O țară pe care s‐o apărăm

Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai sobre, ne vor­besc în ultima vreme des­pre frămân­tă­rile poli­tice din jurul Româ­niei, atrăgându‐ne aten­ția că nu le dăm sufi­cientă aten­ție, absor­biți fiind de mizele noas­tre interne, mult mai mărunte și mai neim­por­tante. Din spa­tele unor titu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list poli­tic sau spe­cia­list în stra­te­gii mili­tare, per­soane de care une­ori auzim pen­tru prima oară ne invită să aban­do­năm dis­pu­tele din stradă, lupta împo­triva unei mize atât de mici pre­cum corup­ția, căci țara e în pri­mej­die și tre­buie să sărim cu toții să‐i apă­răm inte­gri­ta­tea.

Chiar și Aca­de­mia ne dă semne în această direc­ție, deși aflăm acum că docu­men­tul care a făcut oarece vâlvă pe inter­net nu e chiar ema­na­ția insti­tu­ției, ci a unui grup de aca­de­mi­cieni din­tre care unii au sem­nat fără să știe exact la ce mesaj se rali­ază, iar acum se retrag. Dar impre­sia artis­tică rămâne: ce poate fi mai serios și mai con­ving­ă­tor decât înțe­lep­ciu­nea mari­lor noas­tre minți din toate dome­ni­ile? Aproape că ar tre­bui să ne ruși­năm toți cei care azi ne batem cu Drag­nea și Tări­ceanu în loc să ne luăm de piept cu Putin și Trump. Întâm­pla­rea face să cunosc per­so­nal pe vreo câțiva din­tre sem­na­ta­rii ape­lu­lui aca­de­mic și vă pot liniști: nu sunt nici pe departe niște ilus­tre minți, ci niște bieți medi­o­cri frus­trați de pro­pri­ile lor limite – dacă toți sem­na­ta­rii sunt aidoma lor, ne putem liniști.

Departe de mine gân­dul că toți aceștia care încearcă să mute aten­ția publică pe subiecte mult mai gene­rale sunt în solda gru­pă­rii mafi­ote PSD‐ALDE, încer­când să ne deter­mine să renun­țăm la pro­tes­tele de stradă. Unii o fac din con­vin­geri per­so­nale, cu sigu­ranță. Iar pro­ble­mele pe care ei le sem­na­lează nu sunt inven­tate, ele există și sunt cu ade­vă­rat grave. Dar pri­o­ri­tă­țile lor sunt cu totul greșite. Nu de con­junc­tu­rile externe tre­buie să ne ocu­păm mai întâi, ci de pro­ble­mele noas­tre interne nere­zol­vate. Și asta din două motive.

Mai întâi pen­tru că tre­buie să ne asi­gu­răm că cei ce ne repre­zintă în aceste momente pun pe pri­mul plan inte­re­sele țării și nu pe ale lor. Căci dacă cineva tre­buie să acțio­neze în numele Româ­niei aceia nu sun­tem noi, oame­nii de pe stradă, ci cei pe care i‐am man­da­tat să admi­nis­treze țara. Și, după cum putem vedea cu toții, admi­nis­tra­to­ri­lor pe care i‐am anga­jat nu le stă min­tea la binele țării, ci la pro­ble­mele lor per­so­nale. Se laudă cu rea­li­ză­rile lor, care toate au însem­nat doar să arunce cu pomeni în stânga și dreapta (ceva ce orice prost ar putea face), iar prima acțiune cu ade­vă­rat ela­bo­rată este aceea de a‐și gra­ția și amnis­tia infrac­to­rii din rân­du­rile lor. Nu mă poate nimeni con­vinge de con­tra­riu: dacă vrem să fim bine repre­zen­tați în com­pli­ca­tul con­text extern, pri­mul lucru și cel mai impor­tant este să dele­găm oame­nii potri­viți. Inte­re­sele Româ­niei nu vor fi nici­o­dată bine ser­vite de o șlea­htă de golani pe care Occi­den­tul îi per­cepe ca pe niște mafi­oți, iar Rusia îi tra­tează ca pe niște inși corup­ti­bili și șan­ta­ja­bili.

Iar în al doi­lea rând, dacă nu reu­șim să sto­păm corup­ția care ne‐a dis­trus țara în ulti­mii 27 de ani, degeaba ne lup­tăm pen­tru vii­to­rul nos­tru pe plan inter­națio­nal. Ar fi ca și cum un bol­nav de can­cer în fază ter­mi­nală s‐ar lupta să câștige un sejur în niște insule exo­tice peste zece ani: fie că pierde, fie că învinge, el ori­cum va fi mort la vre­mea aceea. Dacă nu reu­șim să extir­păm can­ce­rul care ne macină din inte­rior, nu mai avem ce să apă­răm. Căci corup­ția e cea care ne vlă­gu­iește eco­no­mic ratând șansele de dezvol­tare, e cea care ne demo­ra­li­zează oame­nii de valoare risipindu‐i în patru zări, e cea care ne per­ver­tește moral prea­mă­rind min­ciuna și hoția. Și, mai ales, corup­ția e cea care ne dez­bină și ne împie­dică să fim uniți și soli­dari. Iar fără soli­da­ri­tate, nu sun­tem un popor, ci o popu­la­ție.

Dacă nu oprim corup­ția, nu prea avem o țară pe care să o apă­răm.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bogdan

  Ai un bug – pe la pranz homepage‐ul site­u­lui afi­seaza doar tex­tul "Între întâia noas­tră venire şi ultima noas­tră ple­care e un lung şir de călă­to­rii prin uni­ver­sul coti­dian. Fie­care din­tre ele are poves­tea sa, care merită une­ori spusă."
  In rest nimic. Am mai intal­nit pro­blema asta de 2–3 ori in ultima peri­oada.

  • Sorin Sfirlogea

   Mul­țu­mesc de sem­na­lare, dar eu nu reu­șesc să‐l repro­duc. La mine totul pare ok.

 2. Stefan Strainu

  Din ce limba este tra­dus arti­co­lul ? Pro­ba­bil ca este tra­dus de cal­cu­la­tor sau de cineva care nu stie limba romana

 3. Dumitrache Marian

  Tara pe care tre­buie sa o apa­ram (Roma­nia), tre­buie sa o apa­ram de NOI.

 4. Dan Viorel

  Inte­re­sant ar fi la o mobi­li­zare cati rezer­visti ar mai veni…??? Multi sunt ple­cati din tara.….iar cei pre­zenti nu vor iesi pen­tru ca Sta­tul de azi este in mai­nile mafiei poli­tice, deci pe cine sa aperi de cine??? Sa‐i aperi pe mafi­o­tii de la putere din toate insti­tu­ti­ile sta­tu­lui??? Pen­tru ca apoi sa te jefu­iasca de tot ce a mai rams in tara???.…Insa inter­lo­pii de la putere o sa rezolve sigur problema.…Ne va vinde tara pe nimic doar sa scape ei cu ave­rile lor si cu fami­li­ile lor, fara a se mai trage nici macar un foc de arma.…!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. daniel

  Sa deve­nim un popor!?. Sa oprim corup­tia!? Pri­mul pas, dupa pare­rea mea, este edu­ca­tia poli­tica. Exem­ple:
  1. O doamna care pro­tes­teaza la Cotro­ceni spune la micro­fo­nul unei tele­vi­ziuni ca pro­tes­teaza pen­tru sus­ti­ne­rea unui guvern pe care l‐a ales si pe care Iohan­nis nu‐l lasa sa lucreze;
  2. Un domn, ingi­ner, care lucreaza intr‐o insti­tu­tie a Sta­tu­lui Roman, spune ca avem dato­ria sa sus­ti­nem guver­nul legal si majo­ri­tar ales;
  Punc­tul 1. gre­sit, punc­tul 2. gre­sit. Dupa pare­rea mea nu avem decat posi­bi­li­ta­tea, ce ni se ofera din 4 in 4 ani, sa ale­gem poli­ti­cieni. De obi­cei, majo­ri­ta­tea pro­pune un guvern pe care‐l con­si­dera in stare sa con­duca exe­cu­tiv tara. Noi, oame­nii de rand, nu ale­gem guverne. Noi, oame­nii de rand, nu sun­tem obli­gati sa sus­ti­nem guverne. Nici macar in situ­a­tia in care am ales partidul/partidele care au for­mat guver­nul. Noi, oame­nii de rand sun­tem datori sa ne facem treaba mereu la locul de munca si, din 4 in 4 ani, sa ale­gem poli­ti­cieni, dupa cum ne duce capul si edu­ca­tia (maia­les poli­tica). In cei 4 ani din­tre ale­geri ne vedem de treaba si, in ace­lasi timp, SUPRAVEGHEM guver­nul. Daca guver­nul o ia razna, asa cum s‐a intam­plt acum, il sanc­tio­nam, adica pro­tes­tam, prin toate mij­loa­cele civi­li­zate si le cerem poli­ti­cie­ni­lor, pe care i‐am ales sau nu, sa‐l schimbe. Deci, rog per­soa­nele ce se recu­nosc in exem­plele de la 1. si 2. sa inte­leaga ca nu au nicio obli­ga­tie sa sus­tina guver­nul, daca acesta calca stramb.
  Si ar mai fi ceva: tre­buie sa ter­mi­nam cu iste­ri­cale de tipul "eu ma simt sau nu ma simt roma­nul lui Iohan­nis". Pre­se­din­tele s‐a refe­rit la toti roma­nii. Ca la un popor. Unii pro­tes­teaza la Cotro­ceni, foarte bine. Unii pro­tes­teaza in Piata Vic­to­riei. Foarte bine. Cei din Piata Vic­to­riei, plus cei din alte orase, sunt cople­si­tor mai multi decat cei de la Cotro­ceni, foarte bine. Sa inte­leaga deci, poli­ti­cie­nii si, de ase­me­nea cei care pro­tes­teaza la Cotro­ceni, ca o majo­ri­tate popu­lara (deri­vat din popor) doreste schim­ba­rea unui guvern care s‐a dove­dit neco­res­pun­za­tor. Aici nu e vorba de Drag­nea si Iohan­nis. Aici e vorba de com­pe­tenta sau incom­pe­tenta unui guvern de a duce tara asta unde tre­buie. Daca mino­ri­ta­tea de la Cotro­ceni va inte­lege ce vrea majo­ri­ta­tea din Piata Vic­to­riei si daca ali­anta PSD+ALDE va actiona in con­se­cinta, va fi pri­mul semn ca am putea deveni un popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu