Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exi­s­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaștem cu toții și o bună parte din soci­etate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucrurile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Primul pas, spun eu, este să înțelegem cine, unde, cum și cât se taie ile­gal. Când vom ști cu toții răspun­sul la aceste între­bări, vom putea să căutăm soluți­ile potriv­ite.

Deo­cam­dată însă avem o stare de con­fuzie gen­er­ală. Se vor­bește alan­dala despre o mulțime de lucruri, mai mult sau mai puțin legate între ele: păduri vir­gine, par­curi naționale, interz­icerea totală a tăier­ilor, hoții din Rom­silva, escrocii de la Schweighofer. Oamenii cred că știu despre ce vorbesc și unii sunt chiar vehe­menți — ei știu deja cine e vino­vat și cum tre­buie rezol­vată prob­lemă. Oprim tot, interz­icem tot, îi arestăm pe toți. Să fie asta soluția? Și, mai ales, cine induce iste­ria asta în rân­dul românilor? Și de ce?

Există orga­ni­za­ții care au de câști­gat din această stare de con­fuzie gen­er­ală, ONG-uri care vor să-și valideze activ­i­tatea, să-și demon­streze "hăr­ni­cia" exagerând real­itățile care sunt deja grave, prezen­tând sce­narii apoc­alip­tice și prezentându-se pe ei înșiși drept unici sal­va­tori ai pădurilor. Desigur, un sal­va­tor tre­buie finanțat, fie prin con­tribuții pub­lice, fie prin finanțări europene. Ce reclamă mai bună pen­tru un ast­fel de ONG decât dezvăluir­ile incen­di­are și descoperir­ile sen­za­ționale despre fapte mai mult sau mai puțin ade­vărate? Mod­elul tele­viz­iu­nilor de scan­dal s‑a mutat și în lumea orga­ni­za­ți­ilor de mediu.

Așa funcționează și Agent Green. Sub aparența bunelor intenții se ascund tot felul de între­bări despre ade­văratele lor intenții. De ce manip­ulează opinia pub­lică? De ce fac afir­mații min­ci­noase pe care, când sunt con­frun­tați cu real­i­tatea, refuză să le retracteze pub­lic?

Să luăm ultimul caz de care s‑au ocu­pat: defrișarea pădurilor vir­gine din zona Vidraru. Ce știm despre aces­tea:

 • în zona aceea o mare parte din păduri au fost retro­ce­date unor dețină­tori pri­vați.
 • sunt suprafețe sem­ni­fica­tive care au fost tăi­ate com­plet, foarte prob­a­bil în mod ile­gal. Toate aceste suprafețe se găs­esc în pro­pri­etatea pri­vată și asta se poate ver­i­fica foarte ușor.
 • Green­peace și Rom­silva au colab­o­rat anul tre­cut ca să inven­tarieze pădurile ce se încadrează la cat­e­go­ria vir­gine din­tre cele care se găs­esc în pro­pri­etatea stat­u­lui. Doc­u­men­tați­ile nece­sare au fost întocmite și înain­tate spre min­is­terul apelor și pădurilor, în ved­erea includ­erii lor în cat­a­logul pădurilor vir­gine. Min­is­terul lucrează (sper) la asta.

Ce face Agent Green:

 • au luat o dronă și au fil­mat zonele defrișate ile­gal pe pro­pri­etăți pri­vate
 • au pus fil­mulețul pe inter­net și au spus că se dis­trug pădurile vir­gine din zona Vidraru
 • au oprit un camion care trans­porta legal lemn dintr‑o exploatare legală de pe pro­pri­etatea stat­u­lui și au afir­mat că e ceva în nereg­ulă cu el
 • insin­uarea e clară: Rom­silva e hoțul
 • când s‑a dovedit că totul era legal, au refuzat să retracteze min­ci­u­nile

Lumea s‑a infla­mat: e clar, Rom­silva sunt hoții și dis­trugă­torii, vor să taie toate pădurile vir­gine etc. Toată atenția pub­lică a fost îndrep­tată spre ei. Undeva, în lin­iște și pace, niște pro­pri­etari care și-au defrișat pădurea pro­prie își numără banii făcuți din afac­erea asta. Niște firme de exploatare își socotesc prof­i­tul obținut din exploatarea și vân­zarea lem­nu­lui tăiat ile­gal. Pe ei nu‑i între­abă nimeni nimic, sunt fer­iți de tot scan­dalul gen­erat. Cine îi apără? Păi Agent Green, care direcționează furia oame­nilor spre altcineva.

Și-acum vă întreb: dacă cei de la Agent Green pot afla ușor (și prob­a­bil deja știu) ade­vărul, de ce nu‑l spun cu voce tare, de ce insin­uează că ar fi alți vino­vați, protejându‑i ast­fel pe cei care au tăiat ile­gal în pădurile de la Vidraru? Poate pen­tru că sunt mână în mână cu ade­vărații hoți?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Lin

  https://clubferoviar.ro/tren-cu-lemn-fara-acte/

  Si lem­nul asta cade asa din cer in camioane si vagoane, numa min­uni in Roma­nia.

  • Sorin Sfirlogea

   Lem­nul prove­nea din Slo­va­cia, iar nereg­ula nu era de prove­niență, ci de doc­u­mente de trans­port. Des­ti­nația era alta. Citiți cu atenție știr­ile. E impor­tant. Alt­minteri nu vă ia nimeni în serios.

 2. Ioana Tanta

  As fi curioasa daca cineva ar ver­i­fica aver­ile celor care lucreaza pen­tru Rom­silva de la padu­rari la direc­tor ce ar descoperi. De exem­pul sunt curioasa cum cineva care intre­tine o fam­i­lie de 4 per­soane dintr-un salar de padu­rar is per­mite mai multe aparta­mente in Cluj_Napoca. Si nu au nici ferma de ani­male sau ferma agri­cola.
  Cand mergea radarul parurilor din 6 camioane pe care le-am ver­i­fi­cat 2 nu erau inreg­is­trate.

 3. Adrian Mogoş

  De ce nu pre­cizati ca sun­teti mem­bru in CA al Rom­silva?

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că mi se pare exagerat ca la fiecare afir­mație pe care o fac să spun ce funcții am. Cine vrea să afle despre mine nu tre­buie decât să caute pe inter­net, nu țin secrete. În plus, funcția mea nu schimbă datele prob­le­mei. Poate că ar fi rel­e­vantă doar pen­tru că am acces la infor­mații pe care pub­licul nu le are — deși nu sunt secrete — și știu când se spun min­ci­uni.

 4. george -paul pandele

  cum poate Rom­Silva sa nu ia masuri con­tra aces­tui anal­fa­bet in prob­lemele padurii,mangraonul asta care n‑a plan­tat un puiet in viata lui dar care traieste bine mersi dupa prob­lemele scor­nite de el in priv­inta sil­vi­cul­turii rominesti,de ce nu este adus in fata justi­tiei pen­tru toate relele prici­nu­ite incepind cu ranirea grava a unui om ,ruinarea fam­i­liei lui la coroiesti riul alb unde sub pre­tex­tul ca bocea miha­lache a taiat arbori din par­cul national retezat au dat cu masina peste el lasindu‑l paraplegic,ancheta procuro­r­ilor au con­stat ca moti­va­tia lor a fost falsa ,omul nu taiase nici macar un arbore,cind va plati asta toate faradelegile facute,justitia in tara asta tace in fara aces­tor infrac­tori tele­vizati?

 5. Anonymous

  Va fi o poveste lunga pe care va rog sa o cititi cu rab­dare. Agent Green este cel putin dubios. Asta‑i una la mana. Dis­cu­tia despre acest asa zis scan­dal, iscat in jurul taier­ilor din zona Vidraru, are cono­tatii si impli­catii nebabuite. Tehnic, spec­ta­torul TV nu intelege nimic. Este doar "implan­tat" sub­lim­i­nal cu manie rev­o­lu­tion­ara impotriva Rom­silva. El nu stie daca e vorba cu ade­varat de paduri vir­gine, nu stie daca imag­inile prez­inta paduri pri­vate sau de stat, nu stie ca taier­ile masive si ile­gale sunt facute in total­i­tate in paduri pri­vate, in anii 2013–2016, cand iesis­era din admin­is­trarea Rom­silva si fus­esera pre­lu­ate de Ocoale sil­vice pri­vate si, in fine, nu stie ce inseamna "Studiul Pin-Matra" Ehhh, aici e cuiul lui Pepe­lea. Acest "studiu", facut intr-un mod dis­cutabil, se pare ca in mare parte din birou, tinut "la secret" multi ani, apare ca prin farmec anul tre­cut, simul­tan cu apari­tia unui domn "B" in pos­tura de con­silier al Doam­nei Erika Stan­ciu. Desi, la acest studiu s‑a facut trim­itere inca din 2012 printr-un ordin de min­istru. Abia in momen­tul apari­tiei aces­tui domn "B", min­is­terul, prin cele doua doamne, min­istru si sec­re­tar de stat, au relansat, cu mare energie, ideea realizarii "Cat­a­logu­lui National al Padurilor Vir­gine si Cva­sivir­gine din Romanaia". Intere­sele, din­colo de pro­te­jarea unor zone, fapt laud­abil, ascund deblo­carea unor fon­duri cat mai "gen­eroase", pe care sa le poata accesa anu­mite "orga­ni­za­tii". Ordinul de min­istru 252530.12.2016, dat de doam­nele min­istrese inainte de a stinge pen­tru ultima oara lumina in insti­tu­tie, sea­mana mai mult a "caiet de sarcini" cu "ded­i­catie". As avea cura­jul sa pariez ca e opera, aproape in total­i­tate, a aces­tui domn "B", una si aceeasi per­soana cu dom­nul "B" care a intocmit, din birou, "Studiul Pin-Matra". Smecherul de la Agent Green, care in paran­teza fie spus tre­buia are­stat pen­tru seches­trare de per­soane si lip­sirea aces­tora de lib­er­atate, chiar si pen­tru actiunea ce a pus in peri­col cir­cu­la­tia pe Transfa­garasan, țipa in gura mare despre padurile cuprinse in studiul Pin-Matra (circa 6000 hectare in zona Vidraru)cum ca ar fi vir­gine, ne sufland o vor­bu­lita despre fap­tul ca ele nu au intrunit nicio­data con­di­ti­ile pen­tru a fi incadrate ast­fel. Din cele 6000 de hectare, pe baza ultimelor eval­u­ari, doar circa 1200 hectare sunt paduri ce ar putea fi intro­duse in cat­a­log si nu ca paduri vir­gine, ci cva­sivir­gine. Ar mai fi de spus ca autori­tatile stat­u­lui (jan­darmerie si poli­tie) nu au luat nicio masura impotriva aces­tui asa zis iubitor de natura. In lumea civ­i­lizata, smecherii astia care „iubesc” natura, urmarind, ca din intam­plare, fon­duri imense, mai sunt si arestati din cand in cand.

  • Adi

   Anony­mous, ce-ti mai place intriga. Dupa tine, la ce s‑a intam­plat si se mai intam­pla cu padurile, are­stat si dat opro­bi­u­lui pub­lic ar tre­bui sa fie Agent Green. Ai drep­tate, Rom­silva este o fata mare, poli­tia, jan­darme­ria, politi­cieni de tot felul, etc., etc. ar tre­bui medaliati. Au drep­tate cei care spun ca nu ar tre­bui sa fie prea com­pli­cat (???!!!). Cine ce averi au si cum le-au doban­dit. Stim de ce nu se poate.

 6. Mhai

  Totusi ce dis­cu­tam? Maine ne trezim cu Arcul deser­tic al Carpatilor si nimeni nu e vino­vat. Pana si in Brazilia unde se defriseaza in nestire, orice pro­pri­etar de terenuri este obligat sa tina minim 30% teren impadu­rit. Nu con­teaza despre ce tip de teren vor­bim, sau unde e amplasat.
  Asta e ca si Tari, care vrea sa schimbe Con­sti­tu­tia pen­tru ca nu se muleaza pe min­ci­u­nile lui.

 7. Bogdan

Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu