Pen­tru ori­cine pri­cepe pu­țină eco­no­mie, nu la nivel de ex­pert, ci doar atât cât să în­țe­leagă me­ca­nis­mele ei sim­ple, e lim­pede că pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD este un basm de ador­mit co­piii. Pro­blema e că, fi­ind pen­tru co­pii, a fost vo­tat cu mult en­tu­zi­asm de oa­meni care se pri­cep la eco­no­mie cam tot atât cât un co­pil de pa­tru ani. Îmi pare rău s‑o spun, dar foarte mulți din­tre ro­mâni, mai ales cei din me­diul ru­ral și cei în vâr­stă sunt com­plet pe di­na­fară când vine vorba de a func­țio­na­rea unui stat și a eco­no­miei sale.

Prima go­go­riță a fost cea cu mă­ri­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie. Toți cei ce ur­mau să be­ne­fi­cieze de această mă­sură s‑au bu­cu­rat că o vor duce mai bine, dar lu­cru­rile nu stau chiar așa. Dintr-un mo­tiv sim­plu: orice pa­tron de afa­cere pe care îl obligi să plă­tească mai mult an­ga­ja­ți­lor va alege una din două căi ca să-și re­zolve chel­tu­ie­lile mai mari la care l‑ai obli­gat. Nu e ni­mic nou, ni­mic de care să nu se știe deja, me­to­dele as­tea sunt bi­ne­cu­nos­cute tu­tu­ror, in­clu­siv ce­lor de la PSD.

Prima me­todă este cea le­gală, adică pa­tro­nul va crește pre­țul pro­du­se­lor pe care le vinde. Creș­te­rea pre­țu­ri­lor duce la in­fla­ție în eco­no­mie și va in­flu­ența pe toată lu­mea și atunci ar tre­bui să ne în­tre­băm: la ce bun să se mă­rească sa­la­riul unora, dacă toată lu­mea va plăti mai mult pen­tru mân­care, haine și ce­le­lalte lu­cruri de care avem ne­voie în fi­e­care zi? A doua me­todă e aia ile­gală: pa­tro­nul își trece an­ga­ja­ții cu normă par­ți­ală și le dă o parte de sa­la­riu la ne­gru, fără taxe. Mai pu­ține taxe în­seamnă mai pu­țini bani la bu­get, mai pu­țini bani pen­tru pen­sii, pen­tru in­ves­ti­ții și sa­la­rii ale bu­ge­ta­ri­lor. Ace­eași în­tre­bare: ce mare sco­fală ai re­zol­vat mă­rind niște sa­la­rii, dacă îți faci sin­gur o ga­ură în bu­ge­tul de stat?

A doua go­go­riță a fost cea cu mă­ri­rea pen­si­i­lor. Hai să dăm pen­sii mai mari. Ok, foarte bine. Dar de unde luăm ba­nii? Că vrei să re­duci taxe, zici că nu mă­rești im­po­zi­tele, deci de unde scoți mai mulți bani? Din nou, sunt două so­lu­ții. Prima e să te îm­pru­muți, adică să pui o po­vară din ce în ce mai mare pe ge­ne­ra­ți­ile vi­i­toare. E ok să fa­cem așa ceva? E bine să chel­tuim azi în con­tul co­pi­i­lor noș­tri? A doua cale este să sti­mu­lezi creș­te­rea eco­no­miei. Dar cum să cre­ască eco­no­mia când, pen­tru a plăti pen­sii și sa­la­rii mai mari sta­tul re­nunța la in­ves­ti­ții? Cum să cre­ască eco­no­mia când spui pe toate pos­tu­rile de te­le­vi­ziune că mul­ti­na­țio­na­lele scot ba­nii din țară și sus­țin fi­nan­ciar pro­tes­tele din stradă? Ce oa­meni de afa­ceri nor­mali la cap vor veni să in­ves­tească aici dacă cei care gu­ver­nează Ro­mâ­nia trans­mit ast­fel de me­saje aberante?

Aș pu­tea con­ti­nua cu exem­plele de acest gen. Văd că zi­lele as­tea se mai po­ves­tește des­pre o go­go­mă­nie marca PSD: iefti­ni­rea me­di­ca­men­te­lor. Vlad Pe­treanu a des­co­pe­rit ceea ce știu deja toți cei care au lu­crat vreo­dată în dis­tri­bu­ția de me­di­ca­mente. Dacă în­cerci să for­țezi pro­du­că­to­rii de me­di­ca­mente să iefti­nească un pro­dus mai mult de­cât vor ei, îl re­trag de pe piață. Și rămâi în far­ma­cii doar cu pro­du­sele alea scumpe. Adică în loc să iefti­nești me­di­ca­men­tele, le scumpești.

