­mal să schimbi legi­sla­ția penală in sen­sul rela­xă­rii ei într‐o țară care se luptă să scape de corup­ție. Sau dacă totuși vrei să o schimbi, explici clar de ce, te con­sulți pe larg cu soci­e­ta­tea și treci modi­fi­că­rile prin par­la­ment. Și tre­buie să înțe­le­gem toți această rea­li­tate, chiar și noi, cei care pro­tes­tăm: nu putem com­bate o pro­blemă de morală încăl­când legea, adică inter­zi­când PSD să aducă modi­fi­că­rile codu­lui penal în par­la­ment. Am încălca prin­ci­pi­ile pe care sus­ți­nem că le apă­răm, adică demo­cra­ția și sta­tul de drept.

Se va fisura PSD? Poate, deși nu cred. Ceea ce îi ține împre­ună pare a fi mai impor­tant decât ce îi separă acum. Așa că nu tre­buie să mizăm pe așa ceva, ci să facem urmă­toa­rea miș­care cetă­țe­nească prin care putem influ­ența vii­to­rul lup­tei împo­triva corup­ției. După păre­rea mea, ar tre­bui să dema­răm o ini­ția­tivă legi­sla­tivă cetă­țe­nească prin care să cerem ca modi­fi­că­rile legi­sla­ției care pri­vesc codul penal să nu poată fi adop­tate în par­la­ment prin majo­ri­tate sim­plă, ci prin majo­ri­tate abso­lută. Am motiva acest lucru prin nevoia de accep­tare mai largă a legi­sla­ției penale, ca o garan­ție că schim­bă­rile poli­tice nu gene­rează fluc­tu­a­ții nedo­rite ale modu­lui în care soci­e­ta­tea pedep­sește infrac­țiu­nile. Iar dacă am intro­duce această regulă, am fi (mai) con­vinși că nici unui par­tid nu‐i va fi ușor să ope­reze modi­fi­cări în favoa­rea pro­priei sale cli­en­tele. Căci mă îndo­iesc că vreun par­tid va avea 67% în par­la­ment în vii­to­rul pre­vi­zi­bil.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Cristian Petrache

    O alta pro­pu­nere: Sus­pen­da­rea pre­se­din­te­lui sa poata fi facuta doar cu majo­ri­tate abso­luta… acum arti­co­lul 95 spe­ci­fica doar majo­ri­tate ( banu­iesc ca se suban­te­lege majo­ri­tate sim­pla) sau, macar cu majo­ri­tate cali­fi­cata ( parca asa se numeste – 23 din­tre par­la­men­tari).


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu