USR sau cum moare speranța

Am mai spus că în USR există pro­ba­bil o tonă de bune inten­ții, dar și două tone de bram­bu­re­ală ide­o­lo­gică cre­ată de diver­si­ta­tea soci­ală a celor care s‐au adu­nat în pripă sub umbrela nou cre­a­tei for­ma­țiuni. Când înfi­in­țezi un par­tid pe genunchi și anunți că sin­gu­rul cri­te­riu de a fi mem­bru este să vrei să fie bine ca să nu fie rău, nu te poți aștepta la con­sis­tență și coe­rență.

Iulian Bulai, par­la­men­ta­rul USR din inter­viul de mai jos, este cu sigu­ranță un tip ok, plin de inten­ții bune și cu niște rea­li­zări per­so­nale nota­bile pen­tru vâr­sta lui. Asta nu‐l împie­dică însă să comită niște erori de rațio­na­ment cara­ghi­oase, care riscă să‐l tri­mită în cate­go­ria par­la­men­ta­ri­lor tip Gâgă. Par­ti­dul, dacă ar fi fost cu ade­va­rat un par­tid, l‐ar fi putut salva de la ridi­co­lul unor ast­fel de situ­a­ții aliniindu‐l la pozi­ți­ile sale ofi­ci­ale față de anu­mite subiecte. Însă par­ti­dul nu e capa­bil încă de așa ceva. În inte­ri­o­rul USR bram­bu­re­ala domnește, impre­sia este a unei adu­nă­turi de inși care au agende pro­prii și au venit să și le sus­țină sub umbrela unei sigle comune și a unui par­tid, des­pre care nici unul nu prea poate să dea expli­ca­ții de unde vine și înco­tro se îndreaptă.

La votul pen­tru pro­iec­tul de lege pri­vind par­te­ne­ri­a­tul civil au fost cinci voturi pen­tru, trei împo­trivă și două abți­neri, din­tre care una a lui Iulian. Asta se întâm­pla în comi­sia pen­tru ega­li­tate de șanse din par­la­ment, unde Iulian este vice­pre­șe­dinte. Eu cred că votul său e mai puțin impor­tant. Mai impor­tantă este logica sa, moti­vul pen­tru care a pro­ce­dat așa.

Iulian s‐a abți­nut la vot pen­tru că el con­si­deră că treaba lui în par­la­ment este să repre­zinte corect ale­gă­to­rii din Neamț, care l‐au ales par­la­men­tar. Iar în jude­țul Neamț nu există o pre­o­cu­pare pen­tru comu­ni­ta­tea gay. De unde știe Iulian asta? Sim­plu, a făcut un apel public să vină homo­se­xu­a­lii din Neamț la el ca să vor­bească și – ghici ce? – n‐a venit nimeni. A vor­bit și cu niște pre­oți din jude­țul Neamț și nici unul din­tre pre­a­cu­vi­oși nu a men­țio­nat cuplu­rile gay. Și, după cum știm, cuplu­rile gay întot­dea­una dau fuga mai întâi la pre­o­tul orto­dox, căci este cunos­cută des­chi­de­rea bise­ri­cii față de homo­se­xu­a­li­tate. Deci popii din sate sunt pri­mii care află de pro­ble­mele astea și dacă ei n‐au pome­nit de asta, e clar: pro­blema nu e de inte­res la Neamț.

Altele sunt pro­ble­mele zice Iulian: sără­cia, alco­o­lul, feme­ile bătute, inces­tul. Bine, dacă luăm la bani mărunți lista asta, pre­cis des­co­pe­rim că nem­țe­nii n‐o recu­nosc decât pe prima, pen­tru că a doua o con­si­deră un drept natu­ral al româ­nu­lui, iar cele­lalte două sunt mai degrabă niște efecte secun­dare scu­za­bile ale alco­o­lu­lui. Deci nu comu­ni­ta­tea i‐a impus întot­dea­una agenda lui Iulian. Există și subiecte pe care el le impune nem­țe­ni­lor o agendă. Dar nu și pe pro­blema par­te­ne­ri­a­tu­lui civil. Poate pen­tru că de fapt el e împo­triva ideii și se jenează să‐și decon­spire rigi­di­ta­tea, toc­mai el care se vrea a fi des­chis la minte, care vine cu bici­cleta la par­la­ment și afi­șează un aer de Gavro­che con­tem­po­ran?

