Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exis­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaș­tem cu toții și o bună parte din soci­e­tate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucru­rile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să înțe­le­gem cine, unde, cum și cât se taie ile­gal. Când vom ști cu toții răs­pun­sul la aceste între­bări, vom putea să cău­tăm solu­ți­ile potri­vite.

Deo­cam­dată însă avem o stare de con­fu­zie gene­rală. Se vor­bește alan­dala des­pre o mul­țime de lucruri, mai mult sau mai puțin legate între ele: păduri vir­gine, par­curi națio­nale, inter­zi­ce­rea totală a tăie­ri­lor, hoții din Rom­silva, escro­cii de la Schwei­gho­fer. Oame­nii cred că știu des­pre ce vor­besc și unii sunt chiar vehe­menți – ei știu deja cine e vino­vat și cum tre­buie rezol­vată pro­blemă. Oprim tot, inter­zi­cem tot, îi ares­tăm pe toți. Să fie asta solu­ția? Și, mai ales, cine induce iste­ria asta în rân­dul româ­ni­lor? Și de ce?

Există orga­ni­za­ții care au de câști­gat din această stare de con­fu­zie gene­rală, ONG‐uri care vor să‐și vali­deze acti­vi­ta­tea, să‐și demon­streze "hăr­ni­cia" exa­ge­rând rea­li­tă­țile care sunt deja grave, pre­zen­tând sce­na­rii apo­ca­lip­tice și prezentându‐se pe ei înșiși drept unici sal­va­tori ai pădu­ri­lor. Desi­gur, un sal­va­tor tre­buie finan­țat, fie prin con­tri­bu­ții publice, fie prin finan­țări euro­pene. Ce reclamă mai bună pen­tru un ast­fel de ONG decât dez­vă­lu­i­rile incen­di­are și des­co­pe­ri­rile sen­zațio­nale des­pre fapte mai mult sau mai puțin ade­vă­rate? Mode­lul tele­vi­ziu­ni­lor de scan­dal s‐a mutat și în lumea orga­ni­za­ți­i­lor de mediu.

Așa func­țio­nează și Agent Green. Sub apa­rența bune­lor inten­ții se ascund tot felul de între­bări des­pre ade­vă­ra­tele lor inten­ții. De ce mani­pu­lează opi­nia publică? De ce fac afir­ma­ții min­ci­noase pe care, când sunt con­frun­tați cu rea­li­ta­tea, refuză să le retrac­teze public?

Să luăm ulti­mul caz de care s‐au ocu­pat: defri­șa­rea pădu­ri­lor vir­gine din zona Vidraru. Ce știm des­pre aces­tea:

 • în zona aceea o mare parte din păduri au fost retro­ce­date unor deți­nă­tori pri­vați.
 • sunt supra­fețe sem­ni­fi­ca­tive care au fost tăi­ate com­plet, foarte pro­ba­bil în mod ile­gal. Toate aceste supra­fețe se găsesc în pro­pri­e­ta­tea pri­vată și asta se poate veri­fica foarte ușor.
 • Gre­en­pe­ace și Rom­silva au cola­bo­rat anul tre­cut ca să inven­ta­ri­eze pădu­rile ce se înca­drează la cate­go­ria vir­gine din­tre cele care se găsesc în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. Docu­men­ta­ți­ile nece­sare au fost întoc­mite și îna­in­tate spre minis­te­rul ape­lor și pădu­ri­lor, în vede­rea inclu­de­rii lor în cata­lo­gul pădu­ri­lor vir­gine. Minis­te­rul lucrează (sper) la asta.

Ce face Agent Green:

 • au luat o dronă și au fil­mat zonele defri­șate ile­gal pe pro­pri­e­tăți pri­vate
 • au pus fil­mu­le­țul pe inter­net și au spus că se dis­trug pădu­rile vir­gine din zona Vidraru
 • au oprit un camion care trans­porta legal lemn dintr‐o exploa­tare legală de pe pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui și au afir­mat că e ceva în nere­gulă cu el
 • insi­nu­a­rea e clară: Rom­silva e hoțul
 • când s‐a dove­dit că totul era legal, au refu­zat să retrac­teze min­ciu­nile

Lumea s‐a infla­mat: e clar, Rom­silva sunt hoții și dis­tru­gă­to­rii, vor să taie toate pădu­rile vir­gine etc. Toată aten­ția publică a fost îndrep­tată spre ei. Undeva, în liniște și pace, niște pro­pri­e­tari care și‐au defri­șat pădu­rea pro­prie își numără banii făcuți din afa­ce­rea asta. Niște firme de exploa­tare își soco­tesc pro­fi­tul obți­nut din exploa­ta­rea și vân­za­rea lem­nu­lui tăiat ile­gal. Pe ei nu‐i întreabă nimeni nimic, sunt feriți de tot scan­da­lul gene­rat. Cine îi apără? Păi Agent Green, care direc­țio­nează furia oame­ni­lor spre alt­ci­neva.

Și‐acum vă întreb: dacă cei de la Agent Green pot afla ușor (și pro­ba­bil deja știu) ade­vă­rul, de ce nu‐l spun cu voce tare, de ce insi­nu­ează că ar fi alți vino­vați, protejându‐i ast­fel pe cei care au tăiat ile­gal în pădu­rile de la Vidraru? Poate pen­tru că sunt mână în mână cu ade­vă­ra­ții hoți?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Ioana Tanta

  As fi curi­oasa daca cineva ar veri­fica ave­rile celor care lucreaza pen­tru Rom­silva de la padu­rari la direc­tor ce ar des­co­peri. De exem­pul sunt curi­oasa cum cineva care intre­tine o fami­lie de 4 per­soane dintr‐un salar de padu­rar is per­mite mai multe apar­ta­mente in Cluj_Napoca. Si nu au nici ferma de ani­male sau ferma agri­cola.
  Cand mer­gea rada­rul paru­ri­lor din 6 cami­oane pe care le‐am veri­fi­cat 2 nu erau inre­gis­trate.

 2. Adrian Mogoş

  De ce nu pre­ci­zati ca sun­teti mem­bru in CA al Rom­silva?

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că mi se pare exa­ge­rat ca la fie­care afir­ma­ție pe care o fac să spun ce func­ții am. Cine vrea să afle des­pre mine nu tre­buie decât să caute pe inter­net, nu țin secrete. În plus, func­ția mea nu schimbă datele pro­ble­mei. Poate că ar fi rele­vantă doar pen­tru că am acces la infor­ma­ții pe care publi­cul nu le are – deși nu sunt secrete – și știu când se spun min­ciuni.

 3. george -paul pandele

  cum poate Rom­Silva sa nu ia masuri con­tra aces­tui anal­fa­bet in pro­ble­mele padurii,mangraonul asta care n‐a plan­tat un puiet in viata lui dar care tra­ieste bine mersi dupa pro­ble­mele scor­nite de el in pri­vinta sil­vi­cul­tu­rii rominesti,de ce nu este adus in fata jus­ti­tiei pen­tru toate relele pri­ci­nu­ite ince­pind cu rani­rea grava a unui om ,rui­na­rea fami­liei lui la coro­iesti riul alb unde sub pre­tex­tul ca bocea miha­la­che a taiat arbori din par­cul natio­nal rete­zat au dat cu masina peste el lasindu‐l paraplegic,ancheta pro­cu­ro­ri­lor au con­stat ca moti­va­tia lor a fost falsa ,omul nu taiase nici macar un arbore,cind va plati asta toate fara­de­le­gile facute,justitia in tara asta tace in fara aces­tor infrac­tori tele­vi­zati?

 4. Anonymous

  Va fi o poveste lunga pe care va rog sa o cititi cu rab­dare. Agent Green este cel putin dubios. Asta‐i una la mana. Dis­cu­tia des­pre acest asa zis scan­dal, iscat in jurul taie­ri­lor din zona Vidraru, are cono­ta­tii si impli­ca­tii neba­bu­ite. Teh­nic, spec­ta­to­rul TV nu inte­lege nimic. Este doar "implan­tat" subli­mi­nal cu manie revo­lu­tio­nara impo­triva Rom­silva. El nu stie daca e vorba cu ade­va­rat de paduri vir­gine, nu stie daca ima­gi­nile pre­zinta paduri pri­vate sau de stat, nu stie ca taie­rile masive si ile­gale sunt facute in tota­li­tate in paduri pri­vate, in anii 2013–2016, cand iesi­sera din admi­nis­tra­rea Rom­silva si fuse­sera pre­lu­ate de Ocoale sil­vice pri­vate si, in fine, nu stie ce inseamna "Stu­diul Pin‐Matra" Ehhh, aici e cuiul lui Pepe­lea. Acest "stu­diu", facut intr‐un mod dis­cu­ta­bil, se pare ca in mare parte din birou, tinut "la secret" multi ani, apare ca prin far­mec anul tre­cut, simul­tan cu apa­ri­tia unui domn "B" in pos­tura de con­si­lier al Doam­nei Erika Stan­ciu. Desi, la acest stu­diu s‐a facut tri­mi­tere inca din 2012 printr‐un ordin de minis­tru. Abia in momen­tul apa­ri­tiei aces­tui domn "B", minis­te­rul, prin cele doua doamne, minis­tru si secre­tar de stat, au relan­sat, cu mare ener­gie, ideea rea­li­za­rii "Cata­lo­gu­lui Natio­nal al Padu­ri­lor Vir­gine si Cva­si­vir­gine din Roma­naia". Inte­re­sele, din­colo de pro­te­ja­rea unor zone, fapt lau­da­bil, ascund deblo­ca­rea unor fon­duri cat mai "gene­roase", pe care sa le poata accesa anu­mite "orga­ni­za­tii". Ordi­nul de minis­tru 252530.12.2016, dat de doam­nele minis­trese ina­inte de a stinge pen­tru ultima oara lumina in insti­tu­tie, sea­mana mai mult a "caiet de sar­cini" cu "dedi­ca­tie". As avea cura­jul sa pariez ca e opera, aproape in tota­li­tate, a aces­tui domn "B", una si ace­easi per­soana cu dom­nul "B" care a intoc­mit, din birou, "Stu­diul Pin‐Matra". Sme­che­rul de la Agent Green, care in paran­teza fie spus tre­buia ares­tat pen­tru seches­trare de per­soane si lip­si­rea aces­tora de libe­ra­tate, chiar si pen­tru actiu­nea ce a pus in peri­col cir­cu­la­tia pe Trans­fa­ga­ra­san, țipa in gura mare des­pre padu­rile cuprinse in stu­diul Pin‐Matra (circa 6000 hec­tare in zona Vidraru)cum ca ar fi vir­gine, ne sufland o vor­bu­lita des­pre fap­tul ca ele nu au intru­nit nici­o­data con­di­ti­ile pen­tru a fi inca­drate ast­fel. Din cele 6000 de hec­tare, pe baza ulti­me­lor eva­lu­ari, doar circa 1200 hec­tare sunt paduri ce ar putea fi intro­duse in cata­log si nu ca paduri vir­gine, ci cva­si­vir­gine. Ar mai fi de spus ca auto­ri­ta­tile sta­tu­lui (jan­dar­me­rie si poli­tie) nu au luat nicio masura impo­triva aces­tui asa zis iubi­tor de natura. In lumea civi­li­zata, sme­che­rii astia care „iubesc” natura, urma­rind, ca din intam­plare, fon­duri imense, mai sunt si ares­tati din cand in cand.

 5. Mhai

  Totusi ce dis­cu­tam? Maine ne tre­zim cu Arcul deser­tic al Car­pa­ti­lor si nimeni nu e vino­vat. Pana si in Bra­zi­lia unde se defri­seaza in nes­tire, orice pro­pri­e­tar de tere­nuri este obli­gat sa tina minim 30% teren impa­du­rit. Nu con­teaza des­pre ce tip de teren vor­bim, sau unde e ampla­sat.
  Asta e ca si Tari, care vrea sa schimbe Con­sti­tu­tia pen­tru ca nu se muleaza pe min­ciu­nile lui.

 6. Bogdan

Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu