Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi-ar spune cineva, fap­tul că PSD și ALDE le-au cerut pro­pri­ilor par­la­men­tari să stea în sală la moți­unea de cen­zură, dar să nu voteze, demon­strează că lid­erii celor două for­mați­uni politice se tem că nu mai dețin con­trolul. Iar asta con­firmă zvonurile cum că în PSD există o fisură tot mai mare între tabăra Drag­nea și tabăra Chir­ica. Se fac spec­u­lații cum că Grindeanu a fost mână moartă la ordo­nanțele astea și a fost pus în niște situ­ații ingrate — min­istrul justiției nu lucra în sub­or­dinea sa, ci a lui Drag­nea. Inițial Grindeanu a accep­tat această stare de lucruri (mare greșeală!), după care a real­izat ce amploare au man­i­fes­tați­ile și în ce rahat s‑a băgat și a dat înapoi. Prea târziu, însă.

Decizia CCR de astăzi dă, aparent, apă la moară pen­tru PSD. Guver­nul avea drep­tul de a da ordo­nanțe de urgență în chestiunea mod­i­ficării codu­lui penal. Fap­tul că nu a con­sul­tat CSM și alte insti­tuții din dome­niul juridic este lip­sit de tact și ele­ganță, dar nu este necon­sti­tuțional, pen­tru că avizele aces­tor insti­tuții sunt con­sul­ta­tive. Toți știam asta și n‑ar tre­bui să ne mire decizia Curții. Fap­tul că s‑a făcut sesizarea de către președ­inte și CSM a fost mai degrabă un gest sim­bolic, pen­tru a marca deza­cor­dul față de cele întâm­plate. Acum însă con­cluzi­ile pre­dictibile ale Curții Con­sti­tuționale se întorc ca un bumerang, dându-le ocazia pesediștilor să jubileze pub­lic că au avut drep­tate. Ca exer­cițiu de imag­ine, sesizarea a fost o eroare. Vom vedea ce va rezulta din cealaltă sesizare, cea pe conțin­u­tul ordo­nanței, făcută de Cior­bea.

Una peste alta, PSD a mar­cat două puncte mari azi și prob­a­bil că sunt feri­ciți. Dar prob­lema de fond rămâne, căci ea nu este de natură juridică sau con­sti­tuțion­ală, ci o chestiune de morală: nu este nor­mal să schimbi leg­is­lația penală in sen­sul relaxării ei într‑o țară care se luptă să scape de corupție. Sau dacă totuși vrei să o schimbi, explici clar de ce, te con­sulți pe larg cu soci­etatea și treci mod­i­ficările prin par­la­ment. Și tre­buie să înțelegem toți această real­i­tate, chiar și noi, cei care protestăm: nu putem com­bate o prob­lemă de morală încăl­când legea, adică interz­icând PSD să aducă mod­i­ficările codu­lui penal în par­la­ment. Am încălca prin­cipi­ile pe care susținem că le apărăm, adică democrația și statul de drept.

Se va fisura PSD? Poate, deși nu cred. Ceea ce îi ține împre­ună pare a fi mai impor­tant decât ce îi sep­ară acum. Așa că nu tre­buie să mizăm pe așa ceva, ci să facem urmă­toarea miș­care cetățe­nească prin care putem influ­ența viitorul luptei împotriva corupției. După păr­erea mea, ar tre­bui să demarăm o iniția­tivă leg­isla­tivă cetățe­nească prin care să cerem ca mod­i­ficările leg­is­lației care privesc codul penal să nu poată fi adop­tate în par­la­ment prin majori­tate sim­plă, ci prin majori­tate abso­lută. Am motiva acest lucru prin nevoia de acceptare mai largă a leg­is­lației penale, ca o garanție că schim­bările politice nu generează fluc­tu­ații nedorite ale mod­u­lui în care soci­etatea pedepsește infracți­u­nile. Iar dacă am intro­duce această reg­ulă, am fi (mai) con­vinși că nici unui par­tid nu‑i va fi ușor să opereze mod­i­ficări în favoarea pro­priei sale clien­tele. Căci mă îndoi­esc că vreun par­tid va avea 67% în par­la­ment în viitorul pre­viz­ibil.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Cristian Petrache

    O alta prop­unere: Sus­pendarea presed­in­telui sa poata fi facuta doar cu majori­tate abso­luta… acum arti­colul 95 speci­fica doar majori­tate ( banui­esc ca se sub­an­telege majori­tate sim­pla) sau, macar cu majori­tate cal­i­fi­cata ( parca asa se numeste — 23 din­tre par­la­men­tari).


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu