Fel și fel de voci, care mai de care mai grave și mai so­bre, ne vor­besc în ul­tima vreme des­pre frămân­tă­rile po­li­tice din ju­rul Ro­mâ­niei, atră­gându-ne aten­ția că nu le dăm su­fi­cientă aten­ție, ab­sor­biți fi­ind de mi­zele noas­tre in­terne, mult mai mă­runte și mai ne­im­por­tante. Din spa­tele unor ti­tu­la­turi cu ștaif, pre­cum ana­list po­li­tic sau spe­cia­list în stra­te­gii mi­li­tare, per­soane de care une­ori au­zim pen­tru prima oară ne in­vită să aban­do­năm dis­pu­tele din stradă, lupta îm­po­triva unei mize atât de mici pre­cum co­rup­ția, căci țara e în pri­mej­die și tre­buie să să­rim cu to­ții să‑i apă­răm integritatea.

Chiar și Aca­de­mia ne dă semne în această di­rec­ție, deși aflăm acum că do­cu­men­tul care a fă­cut oa­rece vâlvă pe in­ter­net nu e chiar ema­na­ția in­sti­tu­ției, ci a unui grup de aca­de­mi­cieni din­tre care unii au sem­nat fără să știe exact la ce me­saj se ra­li­ază, iar acum se re­trag. Dar im­pre­sia ar­tis­tică rămâne: ce poate fi mai se­rios și mai con­ving­ă­tor de­cât în­țe­lep­ciu­nea ma­ri­lor noas­tre minți din toate do­me­ni­ile? Aproape că ar tre­bui să ne ru­și­năm toți cei care azi ne ba­tem cu Drag­nea și Tă­ri­ceanu în loc să ne luăm de piept cu Pu­tin și Trump. În­tâm­pla­rea face să cu­nosc per­so­nal pe vreo câ­țiva din­tre sem­na­ta­rii ape­lu­lui aca­de­mic și vă pot li­niști: nu sunt nici pe de­parte niște ilus­tre minți, ci niște bieți me­di­o­cri frus­trați de pro­pri­ile lor li­mite — dacă toți sem­na­ta­rii sunt ai­doma lor, ne pu­tem liniști.

De­parte de mine gân­dul că toți aceștia care în­cearcă să mute aten­ția pu­blică pe su­biecte mult mai ge­ne­rale sunt în solda gru­pă­rii ma­fi­ote PSD-ALDE, în­cer­când să ne de­ter­mine să re­nun­țăm la pro­tes­tele de stradă. Unii o fac din con­vin­geri per­so­nale, cu si­gu­ranță. Iar pro­ble­mele pe care ei le sem­na­lează nu sunt in­ven­tate, ele există și sunt cu ade­vă­rat grave. Dar pri­o­ri­tă­țile lor sunt cu to­tul greșite. Nu de con­junc­tu­rile ex­terne tre­buie să ne ocu­păm mai în­tâi, ci de pro­ble­mele noas­tre in­terne ne­re­zol­vate. Și asta din două motive.

Mai în­tâi pen­tru că tre­buie să ne asi­gu­răm că cei ce ne re­pre­zintă în aceste mo­mente pun pe pri­mul plan in­te­re­sele ță­rii și nu pe ale lor. Căci dacă ci­neva tre­buie să ac­țio­neze în nu­mele Ro­mâ­niei aceia nu sun­tem noi, oa­me­nii de pe stradă, ci cei pe care i‑am man­da­tat să ad­mi­nis­treze țara. Și, după cum pu­tem ve­dea cu to­ții, ad­mi­nis­tra­to­ri­lor pe care i‑am an­ga­jat nu le stă min­tea la bi­nele ță­rii, ci la pro­ble­mele lor per­so­nale. Se la­udă cu re­a­li­ză­rile lor, care toate au în­sem­nat doar să arunce cu po­meni în stânga și dreapta (ceva ce orice prost ar pu­tea face), iar prima ac­țiune cu ade­vă­rat ela­bo­rată este aceea de a‑și gra­ția și am­nis­tia in­frac­to­rii din rân­du­rile lor. Nu mă poate ni­meni con­vinge de con­tra­riu: dacă vrem să fim bine re­pre­zen­tați în com­pli­ca­tul con­text ex­tern, pri­mul lu­cru și cel mai im­por­tant este să de­le­găm oa­me­nii po­tri­viți. In­te­re­sele Ro­mâ­niei nu vor fi nici­o­dată bine ser­vite de o șlea­htă de go­lani pe care Oc­ci­den­tul îi per­cepe ca pe niște ma­fi­oți, iar Ru­sia îi tra­tează ca pe niște inși co­rup­ti­bili și șantajabili.

Iar în al doi­lea rând, dacă nu re­u­șim să sto­păm co­rup­ția care ne‑a dis­trus țara în ul­ti­mii 27 de ani, de­geaba ne lup­tăm pen­tru vi­i­to­rul nos­tru pe plan in­ter­națio­nal. Ar fi ca și cum un bol­nav de can­cer în fază ter­mi­nală s‑ar lupta să câștige un se­jur în niște in­sule exo­tice peste zece ani: fie că pierde, fie că în­vinge, el ori­cum va fi mort la vre­mea aceea. Dacă nu re­u­șim să ex­tir­păm can­ce­rul care ne ma­cină din in­te­rior, nu mai avem ce să apă­răm. Căci co­rup­ția e cea care ne vlă­gu­iește eco­no­mic ra­tând șansele de dezvol­tare, e cea care ne de­mo­ra­li­zează oa­me­nii de va­loare risipindu‑i în pa­tru zări, e cea care ne per­ver­tește mo­ral prea­mă­rind min­ciuna și ho­ția. Și, mai ales, co­rup­ția e cea care ne dez­bină și ne îm­pie­dică să fim uniți și so­li­dari. Iar fără so­li­da­ri­tate, nu sun­tem un po­por, ci o populație.

Dacă nu oprim co­rup­ția, nu prea avem o țară pe care să o apărăm.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Ai un bug — pe la pranz ho­me­page-ul si­te­u­lui afi­seaza doar tex­tul “În­tre în­tâia noas­tră ve­nire şi ul­tima noas­tră ple­care e un lung şir de că­lă­to­rii prin uni­ver­sul co­ti­dian. Fi­e­care din­tre ele are po­ves­tea sa, care me­rită une­ori spusă.”
  In rest ni­mic. Am mai in­tal­nit pro­blema asta de 2–3 ori in ul­tima perioada.

  • Sorin Sfirlogea

   Mul­țu­mesc de sem­na­lare, dar eu nu re­u­șesc să‑l re­pro­duc. La mine to­tul pare ok.

 2. Stefan Strainu

  Din ce limba este tra­dus ar­ti­co­lul ? Pro­ba­bil ca este tra­dus de cal­cu­la­tor sau de ci­neva care nu stie limba romana

 3. Dumitrache Marian

  Tara pe care tre­buie sa o apa­ram (Ro­ma­nia), tre­buie sa o apa­ram de NOI.

 4. Dan Viorel

  In­te­re­sant ar fi la o mo­bi­li­zare cati re­zer­visti ar mai veni…??? Multi sunt ple­cati din tara.….iar cei pre­zenti nu vor iesi pen­tru ca Sta­tul de azi este in mai­nile ma­fiei po­li­tice, deci pe cine sa aperi de cine??? Sa‑i aperi pe ma­fi­o­tii de la pu­tere din toate in­sti­tu­ti­ile sta­tu­lui??? Pen­tru ca apoi sa te je­fu­iasca de tot ce a mai rams in tara???.…Insa in­ter­lo­pii de la pu­tere o sa re­zolve si­gur problema.…Ne va vinde tara pe ni­mic doar sa scape ei cu ave­rile lor si cu fa­mi­li­ile lor, fara a se mai trage nici ma­car un foc de arma.…!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. daniel

  Sa de­ve­nim un po­por!?. Sa oprim co­rup­tia!? Pri­mul pas, dupa pa­re­rea mea, este edu­ca­tia po­li­tica. Exemple:
  1. O doamna care pro­tes­teaza la Co­tro­ceni spune la mi­cro­fo­nul unei te­le­vi­ziuni ca pro­tes­teaza pen­tru sus­ti­ne­rea unui gu­vern pe care l‑a ales si pe care Iohan­nis nu‑l lasa sa lucreze;
  2. Un domn, in­gi­ner, care lu­creaza intr‑o in­sti­tu­tie a Sta­tu­lui Ro­man, spune ca avem da­to­ria sa sus­ti­nem gu­ver­nul le­gal si ma­jo­ri­tar ales;
  Punc­tul 1. gre­sit, punc­tul 2. gre­sit. Dupa pa­re­rea mea nu avem de­cat po­si­bi­li­ta­tea, ce ni se ofera din 4 in 4 ani, sa ale­gem po­li­ti­cieni. De obi­cei, ma­jo­ri­ta­tea pro­pune un gu­vern pe care‑l con­si­dera in stare sa con­duca exe­cu­tiv tara. Noi, oa­me­nii de rand, nu ale­gem gu­verne. Noi, oa­me­nii de rand, nu sun­tem obli­gati sa sus­ti­nem gu­verne. Nici ma­car in si­tu­a­tia in care am ales partidul/partidele care au for­mat gu­ver­nul. Noi, oa­me­nii de rand sun­tem da­tori sa ne fa­cem treaba me­reu la lo­cul de munca si, din 4 in 4 ani, sa ale­gem po­li­ti­cieni, dupa cum ne duce ca­pul si edu­ca­tia (ma­ia­les po­li­tica). In cei 4 ani din­tre ale­geri ne ve­dem de treaba si, in ace­lasi timp, SUPRAVEGHEM gu­ver­nul. Daca gu­ver­nul o ia razna, asa cum s‑a in­tam­plt acum, il sanc­tio­nam, adica pro­tes­tam, prin toate mij­loa­cele ci­vi­li­zate si le ce­rem po­li­ti­cie­ni­lor, pe care i‑am ales sau nu, sa‑l schimbe. Deci, rog per­soa­nele ce se re­cu­nosc in exem­plele de la 1. si 2. sa in­te­leaga ca nu au nicio obli­ga­tie sa sus­tina gu­ver­nul, daca acesta calca stramb.
  Si ar mai fi ceva: tre­buie sa ter­mi­nam cu is­te­ri­cale de ti­pul “eu ma simt sau nu ma simt ro­ma­nul lui Iohan­nis”. Pre­se­din­tele s‑a re­fe­rit la toti ro­ma­nii. Ca la un po­por. Unii pro­tes­teaza la Co­tro­ceni, foarte bine. Unii pro­tes­teaza in Pi­ata Vic­to­riei. Foarte bine. Cei din Pi­ata Vic­to­riei, plus cei din alte orase, sunt co­ple­si­tor mai multi de­cat cei de la Co­tro­ceni, foarte bine. Sa in­te­leaga deci, po­li­ti­cie­nii si, de ase­me­nea cei care pro­tes­teaza la Co­tro­ceni, ca o ma­jo­ri­tate po­pu­lara (de­ri­vat din po­por) do­reste schim­ba­rea unui gu­vern care s‑a do­ve­dit ne­co­res­pun­za­tor. Aici nu e vorba de Drag­nea si Iohan­nis. Aici e vorba de com­pe­tenta sau in­com­pe­tenta unui gu­vern de a duce tara asta unde tre­buie. Daca mi­no­ri­ta­tea de la Co­tro­ceni va in­te­lege ce vrea ma­jo­ri­ta­tea din Pi­ata Vic­to­riei si daca ali­anta PSD+ALDE va ac­tiona in con­se­cinta, va fi pri­mul semn ca am pu­tea de­veni un popor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.