O țară pe care s‑o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai sobre, ne vorbesc în ultima vreme despre frămân­tările politice din jurul României, atrăgându-ne atenția că nu le dăm sufi­cientă atenție, absorbiți fiind de mizele noas­tre interne, mult mai mărunte și mai neim­por­tante. Din spatele unor tit­u­la­turi cu ștaif, pre­cum anal­ist politic sau spe­cial­ist în strate­gii mil­itare, per­soane de care une­ori auzim pen­tru prima oară ne invită să aban­donăm dis­putele din stradă, lupta împotriva unei mize atât de mici pre­cum corupția, căci țara e în prime­jdie și tre­buie să sărim cu toții să‑i apărăm integri­tatea.

Chiar și Acad­e­mia ne dă semne în această direcție, deși aflăm acum că doc­u­men­tul care a făcut oarece vâlvă pe inter­net nu e chiar emanația insti­tuției, ci a unui grup de aca­d­e­mi­cieni din­tre care unii au sem­nat fără să știe exact la ce mesaj se rali­ază, iar acum se retrag. Dar impre­sia artis­tică rămâne: ce poate fi mai serios și mai convingă­tor decât înțelep­ci­unea mar­ilor noas­tre minți din toate domeni­ile? Aproape că ar tre­bui să ne rușinăm toți cei care azi ne batem cu Drag­nea și Tăriceanu în loc să ne luăm de piept cu Putin și Trump. Întâm­plarea face să cunosc per­sonal pe vreo câțiva din­tre sem­natarii apelu­lui aca­d­e­mic și vă pot lin­iști: nu sunt nici pe departe niște ilus­tre minți, ci niște bieți mediocri frus­trați de pro­pri­ile lor lim­ite — dacă toți sem­natarii sunt aidoma lor, ne putem lin­iști.

Departe de mine gân­dul că toți aceș­tia care încearcă să mute atenția pub­lică pe subiecte mult mai gen­erale sunt în solda grupării mafiote PSD-ALDE, încer­când să ne deter­mine să renunțăm la protestele de stradă. Unii o fac din convin­geri per­son­ale, cu sig­u­ranță. Iar prob­lemele pe care ei le sem­nalează nu sunt inven­tate, ele există și sunt cu ade­vărat grave. Dar pri­or­itățile lor sunt cu totul greșite. Nu de con­junc­turile externe tre­buie să ne ocupăm mai întâi, ci de prob­lemele noas­tre interne nere­zol­vate. Și asta din două motive.

Mai întâi pen­tru că tre­buie să ne asig­urăm că cei ce ne reprez­intă în aceste momente pun pe primul plan intere­sele țării și nu pe ale lor. Căci dacă cineva tre­buie să acționeze în numele României aceia nu sun­tem noi, oamenii de pe stradă, ci cei pe care i‑am man­datat să admin­istreze țara. Și, după cum putem vedea cu toții, admin­is­tra­to­rilor pe care i‑am anga­jat nu le stă mintea la binele țării, ci la prob­lemele lor per­son­ale. Se laudă cu real­izările lor, care toate au însem­nat doar să arunce cu pomeni în stânga și dreapta (ceva ce orice prost ar putea face), iar prima acți­une cu ade­vărat elab­o­rată este aceea de a‑și grația și amnis­tia infrac­torii din rân­durile lor. Nu mă poate nimeni convinge de con­trariu: dacă vrem să fim bine reprezen­tați în com­pli­catul con­text extern, primul lucru și cel mai impor­tant este să delegăm oamenii potriv­iți. Intere­sele României nu vor fi nicio­dată bine servite de o șleahtă de golani pe care Occi­den­tul îi per­cepe ca pe niște mafioți, iar Rusia îi tratează ca pe niște inși corupt­ibili și șan­ta­ja­bili.

Iar în al doilea rând, dacă nu reușim să stopăm corupția care ne‑a dis­trus țara în ultimii 27 de ani, dege­aba ne lup­tăm pen­tru viitorul nos­tru pe plan inter­național. Ar fi ca și cum un bol­nav de can­cer în fază ter­mi­nală s‑ar lupta să câștige un sejur în niște insule exo­tice peste zece ani: fie că pierde, fie că învinge, el oricum va fi mort la vre­mea aceea. Dacă nu reușim să extir­păm can­cerul care ne mac­ină din inte­rior, nu mai avem ce să apărăm. Căci corupția e cea care ne vlăguiește eco­nomic ratând șansele de dez­voltare, e cea care ne demor­al­izează oamenii de val­oare risipindu‑i în patru zări, e cea care ne per­vertește moral pre­amărind min­ci­una și hoția. Și, mai ales, corupția e cea care ne dezbină și ne împiedică să fim uniți și sol­i­dari. Iar fără sol­i­dar­i­tate, nu sun­tem un popor, ci o pop­u­lație.

Dacă nu oprim corupția, nu prea avem o țară pe care să o apărăm.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Bogdan

  Ai un bug — pe la pranz homepage-ul siteu­lui afiseaza doar tex­tul "Între întâia noas­tră venire şi ultima noas­tră ple­care e un lung şir de călă­torii prin uni­ver­sul cotid­ian. Fiecare din­tre ele are povestea sa, care mer­ită une­ori spusă."
  In rest nimic. Am mai intal­nit prob­lema asta de 2–3 ori in ultima perioada.

  • Sorin Sfirlogea

   Mulțumesc de sem­nalare, dar eu nu reușesc să‑l repro­duc. La mine totul pare ok.

 2. Stefan Strainu

  Din ce limba este tradus arti­colul ? Prob­a­bil ca este tradus de cal­cu­la­tor sau de cineva care nu stie limba romana

 3. Dumitrache Marian

  Tara pe care tre­buie sa o aparam (Roma­nia), tre­buie sa o aparam de NOI.

 4. Dan Viorel

  Intere­sant ar fi la o mobi­lizare cati rez­ervisti ar mai veni…??? Multi sunt ple­cati din tara.….iar cei prezenti nu vor iesi pen­tru ca Statul de azi este in mainile mafiei politice, deci pe cine sa aperi de cine??? Sa‑i aperi pe mafi­otii de la put­ere din toate insti­tu­ti­ile stat­u­lui??? Pen­tru ca apoi sa te jefuiasca de tot ce a mai rams in tara???.…Insa inter­lopii de la put­ere o sa rezolve sigur problema.…Ne va vinde tara pe nimic doar sa scape ei cu aver­ile lor si cu famili­ile lor, fara a se mai trage nici macar un foc de arma.…!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. daniel

  Sa devenim un popor!?. Sa oprim corup­tia!? Primul pas, dupa par­erea mea, este edu­ca­tia polit­ica. Exem­ple:
  1. O doamna care protesteaza la Cotroceni spune la micro­fonul unei tele­viz­iuni ca protesteaza pen­tru sustinerea unui guvern pe care l‑a ales si pe care Iohan­nis nu‑l lasa sa lucreze;
  2. Un domn, inginer, care lucreaza intr‑o insti­tu­tie a Stat­u­lui Roman, spune ca avem dato­ria sa sustinem guver­nul legal si majori­tar ales;
  Punc­tul 1. gre­sit, punc­tul 2. gre­sit. Dupa par­erea mea nu avem decat posi­bil­i­tatea, ce ni se ofera din 4 in 4 ani, sa alegem politi­cieni. De obi­cei, majori­tatea prop­une un guvern pe care‑l con­sid­era in stare sa con­d­uca exec­u­tiv tara. Noi, oamenii de rand, nu alegem guverne. Noi, oamenii de rand, nu sun­tem obligati sa sustinem guverne. Nici macar in sit­u­a­tia in care am ales partidul/partidele care au for­mat guver­nul. Noi, oamenii de rand sun­tem datori sa ne facem tre­aba mereu la locul de munca si, din 4 in 4 ani, sa alegem politi­cieni, dupa cum ne duce capul si edu­ca­tia (maiales polit­ica). In cei 4 ani din­tre alegeri ne vedem de tre­aba si, in ace­lasi timp, SUPRAVEGHEM guver­nul. Daca guver­nul o ia razna, asa cum s‑a intam­plt acum, il sanc­tionam, adica protes­tam, prin toate mijloacele civ­i­lizate si le cerem politi­cie­nilor, pe care i‑am ales sau nu, sa‑l schimbe. Deci, rog per­soanele ce se recunosc in exem­plele de la 1. si 2. sa inte­leaga ca nu au nicio oblig­atie sa sustina guver­nul, daca acesta calca stramb.
  Si ar mai fi ceva: tre­buie sa ter­mi­nam cu ister­i­cale de tipul "eu ma simt sau nu ma simt romanul lui Iohan­nis". Presed­in­tele s‑a referit la toti romanii. Ca la un popor. Unii protesteaza la Cotroceni, foarte bine. Unii protesteaza in Piata Vic­to­riei. Foarte bine. Cei din Piata Vic­to­riei, plus cei din alte orase, sunt cople­si­tor mai multi decat cei de la Cotroceni, foarte bine. Sa inte­leaga deci, politi­cienii si, de aseme­nea cei care protesteaza la Cotroceni, ca o majori­tate pop­u­lara (derivat din popor) doreste schim­barea unui guvern care s‑a dovedit necore­spun­za­tor. Aici nu e vorba de Drag­nea si Iohan­nis. Aici e vorba de com­pe­tenta sau incom­pe­tenta unui guvern de a duce tara asta unde tre­buie. Daca minori­tatea de la Cotroceni va intelege ce vrea majori­tatea din Piata Vic­to­riei si daca alianta PSD+ALDE va actiona in con­secinta, va fi primul semn ca am putea deveni un popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu