În Ro­mâ­nia au exis­tat și încă mai există tă­ieri ile­gale în pă­duri. Este un fapt pe care îl cu­noaș­tem cu to­ții și o bună parte din so­ci­e­tate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lu­cru­rile as­tea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să în­țe­le­gem cine, unde, cum și cât se taie ile­gal. Când vom ști cu to­ții răs­pun­sul la aceste în­tre­bări, vom pu­tea să că­u­tăm so­lu­ți­ile po­tri­vite.

Deo­cam­dată însă avem o stare de con­fu­zie ge­ne­rală. Se vor­bește alan­dala des­pre o mul­țime de lu­cruri, mai mult sau mai pu­țin le­gate în­tre ele: pă­duri vir­gine, par­curi na­țio­nale, in­ter­zi­ce­rea to­tală a tă­ie­ri­lor, ho­ții din Rom­silva, es­cro­cii de la Schwei­gho­fer. Oa­me­nii cred că știu des­pre ce vor­besc și unii sunt chiar ve­he­menți — ei știu deja cine e vi­no­vat și cum tre­buie re­zol­vată pro­blemă. Oprim tot, in­ter­zi­cem tot, îi ares­tăm pe toți. Să fie asta so­lu­ția? Și, mai ales, cine in­duce is­te­ria asta în rân­dul ro­mâ­ni­lor? Și de ce?

Există or­ga­ni­za­ții care au de câști­gat din această stare de con­fu­zie ge­ne­rală, ONG-uri care vor să-și va­li­deze ac­ti­vi­ta­tea, să-și de­mon­streze “hăr­ni­cia” exa­ge­rând re­a­li­tă­țile care sunt deja grave, pre­zen­tând sce­na­rii apo­ca­lip­tice și pre­zen­tându-se pe ei în­șiși drept unici sal­va­tori ai pă­du­ri­lor. De­si­gur, un sal­va­tor tre­buie fi­nan­țat, fie prin con­tri­bu­ții pu­blice, fie prin fi­nan­țări eu­ro­pene. Ce re­clamă mai bună pen­tru un ast­fel de ONG de­cât dez­vă­lu­i­rile in­cen­di­are și des­co­pe­ri­rile sen­zațio­nale des­pre fapte mai mult sau mai pu­țin ade­vă­rate? Mo­de­lul te­le­vi­ziu­ni­lor de scan­dal s‑a mu­tat și în lu­mea or­ga­ni­za­ți­i­lor de me­diu.

Așa func­țio­nează și Agent Green. Sub apa­rența bu­ne­lor in­ten­ții se as­cund tot fe­lul de în­tre­bări des­pre ade­vă­ra­tele lor in­ten­ții. De ce ma­ni­pu­lează opi­nia pu­blică? De ce fac afir­ma­ții min­ci­noase pe care, când sunt con­frun­tați cu re­a­li­ta­tea, re­fuză să le re­trac­teze pu­blic?

Să luăm ul­ti­mul caz de care s‑au ocu­pat: de­fri­șa­rea pă­du­ri­lor vir­gine din zona Vi­draru. Ce știm des­pre aces­tea:

 • în zona aceea o mare parte din pă­duri au fost re­tro­ce­date unor de­ți­nă­tori pri­vați.
 • sunt su­pra­fețe sem­ni­fi­ca­tive care au fost tă­i­ate com­plet, foarte pro­ba­bil în mod ile­gal. Toate aceste su­pra­fețe se gă­sesc în pro­pri­e­ta­tea pri­vată și asta se poate ve­ri­fica foarte ușor.
 • Gre­en­pe­ace și Rom­silva au co­la­bo­rat anul tre­cut ca să in­ven­ta­ri­eze pă­du­rile ce se în­ca­drează la ca­te­go­ria vir­gine din­tre cele care se gă­sesc în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. Do­cu­men­ta­ți­ile ne­ce­sare au fost în­toc­mite și îna­in­tate spre mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor, în ve­de­rea in­clu­de­rii lor în ca­ta­lo­gul pă­du­ri­lor vir­gine. Mi­nis­te­rul lu­crează (sper) la asta.

Ce face Agent Green:

 • au luat o dronă și au fil­mat zo­nele de­fri­șate ile­gal pe pro­pri­e­tăți pri­vate
 • au pus fil­mu­le­țul pe in­ter­net și au spus că se dis­trug pă­du­rile vir­gine din zona Vi­draru
 • au oprit un ca­mion care trans­porta le­gal lemn dintr‑o ex­ploa­tare le­gală de pe pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui și au afir­mat că e ceva în ne­re­gulă cu el
 • in­si­nu­a­rea e clară: Rom­silva e ho­țul
 • când s‑a do­ve­dit că to­tul era le­gal, au re­fu­zat să re­trac­teze min­ciu­nile

Lu­mea s‑a in­fla­mat: e clar, Rom­silva sunt ho­ții și dis­tru­gă­to­rii, vor să taie toate pă­du­rile vir­gine etc. Toată aten­ția pu­blică a fost în­drep­tată spre ei. Un­deva, în li­niște și pace, niște pro­pri­e­tari care și-au de­fri­șat pă­du­rea pro­prie își nu­mără ba­nii fă­cuți din afa­ce­rea asta. Niște firme de ex­ploa­tare își so­co­tesc pro­fi­tul ob­ți­nut din ex­ploa­ta­rea și vân­za­rea lem­nu­lui tă­iat ile­gal. Pe ei nu‑i în­treabă ni­meni ni­mic, sunt fe­riți de tot scan­da­lul ge­ne­rat. Cine îi apără? Păi Agent Green, care di­rec­țio­nează fu­ria oa­me­ni­lor spre alt­ci­neva.

Și-acum vă în­treb: dacă cei de la Agent Green pot afla ușor (și pro­ba­bil deja știu) ade­vă­rul, de ce nu‑l spun cu voce tare, de ce in­si­nu­ează că ar fi alți vi­no­vați, protejându‑i ast­fel pe cei care au tă­iat ile­gal în pă­du­rile de la Vi­draru? Poate pen­tru că sunt mână în mână cu ade­vă­ra­ții hoți?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Lin

  https://clubferoviar.ro/tren-cu-lemn-fara-acte/

  Si lem­nul asta cade asa din cer in ca­mi­oane si va­goane, numa mi­nuni in Ro­ma­nia.

  • Sorin Sfirlogea

   Lem­nul pro­ve­nea din Slo­va­cia, iar ne­re­gula nu era de pro­ve­niență, ci de do­cu­mente de trans­port. Des­ti­na­ția era alta. Ci­tiți cu aten­ție ști­rile. E im­por­tant. Alt­min­teri nu vă ia ni­meni în se­rios.

 2. Ioana Tanta

  As fi cu­ri­oasa daca ci­neva ar ve­ri­fica ave­rile ce­lor care lu­creaza pen­tru Rom­silva de la pa­du­rari la di­rec­tor ce ar des­co­peri. De exem­pul sunt cu­ri­oasa cum ci­neva care in­tre­tine o fa­mi­lie de 4 per­soane dintr-un sa­lar de pa­du­rar is per­mite mai multe apar­ta­mente in Cluj_Napoca. Si nu au nici ferma de ani­male sau ferma agri­cola.
  Cand mer­gea ra­da­rul pa­ru­ri­lor din 6 ca­mi­oane pe care le-am ve­ri­fi­cat 2 nu erau in­re­gis­trate.

 3. Adrian Mogoş

  De ce nu pre­ci­zati ca sun­teti mem­bru in CA al Rom­silva?

  • Sorin Sfirlogea

   Pen­tru că mi se pare exa­ge­rat ca la fi­e­care afir­ma­ție pe care o fac să spun ce func­ții am. Cine vrea să afle des­pre mine nu tre­buie de­cât să ca­ute pe in­ter­net, nu țin se­crete. În plus, func­ția mea nu schimbă da­tele pro­ble­mei. Poate că ar fi re­le­vantă doar pen­tru că am ac­ces la in­for­ma­ții pe care pu­bli­cul nu le are — deși nu sunt se­crete — și știu când se spun min­ciuni.

 4. george -paul pandele

  cum poate Rom­Silva sa nu ia ma­suri con­tra aces­tui anal­fa­bet in pro­ble­mele padurii,mangraonul asta care n‑a plan­tat un pu­iet in vi­ata lui dar care tra­ieste bine mersi dupa pro­ble­mele scor­nite de el in pri­vinta sil­vi­cul­tu­rii rominesti,de ce nu este adus in fata jus­ti­tiei pen­tru toate re­lele pri­ci­nu­ite in­ce­pind cu ra­ni­rea grava a unui om ‚ru­i­na­rea fa­mi­liei lui la co­ro­iesti riul alb unde sub pre­tex­tul ca bo­cea mi­ha­la­che a ta­iat ar­bori din par­cul na­tio­nal re­te­zat au dat cu ma­sina peste el lasindu‑l paraplegic,ancheta pro­cu­ro­ri­lor au con­stat ca mo­ti­va­tia lor a fost falsa ‚omul nu ta­iase nici ma­car un arbore,cind va plati asta toate fa­ra­de­le­gile facute,justitia in tara asta tace in fara aces­tor in­frac­tori te­le­vi­zati?

 5. Anonymous

  Va fi o po­veste lunga pe care va rog sa o ci­titi cu rab­dare. Agent Green este cel pu­tin du­bios. Asta‑i una la mana. Dis­cu­tia des­pre acest asa zis scan­dal, is­cat in ju­rul ta­ie­ri­lor din zona Vi­draru, are co­no­ta­tii si im­pli­ca­tii ne­ba­bu­ite. Teh­nic, spec­ta­to­rul TV nu in­te­lege ni­mic. Este doar “im­plan­tat” su­bli­mi­nal cu ma­nie re­vo­lu­tio­nara im­po­triva Rom­silva. El nu stie daca e vorba cu ade­va­rat de pa­duri vir­gine, nu stie daca ima­gi­nile pre­zinta pa­duri pri­vate sau de stat, nu stie ca ta­ie­rile ma­sive si ile­gale sunt fa­cute in to­ta­li­tate in pa­duri pri­vate, in anii 2013–2016, cand ie­si­sera din ad­mi­nis­tra­rea Rom­silva si fu­se­sera pre­lu­ate de Ocoale sil­vice pri­vate si, in fine, nu stie ce in­seamna “Stu­diul Pin-Ma­tra” Ehhh, aici e cuiul lui Pe­pe­lea. Acest “stu­diu”, fa­cut intr-un mod dis­cu­ta­bil, se pare ca in mare parte din bi­rou, ti­nut “la se­cret” multi ani, apare ca prin far­mec anul tre­cut, si­mul­tan cu apa­ri­tia unui domn “B” in pos­tura de con­si­lier al Doam­nei Erika Stan­ciu. Desi, la acest stu­diu s‑a fa­cut tri­mi­tere inca din 2012 printr-un or­din de mi­nis­tru. Abia in mo­men­tul apa­ri­tiei aces­tui domn “B”, mi­nis­te­rul, prin cele doua doamne, mi­nis­tru si se­cre­tar de stat, au re­lan­sat, cu mare ener­gie, ideea re­a­li­za­rii “Ca­ta­lo­gu­lui Na­tio­nal al Pa­du­ri­lor Vir­gine si Cva­si­vir­gine din Ro­ma­naia”. In­te­re­sele, din­colo de pro­te­ja­rea unor zone, fapt la­u­da­bil, as­cund de­blo­ca­rea unor fon­duri cat mai “ge­ne­roase”, pe care sa le poata ac­cesa anu­mite “or­ga­ni­za­tii”. Or­di­nul de mi­nis­tru 2525/30.12.2016, dat de doam­nele mi­nis­trese ina­inte de a stinge pen­tru ul­tima oara lu­mina in in­sti­tu­tie, sea­mana mai mult a “ca­iet de sar­cini” cu “de­di­ca­tie”. As avea cu­ra­jul sa pa­riez ca e opera, aproape in to­ta­li­tate, a aces­tui domn “B”, una si ace­easi per­soana cu dom­nul “B” care a in­toc­mit, din bi­rou, “Stu­diul Pin-Ma­tra”. Sme­che­rul de la Agent Green, care in pa­ran­teza fie spus tre­buia ares­tat pen­tru se­ches­trare de per­soane si lip­si­rea aces­tora de li­be­ra­tate, chiar si pen­tru ac­tiu­nea ce a pus in pe­ri­col cir­cu­la­tia pe Trans­fa­ga­ra­san, țipa in gura mare des­pre pa­du­rile cu­prinse in stu­diul Pin-Ma­tra (circa 6000 hec­tare in zona Vidraru)cum ca ar fi vir­gine, ne su­fland o vor­bu­lita des­pre fap­tul ca ele nu au in­tru­nit nici­o­data con­di­ti­ile pen­tru a fi in­ca­drate ast­fel. Din cele 6000 de hec­tare, pe baza ul­ti­me­lor eva­lu­ari, doar circa 1200 hec­tare sunt pa­duri ce ar pu­tea fi in­tro­duse in ca­ta­log si nu ca pa­duri vir­gine, ci cva­si­vir­gine. Ar mai fi de spus ca au­to­ri­ta­tile sta­tu­lui (jan­dar­me­rie si po­li­tie) nu au luat nicio ma­sura im­po­triva aces­tui asa zis iu­bi­tor de na­tura. In lu­mea ci­vi­li­zata, sme­che­rii as­tia care „iu­besc” na­tura, ur­ma­rind, ca din in­tam­plare, fon­duri imense, mai sunt si ares­tati din cand in cand.

  • Adi

   Anony­mous, ce-ti mai place in­triga. Dupa tine, la ce s‑a in­tam­plat si se mai in­tam­pla cu pa­du­rile, ares­tat si dat opro­bi­u­lui pu­blic ar tre­bui sa fie Agent Green. Ai drep­tate, Rom­silva este o fata mare, po­li­tia, jan­dar­me­ria, po­li­ti­cieni de tot fe­lul, etc., etc. ar tre­bui me­da­li­ati. Au drep­tate cei care spun ca nu ar tre­bui sa fie prea com­pli­cat (???!!!). Cine ce averi au si cum le-au do­ban­dit. Stim de ce nu se poate.

 6. Mhai

  To­tusi ce dis­cu­tam? Maine ne tre­zim cu Ar­cul de­ser­tic al Car­pa­ti­lor si ni­meni nu e vi­no­vat. Pana si in Bra­zi­lia unde se de­fri­seaza in ne­s­tire, orice pro­pri­e­tar de te­re­nuri este obli­gat sa tina mi­nim 30% te­ren im­pa­du­rit. Nu con­teaza des­pre ce tip de te­ren vor­bim, sau unde e am­pla­sat.
  Asta e ca si Tari, care vrea sa schimbe Con­sti­tu­tia pen­tru ca nu se mu­leaza pe min­ciu­nile lui.

 7. Bogdan

  Vad ca Ga­briel Paun cel care re­pre­zinta Agent Green se crede un fel de In­diana Jo­nes : http://www.formula-as.ro/2017/1252/ecologie-14/gabriel-paun-cand-lupti-pentru-padurile-din-romania-sa-nu-stai-prea-aproape-de-sinele-de-metrou-21863
  Sa ne as­tep­tam si la mai multe “dezva­lu­iri marca An­tena 3” pe vi­i­tor: http://www.paginademedia.ro/2017/03/pleaca-de-la-in-premiera-ca-sa-fie-agentul-verde-de-la-antena-3-la-un-ong-de-mediu


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.