De ce fac asta pro­du­că­to­rii de me­di­ca­mente? Pen­tru că pot. Pen­tru că pre­țu­rile în multe țări eu­ro­pene se sta­bi­lesc în func­ție de pre­țu­rile din alte țări din ju­rul lor, adică se ali­ni­ază unii la cei­lalți și asta în­seamnă că dacă iefti­nește Ro­mâ­nia un me­di­ca­ment, îl vor ieftini și nem­ții, și fran­ce­zii, și dracu’ știe câte alte țări. Așa că nu mai bine îl re­trag de pe piața ro­mâ­nească? Că nu‑i obligă ni­meni să‑l vândă aici. Și chiar dacă un me­di­ca­ment iefti­nit nu e re­tras de pro­du­că­tor (să zi­cem că e bun la su­flet și nu vrea să ne pe­dep­sească) dis­tri­bu­i­to­rii de me­di­ca­mente vor avea po­si­bi­li­ta­tea să‑l im­porte cu preț mic și apoi să‑l ex­porte în alte țări unde pre­țu­rile sunt mai mari. Deci tot nu‑l pu­păm în farmacii.

Parcă și văd re­ac­ți­ile pen­sio­na­ru­lui frus­trat: Să le in­ter­zică, do­m’ne, să ex­porte me­di­ca­men­tele! Să‑i oblige să le aducă în Ro­mâ­nia la preț mic! Oare vo­tan­tul PSD în­țe­lege că li­ber­ta­tea pre­su­pune in­clu­siv drep­tul de a face ce vrei cu pro­du­sele tale? Că poți să le vinzi unde vrei sau să le dai foc, dacă așa ai chef? Și că nu e nor­mal să te oblige ni­meni să le vinzi la un preț impus?

Măi oa­meni buni care ați vo­tat PSD, pro­blema nu sunt pro­du­că­to­rii de me­di­ca­mente, nici mul­ti­na­țio­na­lele. Pro­blema e că oa­me­nii ăș­tia pe care i‑ați vo­tat n‑au nici un fel de idee cum tre­buie fă­cut să crești eco­no­mia ță­rii, ca să trăim toți mai bine. Ei știu să chel­tu­iască ba­nii pe care îi fac al­ții, dar nu știu să pro­ducă ei bani mai mulți. Și foarte cu­rând o să aflăm asta pe pro­pria noas­tră piele. Pen­tru că pro­gra­mul de gu­ver­nare PSD e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat. Și pe mine viața m‑a în­vă­țat că atunci când ceva e prea fru­mos ca să fie ade­vă­rat, pre­cis nu e adevărat.

Dar, ca să pri­ce­pem dra­cu­lui o dată pen­tru tot­dea­una că toate as­tea sunt niște ba­li­verne elec­to­rale, eu vreau să gu­ver­neze PSD. Poate ne-om în­văța minte și ne-om duce la vot data viitoare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Mihai Popescu

  Si eu sunt de acord ca tre­buie la­sati sa-si rupa sin­guri ga­tul si sa cu­leaga dez­a­ma­gi­rea ce­lor care i‑au votat

 2. Lili Elena

  PSD=GUNOI

 3. Lili Elena

  La gu­noi cu pesede

 4. Ilie Gagniuc

  Nu in­te­leg de unde GRIJA asta des­pre ce fac CEILALTI… Daca nu stiu ce fac…lasati‑i sa-si “rupa” gatul…si la ale­ge­rile viitoare…apoi ve­niti voi…cu al­tul mai bun… Sau exista frica asta ca pro­gra­mul va reusi…si atunci se naste in­tre­ba­rea si frica “CE NE FACEM” ???!!! mai gu­ver­nam si noi???!!!

 5. Ioan Caplescu

  De va i‑a dracu nu e mai bine?

 6. Mihai Dranca

  opo­zi­tia vrea la gu­ver­nare cu ori ce pret .dar nu v‑ati gin­dit la ur­ma­to­rul as­pect na­ta­ra­i­lor .sa pre­su­pu­nem ca iohan­nis cu toata li­ota ajunge la gu­ver­nare ;cum cre­deti ca gu­ver­nati ?? taind fa­ci­li­ta­tile pe care le‑a dat gu­ver­nul psd ??nu cre­deti ca in se­cunda doi stra­zile bu­cu­res­ti­u­lui vor fi pline ???pen­truca nu mai ac­cepta ni­meni ta­ieri si atunci daca bu­ge­tul este ne­sus­te­na­bil de ce nu‑i la­sati pe ei sa-si rupa gi­tul nu voi .sau in­te­re­sele sunt atat de strin­gente in­cit nu con­teza cum ve-ti gu­verna gen cio­los nu??mai na­ta­ra­i­lor nu aveti sanse pen­truca lu­mea v‑a ci­tit cine sun­teti si in­te­re­sele cui le apa­rati .asa ca s‑ar pu­tea sa nu mai ve­deti gu­ver­na­rea cu o ast­fel de po­li­tica .ma ui­tam zi­lele tre­cute la pre­doiu ves­nic can­di­dat cum a pri­mit el sar­cina sa re­faca co­du­rile pe­nale si cit de re­pede le va face .ina­in­tea psd .dl pre­doiu mai bine stai jos ca nu mai vrem sa faci tu co­duri le-ai fa­cut pe as­tea si sunt atit de bune in­cit tre­buie sa o luam de la capat .

 7. George Jianu

  Cand agu­ver­nat PSD pen­tru oa­meni? Cand isi fa­ceau ave­rile? Intreaba‑l pe Drag­nea cum si‑a fa­cut imperiul?

  • Sorin Anghel

   Nu­mai ba­sescu a gu­ver­nat cu grija fata de oa­meni. Le-au luat cam tot

 8. Viorel Voroneanu

  Eu nu.

 9. Jozsef Egyed

  Cu aia, care nici ma­car atita nu stiu ca care oras este ca­pi­tala ta­rii, sau cine este pre­se­din­tele, cu aia merg aceste go­go­ma­nii. Dar asta era de stiut ina­inte de ale­geri. Cind nu stii sa ci­testi, sa scrii sau sa so­co­testi, cind pui stam­pila acolo unde iti in­dica ci­neva care iti da o suta de grame de ta­rie, atunci sa nu ne mi­ram ca nici dupa 27 de ani po­pu­la­tia ta­rii nu au in­va­tat minte.

 10. Leo Barsan

  Chiar si asa noi vom suferi.vor creste preturile.v‑a creste so­ma­jul .etc… In ceea ce pri­veste abu­zul in Jus­ti­tie nu prea mi se pare ca e la un nivel atat de ridicat.Hotii care au dis­trus tara se plimba li­nis­titi cu ave­rile neconfiscste.etc

 11. Leo Barsan

  Da.sa gu­ver­neze con­form pro­gra­mu­lui din campsnie.nu ho­teste cum pro­ce­deazs ei.Ch

 12. Gigel Vilait

  Ru­sine pen­tru Ro­ma­nia, un gu­vern con­dus de hoti, pe­nali cu do­sare pe rol in in­stanta si co­rupti iar pre­se­din­tele psd.ului — pus­ca­rias do­ve­dit cu inca un do­sar pe rol in in­stanta. Nica­ieri in lume, in in­treg ma­pam­pon­dul nu mai ga­sesti o tara de­mo­crata sa fie con­dusa de asa ceva !

 13. Constantin Merfu

  Mai in toate gu­ver­nă­rile in care au fost PNL,PDL,PD,când nu le‑a ie­șit “bu­ge­tul” la borduri,telecabine și alte “obiec­ti­ve­lor turistice“de investiții(nr.boala lor !)S‑au re­tras în opoziție,reluind ma­ni­fes­ta­rea de frus­trare! Drep­tul se cas­tiga la vot!

  • Gigel Vilait

   Taci ma si dute si plateste.ti cul­tul la popa si cum­pa­rati loc de veci. Daca au re­u­sit prin vot 4 ani pot fi hoti si pot fura caci ti.au ma­rit si tie pen­sia. Bravo pu­pa­to­rule de cu­ruri pe­nale si lingaule.

 14. Tomulescu Sorel

  Da dar Ioha­nis si Bru­xe­l­les nu vor. Nu ro­ma­nii ho­ta­rasc cine sa gu­ver­neze Romania.

  • Gigel Vilait

   Ba chiar po­po­rul ho­ta­raste cine.i gu­ver­neaza. Prin vot esti ales dar­daca nu gu­ver­nezi bine po­po­rul te poate da jos.

  • Tomulescu Sorel

   Gi­gel Vi­lait Pros­tii. Te­o­re­tic ai drep­tate, prac­tic nu este asa. Cat des­pre gu­ver­nanti, nu vezi ca Ioha­nis +DNA+ Bru­xe­l­les vor sa dea gu­ver­nul jos prin de­ca­pi­ta­rea ce­lor care de­ran­jeaza? Ptr a ob­tine pu­te­rea to­tala si co­lo­ni­za­rea to­tala a ta­rii. Uita-tew mai bine omule.

 15. Sorin-Iulian Florut

  Si ALDE! Ca e coa­li­tie de guvernare!

 16. Vali

  So­rine, gata, te-au luat în vi­zor. De acum te dai și tu cu lif­tul în co­m­ment sec­tion pe blog. “Sus, jos, sus, jos,jos, sus. Nu! Hai jos ca eta­jul nos­tru e mai bun! La voi e sus. Huooo!“
  Și ne mi­ram ca ne-am blo­cat cu țara în­tre etaje și ăia de la de­pa­nare sunt beți. :-))))

 17. Gheorghe Armenescu

  La­s­s­s­s­s­s­s­s­s­s­si­i­i­i­i­i­i­i­i­i­iii.

 18. Mircea Popovici

  Frus­tra­tii sa giu­gi­u­leasca bar­zo­iul si sa merga la vot dilimanii.

 19. Stefan Poltorac

  Ce ar fi sa plece in .…ma­sii in GERMANIA si acolo cu nea­mu­rile lui je­goase sa-si faca gu­ver­nul lui ??? Acum nu il in­sult pe BOU ‚ci i‑mi ex­prim drep­tul la li­bera cu­ge­tare , MORTII MATII DE NEMERNIC NAZIST .!!!!

  • Mihai Popescu

   In­vata in­tai sa scrii, apoi fii po­li­ti­cos si mai tar­ziu comenteaza!

  • daniel

   “I‑mi” pare ca nu prea sun­teti ro­man dupa cum scri­eti. Nu va su­pa­rati dar, pri­mele lu­cruri pe care tre­buie sa le do­ve­deasca un in­di­vid pen­tru a sus­tine ca face sau nu parte dintr-un neam, sunt sa stie sa vor­beasca si sa scrie co­rect in limba nea­mu­lui res­pec­tiv. Din punc­tul asta de ve­dere pre­se­din­tele este mai ro­man de­cat dum­ne­a­voas­tra. Si, in plus, din ce mo­tiv cre­deti ca ar tre­bui sa plece in Ger­ma­nia mai mult de­cat ori­care din­tre noi? E nas­cut aici, e ce­ta­tean ro­man, are o so­tie ro­manca, vor­beste si scrie per­fect ro­ma­ne­ste, nu in­jura pe ni­meni. Fa­ceti-va o mica ana­liza si, poate, re­u­siti sa in­te­le­geti ce in­seamna sa fii om, ina­inte de a fi ro­man. Nu aveti nici un me­rit ca sun­teti ro­man. V‑ati nas­cut aici. Asta nu‑i nici me­ri­tul si nici vina dumneavoastra.

 20. Ion Constantin

  Cred ca pro­tes­tele nu si-au atis tinta.Tinta nu a fost apa­ra­rea Sta­tu­lui Ne­drept creat de Ba­sescu si pre­dat lui­Joha­nis pen­tru a con­ti­nua di­rec­ti­vele ta­tu­culi lor SOROS ‚ci da­ra­ma­rea gu­ver­nu­lui .Bal­ciul din Pr­la­ment pe Ordonantae,dovedeste ca nu ati atis tinta.Pana si CCR are frica sa se pro­nunte pe con­stu­tio­na­li­ta­tea Or­do­nan­tei 13.S‑a mai va­zut cum un ju­de­ca­tor de la CCR ‚a fost ares­tat in­tru­cat s‑a opus dis­po­zi­tiei luiBasescu.Despre ce stat vor­bim ‚des­pre ce lupta im­po­triva co­rup­tiei vorbim.Depre lupta lui Joha­nis im­po­triva cu­a­li­tiei de gu­ver­nare pen­tru a lua pu­te­rea si ta­tra? inapoi.!!!

  • Sorin Anghel

   Bine ca mai exista si unii care au in­te­les. Din pa­cate, putini…

  • Gigel Vilait

   Po­po­rul nu do­reste sa fie gu­ver­nat de hoti si pe­nali co­rupti cu do­sare pe rol in in­stanta si de puscariasi !

  • Rodica Mates

   tu si gasca ta din strada esti poporul?

  • Sorin Anghel

   Gi­gel Vi­lait lo­zinci. Nu con­funda po­po­rul cu un grup galagios

 21. Grigore Stratone

  de ce nu doar i am votat

 22. Ion Ciungu

  In plus, la cit au fu­rat in to­tii anii cit au fost la gu­ver­nare poate ca s-=au sa­tu­rati si s‑au si plictisit!

 23. Paul Salagea

  Corect.Cel mai bun si sus­te­na­bil program,pana acum,mi s‑a pa­rut cel al lui Basescu-Boc.Ala cu “se taie 25%”.Si au dat si bani pen­tru investitii.Si ce investitii:teren de fo­tbal in panta,piscine ne­ra­cor­date la apa,sali de sport prin co­mune cu ca­tiva locuitori,locuri de joaca prin mlas­tini si multe alte “realizari”.De asemenea,mi s‑a pa­rut ex­cep­tio­nal si pro­gra­mul lui Ciolos,ala de sa­tira si umor,“Romania 100”,parca.Ala,plin de “bun simt” si de ni­mic altceva.Il stiti pe Ciolos?E ala,venit la Pa­la­tul Vic­to­ria ca­ta­rat pe ca­da­vrele ce­lor morti la Colectiv.Pentru ca,desigur,guvernul tre­buie sa de­mi­sio­neze daca ia foc un club de noapte.Daca e gu­vern PSD.Daca e “gu­ver­nul meu”,poate schimba si Co­dul Pe­nal prin Or­do­nanta de Urgenta,ca ma­dam Pruna,ca nu se ofen­seaza nimeni.Daca e gu­vern PSD,DEMISIA,CORUPTII,huo!Si,aici in­ter­vin “lo­zin­car­zii” ca tine.Dar,bine ca esti tare si “#re­zisti”.

  • Jurnal de drum

   Ju­de­că­țile com­pa­ra­tive nu duc ni­că­ieri. Nu e vorba de al­ții. E vorba doar de pro­gra­mul ac­tu­a­lu­lui gu­vern. Ar tre­bui să fim mul­țu­miți doar pen­tru că ni se pare mai bun de­cât al ce­lor pre­ce­dente? Sau pu­tem avea niște pre­ten­ții mai mari?

  • Paul Salagea

   Jur­nal de drum Nu neaparat,dar,am pu­tea sa‑i lasam,sa ve­dem daca se tin de el.Sau,nu e voie?

  • Jurnal de drum

   Paul Sa­la­gea Păi nu exact asta spun în ar­ti­col? Să‑i lă­săm să ve­dem pe unde scot cămașa.

 24. Ghoerghe Tomescu

  Dom­nule Bar­san des­pre abu­zu­rile din jus­ti­tie si de­ci­zi­ile de la CEDO ce spuneti??

  • Gigel Vilait

   Nu este nici o de­ci­zie de a da gra­ti­eri de la CEDO. A u spus sa se ia ma­suri in vi­i­to­rul apro­piat, deci se pot con­strui pe­ni­ten­ci­are. Daca. i li­be­reaza ii duci tu acasa la tine sa le dai man­care ca sa nu fure ia­rasi caci lo­curi de munca nu sunt

 25. Gheorghe Moldoveanu

  Şi eu vreau ca gu­ver­nul să gu­ver­neze, să pună, adică, le­gile în apli­care, par­la­men­tul să le­gi­fe­reze, ju­ri­di­cul să ur­mă­rească res­pec­ta­rea le­gii, in­di­fe­rent de par­tid, în in­te­re­sul so­ci­e­tă­ţii şi al in­di­vi­zi­lor ca mem­bri ai so­ci­e­tă­ţii, nu dea­su­pra societăţii.

  • Gigel Vilait

   Da,.dar nu asta , alt par­la­ment for­mat din po­li­ti­cieni cu­rati nu hoti si pe­nali co­rupti cu do­sare pe rol in instanta.

  • Gigel Vilait

   La voi care aveti 100 de ani e bun gu­ver­nul caci va pus cati.va le­uti la pen­sie ca la lin­gai dar la co­piii si ne­po­tii vos­trii nu va gan­diti. Sun­teti se­nili si fa­ceti politica.

  • Gheorghe Moldoveanu

   Sti­mate domn, Eu aş dori ceea ce toată lu­mea do­reşte: in­sta­u­ra­rea le­gii. Nu schim­ba­rea par­la­men­te­lor sau a gu­ver­ne­lor e im­por­tantă, ci in­sta­u­raea le­gii, pe care orice gu­vern, orice par­la­ment, oa­rice sis­tem ju­ri­dic să fie obli­gat să o res­pecte. Schim­bă­rile care nu con­duc la in­sta­u­ra­rea le­gii nu fo­lo­sesc la ni­mic. Gu­ver­nul ac­tual nu a înţe­les care îi e me­ni­rea şi ar tre­bui să lase lo­cul al­tuia, dar asta e as­pec­tul con­cret al ne­voii de in­sta­u­ra­rea le­gii, care să oprească fărădelegea.

 26. Tomei Dorin

  Ten­den­ti­o­zi­ta­tea si ca­rac­te­rul ma­ni­pu­la­tor al ar­ti­co­lu­lui im­braca cele mai je­goase abor­dari . In con­di­ti­ile in care con­testi sus­te­na­bi­li­ta­tea aces­tui pro­gram exha­us­tiv de gu­ver­nare se im­pune ‚sa il com­pari cu un pro­gram de gu­ver­nare al al­tui par­tid care sa-ti in­de­pli­neasca exi­gen­tele . Nu o faci , de­o­a­rece nici unul din­tre ce­le­lalte par­tide nu a pre­zen­tat in cam­pa­nie si nici nu are un ast­fel de pro­gram . Pe cale de con­se­cinta , ata­cind un gu­vern cu un pro­gram co­e­rent fara a‑l com­para cu al­tul op­tim , le­gi­ti­mezi din­colo de ma­li­ti­o­zi­tate o gu­ver­nare ha­o­tica obe­dienta ocul­tei in­terne si in­ter­na­tio­nale cum a facut‑o si ar face‑o GUVERNUL MEU …

  • Jurnal de drum

   Abor­da­rea nu este de­loc je­goasă. Este obiec­tivă. Pro­gra­mele de gu­ver­nare nu se com­pară în­tre ele, ci se com­pară cu le­gile eco­no­miei. Dacă în­calcă le­gile și nu este fe­za­bil, nu con­tează ce au fă­cut alte gu­verne. Nu în­țe­leg deci de ce tre­buie în­tot­dea­una să com­pa­răm par­ti­dele în­tre ele. Nu sun­tem în stare să for­mu­lăm niște pre­ten­ții la care toate tre­buie să se ridice?

  • Liviu Bordaş

   Dom­nule To­mei Do­rin, ar­ti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD (de alt­fel, nici nu are cum, in trei ran­duri nu poti ana­liza nici ma­car o ma­sura din acest pro­gram) ci, pur si sim­plu, des­pre jos PSD. Jur­nal de drum (ah, po­e­tica de­nu­mire pen­tru un iz­vor de fake news) nu are treaba cu vreo com­pa­ra­tie, cu in­e­xis­tenta vre­u­nui alt pro­gram al vre­u­nui alt par­tid, el are ce are cu PSD. Nu‑i asa, Jur­nal de drum de care moare cai­nele pre­cum pros­tul de grija altuia?

  • Jurnal de drum

   Li­viu Bor­daş Îmi ară­tați un sin­gur exem­plu de fake news pe acest site? Că vreau și eu să‑l văd.

  • Jurnal de drum

   Li­viu Bor­daş Aveți par­țial drep­tate: ar­ti­co­lul nu este des­pre pro­gra­mul PSD ne­a­pă­rat. Este des­pre po­pulism și ne­no­ro­ci­rile pe care acesta le aduce ro­mâ­ni­lor. Care sunt atât de proști în­cât cred că e vorba de PSD ver­sus PNL sau USR. De fapt e vorba de fap­tul că sun­tem min­țiți de zeci de ani, de la co­mu­niști în­coace. S‑au scris mii de cărți de eco­no­mie care ex­plică me­to­dic de ce nu func­țio­nează ge­nul de abor­dare pe care ni‑l pro­pune PSD (si­mi­lar ca lo­gică cu cel al PCR: sta­tul vă dă, voi fiți cu­minți și vo­tați-ne), dar noi ig­no­răm toate această ex­per­tiză și ne ilu­zio­năm că de data asta, la noi, vor pica bani din cer.

  • Bodarnea Diana

   Jur­nal de drum Toc­mai am ci­tit ar­ti­co­lul. Abor­da­rea este una su­biec­tiva din per­spec­tiva mea. Pen­tru sim­plul fapt ca ex­prima punc­tul de ve­dere al ce­lui care a scris ar­ti­co­lul. Dis­cu­ti­ile ar pu­tea fi foarte lungi. Daca e bine sau nu sa se ma­reasca sa­la­riul mi­nim pe eco­no­mie. Daca e bine sau nu sa adopte gu­ver­nul o anu­mita ma­sura in ceea ce pri­veste me­di­ca­men­tele. Daca e bine sau nu sa de­ran­jam mul­ti­na­tio­na­lele… Eu am sa va spun punc­tul meu de ve­dere. Da, eu cred ca e bine sa se ma­reasca sa­la­riul mi­nim pe eco­no­mie. Pen­tru ca cel ac­tual nu se pupa cu co­sul zil­nic. Ori­cum am lua lu­cru­rile, este dis­cre­panta in­tre pu­te­rea de cum­pa­rare si pro­du­sele de pe pi­ata. Insa nu stiu de ce ne­a­pa­rat cres­te­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim tre­buie auto­mat sa duca la ma­ri­rea pre­tu­ri­lor. Cum ar fi daca mai multi an­ga­ja­tori ar re­nunta la a ve­dea bu­si­ness-ul lor doar ca o mo­da­li­tate de a baga ei ceva in bu­zu­nar? Cuam ar fi daca si an­gja­to­rii ro­mani si cei din mul­ti­na­tio­nale are in­cepe sa in­ves­teasca in oa­meni? Sa in­te­leaga ca pana la urma re­sursa umana e cea mai va­lo­roasa re­sursa pe care o au?Ce mai era… Aaaa…da. Me­di­ca­men­tele. Pana la me­di­ca­mente, cum ar fi daca am face lu­cruri care sa pre­vina ne­voia de me­di­ca­mente? Cum ar fi sa ne schim­bam noi men­ta­li­ta­tea si sa in­ce­pem sa pro­ce­dam di­fe­rit? De exem­plu sa ne mis­cam fun­dul la sport, sau sa in­va­tam sa nu mai fim atat de de­pen­denti de tot so­iul de lu­cruri… Sa gan­dim di­fe­rit. Asta de nici nu tine de nici un gu­vern. Ori­care ar fi co­lo­ra­tura lui po­li­tica. Tine de noi. Nici un gu­vern si nici un par­te­ner strain nu o sa ne tra­teze cu res­pect pana nu in­ce­pem noi sa ne res­pec­tam su­fi­cient. Stam in strada si tot ce­rem schim­bare. Cum ar fi sa in­ce­pem cu noi? Cu noi in­sine. Cum ar fi?

  • Tomulescu Sorel

   Jur­nal de drum Prostii

  • Ilie Gagniuc

   Jur­nal de drum A ca­ta­loga pe cineva“care sunt atit de prosti” va des­ca­li­fica.… sun­teti elita?.…. In­va­tati sa co­mu­ni­cati si apoi.…. Alt­fel veti ra­mane un “scri­i­tor” .… dezagreabil

 27. Leo Barsan

  Nu mai bine obli­gati sa gu­ver­neze pt.noi?
  Jos ls­bele de pe Ju­d­ti­tia in­de­pen­denta nu cea corupta.etc…

 28. Leo Barsan

  Chiar crezi ca “ne vom in­vata minte”? Slabe ssnse.Fupa ce v‑a dis­pa­rea ge­ne­ra­tia mea si nici atunci

 29. Costel Tabacaru

  daca ‑i fru­mos si bun pro­gra­mul de ce nu a in­ce­put cu el si a in­ce­put prin or­do­nante de mo­di­fi­care a co­du­ri­lor pe­nale ‚gra­ti­ere etc ?

  • Gigel Vilait

   Ka­ka­tii si lin­gaii si pu­pa­to­rii de cu­ruri pe­nale nu vad asta pt ca le.a pus si lor ceva ba­nuti la pen­sie si la sa­lar ca la or­beti si fra­ie­rii mor de in­can­tati si fericiti .

 30. Lidia-minerva Varzaru

  Să ad­mi­tem că nu toți cei care au vo­tat PSD ul știau ce vo­tează, în schimb cei care nu au vo­tat PNL ul știau de ce n ‑au votat.PNL ul n‑a avut pro­gram de guvernare,în tim­pul cam­pa­niei nu au știut să spună de­cât Cio­los prim mi­nis­tru si jos pe­na­lii. Acest lu­cru nu face bine ta­rii nici chiar PNL ului isteric.

  • Jurnal de drum

   PNL și pro­gra­mul lor e o altă po­veste, am spus‑o mai de­mult. Aici vor­bim des­pre fe­za­bi­li­ta­tea pro­gra­mu­lui PSD, care n‑are nici o le­gă­tură cu PNL sau alt par­tid. Are le­gă­tură cu le­gile și mo­dul de func­țio­nare a economiei.

  • Sorin Anghel

   Jur­nal de drum si care e So­lu­tia? Cio­los, nu? Ca a avut di­ta­mai pro­gra­mul de 1 pa­gina si l‑a fa­cut praf si pe ala

  • Pleşa Valentin

   So­rin An­ghel N‑ar strica o oa­re­care detaliere,să pu­tem în­țe­lege ce vrei să spui.

 31. Muresan Rodica

  cel mai ieftin si mai co­mod ar fi sa se duca nai­bii psd-ul

  • Sorin Anghel

   Fle­osk!

  • Zamfirache Adrian Marian

   Nici nu mă aș­tep­tam la alt­ceva de la o ci­mi­șo­reancă de frunce ! De ce nu te duci tu la cla­nul ți­gă­nesc sa le dai lec­ții de de­mo­cra­ție , pu­pa­cioasa mică fara neuroni ?

  • Gigel Vilait

   Adri­ane, esti un pu­pa­tor de cu­ruri pe­nale, doamna nu este. Voi lin­gaii nu va in­te­re­seaza caci ho­tii fura tara daca va da si voua ca la or­beti, bine este pen­tru voi .

  • Zamfirache Adrian Marian

   Gi­gele , se vede că îm­parti ne­u­ro­nii doamna , frun­cea frun­ce­lor ! Su­ces­tiv nume , Gi­gel , spune tot !

 32. Lidia-minerva Varzaru

  Oare ce se în­tâm­plă cu țara asta? În sfâr­șit ci­neva are un pro­gram de gu­ver­nare bun,dar unii nu‑l pot ac­cepta nu­mai pe mo­tiv că e PSD ul la pu­tere. Ră­u­ta­tea asta ne va pierde. Cei cu bani nu‑i pot în­țe­lege pe cei mulți care au vo­tat în cu­noș­tință de ca­uză PSD ul.

  • Muresan Rodica

   crezi ca toti cei care au vo­tat psd erau in de­plina cu­nos­tinta de ca­uza ??????mai ci­teste o data ar­ti­co­lul si vezi daca‑l intelegi

  • Jurnal de drum

   Ci­tiți ar­ti­co­lul. Ajută la în­țe­le­gere. Un pro­gram de gu­ver­nare nu este bun doar pen­tru că pare con­ve­na­bil pen­tru unii. Tre­buie să fie fe­za­bil. Și să nu ne ducă la mai rău.

  • Gigel Vilait

   Pro­gram bun ???, legi pt hoti fa­cute noap­tea !, sta po­po­rul in strada de 3 sap­ta­mani pt a pazi hotii.

  • Rodica Mates

   Gi­gel Vi­lait ho­tii din strada striga hotii

  • Gigel Vilait

   Esti o pu­pa­toare de cu­ruri pe­nale si pen­tru cati.va ba­nuti in plus stai cu gura cas­cata si ca­pra in fata pe­na­li­lor. Pen­so­nari lin­gai si senili.

  • Rodica Mates

   tu est pu­pa­tor de cur a lui ioha­nis — ko­vesi — sta­tul tau de dret

  • Gigel Vilait

   Sa.i sugi pula lu Ioha­nis , mu­isto urata !

 33. Govora Ion Ciuca

  ASA SANDELE

 34. Govora Ion Ciuca

  EU NU VREAU

 35. Sandel Popescu

  Eu vreau sa mearga drac­nea si ta­ri­ceanu la bulau…te oftici?

  • Jurnal de drum

   Dacă ci­teai ar­ti­co­lul nu mă în­tre­bai asta. 🙂 Ci­ti­tul te face mai deștept.

  • Sandel Popescu

   Poftim l am ci­tit …cam lung si nu spui ni­mic nou …si chiar nu ma simt mai des­tept ca ti am ci­tit ar­ti­colu …nu …nu vreau sa gu­ver­neze psd

  • Jurnal de drum

   Dar acum știi că nu mă oftic 😉

  • Sorin Anghel

   Asa se merge acum la bu­lau, ca vrea Sandel?

  • Sandel Popescu

   Nu ta­taie …la bu­lau se merge cand esti ba­ga­bint ..sa ve­dem ce zic judecatorii…Sorin Anghel

  • Gigel Vilait

   Acolo vor ajunge .


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.