Și mai e un aspect, spune Iulian. El nu con­si­deră că par­te­ne­ri­a­tul civil este pri­o­ri­ta­tea sa acum. Deci, dacă e să urmă­rim logica sa, în comi­sia pen­tru ega­li­tate de șanse nu vor fi votate decât subiec­tele care sunt pri­o­ri­tăți pen­tru mem­brii ei. Iar dacă nici unul din­tre subiec­tele pe care le vor aborda nu întru­nește o majo­ri­tate, ghi­nion! nimic nu va trece de comi­sie cu vot favo­ra­bil. S‐ar putea ca doar patru mem­bri din zece să fie pre­o­cu­pați de ega­li­ta­tea de șanse a feme­i­lor, tot patru să aibă o pri­o­ri­tate în legă­tură cu per­soa­nele cu diza­bi­li­tăți. Nasol. Iulian ne spune și cum se numește teh­nica asta: liber­tate în con­ști­ință. Și se defi­nește pe scurt prin drep­tul de a ignora orice nu e pe agenda ta.

O scurtă paran­teză: obser­vați dis­cur­sul de stânga. Vă mai amin­tiți că spu­neam de curând des­pre posi­bi­li­ta­tea ca USR să se pozi­țio­neze ca o alter­na­tivă la PSD? Iată că au cu cine. Și mai sunt și alții prin­tre ei.

Din­colo de viziu­nile sale de stânga sau nu, Iulian crede că într‐o comi­sie for­mată din 10 mem­bri poți să gân­dești în ter­me­nii impuși de cir­cum­scrip­ția în care ai fost ales. Lui i se pare pro­ba­bil accep­ta­bilă situ­a­ția în care poli­tică fis­cală ar fi dic­tată de pildă doar de Mara­mu­reș, Timiș și Vaslui, jus­ti­ția ar fi pri­vită doar prin prisma inte­re­se­lor din Dâm­bo­vița și Tele­or­man șamd. Adică fie­care comi­sie ar pro­mova numai pro­iec­tele celor câteva comu­ni­tăți din care pro­vin mem­brii ei. Cei­lalți? Să aștepte până ajung în comi­sie niște repre­zen­tanți de‐ai lor. Poate peste cinci‐șase man­date, cum le‐o fi noro­cul.

N‐a avut cine să‐i explice că lucru­rile nu stau așa în poli­tică, că un par­la­ment nu este suma agen­de­lor per­so­nale ale fie­că­rui indi­vid ajuns acolo, că liber­ta­tea în con­ști­ință nu înseamnă că ignori pro­ble­mele care nu sunt pe agenda ta. Iar USR nu dă nici un fel de semne de matu­ri­zare poli­tică. Lide­rii săi se tem pro­ba­bil că atunci când vor des­chide cutia Pan­do­rei și vor aduce la lumină agenda și aștep­tă­rile fie­că­rui par­la­men­tar, apa­renta armo­nie se va risipi și scan­da­lul va fi impo­si­bil de con­tro­lat. Și pro­ba­bil că așteaptă un mira­col care să‐i trans­forme peste noapte într‐un par­tid cu stra­te­gie și viziune. Dar asta nu se va întâm­pla. Și dacă o țin tot așa vor împlini încă o dată des­ti­nul tragi‐comic al româ­nu­lui tipic: s‐a năs­cut talent și‐a murit spe­ranță.

Citește: Am vor­bit cu par­la­men­ta­rul USR care simte că gayii nu repre­zintă elec­to­ra­tul lui – VICE


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. golan

  Pai hai sa vor­bim de matu­ri­tate poli­tica. Duci o lupta pe care nu o poti cas­tiga in acest moment si pierzi o baza de ale­ga­tori sau alegi un com­por­ta­ment stra­te­gic si nu te bagi pana cand nu obtii supor­tul poli­tic nece­sar? Cum s‐ar face intr‐o demo­cra­tie matura, hmm­mmm? Daca am putea sti…

  Com­por­ta­men­tul prin­ci­pial func­tio­neaza in poli­tica doar atunci cand ti‐l per­miti. Avem pri­o­ri­tati seri­oase care implica in mod spe­cial cas­ti­ga­rea ale­ge­ri­lor. Sau ne putem pierde pe teme secun­dare, lasand dis­cu­tia sa fie dis­trasa de la ce con­teaza la ora actu­ala.

  O sa ajun­gem si acolo in care se vor putea echi­li­bra drep­tu­rile de care bene­fi­ci­aza mino­ri­ta­tile. Si pen­tru asta tre­buie: 1) cas­ti­gate ale­ge­rile si 2) edu­ca­rea elec­to­ra­tu­lui pe aceste teme. Nu poti imple­menta reforme com­plet nepo­pu­lare.

  • Sorin Sfirlogea

   Nu cred că ai înțe­les mesa­jul meu sau eu nu l‐am comu­ni­cat sufi­cient de clar. Nu pro­blema par­te­ne­ri­a­tu­lui civil o dez­bă­team, ci moti­va­ția ridi­colă adusă pen­tru abți­ne­rea de la vot: în Neamț cetă­țe­nii nu sunt inte­re­sați de homo­se­xu­ali. N‐aveam nici o pro­blemă dacă spu­nea: frate, m‐am abți­nut pen­tru că n‐am o părere clară des­pre asta. Sau dacă vota împo­trivă pen­tru că nu e de acord. Era un punc­tul lui de vedere și tre­buia res­pec­tat. Dar să zici că te rezumi la agenda elec­to­ra­tu­lui din Neamț pe o ches­tiune care nece­sită un pic de viziune poli­tică, mi se pare o lipsă de matu­ri­tate.

   • golan

    Cred ca am inte­les foarte clar ce vrei sa spui, este un caz sim­plu in care ple­cand de la ace­leasi argu­mente ajun­gem la con­clu­zii dife­rite. In mod sigur nu este nici inte­li­gent nici matur sa votezi com­plet dife­rit fata de ce ar alege pro­priul tau elec­to­rat. Prin­ci­pial, ega­li­ta­tea de sanse este in inte­re­sul elec­to­ra­tu­lui din Neamt, dar treaba poli­ti­cu­lui este sa ii con­vinga mai intai pe oameni ca este in inte­re­sul lor, nu sa voteze cum cred ei per­so­nal si pe urma sa spere ca si elec­to­ra­tul va inte­lege sin­gur de ce era nevoie. Din moment ce nu ai cas­ti­gat dez­ba­te­rea nici macar cu pro­priul tau elec­to­rat, nu ai sus­ti­nere sufi­cient de mare la nivel natio­nal, nu mi se pare nor­mal sa votezi alt­fel decat si‐ar dori acei oameni. Abti­ne­rea este sin­gura vari­anta prin care votul res­pec­tiv nu incalca prin­ci­pi­ile celor care ar tre­bui sa fie repre­zen­tati de votul in par­la­ment si nici inte­re­sele lor directe – este doar o bata­lie pe care o amani pen­tru atunci cand vei putea dis­cuta cu oame­nii si sa‐i con­vingi ca este o schim­bare nece­sara. Asa ar func­tiona lucru­rile intr‐o demo­cra­tie matura.

    • Sorin Sfirlogea

     Mda, ai drep­tate. Avem opi­nii dife­rite. Eu nu cred în schim­bă­rile făcute prin con­sens. Nu func­țio­nează din punct de vedere prac­tic. Cred că unii oameni tre­buie să‐și asume rolul de lideri și să inspire schim­ba­rea men­ta­li­tă­ți­lor prin pro­priul exem­plu și prin deci­zi­ile pe care le iau. Să‐l con­vingi pe nea Vasile de la Neamț că tre­buie să fie tole­rant cu mino­ri­tă­țile sexu­ale va dura o veș­ni­cie.

     • Anonymous

      Iarta‐ma dar nu inte­leg ceva. Cu excep­tia aces­tei „gal­cevi” din presa si social media totusi, la modul foarte serios, in viata reala, cine nu‐i tole­rant cu ches­tiu­nile astea? Sau poate ar fi mai potri­vita intre­ba­rea: Chiar exista atata into­le­ranta cata incearca sa acre­di­teze media? Eu zic ca nu. Nu‐i nevoie de lupta asta. E o lupta fara nicio miza, sau, poate, pen­tru o miza falsa, din cate­go­ria „hai­deti sa hai­dem cu totii” ca asa zice la car­tea ame­ri­cana de pro­ce­duri poli­tice…

     • Anonymous

      Si‐ar mai fi ceva: De unde ideea asta ca "nea Vasile de la Neamt", cum il numesti tu, putin dis­pre­tu­i­tor indraz­nesc sa pre­su­pun, nu‐i tole­rant cu mino­ri­ta­tile sexu­ale?

 2. Anonymous

  USR e des­tul de con­fuz in momen­tul asta. Si nu stiu daca va deveni in vii­tor alt­fel sau se va vola­ti­liza cu totul. Dar, in ace­lasi timp, "tinta" Bulai mi se pare o tinta falsa. Mie mi‐au pla­cut ras­pun­su­rile lui din inter­viu si cred ca are drep­tate. Pro­blema cuplu­ri­lor homo­se­xu­ale nu este o pri­o­ri­tate pen­tru o Roma­nie ca asta de azi. Nu inte­leg acest con­sum de ener­gie pen­tru o ches­tiune sexu­ala abso­lut mar­gi­nala. Sunt si alte ches­tiuni sexu­ale. De exem­plu marea pro­blema a celor care tra­iesc intr‐o lume vir­tu­ala, nu pot soci­a­liza, nu pot avea rela­tii sexu­ale nor­male si, in con­se­cinta, se mas­tur­beaza. Hai sa fim seri­osi…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu