Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exi­s­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaștem cu toții și o bună parte din soci­etate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucrurile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Primul pas, spun eu, este să înțelegem cine, unde, cum și cât se taie ile­gal. Când vom ști cu toții răspun­sul la aceste între­bări, vom putea să căutăm soluți­ile potriv­ite.

Deo­cam­dată însă avem o stare de con­fuzie gen­er­ală. Se vor­bește alan­dala despre o mulțime de lucruri, mai mult sau mai puțin legate între ele: păduri vir­gine, par­curi naționale, interz­icerea totală a tăier­ilor, hoții din Rom­silva, escrocii de la Schweighofer. Oamenii cred că știu despre ce vorbesc și unii sunt chiar vehe­menți — ei știu deja cine e vino­vat și cum tre­buie rezol­vată prob­lemă. Oprim tot, interz­icem tot, îi arestăm pe toți. Să fie asta soluția? Și, mai ales, cine induce iste­ria asta în rân­dul românilor? Și de ce?

Există orga­ni­za­ții care au de câști­gat din această stare de con­fuzie gen­er­ală, ONG-uri care vor să-și valideze activ­i­tatea, să-și demon­streze "hăr­ni­cia" exagerând real­itățile care sunt deja grave, prezen­tând sce­narii apoc­alip­tice și prezentându-se pe ei înșiși drept unici sal­va­tori ai pădurilor. Desigur, un sal­va­tor tre­buie finanțat, fie prin con­tribuții pub­lice, fie prin finanțări europene. Ce reclamă mai bună pen­tru un ast­fel de ONG decât dezvăluir­ile incen­di­are și descoperir­ile sen­za­ționale despre fapte mai mult sau mai puțin ade­vărate? Mod­elul tele­viz­iu­nilor de scan­dal s‑a mutat și în lumea orga­ni­za­ți­ilor de mediu.

Așa funcționează și Agent Green. Sub aparența bunelor intenții se ascund tot felul de între­bări despre ade­văratele lor intenții. De ce manip­ulează opinia pub­lică? De ce fac afir­mații min­ci­noase pe care, când sunt con­frun­tați cu real­i­tatea, refuză să le retracteze pub­lic?

Să luăm ultimul caz de care s‑au ocu­pat: defrișarea pădurilor vir­gine din zona Vidraru. Ce știm despre aces­tea:

 • în zona aceea o mare parte din păduri au fost retro­ce­date unor dețină­tori pri­vați.
 • sunt suprafețe sem­ni­fica­tive care au fost tăi­ate com­plet, foarte prob­a­bil în mod ile­gal. Toate aceste suprafețe se găs­esc în pro­pri­etatea pri­vată și asta se poate ver­i­fica foarte ușor.
 • Green­peace și Rom­silva au colab­o­rat anul tre­cut ca să inven­tarieze pădurile ce se încadrează la cat­e­go­ria vir­gine din­tre cele care se găs­esc în pro­pri­etatea stat­u­lui. Doc­u­men­tați­ile nece­sare au fost întocmite și înain­tate spre min­is­terul apelor și pădurilor, în ved­erea includ­erii lor în cat­a­logul pădurilor vir­gine. Min­is­terul lucrează (sper) la asta.

Ce face Agent Green:

 • au luat o dronă și au fil­mat zonele defrișate ile­gal pe pro­pri­etăți pri­vate
 • au pus fil­mulețul pe inter­net și au spus că se dis­trug pădurile vir­gine din zona Vidraru
 • au oprit un camion care trans­porta legal lemn dintr‑o exploatare legală de pe pro­pri­etatea stat­u­lui și au afir­mat că e ceva în nereg­ulă cu el
 • insin­uarea e clară: Rom­silva e hoțul
 • când s‑a dovedit că totul era legal, au refuzat să retracteze min­ci­u­nile

Lumea s‑a infla­mat: e clar, Rom­silva sunt hoții și dis­trugă­torii, vor să taie toate pădurile vir­gine etc. Toată atenția pub­lică a fost îndrep­tată spre ei. Undeva, în lin­iște și pace, niște pro­pri­etari care și-au defrișat pădurea pro­prie își numără banii făcuți din afac­erea asta. Niște firme de exploatare își socotesc prof­i­tul obținut din exploatarea și vân­zarea lem­nu­lui tăiat ile­gal. Pe ei nu‑i între­abă nimeni nimic, sunt fer­iți de tot scan­dalul gen­erat. Cine îi apără? Păi Agent Green, care direcționează furia oame­nilor spre altcineva.

Și-acum vă întreb: dacă cei de la Agent Green pot afla ușor (și prob­a­bil deja știu) ade­vărul, de ce nu‑l spun cu voce tare, de ce insin­uează că ar fi alți vino­vați, protejându‑i ast­fel pe cei care au tăiat ile­gal în pădurile de la Vidraru? Poate pen­tru că sunt mână în mână cu ade­vărații hoți?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Ioana Tanta

  As fi curioasa daca cineva ar ver­i­fica aver­ile celor care lucreaza pen­tru Rom­silva de la padu­rari la direc­tor ce ar descoperi. De exem­pul sunt curioasa cum cineva care intre­tine o fam­i­lie de 4 per­soane dintr-un salar de padu­rar is per­mite mai multe aparta­mente in Cluj_Napoca. Si nu au nici ferma de ani­male sau ferma agri­cola.
  Cand mergea radarul parurilor din 6 camioane pe care le-am ver­i­fi­cat 2 nu erau inreg­is­trate.

 2. Adrian Mogoş

  De ce nu pre­cizati ca sun­teti mem­bru in CA al Rom­silva?

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că mi se pare exagerat ca la fiecare afir­mație pe care o fac să spun ce funcții am. Cine vrea să afle despre mine nu tre­buie decât să caute pe inter­net, nu țin secrete. În plus, funcția mea nu schimbă datele prob­le­mei. Poate că ar fi rel­e­vantă doar pen­tru că am acces la infor­mații pe care pub­licul nu le are — deși nu sunt secrete — și știu când se spun min­ci­uni.

 3. george -paul pandele

  cum poate Rom­Silva sa nu ia masuri con­tra aces­tui anal­fa­bet in prob­lemele padurii,mangraonul asta care n‑a plan­tat un puiet in viata lui dar care traieste bine mersi dupa prob­lemele scor­nite de el in priv­inta sil­vi­cul­turii rominesti,de ce nu este adus in fata justi­tiei pen­tru toate relele prici­nu­ite incepind cu ranirea grava a unui om ,ruinarea fam­i­liei lui la coroiesti riul alb unde sub pre­tex­tul ca bocea miha­lache a taiat arbori din par­cul national retezat au dat cu masina peste el lasindu‑l paraplegic,ancheta procuro­r­ilor au con­stat ca moti­va­tia lor a fost falsa ,omul nu taiase nici macar un arbore,cind va plati asta toate faradelegile facute,justitia in tara asta tace in fara aces­tor infrac­tori tele­vizati?

 4. Anonymous

  Va fi o poveste lunga pe care va rog sa o cititi cu rab­dare. Agent Green este cel putin dubios. Asta‑i una la mana. Dis­cu­tia despre acest asa zis scan­dal, iscat in jurul taier­ilor din zona Vidraru, are cono­tatii si impli­catii nebabuite. Tehnic, spec­ta­torul TV nu intelege nimic. Este doar "implan­tat" sub­lim­i­nal cu manie rev­o­lu­tion­ara impotriva Rom­silva. El nu stie daca e vorba cu ade­varat de paduri vir­gine, nu stie daca imag­inile prez­inta paduri pri­vate sau de stat, nu stie ca taier­ile masive si ile­gale sunt facute in total­i­tate in paduri pri­vate, in anii 2013–2016, cand iesis­era din admin­is­trarea Rom­silva si fus­esera pre­lu­ate de Ocoale sil­vice pri­vate si, in fine, nu stie ce inseamna "Studiul Pin-Matra" Ehhh, aici e cuiul lui Pepe­lea. Acest "studiu", facut intr-un mod dis­cutabil, se pare ca in mare parte din birou, tinut "la secret" multi ani, apare ca prin farmec anul tre­cut, simul­tan cu apari­tia unui domn "B" in pos­tura de con­silier al Doam­nei Erika Stan­ciu. Desi, la acest studiu s‑a facut trim­itere inca din 2012 printr-un ordin de min­istru. Abia in momen­tul apari­tiei aces­tui domn "B", min­is­terul, prin cele doua doamne, min­istru si sec­re­tar de stat, au relansat, cu mare energie, ideea realizarii "Cat­a­logu­lui National al Padurilor Vir­gine si Cva­sivir­gine din Romanaia". Intere­sele, din­colo de pro­te­jarea unor zone, fapt laud­abil, ascund deblo­carea unor fon­duri cat mai "gen­eroase", pe care sa le poata accesa anu­mite "orga­ni­za­tii". Ordinul de min­istru 252530.12.2016, dat de doam­nele min­istrese inainte de a stinge pen­tru ultima oara lumina in insti­tu­tie, sea­mana mai mult a "caiet de sarcini" cu "ded­i­catie". As avea cura­jul sa pariez ca e opera, aproape in total­i­tate, a aces­tui domn "B", una si aceeasi per­soana cu dom­nul "B" care a intocmit, din birou, "Studiul Pin-Matra". Smecherul de la Agent Green, care in paran­teza fie spus tre­buia are­stat pen­tru seches­trare de per­soane si lip­sirea aces­tora de lib­er­atate, chiar si pen­tru actiunea ce a pus in peri­col cir­cu­la­tia pe Transfa­garasan, țipa in gura mare despre padurile cuprinse in studiul Pin-Matra (circa 6000 hectare in zona Vidraru)cum ca ar fi vir­gine, ne sufland o vor­bu­lita despre fap­tul ca ele nu au intrunit nicio­data con­di­ti­ile pen­tru a fi incadrate ast­fel. Din cele 6000 de hectare, pe baza ultimelor eval­u­ari, doar circa 1200 hectare sunt paduri ce ar putea fi intro­duse in cat­a­log si nu ca paduri vir­gine, ci cva­sivir­gine. Ar mai fi de spus ca autori­tatile stat­u­lui (jan­darmerie si poli­tie) nu au luat nicio masura impotriva aces­tui asa zis iubitor de natura. In lumea civ­i­lizata, smecherii astia care „iubesc” natura, urmarind, ca din intam­plare, fon­duri imense, mai sunt si arestati din cand in cand.

  • Adi

   Anony­mous, ce-ti mai place intriga. Dupa tine, la ce s‑a intam­plat si se mai intam­pla cu padurile, are­stat si dat opro­bi­u­lui pub­lic ar tre­bui sa fie Agent Green. Ai drep­tate, Rom­silva este o fata mare, poli­tia, jan­darme­ria, politi­cieni de tot felul, etc., etc. ar tre­bui medaliati. Au drep­tate cei care spun ca nu ar tre­bui sa fie prea com­pli­cat (???!!!). Cine ce averi au si cum le-au doban­dit. Stim de ce nu se poate.

 5. Mhai

  Totusi ce dis­cu­tam? Maine ne trezim cu Arcul deser­tic al Carpatilor si nimeni nu e vino­vat. Pana si in Brazilia unde se defriseaza in nestire, orice pro­pri­etar de terenuri este obligat sa tina minim 30% teren impadu­rit. Nu con­teaza despre ce tip de teren vor­bim, sau unde e amplasat.
  Asta e ca si Tari, care vrea sa schimbe Con­sti­tu­tia pen­tru ca nu se muleaza pe min­ci­u­nile lui.

 6. Bogdan

Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu