Orice mi-ar spune ci­neva, fap­tul că PSD și ALDE le-au ce­rut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la mo­țiu­nea de cen­zură, dar să nu vo­teze, de­mon­strează că li­de­rii ce­lor două for­ma­țiuni po­li­tice se tem că nu mai de­țin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fi­sură tot mai mare în­tre ta­băra Drag­nea și ta­băra Chi­rica. Se fac spe­cu­la­ții cum că Grin­deanu a fost mână moartă la or­do­nan­țele as­tea și a fost pus în niște si­tu­a­ții in­grate — mi­nis­trul jus­ti­ției nu lu­cra în sub­or­di­nea sa, ci a lui Drag­nea. Ini­țial Grin­deanu a ac­cep­tat această stare de lu­cruri (mare gre­șe­ală!), după care a re­a­li­zat ce am­ploare au ma­ni­fes­ta­ți­ile și în ce ra­hat s‑a bă­gat și a dat îna­poi. Prea târ­ziu, însă.

De­ci­zia CCR de as­tăzi dă, apa­rent, apă la moară pen­tru PSD. Gu­ver­nul avea drep­tul de a da or­do­nanțe de ur­gență în ches­tiu­nea mo­di­fi­că­rii co­du­lui pe­nal. Fap­tul că nu a con­sul­tat CSM și alte in­sti­tu­ții din do­me­niul ju­ri­dic este lip­sit de tact și ele­ganță, dar nu este ne­con­sti­tu­țio­nal, pen­tru că avi­zele aces­tor in­sti­tu­ții sunt con­sul­ta­tive. Toți știam asta și n‑ar tre­bui să ne mire de­ci­zia Cur­ții. Fap­tul că s‑a fă­cut se­si­za­rea de că­tre pre­șe­dinte și CSM a fost mai de­grabă un gest sim­bo­lic, pen­tru a marca dez­a­cor­dul față de cele în­tâm­plate. Acum însă con­clu­zi­ile pre­dic­ti­bile ale Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale se în­torc ca un bu­me­rang, dându-le oca­zia pe­se­diș­ti­lor să ju­bi­leze pu­blic că au avut drep­tate. Ca exer­ci­țiu de ima­gine, se­si­za­rea a fost o eroare. Vom ve­dea ce va re­zulta din cea­laltă se­si­zare, cea pe con­ți­nu­tul or­do­nan­ței, fă­cută de Ciorbea.

Una peste alta, PSD a mar­cat două puncte mari azi și pro­ba­bil că sunt fe­ri­ciți. Dar pro­blema de fond rămâne, căci ea nu este de na­tură ju­ri­dică sau con­sti­tu­țio­nală, ci o ches­tiune de mo­rală: nu este nor­mal să schimbi le­gi­sla­ția pe­nală in sen­sul re­la­xă­rii ei într‑o țară care se luptă să scape de co­rup­ție. Sau dacă to­tuși vrei să o schimbi, ex­plici clar de ce, te con­sulți pe larg cu so­ci­e­ta­tea și treci mo­di­fi­că­rile prin par­la­ment. Și tre­buie să în­țe­le­gem toți această re­a­li­tate, chiar și noi, cei care pro­tes­tăm: nu pu­tem com­bate o pro­blemă de mo­rală în­căl­când le­gea, adică in­ter­zi­când PSD să aducă mo­di­fi­că­rile co­du­lui pe­nal în par­la­ment. Am în­călca prin­ci­pi­ile pe care sus­ți­nem că le apă­răm, adică de­mo­cra­ția și sta­tul de drept.

Se va fi­sura PSD? Poate, deși nu cred. Ceea ce îi ține îm­pre­ună pare a fi mai im­por­tant de­cât ce îi se­pară acum. Așa că nu tre­buie să mi­zăm pe așa ceva, ci să fa­cem ur­mă­toa­rea miș­care ce­tă­țe­nească prin care pu­tem in­flu­ența vi­i­to­rul lup­tei îm­po­triva co­rup­ției. După pă­re­rea mea, ar tre­bui să de­ma­răm o ini­ția­tivă le­gi­sla­tivă ce­tă­țe­nească prin care să ce­rem ca mo­di­fi­că­rile le­gi­sla­ției care pri­vesc co­dul pe­nal să nu poată fi adop­tate în par­la­ment prin ma­jo­ri­tate sim­plă, ci prin ma­jo­ri­tate ab­so­lută. Am mo­tiva acest lu­cru prin ne­voia de ac­cep­tare mai largă a le­gi­sla­ției pe­nale, ca o ga­ran­ție că schim­bă­rile po­li­tice nu ge­ne­rează fluc­tu­a­ții ne­do­rite ale mo­du­lui în care so­ci­e­ta­tea pe­dep­sește in­frac­țiu­nile. Iar dacă am in­tro­duce această re­gulă, am fi (mai) con­vinși că nici unui par­tid nu‑i va fi ușor să ope­reze mo­di­fi­cări în fa­voa­rea pro­priei sale cli­en­tele. Căci mă în­do­iesc că vreun par­tid va avea 67% în par­la­ment în vi­i­to­rul previzibil.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Cristian Petrache

    O alta pro­pu­nere: Sus­pen­da­rea pre­se­din­te­lui sa poata fi fa­cuta doar cu ma­jo­ri­tate ab­so­luta… acum ar­ti­co­lul 95 spe­ci­fica doar ma­jo­ri­tate ( ba­nu­iesc ca se su­ban­te­lege ma­jo­ri­tate sim­pla) sau, ma­car cu ma­jo­ri­tate ca­li­fi­cata ( parca asa se nu­meste — 2/3 din­tre parlamentari).


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.